Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Kemi
Erittäin törkeä ylinopeus Meri–Lapissa – auto kaahasi tutkaan 234 kilometriä tunnissa

Erit­täin törkeä yli­no­peus Me­ri–­La­pis­sa – auto kaahasi tutkaan 234 ki­lo­met­riä tun­nis­sa

01.05.2022 18:07 14
Vaihtoehdot vähissä
Pääkirjoitus

Vaih­to­eh­dot vähissä

05.04.2022 21:00 1
Tilaajille
Karkit lapsille ja lukulomalle lomps! Tässä on aprillipäivän penkkariajelureitti Kemissä

Karkit lap­sil­le ja lu­ku­lo­mal­le lomps! Tässä on ap­ril­li­päi­vän penk­ka­ria­je­lu­reit­ti Kemissä

31.03.2022 16:36
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus otti kohutussa teatteriasiassa aikalisän: "Tarvitaan perusteellista tietoa"

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus otti ko­hu­tus­sa teat­te­ri­asias­sa ai­ka­li­sän: "Tar­vi­taan pe­rus­teel­lis­ta tietoa"

28.03.2022 20:53 1
Tilaajille
Kolme rattijuoppoa jäi kiinni Kemissä vuorokauden aikana

Kolme rat­ti­juop­poa jäi kiinni Kemissä vuo­ro­kau­den aikana

26.03.2022 10:24 1
Tilaajille
Vaihtoehtoina teatterin lakkautus tai muiden säästöjen etsiminen hyvinvointialalta

Vaih­to­eh­toi­na teat­te­rin lak­kau­tus tai muiden sääs­tö­jen et­si­mi­nen hy­vin­voin­ti­alal­ta

24.03.2022 16:36
Lumivisio-lumenveistotapahtumaan on ilmoittautunut ennätysmäärä joukkueita

Lu­mi­vi­sio-lu­men­veis­to­ta­pah­tu­maan on il­moit­tau­tu­nut en­nä­tys­mää­rä jouk­kuei­ta

23.02.2022 11:16
Kemi on Suomen huono-osaisin kunta, Muonio Lapin hyväosaisin

Kemi on Suomen huo­no-osai­sin kunta, Muonio Lapin hy­vä­osai­sin

18.02.2022 19:37 8
Tilaajille
Veitsiluodon tehtaan lopettaminen ei vaikuttanut alueen asuntomarkkinoihin – Asuntokauppa kävi Kemissä kiivaana koko vuoden, myytävistä kohteista on jo pulaa

Veit­si­luo­don tehtaan lo­pet­ta­mi­nen ei vai­kut­ta­nut alueen asun­to­mark­ki­noi­hin – Asun­to­kaup­pa kävi Kemissä kii­vaa­na koko vuoden, myy­tä­vis­tä koh­teis­ta on jo pulaa

16.02.2022 18:00
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan kustannusarvio paisuu 250 miljoonalla – syynä rakennuskustannusten nousu

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan kus­tan­nus­ar­vio paisuu 250 mil­joo­nal­la – syynä ra­ken­nus­kus­tan­nus­ten nousu

10.02.2022 14:18 3
Tilaajille
Ongelmia tv-lähetyksissä yritetään vähentää – Digita ottaa käyttöön uuden täytelähettimen Kemin keskustassa ja uusii Tervolan lähettimet

On­gel­mia tv-lä­he­tyk­sis­sä yri­te­tään vä­hen­tää – ­Di­gi­ta ottaa käyt­töön uuden täy­te­lä­het­ti­men Kemin kes­kus­tas­sa ja uusii Ter­vo­lan lä­het­ti­met

09.02.2022 12:09 5
Tilaajille
Pohjoisen Suomen musiikkifestivaaleja valmistellaan odottavissa tunnelmissa – "Pakko uskoa tulevaan", vakuuttaa Satama Open Airin promoottori Markku Köngäs

