Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Kemin Satama
Työministeri Haatainen: "Stora Enson on nyt tuettava omiaan" – Ministeri peräsi Kemin vierailulla yhtiön johdolta vastuuta tehtaan väen hyvinvoinnin turvaamisesta

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Stora Enson on nyt tuet­ta­va omiaan" – Mi­nis­te­ri peräsi Kemin vie­rai­lul­la yhtiön joh­dol­ta vas­tuu­ta tehtaan väen hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­ses­ta

27.04.2021 18:40 10
Tilaajille
Kemin Satamalta lähtee toiseksi suurin asiakas, uuden biuotuotetehtaan uskotaan paikkaavan tilannetta

Kemin Sa­ta­mal­ta lähtee toi­sek­si suurin asia­kas, uuden biuo­tuo­te­teh­taan us­ko­taan paik­kaa­van ti­lan­net­ta

20.04.2021 12:05 4
Tilaajille
Meren pohjasta nousee miljoona kuutiometriä maata – kesällä alkava Ajoksen meriväylän syventäminen kahdella metrillä 45 kilometrin matkalta kestää kaksi avovesikautta

Meren poh­jas­ta nousee mil­joo­na kuu­tio­met­riä maata – kesällä alkava Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­nen kah­del­la met­ril­lä 45 ki­lo­met­rin mat­kal­ta kestää kaksi avo­ve­si­kaut­ta

25.03.2021 07:15 1
Tilaajille
YIT tekee Ajoksen uuden laiturin ja Wasa Dredging ruoppaa satama-altaan – Kemin Satama valitsi laajennuksen tekijät

YIT tekee Ajoksen uuden lai­tu­rin ja Wasa Dred­ging ruoppaa sa­ta­ma-al­taan – Kemin Satama valitsi laa­jen­nuk­sen tekijät

16.03.2021 12:00 1
Tilaajille
Kemin Sataman lainoille viimeinen sinetti – kaupunginvaltuusto myönsi takauksen OP:n ja Pohjoismaiden Investointipankin myöntämille miljoonalainoille

Kemin Sataman lai­noil­le vii­mei­nen sinetti – kau­pun­gin­val­tuus­to myönsi ta­kauk­sen OP:n ja Poh­jois­mai­den In­ves­toin­ti­pan­kin myön­tä­mil­le mil­joo­na­lai­noil­le

09.02.2021 18:34
Tilaajille
Rakennusliike Lehto tekee Ajoksen satamaan 40 000 neliön jättivaraston Metsä Fibrelle, jos sen Kemin biotuotetehdas toteutuu – rakentaminen kestäisi kaksi vuotta

Ra­ken­nus­lii­ke Lehto tekee Ajoksen sa­ta­maan 40 000 neliön jät­ti­va­ras­ton Metsä Fib­rel­le, jos sen Kemin bio­tuo­te­teh­das to­teu­tuu – ra­ken­ta­mi­nen kes­täi­si kaksi vuotta

08.02.2021 13:31 1
Tilaajille
Pohjoismaiden Investointipankki myönsi Kemin Ajoksen satamainvestointeihin 21 miljoonan euron lainan

Poh­jois­mai­den In­ves­toin­ti­pank­ki myönsi Kemin Ajoksen sa­ta­ma­in­ves­toin­tei­hin 21 mil­joo­nan euron lainan

19.01.2021 18:30
Tilaajille
Kenen rahoilla satamaa laajennetaan?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenen ra­hoil­la satamaa laa­jen­ne­taan?

