Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Näyttely
Ukrainalaisopiskelijoiden näyttely Kemin kulttuurikeskuksessa

Uk­rai­na­lais­opis­ke­li­joi­den näyt­te­ly Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa

02.03.2023 16:14
Arvostelu: Rovaniemi-viikolla talo täynnä taiteilijoita

Ar­vos­te­lu: Ro­va­nie­mi-vii­kol­la talo täynnä tai­tei­li­joi­ta

08.09.2021 08:45
Tilaajille
Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantanen aloittaa maalaustyön yleensä meriaiheella – korona-ajan mielenmaisemista syntyi näyttely kulttuurikeskukseen

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­nen aloit­taa maa­laus­työn yleensä me­ri­ai­heel­la – ko­ro­na-ajan mie­len­mai­se­mis­ta syntyi näyt­te­ly kult­tuu­ri­kes­kuk­seen

20.07.2021 17:00 1
Tilaajille
Sodankylään tulee Euroopassa laajasti kiertänyt näyttely, joka havainnollistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lapin luontoon

So­dan­ky­lään tulee Eu­roo­pas­sa laa­jas­ti kier­tä­nyt näyt­te­ly, joka ha­vain­nol­lis­taa il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia Lapin luon­toon

15.07.2021 11:05
Tilaajille
Ounasvaaralle tehdään Suomen pisin taidenäyttelypolku – Näyttelylle tavoitellaan kilometrin pituutta

Ou­nas­vaa­ral­le tehdään Suomen pisin tai­de­näyt­te­ly­pol­ku – Näyt­te­lyl­le ta­voi­tel­laan ki­lo­met­rin pi­tuut­ta

13.07.2021 10:06 4
Tilaajille

Väylä in­noit­taa tai­tei­li­joi­ta - näyt­te­ly Tornion kun­niak­si

09.06.2021 08:39
Esillä muun muassa Picassoa – Kemin taidemuseon seinät täyttyivät kesän ajaksi lapsiaiheisista taideteoksista

Esillä muun muassa Pi­cas­soa – Kemin tai­de­mu­seon seinät täyt­tyi­vät kesän ajaksi lap­si­ai­hei­sis­ta tai­de­teok­sis­ta

12.05.2021 15:14
"Tämä tapa opiskella on luonut ryhmähenkeä, ennakkoluulottomuutta ja yhteisöllisyyttä" - Öljyvärityöt syntyivät etäopetuksessa

"Tämä tapa opis­kel­la on luonut ryh­mä­hen­keä, en­nak­ko­luu­lot­to­muut­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä" - Öl­jy­vä­ri­työt syn­tyi­vät etä­ope­tuk­ses­sa

14.04.2021 10:42
Eemil Karila käyttää maalauksissaan estetiikkaa politiikan välineenä

Eemil Karila käyttää maa­lauk­sis­saan es­te­tiik­kaa po­li­tii­kan vä­li­nee­nä

09.03.2021 17:30
Tilaajille
Arvostelu: Askel kohti vapautta

Ar­vos­te­lu: Askel kohti va­paut­ta

26.11.2020 17:53
Tilaajille
Arvostelu: Melankoliaa neulan pistoin – Rovaniemen kotiseutumuseolle pystytetty tekstiilitaidenäyttely kutsuu lähelle

Ar­vos­te­lu: Me­lan­ko­liaa neulan pistoin – Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seol­le pys­ty­tet­ty teks­tii­li­tai­de­näyt­te­ly kutsuu lähelle

06.08.2020 19:29
Tilaajille
Rovaniemen taidemuseo avoimin ovin: Kevyitä, keraamisia ja sinisiä ajatuksia

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seo avoimin ovin: Ke­vyi­tä, ke­raa­mi­sia ja sinisiä aja­tuk­sia

02.06.2020 18:55
Tilaajille
Arvostelu: Luonnon luomien asialla

Ar­vos­te­lu: Luonnon luomien asialla

13.03.2020 21:24
Tilaajille
Vuoden Luontokuvat 2019 -näyttely avataan Arktikumiin – Voittaja kuvan tunnelma on eeppinen ja tarkkaan sommiteltu

Vuoden Luon­to­ku­vat 2019 -näyt­te­ly avataan Ark­ti­ku­miin – Voit­ta­ja kuvan tun­nel­ma on eep­pi­nen ja tark­kaan som­mi­tel­tu

08.03.2020 18:16
Tilaajille
Näyttely: Pohjoinen muotoilijoiden sielunmaisemana

Näyt­te­ly: Poh­joi­nen muo­toi­li­joi­den sie­lun­mai­se­ma­na

05.03.2020 11:53
Tilaajille
Maison Carrén salaperäiset vieraat: Elina Brotherus tekeytyi naapuriksi ja kuvasi Alvar Aallon suunnittelemassa yksityiskodissa Ranskassa

Maison Carrén sa­la­pe­räi­set vie­raat: Elina Brot­he­rus te­key­tyi naa­pu­rik­si ja kuvasi Alvar Aallon suun­nit­te­le­mas­sa yk­si­tyis­ko­dis­sa Rans­kas­sa

25.02.2020 18:01
Tilaajille
Näyttely: Vieras omalla planeetallaan

Näyt­te­ly: Vieras omalla pla­nee­tal­laan

30.01.2020 07:57
Tilaajille
Meditaatiota valokuvanäyttelyssä – Ota oma tyyny mukaan!

Me­di­taa­tio­ta va­lo­ku­va­näyt­te­lys­sä – Ota oma tyyny mukaan!

16.01.2020 10:00
Ennen Sierilää – valokuvanäyttely tuo esiin ihmiset ja luonnon suunnitellun vesivoimalan vaikutusalueella

Ennen Sie­ri­lää – va­lo­ku­va­näyt­te­ly tuo esiin ihmiset ja luonnon suun­ni­tel­lun ve­si­voi­ma­lan vai­ku­tus­alueel­la

15.01.2020 07:00
Tilaajille
Tiedekeskus Arktikum etsii yrityskumppaneita näyttelyn uudistamiseen – Paikallisilta matkailuyrityksiltä kaivataan näkemystä mielenkiintoisista sisällöistä, kansainvälisiltä firmoilta sponsorirahaa

Tie­de­kes­kus Ark­ti­kum etsii yri­tys­kump­pa­nei­ta näyt­te­lyn uu­dis­ta­mi­seen – Pai­kal­li­sil­ta mat­kai­lu­yri­tyk­sil­tä kai­va­taan nä­ke­mys­tä mie­len­kiin­toi­sis­ta si­säl­löis­tä, kan­sain­vä­li­sil­tä fir­moil­ta spon­so­ri­ra­haa

14.01.2020 20:57
Tilaajille