pääkirjoitus: Hal­li­tus­rin­ta­ma repesi ra­ja­var­tio­lain uu­dis­tuk­ses­sa – rat­kai­sua ei saa vii­vyt­tää

Postin lakko
Pääkirjoitus: Rinteen hallituksella on käsissään sutta ja sekundaa kerrakseen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Rinteen hal­li­tuk­sel­la on kä­sis­sään sutta ja se­kun­daa ker­rak­seen

29.11.2019 17:02
Tilaajille
Nieminen ja Aarto menivät valtakunnansovittelijan toimistoon ratkomaan postilakkoa – eivät kommentoineet etukäteen hallintojensa päätöksiä

Nie­mi­nen ja Aarto menivät val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan toi­mis­toon rat­ko­maan pos­ti­lak­koa – eivät kom­men­toi­neet etu­kä­teen hal­lin­to­jen­sa pää­tök­siä

27.11.2019 10:17
Päiväkirja: Arki pyörii, oli lakkoa tai ei
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Arki pyörii, oli lakkoa tai ei

25.11.2019 20:04
Tilaajille
Postialan umpisolmuun on annettu sovintoesitys, johon osapuolet vastaavat sunnuntaina – Paltan Aarto: "Varsinainen työehtosopimus olisi nopeasti viimeisteltävissä"

Pos­ti­alan um­pi­sol­muun on annettu so­vin­toe­si­tys, johon osa­puo­let vas­taa­vat sun­nun­tai­na – Paltan Aarto: "Var­si­nai­nen työ­eh­to­so­pi­mus olisi no­peas­ti vii­meis­tel­tä­vis­sä"

23.11.2019 22:35
Paltan toimitusjohtaja pitää hyvänä, että selvityshenkilöt tulevat avuksi Postin työriitaan: "Prosessi on ollut todella hankala"

Paltan toi­mi­tus­joh­ta­ja pitää hyvänä, että sel­vi­tys­hen­ki­löt tulevat avuksi Postin työ­rii­taan: "P­ro­ses­si on ollut todella han­ka­la"

21.11.2019 20:11
Tilaajille
PAU:n Nieminen: Lakot jatkuvat selvitysryhmästä huolimatta – ensimmäisen kokoontumisen aikaa tai paikkaa ei vielä sovittu

PAU:n Nie­mi­nen: Lakot jat­ku­vat sel­vi­tys­ryh­mäs­tä huo­li­mat­ta – en­sim­mäi­sen ko­koon­tu­mi­sen aikaa tai paikkaa ei vielä sovittu

21.11.2019 17:49
Tilaajille
Pääministeri Rinne: Postin pakettilajittelijoiden työehdot turvataan ja työehtoshoppailu loppuu

Pää­mi­nis­te­ri Rinne: Postin pa­ket­ti­la­jit­te­li­joi­den työ­eh­dot tur­va­taan ja työeh­tos­hop­pai­lu loppuu

21.11.2019 17:05
Tilaajille

Pos­ti­la­kol­la ja sen tu­ki­la­koil­la ei ole vielä suuria vai­ku­tuk­sia Me­ri-La­pin teh­tai­siin

21.11.2019 13:18
Tilaajille
PAU:n Niemisen viesti hallitukselle: ”Toivon, että omistaja ymmärtää, että pakettilajittelijoiden asia on myös omistajan käsissä”

PAU:n Nie­mi­sen viesti hal­li­tuk­sel­le: ”Toi­von, että omis­ta­ja ym­mär­tää, että pa­ket­ti­la­jit­te­li­joi­den asia on myös omis­ta­jan kä­sis­sä”

21.11.2019 10:45
Postijumi pahenee: neuvotteluaikaa ei ole sovittu, autolauttojen rekkakyydit pysähtyivät, iltapäivällä mielenosoitus

Pos­ti­ju­mi pa­he­nee: neu­vot­te­lu­ai­kaa ei ole so­vit­tu, au­to­laut­to­jen rek­ka­kyy­dit py­säh­tyi­vät, il­ta­päi­väl­lä mie­len­osoi­tus

21.11.2019 07:47
Pääkirjoitus: Postilakko laajeni palkkakiistasta ay-liikkeen sisäiseksi mittelöksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pos­ti­lak­ko laajeni palk­ka­kiis­tas­ta ay-liik­keen si­säi­sek­si mit­te­lök­si

21.11.2019 06:00
Tilaajille
Postilakossa jätettiin yöllä sovintoesitys, PAU ja Palta antavat vastauksensa aamupäivällä – lakko jatkuu vielä

Pos­ti­la­kos­sa jä­tet­tiin yöllä so­vin­toe­si­tys, PAU ja Palta antavat vas­tauk­sen­sa aa­mu­päi­väl­lä – lakko jatkuu vielä

19.11.2019 09:05
Postilakon tukitoimet laajenevat: ensi viikolla postin käsittely loppuu asiamiesposteissa

Pos­ti­la­kon tu­ki­toi­met laa­je­ne­vat: ensi vii­kol­la postin kä­sit­te­ly loppuu asia­mies­pos­teis­sa

18.11.2019 11:48
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Van­ho­ja, hyviä Pos­ti-ai­ko­ja muis­tel­len

18.11.2019 07:01
Tilaajille

Ke­las­ta­kin saa­te­taan soittaa pos­ti­la­kon vuoksi

15.11.2019 12:06
Postialan neuvotteluissa päästiin pieni askel eteenpäin ilman läpimurtoa – lakko jatkuu, seuraavat neuvottelut perjantaina

Pos­ti­alan neu­vot­te­luis­sa pääs­tiin pieni askel eteen­päin ilman lä­pi­mur­toa – lakko jatkuu, seu­raa­vat neu­vot­te­lut per­jan­tai­na

13.11.2019 16:23
Kun postilakko pysäytti kirjepostin, kaupunki aikoo soittaa tärkeistä asioista asiakkaille

Kun pos­ti­lak­ko py­säyt­ti kir­je­pos­tin, kau­pun­ki aikoo soittaa tär­keis­tä asiois­ta asiak­kail­le

12.11.2019 14:40
Maya lähetti Pajakylästä joulukortin serkulleen  Myanmariin – se tuskin ehtii perille ennen joulua

Maya lähetti Pa­ja­ky­läs­tä jou­lu­kor­tin ser­kul­leen Myan­ma­riin – se tuskin ehtii perille ennen joulua

12.11.2019 16:11
Tilaajille
Postin työntekijät järjestävät mielenosoituksen  – "Olemme jo kauan joustaneet, sietäneet ja kestäneet postitoiminnan alasajoa"

Postin työn­te­ki­jät jär­jes­tä­vät mie­len­osoi­tuk­sen – "Olemme jo kauan jous­ta­neet, sie­tä­neet ja kes­tä­neet pos­ti­toi­min­nan ala­sa­joa"

12.11.2019 12:53

Lapin Kansaa jaossa Ivalon Vas­koo­lis­sa

12.11.2019 11:39