Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Tenon kalastussopimus
Rauhoituskaan ei ole kääntänyt Tenon lohikantaa nousuun, eikä kadon syitä tiedetä vieläkään – Utsjoella on alettava varautua pahimpaan
Pääkirjoitus

Rau­hoi­tus­kaan ei ole kään­tä­nyt Tenon lo­hi­kan­taa nou­suun, eikä kadon syitä tiedetä vie­lä­kään – Uts­joel­la on alet­ta­va va­rau­tua pa­him­paan

21.01.2024 17:00 9
Suomen ja Norjan yhteinen Tenon kalastussääntö allekirjoitettiin ja etenee eduskunnan käsiteltäväksi – jatkossa kyttyrälohta saisi kalastaa ilman erillistä pyyntihanketta

Suomen ja Norjan yh­tei­nen Tenon ka­las­tus­sään­tö al­le­kir­joi­tet­tiin ja etenee edus­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si – jat­kos­sa kyt­ty­rä­loh­ta saisi ka­las­taa ilman eril­lis­tä pyyn­ti­han­ket­ta

22.12.2023 17:30 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjien mukaan Tenon kalastussäännöstä ei tule allekirjoittaa, vaan neuvotella uudelleen

Saa­me­lais­kä­rä­jien mukaan Tenon ka­las­tus­sään­nös­tä ei tule al­le­kir­joit­taa, vaan neu­vo­tel­la uu­del­leen

07.09.2023 17:21 9
Tilaajille
KHO hylkäsi valitukset Tenojoen vuoden 2019 kalastuslupien myynnistä kertyneiden varojen jakoperusteista – rantaviivan pituus kelpasi yhdeksi jakoperusteeksi

KHO hylkäsi va­li­tuk­set Te­no­joen vuoden 2019 ka­las­tus­lu­pien myyn­nis­tä ker­ty­nei­den varojen ja­ko­pe­rus­teis­ta – ran­ta­vii­van pituus kelpasi yhdeksi ja­ko­pe­rus­teek­si

02.08.2023 12:14
Tilaajille
Kyttyrälohen torjuminen ei saisi vaarantaa Atlantin lohen nousua – Tenolla pohditaan jo, voisiko kyttyrälohta hyödyntää matkailussa
Pääkirjoitus

Kyt­ty­rä­lo­hen tor­ju­mi­nen ei saisi vaa­ran­taa At­lan­tin lohen nousua – Tenolla poh­di­taan jo, voisiko kyt­ty­rä­loh­ta hyö­dyn­tää mat­kai­lus­sa

15.07.2023 05:00 2
Saamelaiskäräjät ja Tenon kalatalousalue vetäytyvät Tenon kalastussääntöneuvotteluista – lohen kalastuskieltoa Tenolle esitetään eduskunnalle myös ensi kesäksi

Saa­me­lais­kä­rä­jät ja Tenon ka­la­ta­lous­alue ve­täy­ty­vät Tenon ka­las­tus­sään­tö­neu­vot­te­luis­ta – lohen ka­las­tus­kiel­toa Tenolle esi­te­tään edus­kun­nal­le myös ensi kesäksi

16.12.2022 14:49 6
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus vapautti kaksi saamelaiskalastajaa syytteistä – perusteluissa vedotaan perustuslakiin ja KKO:n aiempaan ratkaisuun

Lapin kä­rä­jä­oi­keus va­paut­ti kaksi saa­me­lais­ka­las­ta­jaa syyt­teis­tä – pe­rus­te­luis­sa ve­do­taan pe­rus­tus­la­kiin ja KKO:n aiem­paan rat­kai­suun

12.08.2022 18:05 15
Tilaajille
Kalastusopas Tero Ronkainen tuntee Tenon läpikotaisin, ja lohestajat tuntevat hänet – nyt suuri lohen ystävä sanoo, että  Tenon lohi täytyy rauhoittaa pysyvästi

Ka­las­tus­opas Tero Ron­kai­nen tuntee Tenon lä­pi­ko­tai­sin, ja lo­hes­ta­jat tun­te­vat hänet – nyt suuri lohen ystävä sanoo, että  Tenon lohi täytyy rau­hoit­taa py­sy­väs­ti

19.06.2022 06:30 11
Tilaajille
Lohenpyynti jatkui Tenojoella täyskieltoon asti – osa paikallisista aikoo kalastaa lohta rauhoituksesta huolimatta

Lo­hen­pyyn­ti jatkui Te­no­joel­la täys­kiel­toon asti – osa pai­kal­li­sis­ta aikoo ka­las­taa lohta rau­hoi­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

10.06.2022 18:47 18
Tilaajille
Suomi ja Norja aloittavat neuvottelut Tenojoen kalastuksesta –  raportin mukaan Tenojoen lohikannat eivät ole elpyneet

