Tie poikki: Lii­ken­ne pääsee kul­ke­maan yhdeltä kais­tal­ta So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa ne­los­tiel­lä rekan nos­to­töi­den vuoksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

korot
Pohjolan Osuuspankin asuntoluottokanta kasvoi viime vuonna muista pankeista poiketen – toimitusjohtaja Keijo Posio uskoo, että pankkifuusiolla oli osansa asiaan

Poh­jo­lan Osuus­pan­kin asun­to­luot­to­kan­ta kasvoi viime vuonna muista pan­keis­ta poi­ke­ten – toi­mi­tus­joh­ta­ja Keijo Posio uskoo, että pank­ki­fuu­siol­la oli osansa asiaan

07.02.2024 17:29 10
Tilaajille
Ahneuteen kyllästynyt varatuomari vie kohtuuttomia vaativat velkojat oikeuteen – pohjoissuomalainen Sari ehti maksaa vanhan pikavipin korkoja vuosia ennen kuin sai apua

Ah­neu­teen kyl­läs­ty­nyt va­ra­tuo­ma­ri vie koh­tuut­to­mia vaa­ti­vat vel­ko­jat oi­keu­teen – poh­jois­suo­ma­lai­nen Sari ehti maksaa vanhan pi­ka­vi­pin korkoja vuosia ennen kuin sai apua

30.01.2024 22:30
Tilaajille
Asuntolainasi maksuerä voi nousta, vaikka sinulla olisikin korkokatto  – selvitimme miksi

Asun­to­lai­na­si mak­sue­rä voi nousta, vaikka sinulla oli­si­kin kor­ko­kat­to – sel­vi­tim­me miksi

13.10.2023 19:00 3
Tilaajille
Asuntovelallisia kurmuuttavat korkojen nostot saattavat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Välimäki: "Euroalue välttämässä taantuman"

Asun­to­ve­lal­li­sia kur­muut­ta­vat kor­ko­jen nostot saat­ta­vat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Vä­li­mä­ki: "Eu­roa­lue vält­tä­mäs­sä taan­tu­man"

03.10.2023 16:41 1
Tilaajille
Matkailu ja teollisuuden isot investoinnit antavat lappilaisille yrityksille toivoa, arvioi asiantuntija – Lapissa talouden näkymät ovat paremmat kuin muualla maassa

Mat­kai­lu ja teol­li­suu­den isot in­ves­toin­nit antavat lap­pi­lai­sil­le yri­tyk­sil­le toivoa, arvioi asian­tun­ti­ja – Lapissa ta­lou­den näkymät ovat pa­rem­mat kuin muualla maassa

25.09.2023 20:00
Tilaajille
Korkohuippu alkaa olla saavutettu, mutta inflaatio kurittaa lopulta rankemmin – Kokenut ekonomi toivoo, että vanha taloudenpidon viisaus olisi nyt opittu

Kor­ko­huip­pu alkaa olla saa­vu­tet­tu, mutta inf­laa­tio ku­rit­taa lopulta ran­kem­min – Kokenut ekonomi toivoo, että vanha ta­lou­den­pi­don viisaus olisi nyt opittu

15.09.2023 16:47 2
Tilaajille
Asuntolainojen korkeat korot tekevät syvän loven velallisen lompakkoon – idea korkojen vähennysoikeuden paluusta saa tyrmäyksen osalta asiantuntijoista

Asun­to­lai­no­jen korkeat korot tekevät syvän loven ve­lal­li­sen lom­pak­koon – idea kor­ko­jen vä­hen­ny­soi­keu­den pa­luus­ta saa tyr­mäyk­sen osalta asian­tun­ti­jois­ta

11.09.2023 18:30 7
Tilaajille
Kolmiot palaavat ryminällä – isoista, kohtuuhintaisista kerrostaloasunnoista voi tulla Rovaniemellä pula tulevina vuosina

Kolmiot pa­laa­vat ry­mi­näl­lä – i­sois­ta, koh­tuu­hin­tai­sis­ta ker­ros­ta­loa­sun­nois­ta voi tulla Ro­va­nie­mel­lä pula tu­le­vi­na vuosina

26.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Asun­to­si­joit­ta­jat ovat säik­ky­neet ko­hon­nei­ta korkoja myös Lapissa –  asuntolainahakemusten määrä on kasvanut kevään edetessä, mutta kauppoja tehdään nyt aiempaan varovaisemmin

Asun­to­si­joit­ta­jat ovat säik­ky­neet ko­hon­nei­ta korkoja myös Lapissa – asun­to­lai­na­ha­ke­mus­ten määrä on kas­va­nut kevään ede­tes­sä, mutta kaup­po­ja tehdään nyt aiem­paan va­ro­vai­sem­min

