tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kyttyrälohi
Tenojoen lohikanta on yhä aallonpohjassa – kyttyrälohta nousi ennätyksellisesti kymmenkertaisesti tuttua lohta enemmän

Te­no­joen lo­hi­kan­ta on yhä aal­lon­poh­jas­sa – kyt­ty­rä­loh­ta nousi en­nä­tyk­sel­li­ses­ti kym­men­ker­tai­ses­ti tuttua lohta enemmän

28.09.2023 08:32 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kyt­ty­rä­lo­hi kaup­poi­hin

14.09.2023 05:00 2
"Raatoja tuntuu kerääntyvän rannoille yllättävänkin paljon, ja sen kyllä valitettavasti myös haistaa" – lähes kaikki kutemaan nousseet kyttyrälohet ovat nyt kuolleet

"Raa­to­ja tuntuu ke­rään­ty­vän ran­noil­le yl­lät­tä­vän­kin paljon, ja sen kyllä va­li­tet­ta­vas­ti myös hais­taa" – ­lä­hes kaikki ku­te­maan nous­seet kyt­ty­rä­lo­het ovat nyt kuol­leet

13.09.2023 10:04 1
Tilaajille
Kyttyrälohi määräsi tahdit Näätämöjoen Norjan puolen jokiosalla – Suomen puolelta saatiin vain yksittäisiä kaloja

Kyt­ty­rä­lo­hi määräsi tahdit Nää­tä­mö­joen Norjan puolen jo­ki­osal­la – Suomen puo­lel­ta saatiin vain yk­sit­täi­siä kaloja

03.09.2023 14:00 2
Tilaajille
Tenojoessa ennätysmäärä kyttyrälohta – tutkimusprofessori: norjalaisten patokokeilu epäonnistui

Te­no­joes­sa en­nä­tys­mää­rä kyt­ty­rä­loh­ta – tut­ki­musp­ro­fes­so­ri: nor­ja­lais­ten pa­to­ko­kei­lu epä­on­nis­tui

21.08.2023 16:30 7
Tilaajille
NRK: Kyttyrälohen pyydystäminen Tenolla lopetetaan – Norja purkaa padon

NRK: Kyt­ty­rä­lo­hen pyy­dys­tä­mi­nen Tenolla lo­pe­te­taan – Norja purkaa padon

15.08.2023 20:40 5
Tilaajille
Tenon lohen pelastaminen vaatinee muutakin kuin rauhoituksen ja joen patoamisen – tutkimustietoa odotellessa kyttyrälohi on otettava täysimääräiseen hyötykäyttöön
Pääkirjoitus

Tenon lohen pe­las­ta­mi­nen vaa­ti­nee muu­ta­kin kuin rau­hoi­tuk­sen ja joen pa­toa­mi­sen – tut­ki­mus­tie­toa odo­tel­les­sa kyt­ty­rä­lo­hi on otet­ta­va täy­si­mää­räi­seen hyö­ty­käyt­töön

15.08.2023 05:00 9
Suomen sadoilla turkistarhoilla muhii vakava pandemiariski – onko nyt tullut aika luopua koko eettisesti kyseenalaisesta toimialasta?
Pääkirjoitus

Suomen sa­doil­la tur­kis­tar­hoil­la muhii vakava pan­de­mia­ris­ki – onko nyt tullut aika luopua koko eet­ti­ses­ti ky­seen­alai­ses­ta toi­mia­las­ta?

14.08.2023 05:30 28
Kyttyrälohen pyyntiennätys meni rikki Norjassa – vieraslajia on pyydetty jo yli 213 000 yksilöä

Kyt­ty­rä­lo­hen pyyn­ti­en­nä­tys meni rikki Nor­jas­sa – vie­ras­la­jia on pyy­det­ty jo yli 213 000 yksilöä

09.08.2023 16:32 5
Tilaajille
Kimmo Jylhä on perustanut Suomen ensimmäisen sushibaarin, kiertänyt kokkaamassa maailmalla ja päätynyt äskettäin Nuorgamiin – kiinnostus japanilaista ruokakulttuuria kohtaan saa jatkoa nyt kyttyrälohiruokien parissa

