Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Luonnonperintösäätiö
Luonnonperintösäätiölle arvokas lahja Torniosta

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiöl­le arvokas lahja Tor­nios­ta

04.11.2023 14:44
Ullatievan suojelualue Enontekiöllä laajeni yli sataan hehtaariin – taustalla nimettömänä pysyttelevä lahjoittaja

Ul­la­tie­van suo­je­lu­alue Enon­te­kiöl­lä laajeni yli sataan heh­taa­riin – taus­tal­la ni­met­tö­mä­nä py­syt­te­le­vä lah­joit­ta­ja

23.10.2023 13:53 1
Tilaajille
Hakut ja lapiot käteen luonnon puolesta – Sallassa edistetään kestävää matkailua kampanjan avulla

Hakut ja lapiot käteen luonnon puo­les­ta – Sal­las­sa edis­te­tään kes­tä­vää mat­kai­lua kam­pan­jan avulla

07.09.2023 19:15
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö hankki suojeltavaksi 65 hehtaaria metsää Enontekiöllä – EemelinUntonmaaksi nimetty alue on säätiön viides Ylä-Lapin kampanjan kautta hankittu metsä

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö hankki suo­jel­ta­vak­si 65 heh­taa­ria metsää Enon­te­kiöl­lä – Ee­me­li­nUn­ton­maak­si nimetty alue on säätiön viides Ylä-La­pin kam­pan­jan kautta han­kit­tu metsä

14.06.2023 13:06
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö suojeli luonnonmetsän Inarin Nellimistä – suojelualue 81 hehtaaria

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö suojeli luon­non­met­sän Inarin Nel­li­mis­tä – suo­je­lu­alue 81 heh­taa­ria

20.04.2023 16:05 3
Tilaajille
Matkailija voi ostaa luontoa hyvityksenä Sallasta – Luonnonperintösäätiö ja Sallan Matkailu yhteistyössä uudessa luontohyvityskampanjassa

Mat­kai­li­ja voi ostaa luontoa hy­vi­tyk­se­nä Sal­las­ta – ­Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö ja Sallan Mat­kai­lu yh­teis­työs­sä uudessa luon­to­hy­vi­tys­kam­pan­jas­sa

21.02.2023 13:04 4
Tilaajille
Ullatievan luonnonsuojelualue Enontekiöllä yli nelinkertaistuu – Luonnonperintösäätiö sai lahjoituksen ikimetsien ostoon

Ul­la­tie­van luon­non­suo­je­lu­alue Enon­te­kiöl­lä yli ne­lin­ker­tais­tuu – Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai lah­joi­tuk­sen iki­met­sien ostoon

14.09.2022 11:37
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö suojeli reilun 40 hehtaarin alueen Enontekiöltä – alueiden hankinta tehtiin yksityisen lahjoittajan avulla

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö suojeli reilun 40 heh­taa­rin alueen Enon­te­kiöl­tä – aluei­den han­kin­ta tehtiin yk­si­tyi­sen lah­joit­ta­jan avulla

10.08.2022 13:42
Tilaajille
Luonnonperintösäätiölle lahjoituksena ikimetsää Inarista – alue vältti hakkuut täpärästi 2000-luvun alussa

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiöl­le lah­joi­tuk­se­na iki­met­sää Ina­ris­ta – alue vältti hakkuut tä­pä­räs­ti 2000-lu­vun alussa

03.08.2022 13:44 1
Tilaajille
Pohjoiseen Lappiin uusia suojelualueita – Luonnonperintösäätiön kampanja Ylä-Lapin vanhojen metsien suojelemiseksi alkoi vilkkaana

Poh­joi­seen Lappiin uusia suo­je­lu­aluei­ta – Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiön kam­pan­ja Ylä-La­pin van­ho­jen metsien suo­je­le­mi­sek­si alkoi vilk­kaa­na

10.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö perustaa Posion Soukkavaaraan uuden suojelualueen –  Latitude 66 Cobaltin malminetsintälupahakemus osittain samalla alueella

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö pe­rus­taa Posion Souk­ka­vaa­raan uuden suo­je­lu­alueen – La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­mus osit­tain samalla alueel­la

10.02.2022 16:26
Tilaajille
42 hehtaarin kokoinen Euroopan viimeisiä luonnonmetsiä edustava metsä suojellaan Inarissa – Myyjäsuvulla säilyvät oikeudet poronhoitoon alueella

42 heh­taa­rin ko­koi­nen Eu­roo­pan vii­mei­siä luon­non­met­siä edus­ta­va metsä suo­jel­laan Ina­ris­sa – Myy­jä­su­vul­la säi­ly­vät oi­keu­det po­ron­hoi­toon alueel­la

14.05.2021 11:13 17
Tilaajille
"Facebook-postauksesta se lähti" – Luonnonperintösäätiö kerää rahaa Ounasvaaran luonnon suojelemiseksi

"Fa­ce­book-pos­tauk­ses­ta se lähti" – Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö kerää rahaa Ou­nas­vaa­ran luonnon suo­je­le­mi­sek­si

16.03.2021 15:00 5
Rovaniemen Ounasvaaralta tuli myyntiin kolme hehtaaria luonnontilaista metsää, josta kiinnostui niin kaupunki kuin luonnonsuojelijat

Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ral­ta tuli myyn­tiin kolme heh­taa­ria luon­non­ti­lais­ta metsää, josta kiin­nos­tui niin kau­pun­ki kuin luon­non­suo­je­li­jat

08.03.2021 18:49 9
Tilaajille
Pentti Linkolan perustama Luonnonperintösäätiö sai lahjaksi kolme tulvaniittypalstaa Kittilästä

Pentti Lin­ko­lan pe­rus­ta­ma Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai lah­jak­si kolme tul­va­niit­ty­pals­taa Kit­ti­läs­tä

15.02.2021 13:26 2
Tilaajille
Luonnonperintösäätiölle maalahjoitus Inarin Sevettijärveltä

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiöl­le maa­lah­joi­tus Inarin Se­vet­ti­jär­vel­tä

08.12.2020 13:17
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö osti suuren metsäalueen Inarin Muddusjärveltä – Aki Kaurismäen tuotantoyhtiö lahjoitti rahat

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö osti suuren met­sä­alueen Inarin Mud­dus­jär­vel­tä – Aki Kau­ris­mäen tuo­tan­to­yh­tiö lah­joit­ti rahat

24.09.2019 14:00
Tilaajille