25.04.2023 15:02 1
Tilaajille
Inflaatio ei taitu – kuluttajahintojen nousuvauhti kiihtyi helmikuussa

Inf­laa­tio ei taitu – ku­lut­ta­ja­hin­to­jen nou­su­vauh­ti kiihtyi hel­mi­kuus­sa

14.03.2023 09:07 2
Tilaajille
Yllättävän hyvä uutinen asuntovelallisille, vuoden euriborin käyrä kääntyi – Nordean asiantuntija: "Toiveet pysyvämmästä laskusta ennenaikaisia"

Yl­lät­tä­vän hyvä uutinen asun­to­ve­lal­li­sil­le, vuoden eu­ri­bo­rin käyrä kääntyi – Nordean asian­tun­ti­ja: "Toi­veet py­sy­väm­mäs­tä las­kus­ta en­ne­nai­kai­sia"

13.03.2023 16:26 4
Tilaajille
Korkojen raju nousu tietää monille kotitalouksille tuhansien eurojen vuotuisia lisämenoja – uuteen, jo ennen nähtyyn aikaan on vain pakko sopeutua
Pääkirjoitus

Kor­ko­jen raju nousu tietää monille ko­ti­ta­louk­sil­le tu­han­sien eurojen vuo­tui­sia li­sä­me­no­ja – uuteen, jo ennen nähtyyn aikaan on vain pakko so­peu­tua

12.03.2023 16:29 8
Korkokäyrä näyttää yhä edelleen ylöspäin – suosituin asuntolainan viitekorko yli 3,7 prosenttia

Kor­ko­käy­rä näyttää yhä edel­leen ylös­päin – suo­si­tuin asun­to­lai­nan vii­te­kor­ko yli 3,7 pro­sent­tia

28.02.2023 14:59 2
Tilaajille
Korkojen nousu ei saanut suomalaisia tyhjäämään säästöpossujaan ekstralyhennyksiin – nollakorkosukupolvi opettelee nyt vanhaa normaalia

Kor­ko­jen nousu ei saanut suo­ma­lai­sia tyh­jää­mään sääs­tö­pos­su­jaan ekst­ra­ly­hen­nyk­siin – nol­la­kor­ko­su­ku­pol­vi opet­te­lee nyt vanhaa nor­maa­lia

20.02.2023 12:46 2
Vuoden euribor hipoo viikon päätteeksi jo kolmea ja puolta prosenttia – katso tästä ajantasaiset lukemat

Vuoden euribor hipoo viikon päät­teek­si jo kolmea ja puolta pro­sent­tia – katso tästä ajan­ta­sai­set lukemat

10.02.2023 14:16 1
Tilaajille
Sata vuotta täyttävä Kemin seudun OP pärjäsi viime vuonna, koska korot nousivat – toimitusjohtaja Heikki Palosaari näkee Veitsiluodon alueessa mahdollisuuksia

Sata vuotta täyt­tä­vä Kemin seudun OP pärjäsi viime vuonna, koska korot nou­si­vat – toi­mi­tus­joh­ta­ja Heikki Pa­lo­saa­ri näkee Veit­si­luo­don aluees­sa mah­dol­li­suuk­sia

09.02.2023 05:00 2
Tilaajille
Rahoitusvastike seitsemänkertaistuu – rovaniemeläisessä taloyhtiössä maksettiin aluksi vain yhtiölainan korkoja,  lainan lyhentäminen ja korkea korko nostavat asumiskuluja huimasti keväällä

Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – ­ro­va­nie­me­läi­ses­sä ta­loyh­tiös­sä mak­set­tiin aluksi vain yh­tiö­lai­nan kor­ko­ja, lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

06.02.2023 16:30 31
Tilaajille
"Jostain täytyy tinkiä" – vuodessa nollasta yli kolmeen kohonnut viitekorko huolestuttaa monia asuntovelallisia, nyt voit katsoa päiväkohtaiset euribor-lukemat Lapin Kansan netistä

"Jos­tain täytyy tinkiä" – ­vuo­des­sa nol­las­ta yli kolmeen ko­hon­nut vii­te­kor­ko huo­les­tut­taa monia asun­to­ve­lal­li­sia, nyt voit katsoa päi­vä­koh­tai­set eu­ri­bor-lu­ke­mat Lapin Kansan netistä

03.02.2023 19:05 4
Tilaajille
Euriborkorkojen ajantasaiset lukemat

Eu­ri­bor­kor­ko­jen ajan­ta­sai­set lukemat

06.02.2023 11:27 1
Tilaajille
Pelottaako korkojen nousu? Vastaa Lapin Kansan nettikyselyyn

Pe­lot­taa­ko kor­ko­jen nousu? Vastaa Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

13.01.2023 12:31 3
Tilaajille