OYS

Oulussa kes­ki­viik­ko­na 11 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, suurin osa ta­pauk­sis­ta pe­räi­sin OYSista ja kau­pun­gin­sai­raa­las­ta

28.04.2021 21:05
Tilaajille

OYS toivoo, että ihmiset ha­keu­tui­si­vat hoitoon ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Kor­pe­lai­nen va­kuut­taa, että sai­raa­las­sa on tur­val­lis­ta asioida

16.04.2021 11:07
Tilaajille

Sel­kä­ydin­vam­mai­nen Miia: Elin­ikäi­nen seu­ran­ta ei toteudu kai­kil­la samalla tavalla – Kes­kit­tä­mis­ase­tuk­sen henki on vaa­ras­sa OYS:n alueel­la

05.03.2021 17:00
Tilaajille

OYS hankki Suomen ja Poh­jois­mai­den en­sim­mäi­set te­ko­ni­vel­ro­bo­tit – tarkka jälki vä­hen­tää uu­sin­ta­leik­kaus­ten tar­vet­ta

04.03.2021 08:29

"On liian hy­väk­syt­tyä, että rin­tees­sä tulee vam­mo­ja" – tut­ki­jat kävivät läpi rin­tees­sä sat­tu­nei­ta vakavia ai­vo­vam­mo­ja, joista yli puolet sattui ala­ikäi­sil­le

19.01.2021 11:09
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Paula Salo makaa OYSin te­ho-osas­tol­la vaikean ko­ro­na­tau­din kou­ris­sa ja lä­het­tää nyt ter­vei­set: "Ko­ro­na­vi­rus on pi­rul­li­nen tauti"

29.10.2020 08:15
Tilaajille

Sy­dän­lää­kä­ril­le pääsee nyt no­peas­ti – OYSin kar­dio­lo­gian eri­kois­lää­kä­rin mukaan tilanne on sinänsä hyvä, mutta syy huono: ihmiset sin­nit­te­le­vät va­ka­vien oi­rei­den kanssa kotona ko­ro­na­pe­lon vuoksi

14.10.2020 12:26
Tilaajille

OYSin rais­kauk­ses­ta syy­tet­ty ehti kuolla ennen tuo­mio­ta – toista miestä vastaan nos­tet­tu syyte hy­lät­tiin

25.06.2020 17:18
Tilaajille

OYSista löytyi ke­vääl­lä as­bes­tia – Tut­ki­mus­ten mukaan ter­vey­del­lis­tä haittaa ei ole, mutta tilanne huo­let­taa työn­te­ki­jöi­tä

13.06.2020 12:43
Tilaajille

Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa noin kym­me­nel­lä työn­te­ki­jäl­lä vat­sa­tau­ti – bak­tee­rin epäil­lään le­vin­neen sa­laat­ti­pöy­däs­tä

14.01.2020 15:42
Tilaajille

Poh­jois­suo­ma­lais­mie­hel­le sa­not­tiin, ettei hän kävele enää koskaan – Useat po­ti­las­va­hin­ko­il­moi­tuk­set eivät joh­ta­neet toi­vot­tuun tu­lok­seen

22.09.2019 14:17
Tilaajille