09.01.2021 05:46 4
Tilaajille
Kilpailutus Ajoksen sataman laajennustöistä alkaa – Kemin Satama laittaa pian uudelleen tarjouspyynnöt ruoppauksesta ja laiturin rakentamisesta julkisten hankintojen ilmoituskanavalle

Kil­pai­lu­tus Ajoksen sataman laa­jen­nus­töis­tä alkaa – Kemin Satama laittaa pian uu­del­leen tar­jous­pyyn­nöt ruop­pauk­ses­ta ja lai­tu­rin ra­ken­ta­mi­ses­ta jul­kis­ten han­kin­to­jen il­moi­tus­ka­na­val­le

05.01.2021 19:29 2
Tilaajille
Kemin Sataman toimitusjohtaja Markku Rautio sai merkittävän luottamustoimen Satamaliitosta

Kemin Sataman toi­mi­tus­joh­ta­ja Markku Rautio sai mer­kit­tä­vän luot­ta­mus­toi­men Sa­ta­ma­lii­tos­ta

17.12.2020 16:31
Tilaajille
Kemin satamaan avattiin remontoitu kuntosali – myös uusi seura on perusteilla

Kemin sa­ta­maan avat­tiin re­mon­toi­tu kun­to­sa­li – myös uusi seura on pe­rus­teil­la

25.11.2020 11:00
Kemin Sataman johtaja pitää ideaa Kemin-risteilyistä hienona – väylä on riittävän syvä isoille ruotsinlaivoillekin

Kemin Sataman johtaja pitää ideaa Ke­min-ris­tei­lyis­tä hienona – väylä on riit­tä­vän syvä isoille ruot­sin­lai­voil­le­kin

05.10.2020 12:31 1
Tilaajille
Kemin Ajokseen päässee jatkossa Kiinan sellulaivoilla – valtuusto päätti myöntää takauksen satamayhtiön lainalle

Kemin Ajok­seen päässee jat­kos­sa Kiinan sel­lu­lai­voil­la – val­tuus­to päätti myöntää ta­kauk­sen sa­ta­ma­yh­tiön lai­nal­le

21.09.2020 20:07
Tilaajille
Kemi valmistautuu lunastamaan Kaidin ison tontin sataman kupeesta, jos suurjalostamo ei nytkähdä liikkeelle

Kemi val­mis­tau­tuu lu­nas­ta­maan Kaidin ison tontin sataman ku­pees­ta, jos suur­ja­los­ta­mo ei nyt­käh­dä liik­keel­le

11.09.2020 06:30 2
Tilaajille
Ajoksen öljysatamassa toimiva Baltic Tank Oy saa uuden omistajan Perämeren vastarannalta

Ajoksen öl­jy­sa­ta­mas­sa toimiva Baltic Tank Oy saa uuden omis­ta­jan Pe­rä­me­ren vas­ta­ran­nal­ta

06.07.2020 19:01
Tilaajille
Avi myönsi luvan Ajoksen meriväylän syventämiselle – 70 miljoonan investoinnit riippuvat nyt Metsä Fibrestä

Avi myönsi luvan Ajoksen me­ri­väy­län sy­ven­tä­mi­sel­le – 70 mil­joo­nan in­ves­toin­nit riip­pu­vat nyt Metsä Fib­res­tä

01.07.2020 15:00 2
Tilaajille
"Kemin tilanne on noteerattu hallitusohjelmassa" – Ministeri Timo Harakka lupaili valtion apua väyläparannuksiin

"Kemin tilanne on no­tee­rat­tu hal­li­tu­soh­jel­mas­sa" – Mi­nis­te­ri Timo Harakka lupaili valtion apua väy­lä­pa­ran­nuk­siin

22.01.2020 16:48
Tilaajille
Kemissä 23 valtuutettua allekirjoitti aloitteen päättäjien kaksoisroolien kieltämiseksi

Kemissä 23 val­tuu­tet­tua al­le­kir­joit­ti aloit­teen päät­tä­jien kak­sois­roo­lien kiel­tä­mi­sek­si

10.12.2019 14:15 1
Tilaajille
Kemin Matkailu maksoi Sampo-velkansa – tarkastuslautakunta näki tytäryhtiöissä riskejä jo toissa vuonna

Kemin Mat­kai­lu maksoi Sam­po-vel­kan­sa – tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta näki ty­tär­yh­tiöis­sä riskejä jo toissa vuonna

05.12.2019 17:35
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemin matkailuyhtiö käyttää kaupungin satamaa vippikassana

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin mat­kai­lu­yh­tiö käyttää kau­pun­gin satamaa vip­pi­kas­sa­na

24.11.2019 20:43
Tilaajille