Poh­joi­sen Suomen mu­siik­ki­fes­ti­vaa­le­ja val­mis­tel­laan odot­ta­vis­sa tun­nel­mis­sa – "Pakko uskoa tu­le­vaan", va­kuut­taa Satama Open Airin pro­moot­to­ri Markku Köngäs

07.02.2022 17:30 2
Tilaajille
Kemi haluaa olla lumiukon virallinen kotikaupunki – Ensimmäiset lumiukot ilmestyvät katukuvaan tällä viikolla

Kemi haluaa olla lu­mi­ukon vi­ral­li­nen ko­ti­kau­pun­ki – En­sim­mäi­set lu­mi­ukot il­mes­ty­vät ka­tu­ku­vaan tällä vii­kol­la

02.02.2022 21:29
Kiinteistömaailma: käytettyjen asuntojen kaupat liikkuvat koronaa edeltävällä tasolla – Rovaniemellä erinomainen asuntomarkkinavuosi, Kemissä kova kysyntäpiikki

Kiin­teis­tö­maail­ma: käy­tet­ty­jen asun­to­jen kaupat liik­ku­vat koronaa edel­tä­väl­lä tasolla – Ro­va­nie­mel­lä erin­omai­nen asun­to­mark­ki­na­vuo­si, Kemissä kova ky­syn­tä­piik­ki

02.02.2022 15:26
Tilaajille
Kemi osti Selkäsaaren pirttialueen tilan – Kemijoen Uittoyhdistys myy omistamiaan pieniä maa-alueita

Kemi osti Sel­kä­saa­ren pirt­ti­alueen tilan – Ke­mi­joen Uit­to­yh­dis­tys myy omis­ta­miaan pieniä maa-aluei­ta

28.01.2022 11:06
Rovaniemellä lähes viidennes lapsista pois koulusta – kokonaisia luokkia asetetaan karanteeniin nyt vain poikkeuksellisesti

Ro­va­nie­mel­lä lähes vii­den­nes lap­sis­ta pois kou­lus­ta – ko­ko­nai­sia luokkia ase­te­taan ka­ran­tee­niin nyt vain poik­keuk­sel­li­ses­ti

18.01.2022 19:24 2
Tilaajille
Kemin kaupunki sai kyselyssä yrittäjiltä palautetta hankinnoistaan – kaupunki ja Kemin Yrittäjät ovat tiivistäneet yhteistyötään

Kemin kau­pun­ki sai ky­se­lys­sä yrit­tä­jil­tä pa­lau­tet­ta han­kin­nois­taan – kau­pun­ki ja Kemin Yrit­tä­jät ovat tii­vis­tä­neet yh­teis­työ­tään

23.12.2021 17:00
Tilaajille
Kemin kaupunki rajoittaa kokoontumiset sisätiloissa alle 20 henkilöön – rajoittamispäätös ei koske tapahtumia, joissa on käytössä koronapassi

Kemin kau­pun­ki ra­joit­taa ko­koon­tu­mi­set si­sä­ti­lois­sa alle 20 hen­ki­löön – ra­joit­ta­mis­pää­tös ei koske ta­pah­tu­mia, joissa on käy­tös­sä ko­ronapas­si

16.12.2021 09:36 1
Tilaajille
Simon säievika katkaisi kymmeniltätuhansilta sähköt, Kemissä tykkylumi sai puupylvään syttymään tuleen

Simon säie­vi­ka kat­kai­si kym­me­nil­tä­tu­han­sil­ta sähköt, Kemissä tyk­ky­lu­mi sai puu­pyl­vään syt­ty­mään tuleen

15.12.2021 12:58 6
Hallin laajempi vaihtoehto saa  kannatusta – Valtuusto käsittelee halliratkaisua joulukuussa

Hallin laa­jem­pi vaih­to­eh­to saa kan­na­tus­ta – Val­tuus­to kä­sit­te­lee hal­li­rat­kai­sua jou­lu­kuus­sa

24.11.2021 18:01