Kimmo Jylhä on pe­rus­ta­nut Suomen en­sim­mäi­sen sus­hi­baa­rin, kier­tä­nyt kok­kaa­mas­sa maail­mal­la ja pää­ty­nyt äs­ket­täin Nuor­ga­miin – kiin­nos­tus ja­pa­ni­lais­ta ruo­ka­kult­tuu­ria kohtaan saa jatkoa nyt kyt­ty­rä­lo­hi­ruo­kien parissa

29.07.2023 05:00 8
Tilaajille
Miten jokiin kuolevat kyttyrälohet vaikuttavat pohjoiseen luontoon? – tutkijat pyytävät kansalaisten havaintoja raadoista

Miten jokiin kuo­le­vat kyt­ty­rä­lo­het vai­kut­ta­vat poh­joi­seen luon­toon? – tut­ki­jat pyy­tä­vät kan­sa­lais­ten ha­vain­to­ja raa­dois­ta

28.07.2023 08:25 6
Tilaajille
Mahdoton tehtävä pohjoisen lohijoilla jatkuu – Norjassa on tapettu jo 100 000 kyttyrälohta: "Mutta voimmeko me luonnolle mitään?"

Mah­do­ton tehtävä poh­joi­sen lo­hi­joil­la jatkuu – Nor­jas­sa on tapettu jo 100 000 kyt­ty­rä­loh­ta: "Mutta voim­me­ko me luon­nol­le mi­tään?"

27.07.2023 18:45
Tilaajille
NRK: Varoitus huonosta vedenlaadusta Norjan Annijoelle – kyttyrälohen kutuaika pilaa veden

NRK: Va­roi­tus huo­nos­ta ve­den­laa­dus­ta Norjan An­ni­joel­le – kyt­ty­rä­lo­hen ku­tu­ai­ka pilaa veden

24.07.2023 20:52 1
Tilaajille
NRK: Norjan poliisille tehty tutkintapyyntö kyttyrälohipyydyksestä – "Uskomme, että kyseessä on ympäristörikos"

NRK: Norjan po­lii­sil­le tehty tut­kin­ta­pyyn­tö kyt­ty­rä­lo­hi­pyy­dyk­ses­tä – "Us­kom­me, että ky­sees­sä on ym­pä­ris­tö­ri­kos"

21.07.2023 13:13 2
Tilaajille
Uutuanjoen ansa ei päästä ohitseen yhtään kalaa – kyttyrälohet eivät mene haaskuuseen vaan jatkojalostukseen

Uu­tuan­joen ansa ei päästä ohit­seen yhtään kalaa – kyt­ty­rä­lo­het eivät mene haas­kuu­seen vaan jat­ko­ja­los­tuk­seen

16.07.2023 11:00 8
Tilaajille
Kyttyrälohen torjuminen ei saisi vaarantaa Atlantin lohen nousua – Tenolla pohditaan jo, voisiko kyttyrälohta hyödyntää matkailussa
Pääkirjoitus

Kyt­ty­rä­lo­hen tor­ju­mi­nen ei saisi vaa­ran­taa At­lan­tin lohen nousua – Tenolla poh­di­taan jo, voisiko kyt­ty­rä­loh­ta hyö­dyn­tää mat­kai­lus­sa

15.07.2023 05:00 2
NRK: Norja ei aio poistaa kyttyrälohipyydystä

NRK: Norja ei aio poistaa kyt­ty­rä­lo­hi­pyy­dys­tä

14.07.2023 19:25 1
Tilaajille
Norjalaisten lohipato Tenojoella uusi

Nor­ja­lais­ten lo­hi­pa­to Te­no­joel­la uusi

14.07.2023 18:42
Tilaajille
Paikallisten mielestä kyttyrälohesta on tehty Tenolla suurempi uhka kuin se oikeasti on, ja syy lohipulaan on muualla

Pai­kal­lis­ten mie­les­tä kyt­ty­rä­lo­hes­ta on tehty Tenolla suu­rem­pi uhka kuin se oi­keas­ti on, ja syy lo­hi­pu­laan on muualla

14.07.2023 05:00 9
Tilaajille
"Pelleily padolla saisi loppua" – Utsjoella moititaan norjalaisten pyydyslaitetta

"Pel­lei­ly padolla saisi loppua" – Uts­joel­la moi­ti­taan nor­ja­lais­ten pyy­dys­lai­tet­ta

14.07.2023 18:46
Tilaajille