Suomi ja Norja aloit­ta­vat neu­vot­te­lut Te­no­joen ka­las­tuk­ses­ta – ra­por­tin mukaan Te­no­joen lo­hi­kan­nat eivät ole el­py­neet

11.01.2022 07:01 2
Tilaajille
"Tenolla ei ole enää normaaleja kesiä" – aktivisti Áslat Holmberg on huolissaan siitä, että ehdoton lohenpyyntikielto vaarantaa Tenonlaakson elivoiman

"Te­nol­la ei ole enää nor­maa­le­ja kesiä" – ak­ti­vis­ti Áslat Holm­berg on huo­lis­saan siitä, että ehdoton lo­hen­pyyn­ti­kiel­to vaa­ran­taa Te­non­laak­son eli­voi­man

07.08.2021 17:00 16
Tilaajille
Norja peruutti koukkuverkon käyttökiellon Finnmarkin merialueella – Suomi on pyytänyt Norjalta tarkempaa selvitystä

Norja pe­ruut­ti kouk­ku­ver­kon käyt­tö­kiel­lon Finn­mar­kin me­ri­alueel­la – Suomi on pyy­tä­nyt Nor­jal­ta tar­kem­paa sel­vi­tys­tä

04.06.2021 15:24 4
Tilaajille
Norja peruu koukkuverkon käyttökiellon lohenpyynnissä Finnmarkissa – Lohen rauhoitus Tenojoen vesistössä edelleen voimassa

Norja peruu kouk­ku­ver­kon käyt­tö­kiel­lon lo­hen­pyyn­nis­sä Finn­mar­kis­sa – Lohen rau­hoi­tus Te­no­joen ve­sis­tös­sä edel­leen voi­mas­sa

28.05.2021 17:25 2
Tilaajille
Kalastusasiakkaat katosivat varauskirjasta vartissa – Yrittäjät miettivät kuumeisesti, millä paikata mittavaa häviötä

Ka­las­tus­asiak­kaat ka­to­si­vat va­raus­kir­jas­ta var­tis­sa – Yrit­tä­jät miet­ti­vät kuu­mei­ses­ti, millä paikata mit­ta­vaa häviötä

03.05.2021 06:30 13
Tilaajille
Tenon lohenpyynti saatetaan kieltää kokonaan – ministeriö pohtii keinoja auttaa paikallisia kriisin yli

Tenon lo­hen­pyyn­ti saa­te­taan kieltää ko­ko­naan – mi­nis­te­riö pohtii keinoja auttaa pai­kal­li­sia kriisin yli

25.03.2021 18:01 6
Tilaajille
Suomi ja Norja alkavat neuvotella Tenon kalastussäännöstä jo ennen kesälomia – Neuvotteluihin lähtevä kokoonpano julki

Suomi ja Norja alkavat neu­vo­tel­la Tenon ka­las­tus­sään­nös­tä jo ennen ke­sä­lo­mia – Neu­vot­te­lui­hin lähtevä ko­koon­pa­no julki

20.05.2020 19:00
Tilaajille
Apulaisoikeuskansleri ei löydä virhettä Tenon kalastusoikeuksien vuokraamisesta viime kesänä

Apu­lais­oi­keus­kans­le­ri ei löydä vir­het­tä Tenon ka­las­tus­oi­keuk­sien vuok­raa­mi­ses­ta viime kesänä

02.04.2020 07:00
Tilaajille
Tenon kalastussäännön tarkistukset tuovat helpotusta lastenlasten kanssa kalastamiseen – poikkeusolot voivat vaikuttaa lupien myynnin aloittamiseen

Tenon ka­las­tus­sään­nön tar­kis­tuk­set tuovat hel­po­tus­ta las­ten­las­ten kanssa ka­las­ta­mi­seen – poik­keus­olot voivat vai­kut­taa lupien myynnin aloit­ta­mi­seen

26.03.2020 16:41
Tilaajille
Tenojoen kalastussäännön tämän vuoden täsmennyksiin voi nyt ottaa kantaa

Te­no­joen ka­las­tus­sään­nön tämän vuoden täs­men­nyk­siin voi nyt ottaa kantaa

24.02.2020 20:36
Tilaajille
Yrittäjät haluavat vauhdittaa matkailun maankäytön selvittämistä Utsjoella – erilaisille aktiviteeteille ei tahdo löytyä sijaa erämaisesta porotalouskunnasta

Yrit­tä­jät ha­lua­vat vauh­dit­taa mat­kai­lun maan­käy­tön sel­vit­tä­mis­tä Uts­joel­la – eri­lai­sil­le ak­ti­vi­tee­teil­le ei tahdo löytyä sijaa erä­mai­ses­ta po­ro­ta­lous­kun­nas­ta

03.02.2020 18:24
Tilaajille