Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Nimitys
Business Torniota aikaisemmin johtanut Marko Alamartimo on aloittanut torniolaisen TSV-Investin liiketoiminnan kehitysjohtajana

Bu­si­ness Tor­nio­ta ai­kai­sem­min joh­ta­nut Marko Ala­mar­ti­mo on aloit­ta­nut tor­nio­lai­sen TSV-In­ves­tin lii­ke­toi­min­nan ke­hi­tys­joh­ta­ja­na

04.01.2024 16:18 2
Tilaajille
Marina Vahtola Pentikin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi

Marina Vahtola Pen­ti­kin uudeksi hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

12.06.2023 10:34
Tilaajille
"Haimme yrittäjähenkistä talousosaajaa" – Autoliikeyrittäjä Antti Herajärvi on Rovaseudun Markkinakiinteistöjen uusi toimitusjohtaja

"Haimme yrit­tä­jä­hen­kis­tä ta­lou­so­saa­jaa" – Au­to­lii­ke­yrit­tä­jä Antti He­ra­jär­vi on Ro­va­seu­dun Mark­ki­na­kiin­teis­tö­jen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja

09.08.2022 17:05
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö nimitti Rovaniemen hovioikeuden presidentiksi Jyrki Kiviniemen

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö nimitti Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­den pre­si­den­tik­si Jyrki Ki­vi­nie­men

08.07.2022 12:50 4
Metsä Fibren selluliiketoiminnan tuotantojohtajaksi on nimitetty aikanaan Kemin tehtaita johtanut torniolaislähtöinen Jari Tikkanen

Metsä Fibren sel­lu­lii­ke­toi­min­nan tuo­tan­to­joh­ta­jak­si on ni­mi­tet­ty ai­ka­naan Kemin teh­tai­ta joh­ta­nut tor­nio­lais­läh­töi­nen Jari Tik­ka­nen

23.12.2021 15:31
Tilaajille
Toukokuussa eläkkeelle jäänyt Han­ne­le Pok­ka aloit­ti ­työelämänpro­fes­so­ri­na Hel­sin­gin yli­opis­tossa – kutsu tehtävään tuli kesäkuussa

Tou­ko­kuus­sa eläk­keel­le jäänyt Hannele Pokka aloitti työ­elä­män­pro­fes­so­ri­na Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa – kutsu teh­tä­vään tuli ke­sä­kuus­sa

04.09.2020 12:58 1
Tilaajille
Matti Rajaharju Mäntyvaaran raviradan väliaikaseksi toimitusjohtajaksi – uuden toimitusjohtajan haku alkaa kesäkuussa

Matti Ra­ja­har­ju Män­ty­vaa­ran ra­vi­ra­dan vä­liai­ka­sek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan haku alkaa ke­sä­kuus­sa

24.04.2020 12:04
Tilaajille
Saamelaiskäräjien puheenjohtajan avustajaksi nimettiin Rosa-Máren Magga

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jan avus­ta­jak­si ni­met­tiin Ro­sa-Má­ren Magga

24.04.2020 09:15
Posti valitsi toimitusjohtajaksi väliaikaisena toimineen Turkka Kuusiston – "Johtajuutta, jämäkkyyttä ja inhimillisyyttä"

Posti valitsi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si vä­li­ai­kai­se­na toi­mi­neen Turkka Kuu­sis­ton – "Joh­ta­juut­ta, jä­mäk­kyyt­tä ja in­hi­mil­li­syyt­tä"

07.02.2020 09:05
Paluumuuttaja Kemin satamayhtiön johtoon - Markku Rautio on työskennellyt pitkään puolustusvoimissa esimiestehtävissä

Pa­luu­muut­ta­ja Kemin sa­ta­ma­yh­tiön johtoon - Markku Rautio on työs­ken­nel­lyt pitkään puo­lus­tus­voi­mis­sa esi­mies­teh­tä­vis­sä

03.10.2019 14:57
Tilaajille
Marko Vuorinen valittiin Lapin Yrittäjien puheenjohtajaksi

Marko Vuo­ri­nen va­lit­tiin Lapin Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­jak­si

28.09.2019 16:44
Eija Tanskanen Sodankylän geofysiikan observatorion johtajaksi

Eija Tans­ka­nen So­dan­ky­län geo­fy­sii­kan ob­ser­va­to­rion joh­ta­jak­si

13.09.2019 09:58
Tilaajille