Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Puut
Vanhalle maatalousoppilaitokselle johtanut koivukuja kaadettiin Rovaniemellä – tilalle on tarkoitus istuttaa uusia

Van­hal­le maa­ta­lous­op­pi­lai­tok­sel­le joh­ta­nut koi­vu­ku­ja kaa­det­tiin Ro­va­nie­mel­lä – tilalle on tar­koi­tus is­tut­taa uusia

26.10.2023 17:38 25
Tilaajille
Kansien välissä: Metsien ja puiden viestejä

Kansien vä­lis­sä: Metsien ja puiden vies­te­jä

25.10.2023 16:03
Tilaajille
Osa lehtipuista ei ehtinyt luopua kesäasustaan ennen pakkasia – eteläistä alkuperää olevat puut eivät ole sopeutuneet Lapin valoilmastoon

Osa leh­ti­puis­ta ei ehtinyt luopua ke­sä­asus­taan ennen pak­ka­sia – ete­läis­tä al­ku­pe­rää olevat puut eivät ole so­peu­tu­neet Lapin va­lo­il­mas­toon

17.10.2023 12:40
Tilaajille
Jos olisin puu, haluaisin seinähirreksi koulukeskukseen
Kolumni

Jos olisin puu, ha­luai­sin sei­nä­hir­rek­si kou­lu­kes­kuk­seen

28.08.2023 06:00 4
"Luonnonmuistomerkit ovat usein kylämaisemissa ja ihmisillä on niihin erityinen kiintymyssuhde" – satavuotisen lakikäytännön aikana Rovaniemellä on suojeltu 15 luontokohdetta

"Luon­non­muis­to­mer­kit ovat usein ky­lä­mai­se­mis­sa ja ih­mi­sil­lä on niihin eri­tyi­nen kiin­ty­mys­suh­de" – ­sa­ta­vuo­ti­sen la­ki­käy­tän­nön aikana Ro­va­nie­mel­lä on suo­jel­tu 15 luon­to­koh­det­ta

22.06.2023 13:11 2
Tilaajille
Puitaan puolustava hotelliyrittäjä sai Rovaniemen kaupungilta luvan terassille – puiden kohtalosta päätetään myöhemmin

Puitaan puo­lus­ta­va ho­tel­li­yrit­tä­jä sai Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta luvan te­ras­sil­le – puiden koh­ta­los­ta pää­te­tään myö­hem­min

01.06.2023 15:17 17
Tilaajille
Rovaniemen Vanhan torin leikkipuisto remontoidaan kesän aikana – Pöykkölään rakennetaan uusi leikkipaikka

Ro­va­nie­men Vanhan torin leik­ki­puis­to re­mon­toi­daan kesän aikana – Pöyk­kö­lään ra­ken­ne­taan uusi leik­ki­paik­ka

31.05.2023 11:25 3
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemen kävelykadulla voi lekotella jopa muovipalmujen katveessa – katu kuitenkin kaipaisi ihka oikeita, ei keinotekoisia puita
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dul­la voi le­ko­tel­la jopa muo­vi­pal­mu­jen kat­vees­sa – katu kui­ten­kin kai­pai­si ihka oi­kei­ta, ei kei­no­te­koi­sia puita

25.05.2023 07:00 4
Aurinkopaneeli-innostuksen varjopuoli: yhä useampi rovaniemeläinen pyytää puiden kaatoa kaupungin mailta – lautakunta miettii, mitä asian kanssa tehdään

Au­rin­ko­pa­nee­li-in­nos­tuk­sen var­jo­puo­li: yhä useampi ro­va­nie­me­läi­nen pyytää puiden kaatoa kau­pun­gin mailta – lau­ta­kun­ta miet­tii, mitä asian kanssa tehdään

14.04.2023 06:30 15
Tilaajille
Päiväkirja: Väriä harmauteen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Väriä har­mau­teen

20.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Rovaniemi teetti kuntoarvion tuhannelle kaupunkipuulle: noin 20 puuta kaadetaan, mutta uusiakin istutetaan

Ro­va­nie­mi teetti kun­to­ar­vion tu­han­nel­le kau­pun­ki­puul­le: noin 20 puuta kaa­de­taan, mutta uu­sia­kin is­tu­te­taan

19.10.2022 08:53 3
Tilaajille
Voisiko autioituneen asuinalueen jättääkin luonnon armoille? Arttu Hirvosta koukuttavat paikat, joita luonto valtaa hitaasti takaisin

Voisiko au­tioi­tu­neen asuin­alueen jät­tää­kin luonnon ar­moil­le? Arttu Hir­vos­ta kou­kut­ta­vat paikat, joita luonto valtaa hi­taas­ti ta­kai­sin

22.09.2022 09:51
Tilaajille
Suopursuruostetta ei ole vielä tavattu epidemiaksi asti Lapin kuusissa, vaikka esimerkiksi Kuusamossa ja Pudasjärvellä sitä on runsaasti

Suo­pur­su­ruos­tet­ta ei ole vielä tavattu epi­de­miak­si asti Lapin kuu­sis­sa, vaikka esi­mer­kik­si Kuu­sa­mos­sa ja Pu­das­jär­vel­lä sitä on run­saas­ti

09.08.2022 12:12 2
Tilaajille
Tuomenkehrääjäkoit valtasivat tuomet Rovaniemen Veitikanharjulla – puita ei saa missään nimessä kaataa, sillä tuomi selviää tuholaisten hyökkäyksestä

Tuo­men­keh­rää­jä­koit val­ta­si­vat tuomet Ro­va­nie­men Vei­ti­kan­har­jul­la – puita ei saa missään nimessä kaataa, sillä tuomi selviää tu­ho­lais­ten hyök­käyk­ses­tä

22.06.2022 11:29 3
Tilaajille
Minkä puun sinä suojelisit? – Rovaniemen lähimetsiä pääsee nyt varjelemaan taiteen keinoin

Minkä puun sinä suo­je­li­sit? – Ro­va­nie­men lä­hi­met­siä pääsee nyt var­je­le­maan taiteen keinoin

31.05.2022 10:59 4
Tilaajille
Koivu kukkii keskimääräistä heikommin – kuusen runsasta käpysatoa verottavat mittavat hyönteis- ja sienituhot

Koivu kukkii kes­ki­mää­räis­tä hei­kom­min – kuusen run­sas­ta kä­py­sa­toa ve­rot­ta­vat mit­ta­vat hyön­teis- ja sie­ni­tu­hot

15.03.2022 10:51
Tilaajille