Kittilän kunta
Mikä Lapin kuntien johdossa oikein mättää? Tutkijan mukaan uudistava johtaja törmää usein syvällä istuvaan kulttuuriin, jota on liki mahdoton muuttaa

Mikä Lapin kuntien joh­dos­sa oikein mättää? Tut­ki­jan mukaan uu­dis­ta­va johtaja törmää usein syvällä is­tu­vaan kult­tuu­riin, jota on liki mah­do­ton muuttaa

03.07.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Petos vai vir­ka­ri­kos?

09.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Luottamushenkilövalinnat menevät uusiksi Kittilässä

Luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat menevät uusiksi Kit­ti­läs­sä

01.06.2020 19:30 0
Tilaajille
Kittilän kunnanvaltuuston kokous siirtyi viikolla: yksi ei saanut kokouskutsua

Kit­ti­län kun­nan­val­tuus­ton kokous siirtyi vii­kol­la: yksi ei saanut ko­kous­kut­sua

25.05.2020 18:29 0
Tilaajille
Kittilässä käydään tuulivoimasta periaatekeskustelu

Kit­ti­läs­sä käydään tuu­li­voi­mas­ta pe­ri­aa­te­kes­kus­te­lu

06.05.2020 16:31 0
Tilaajille
Kittilä maksaa kunnanjohtajaksi hakeneelle korvausta työsyrjinnästä

Kittilä maksaa kun­nan­joh­ta­jak­si ha­ke­neel­le kor­vaus­ta työ­syr­jin­näs­tä

06.05.2020 15:54 0
Tilaajille
Kittilän kunnanhallituksen erottaminen siirtyy valtuuston käsittelyyn

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­nen siirtyy val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

05.05.2020 20:54 0
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus ja lautakuntien jäsenet halutaan erottaa

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus ja lau­ta­kun­tien jäsenet ha­lu­taan erottaa

04.05.2020 16:23 0
Tilaajille
Kittilän luottamustoimista pidätetyt saavat palata tehtäviinsä – KHO:n ratkaisu kumoaa ministeriön hyllytyspäätöksen

Kit­ti­län luot­ta­mus­toi­mis­ta pi­dä­te­tyt saavat palata teh­tä­viin­sä – KHO:n rat­kai­su kumoaa mi­nis­te­riön hyl­ly­tys­pää­tök­sen

21.04.2020 10:42 0
Tilaajille
Kittilä-käräjät jatkuvat koronasta huolimatta – hovioikeuden valmisteluistunto järjestetään osittain etänä

Kit­ti­lä-kä­rä­jät jat­ku­vat ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – ho­vi­oi­keu­den val­mis­te­luis­tun­to jär­jes­te­tään osit­tain etänä

14.04.2020 13:25 0
Tilaajille
Kittilän kunta vahvisti talouttaan ja asuntotarjontaa vuonna 2019

Kit­ti­län kunta vah­vis­ti ta­lout­taan ja asun­to­tar­jon­taa vuonna 2019

02.04.2020 16:05 0
Tilaajille
Kittilässä todettu tähän mennessä neljä koronatartuntaa, altistuneita 30 – kunta kokoaa resurssipankkia  niin tulvan  kuin koronan varalta

Kit­ti­läs­sä todettu tähän men­nes­sä neljä ko­ro­na­tar­tun­taa, al­tis­tu­nei­ta 30 – kunta kokoaa re­surs­si­pank­kia niin tulvan kuin koronan varalta

31.03.2020 12:24 0
Tilaajille
Lukijalta: Ajavatko jotkut tahot Kittilän kunnan hallinnon tahallaan sekasortoon?
Lukijalta Mielipide Raija Palosaari

Lu­ki­jal­ta: Aja­vat­ko jotkut tahot Kit­ti­län kunnan hal­lin­non ta­hal­laan se­ka­sor­toon?

05.03.2020 08:25 0
Tilaajille
Kittilässä on tehty valtuustoaloite, joka vaatii virkarikoksista syytettyjä pidättäytymään luottamustehtävistään

Kit­ti­läs­sä on tehty val­tuus­toa­loi­te, joka vaatii vir­ka­ri­kok­sis­ta syy­tet­ty­jä pi­dät­täy­ty­mään luot­ta­mus­teh­tä­vis­tään

04.03.2020 15:19 0
Tilaajille
"On käsittämätöntä että kunnan hallintosääntöä noudattavasta päätöksestä voi saada virkarikossyytteen Kittilässä"  Yrjötapio Kivisaari vetäytyy luottamustehtävistään

"On kä­sit­tä­mä­tön­tä että kunnan hal­lin­to­sään­töä nou­dat­ta­vas­ta pää­tök­ses­tä voi saada vir­ka­ri­kos­syyt­teen Kit­ti­läs­sä" Yr­jö­ta­pio Ki­vi­saa­ri ve­täy­tyy luot­ta­mus­teh­tä­vis­tään

27.02.2020 10:07 0
Tilaajille
KHO: Kittilän määräaikaisen kunnanjohtajan valinnassa syrjittiin mieshakijaa vuonna 2017 – vähemmän ansioitunut naishakija valittiin sukupuolen perusteella

KHO: Kit­ti­län mää­rä­ai­kai­sen kun­nan­joh­ta­jan va­lin­nas­sa syr­jit­tiin mies­ha­ki­jaa vuonna 2017 – vä­hem­män an­sioi­tu­nut nais­ha­ki­ja va­lit­tiin su­ku­puo­len pe­rus­teel­la

05.02.2020 11:21 0

Kit­ti­län kunnan pe­rus­tur­va­joh­ta­jan virkaan kak­si­tois­ta hakijaa

04.02.2020 10:20 0
Tilaajille
Kuntalaisaloitteessa toivotaan kiertoliittymää Kittilään

Kun­ta­lais­aloit­tees­sa toi­vo­taan kier­to­liit­ty­mää Kit­ti­lään

23.01.2020 15:45 0
Tilaajille
Kalervo Palsalle suunnitellaan nimikkotietä Kittilään

Kalervo Pal­sal­le suun­ni­tel­laan ni­mik­ko­tie­tä Kit­ti­lään

22.01.2020 14:48 0
Tilaajille
Kittilän kunta puolittaa ulkomailta tuotujen ruoka-aineiden käytön – tähtää hiilidioksidipäästöjen puolittamiseen

Kit­ti­län kunta puo­lit­taa ul­ko­mail­ta tuo­tu­jen ruo­ka-ai­nei­den käytön – tähtää hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen puo­lit­ta­mi­seen

22.01.2020 11:30 0
Tilaajille