Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Julkisuuslaki
Rovaniemi ei olisi saanut salata asianajotoimiston laskujen liitteitä, vaikka niissä on tietoa kaupungin valmistautumisesta sijoituskiistan hovioikeuskäsittelyyn

Ro­va­nie­mi ei olisi saanut salata asian­ajo­toi­mis­ton las­ku­jen liit­tei­tä, vaikka niissä on tietoa kau­pun­gin val­mis­tau­tu­mi­ses­ta si­joi­tus­kiis­tan ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyyn

15.09.2023 15:38 5
Tilaajille
"Kun ymmärrettiin, että ne ovat viranomaisen asiakirjoja, ne alettiin työntää päivittäin silppuriin" – KHO asettui Kemin puolelle paperijupakassa

"Kun ym­mär­ret­tiin, että ne ovat vi­ran­omai­sen asia­kir­jo­ja, ne alet­tiin työntää päi­vit­täin silp­pu­riin" – KHO asettui Kemin puo­lel­le pa­pe­ri­ju­pa­kas­sa

11.04.2023 05:00 9
Tilaajille
Poliisi katkoi mielenosoittajien kolmijalan ja esti kuvaamisen Aalistunturilla – poliisihallitus selvittää Lapin ja Oulun poliisilaitoksien toiminnan

Poliisi katkoi mie­len­osoit­ta­jien kol­mi­ja­lan ja esti ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­ril­la – po­lii­si­hal­li­tus sel­vit­tää Lapin ja Oulun po­lii­si­lai­tok­sien toi­min­nan

27.02.2023 19:45 17
Professori: Poliisi ylitti selvästi toimivaltansa estäessään sahausoperaation kuvaamisen Aalistunturin mielenosoituksessa – "Poliisin perusteluissa jopa huvittavia piirteitä"

Pro­fes­so­ri: Poliisi ylitti sel­väs­ti toi­mi­val­tan­sa es­täes­sään sa­haus­ope­raa­tion ku­vaa­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin mie­len­osoi­tuk­ses­sa – "Po­lii­sin pe­rus­te­luis­sa jopa hu­vit­ta­via piir­tei­tä"

25.02.2023 13:35 8
Tilaajille
Rovaniemi tyytyy hallinto-oikeuden ratkaisuun sijoitusselvityksen julkisuudesta – kaupunginhallitus erimielinen päätöksestä

Ro­va­nie­mi tyytyy hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­suun si­joi­tus­sel­vi­tyk­sen jul­ki­suu­des­ta – kau­pun­gin­hal­li­tus eri­mie­li­nen pää­tök­ses­tä

13.02.2023 18:11 13
Tilaajille
Asiantuntijan mukaan Rovaniemen RoPS-salaus oli selvästi laiton – "On vedetty aika salausmyönteistä linjaa"

Asian­tun­ti­jan mukaan Ro­va­nie­men RoPS-sa­laus oli sel­väs­ti laiton – "On vedetty aika sa­laus­myön­teis­tä linjaa"

08.11.2022 16:38 13
Tilaajille
Viranomaiset salaavat tarkat tiedot siitä, miten thaipoimijat jakautuvat eri marjafirmojen kesken

Vi­ran­omai­set sa­laa­vat tarkat tiedot siitä, miten thai­poi­mi­jat ja­kau­tu­vat eri mar­ja­fir­mo­jen kesken

02.11.2022 05:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­gin tie­do­tus­lin­ja nojaa lakiin

06.01.2022 04:30
Tilaajille
Kemi joutuu miettimään uudestaan, voiko lakia kiertää hävittämällä asiakirjat

Kemi joutuu miet­ti­mään uu­des­taan, voiko lakia kiertää hä­vit­tä­mäl­lä asia­kir­jat

15.11.2021 15:43 7
Tilaajille
Kaupunki vastasi tietopyyntöön maanantaina – tällaisia ovat Rovaniemen salaamat HOL-päätökset

Kau­pun­ki vastasi tie­to­pyyn­töön maa­nan­tai­na – täl­lai­sia ovat Ro­va­nie­men sa­laa­mat HOL-pää­tök­set

