Kittilän kunta
Koronarokotukset on aloitettu Kittilässä – Kuntalaisille tiedotetaan rokotusten järjestämisestä myöhemmin keväällä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set on aloi­tet­tu Kit­ti­läs­sä – Kun­ta­lai­sil­le tie­do­te­taan ro­ko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä myö­hem­min ke­vääl­lä

13.01.2021 14:11
Tilaajille
Avoimuus tulisi kunnassa tarpeeseen
Kolumni Elina Melamies

Avoi­muus tulisi kun­nas­sa tar­pee­seen

16.12.2020 06:01 1
Tilaajille
Kittilän lentokenttätestaus sai kiitosta sujuvuudesta – Levin maailmancupin turvatoimien ensimmäinen koetus hoidettiin mallikkaasti

Kit­ti­län len­to­kent­tä­tes­taus sai kii­tos­ta su­ju­vuu­des­ta – Levin maail­man­cu­pin tur­va­toi­mien en­sim­mäi­nen koetus hoi­det­tiin mal­lik­kaas­ti

18.11.2020 19:00 1
Tilaajille
Kittilän Tuohivaaran tuulivoimahankkeen YVA on valmistunut – Tuulivoimapuistosta olisi eniten haittaa poronhoidolle

Kit­ti­län Tuo­hi­vaa­ran tuu­li­voi­ma­hank­keen YVA on val­mis­tu­nut – Tuu­li­voi­ma­puis­tos­ta olisi eniten haittaa po­ron­hoi­dol­le

21.10.2020 16:27
Tilaajille
Kittilä haluaa pitää veroprosentit lähes ennallaan

Kittilä haluaa pitää ve­ro­pro­sen­tit lähes en­nal­laan

21.10.2020 15:05
Tilaajille
Kittilässä yleisötilaisuus Kellovuoman tuulivoimahankkeesta

Kit­ti­läs­sä ylei­sö­ti­lai­suus Kel­lo­vuo­man tuu­li­voi­ma­hank­kees­ta

20.10.2020 15:44
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus esittää valtuustolle Levin Matkailu Oy:n tukemista koronakurimuksessa

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le Levin Mat­kai­lu Oy:n tu­ke­mis­ta ko­ro­na­ku­ri­muk­ses­sa

07.10.2020 14:17
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus ratkaisi: skeittiparkki sijoitetaan Sirkan kylään

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus rat­kai­si: skeit­ti­park­ki si­joi­te­taan Sirkan kylään

07.10.2020 13:09
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtaja esitteli ministereille Asumisen koronaohjelman – tavoitteena on lisätä etätyön edellytyksiä

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja esit­te­li mi­nis­te­reil­le Asu­mi­sen ko­ro­na­oh­jel­man – ta­voit­tee­na on lisätä etätyön edel­ly­tyk­siä

05.10.2020 20:15
Tilaajille
Kittilän talous on alijäämäinen – Koronan kokonaisvaikutusta kunnan talouteen on yhä vaikeaa arvioida

Kit­ti­län talous on ali­jää­mäi­nen – Koronan ko­ko­nais­vai­ku­tus­ta kunnan ta­lou­teen on yhä vaikeaa ar­vioi­da

28.09.2020 18:53
Tilaajille
Kittilän kuntapäättäjillä edessä kuukausien hovioikeusistunto, myös Antti Rinne joutuu todistajana palaamaan Levin hissikauppojen aikaisiin tapahtumiin

Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jil­lä edessä kuu­kau­sien ho­vioi­keu­sis­tun­to, myös Antti Rinne joutuu to­dis­ta­ja­na pa­laa­maan Levin his­si­kaup­po­jen ai­kai­siin ta­pah­tu­miin

03.09.2020 15:48 1
Tilaajille
Kittilässä kunnanhallitus erotettiin ja vanha valta palasi – Oikeudenmukainen Kittilä -ryhmä menetti asemiaan

Kit­ti­läs­sä kun­nan­hal­li­tus ero­tet­tiin ja vanha valta palasi – Oi­keu­den­mu­kai­nen Kittilä -ryhmä menetti ase­miaan

01.09.2020 16:19
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus on erotettu – Erottamisen taustalla epäluottamus

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus on ero­tet­tu – Erot­ta­mi­sen taus­tal­la epä­luot­ta­mus

31.08.2020 21:14 1
Tilaajille
Kunnanhallitus ei maksa ylityökorvauksia entiselle sivistysjohtajalleen – asia käsiteltiin uudelleen muotovirheen vuoksi

Kun­nan­hal­li­tus ei maksa yli­työ­kor­vauk­sia en­ti­sel­le si­vis­tys­joh­ta­jal­leen – asia kä­si­tel­tiin uu­del­leen muo­to­vir­heen vuoksi

26.08.2020 14:49 1
Tilaajille
Kittilän kyläyhdistykset hoitavat bussikatokset – yhden pysäkin ylläpidosta 300 euron vuosikorvaus

Kit­ti­län ky­lä­yh­dis­tyk­set hoi­ta­vat bus­si­ka­tok­set – yhden pysäkin yl­lä­pi­dos­ta 300 euron vuo­si­kor­vaus

26.08.2020 14:29
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus: Kellovuoman tuulivoimahanke vaatii yhä jatkovalmistelua

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus: Kel­lo­vuo­man tuu­li­voi­ma­han­ke vaatii yhä jat­ko­val­mis­te­lua

26.08.2020 13:55
Tilaajille
Vapaa-ajan asunnoissa ympärivuotisesti asuvat halutaan saada tietoon Kittilässä – Väestötietojärjestelmään vaaditaan muutoksia

Va­paa-ajan asun­nois­sa ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti asuvat ha­lu­taan saada tietoon Kit­ti­läs­sä – Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään vaa­di­taan muu­tok­sia

24.08.2020 15:14
Tilaajille
Antti Jämsénille esitettäneen jatkoaikaa Kittilän kunnanjohtajana

Antti Jämsé­nil­le esi­tet­tä­neen jat­ko­ai­kaa Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja­na

20.08.2020 15:17
Tilaajille
Mikä Lapin kuntien johdossa oikein mättää? Tutkijan mukaan uudistava johtaja törmää usein syvällä istuvaan kulttuuriin, jota on liki mahdoton muuttaa

Mikä Lapin kuntien joh­dos­sa oikein mättää? Tut­ki­jan mukaan uu­dis­ta­va johtaja törmää usein syvällä is­tu­vaan kult­tuu­riin, jota on liki mah­do­ton muuttaa

03.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Petos vai vir­ka­ri­kos?

09.06.2020 04:00
Tilaajille