Posti
Viimeisin 24 tuntia
Postin nimissä lähetelty taas huijausviestejä, joissa uhria houkutellaan "syötillä" – aidon näköisillä viesteillä kalastellaan pankkitietoja

Postin nimissä lä­he­tel­ty taas hui­jaus­vies­te­jä, joissa uhria hou­ku­tel­laan "syö­til­lä" – aidon nä­köi­sil­lä vies­teil­lä ka­las­tel­laan pank­ki­tie­to­ja

16.09.2020 14:51 0
Tilaajille
Kuukausi
Posti aloittaa yt-neuvottelut – vaarassa 130 työtehtävää

Posti aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – vaa­ras­sa 130 työ­teh­tä­vää

08.09.2020 12:01 0
Postipalvelut pitää turvata koko maassa, vaikka kuljetettavan postin määrä vähenee. Rakennemuutokseen löytyy aina ratkaisu.
Pääkirjoitus

Pos­ti­pal­ve­lut pitää turvata koko maassa, vaikka kul­je­tet­ta­van postin määrä vä­he­nee. Ra­ken­ne­muu­tok­seen löytyy aina rat­kai­su.

30.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Työryhmä esittää kolmipäiväistä postin jakelua vuodesta 2022 alkaen – haja-asutusalueille määräaikainen tiedonvälitystuki ja kerrostaloihin lokerikkojakelu

Työ­ryh­mä esittää kol­mi­päi­väis­tä postin jakelua vuo­des­ta 2022 alkaen – ha­ja-asu­tus­alueil­le mää­rä­ai­kai­nen tie­don­vä­li­tys­tu­ki ja ker­ros­ta­loi­hin lo­ke­rik­ko­ja­ke­lu

26.08.2020 19:39 0
Työryhmä ehdottaa, että postia jaettaisiin enää kolmena päivänä viikossa

Työ­ryh­mä eh­dot­taa, että postia jaet­tai­siin enää kolmena päivänä vii­kos­sa

26.08.2020 10:15 0
Vanhemmat
Postin saa kesämökillekin vakiasunnon sijaan–määräaikainen osoitteenmuutos riittää

Postin saa ke­sä­mö­kil­le­kin va­kia­sun­non si­jaan–­mää­räai­kai­nen osoit­teen­muu­tos riittää

30.07.2020 13:09 0
Tilaajille
Norjassa kirjeposti jaetaan pian joka toinen päivä – Postin uusi hallituksen puheenjohtaja pitää ratkaisua hyvänä

Nor­jas­sa kir­je­pos­ti jaetaan pian joka toinen päivä – Postin uusi hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja pitää rat­kai­sua hyvänä

27.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Työehtoshoppailu on edelleen ongelma Postissa, vuokratyöntekijät nostivat kanteen – shoppailua ei olla kitkemässä lailla

Työeh­tos­hop­pai­lu on edel­leen ongelma Pos­tis­sa, vuok­ra­työn­te­ki­jät nos­ti­vat kanteen – shop­pai­lua ei olla kit­ke­mäs­sä lailla

24.05.2020 06:00 1
Muuttoilmoituksen tehneille ei kerrottu henkilötietojen käsittelystä – Posti sai tietosuojalain rikkomisesta 100 000 seuraamusmaksun

Muut­to­il­moi­tuk­sen teh­neil­le ei ker­rot­tu hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lys­tä – Posti sai tie­to­suo­ja­lain rik­ko­mi­ses­ta 100 000 seu­raa­mus­mak­sun

22.05.2020 20:01 0
Omistajaohjausministeri Tuppurainen vaihtoi yli puolet Postin hallituksen jäsenistä, myös puheenjohtajan – "Saatiin ihanteellinen kokoonpano"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen vaihtoi yli puolet Postin hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä, myös pu­heen­joh­ta­jan – "Saa­tiin ihan­teel­li­nen ko­koon­pa­no"

14.05.2020 19:32 1
Posti Group tuuletti hallintoaan – Sanna Suvanto-Harsaae hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi

Posti Group tuu­let­ti hal­lin­toaan – Sanna Su­van­to-Har­saae hal­li­tuk­sen uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

14.05.2020 14:41 0
Poliisi varoittaa tekstiviestihuijauksista, jotka tulevat Postin nimissä – huijauksissa vastaanottajaa pyydetään maksamaan muutama euro

Poliisi va­roit­taa teks­ti­vies­ti­hui­jauk­sis­ta, jotka tulevat Postin nimissä – hui­jauk­sis­sa vas­taan­ot­ta­jaa pyy­de­tään mak­sa­maan muutama euro

19.04.2020 16:14 0
Tilaajille
Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola avautuu vihdoin johdon bonuksista ja yhtiön tilanteesta: ”Minusta se oli kohtuutonta”

Postin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Markku Pohjola avautuu vihdoin johdon bo­nuk­sis­ta ja yhtiön ti­lan­tees­ta: ”Mi­nus­ta se oli koh­tuu­ton­ta”

28.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Postin johtajille maksetaan pian 2X-bonus, jossa maksimipalkkio on 60 prosenttia vuosipalkasta: "Liittyy eräisiin aikaisempien vuosien projekteihin"

Postin joh­ta­jil­le mak­se­taan pian 2X-bo­nus, jossa mak­si­mi­palk­kio on 60 pro­sent­tia vuo­si­pal­kas­ta: "Liit­tyy eräi­siin ai­kai­sem­pien vuosien pro­jek­tei­hin"

27.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Postin kotiinkuljetus muuttui: tavaraa ei enää luovuteta suoraan käteen, eikä asiakas kuittaa lähetystä – Kotimaan posti kulkee vielä normaalisti

Postin ko­tiin­kul­je­tus muut­tui: tavaraa ei enää luo­vu­te­ta suoraan käteen, eikä asiakas kuittaa lä­he­tys­tä – Ko­ti­maan posti kulkee vielä nor­maa­lis­ti

19.03.2020 17:09 0
Levin Posti lopettaa – "Tämä on järkyttävää", sanoo kauppias, jolla olisi tilat ja osaaminen postipalveluihin

Levin Posti lo­pet­taa – "Tämä on jär­kyt­tä­vää", sanoo kaup­pias, jolla olisi tilat ja osaa­mi­nen pos­ti­pal­ve­lui­hin

18.02.2020 16:27 0
Tilaajille
Posti valitsi toimitusjohtajaksi väliaikaisena toimineen Turkka Kuusiston – "Johtajuutta, jämäkkyyttä ja inhimillisyyttä"

Posti valitsi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si vä­li­ai­kai­se­na toi­mi­neen Turkka Kuu­sis­ton – "Joh­ta­juut­ta, jä­mäk­kyyt­tä ja in­hi­mil­li­syyt­tä"

07.02.2020 08:36 0
Päiväkirja: Posti järjestää jännää puuhastelua
Kolumni Antti Kokkonen

Päi­vä­kir­ja: Posti jär­jes­tää jännää puu­has­te­lua

03.02.2020 19:30 0
Tilaajille
Postin johdosta eronnut Heikki Malinen neuvoo nyt Postin johtoryhmää, mutta bonusten kertyminen päättyi: ”Erillisestä tittelistä ei ole sovittu”

Postin joh­dos­ta eronnut Heikki Malinen neuvoo nyt Postin joh­to­ryh­mää, mutta bo­nus­ten ker­ty­mi­nen päät­tyi: ”E­ril­li­ses­tä tit­te­lis­tä ei ole so­vit­tu”

30.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: Postia muuttuvassa maailmassa
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Postia muut­tu­vas­sa maail­mas­sa

13.12.2019 11:02 0