15.11.2021 11:46 6
Tilaajille
Oikeusasiamieheltä huomautus Keminmaan kunnanhallitukselle – taas yksi lähtee kunnan johtoportaasta

Oi­keus­asia­mie­hel­tä huo­mau­tus Ke­min­maan kun­nan­hal­li­tuk­sel­le – taas yksi lähtee kunnan joh­to­por­taas­ta

27.09.2021 16:45 6
Tilaajille
Valtioneuvoston kanslia salasi oikeuskansleri Pöystille lähetetyn tyhjän sähköpostin, jonka liitteenä oli vanha lakiluonnos liikkumisrajoituksista

Val­tio­neu­vos­ton kanslia salasi oi­keus­kans­le­ri Pöys­til­le lä­he­te­tyn tyhjän säh­kö­pos­tin, jonka liit­tee­nä oli vanha la­ki­luon­nos liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sis­ta

08.05.2021 14:54 2
Uutisanalyysi: Lapin Kansan lukija selvitti väärennösepäilyä passihakemusten avulla ja sotkuhan siitä seurasi

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Lapin Kansan lukija sel­vit­ti vää­ren­nös­epäi­lyä pas­si­ha­ke­mus­ten avulla ja sot­ku­han siitä seurasi

03.03.2021 11:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kemi nou­dat­taa lakeja

27.01.2021 22:15
Tilaajille
Myös Tornio hävittää tytäryhtiöiden asiakirjoja – Arkistosihteeri: "Kannatan julkisuuslain laajentamista"

Myös Tornio hä­vit­tää ty­tär­yh­tiöi­den asia­kir­jo­ja – Ar­kis­to­sih­tee­ri: "Kan­na­tan jul­ki­suus­lain laa­jen­ta­mis­ta"

21.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Kohti uutta vuotta Harryn ja Meghanin vanavedessä
Kolumni

Kohti uutta vuotta Harryn ja Meg­ha­nin va­na­ve­des­sä

16.01.2021 07:00
Tilaajille
Kemi pimittää tietoja tytäryhtiöistään hävittämällä niiden paperit – "Ei mennyt kaupungilta nyt ihan nappiin"

Kemi pi­mit­tää tietoja ty­tär­yh­tiöis­tään hä­vit­tä­mäl­lä niiden paperit – "Ei mennyt kau­pun­gil­ta nyt ihan nap­piin"

14.01.2021 06:30 6
Tilaajille
Kalervo Kummola kommentoi julkisuudessa salaiseksi merkittyä asiaa, Tampereen kaupunki aloitti sisäisen selvityksen – "Ei minun tarvitse sen enempää tästä sinun kanssasi keskustella"

Kalervo Kummola kom­men­toi jul­ki­suu­des­sa sa­lai­sek­si mer­kit­tyä asiaa, Tam­pe­reen kau­pun­ki aloitti si­säi­sen sel­vi­tyk­sen – "Ei minun tar­vit­se sen enempää tästä sinun kans­sa­si kes­kus­tel­la"

11.11.2020 14:23 1
Vääntö koronakoordinaatioryhmän asiakirjoista päättyi julkisuuden voittoon – Journalistiliiton Aho: "Median ja julkisuuslain tehtävänä on turvata tiedonsaanti "

Vääntö ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män asia­kir­jois­ta päättyi jul­ki­suu­den voit­toon – Jour­na­lis­ti­lii­ton Aho: "Median ja jul­ki­suus­lain teh­tä­vä­nä on turvata tie­don­saan­ti "

23.05.2020 19:29
Pääministeri Marin ohjeisti luovuttamaan koronaryhmää koskevat tiedot – STT ei saanut julkisuuslain perusteella pyytämiään asiakirjoja

Pää­mi­nis­te­ri Marin oh­jeis­ti luo­vut­ta­maan ko­ro­na­ryh­mää kos­ke­vat tiedot – STT ei saanut jul­ki­suus­lain pe­rus­teel­la pyy­tä­miään asia­kir­jo­ja

23.05.2020 13:53