Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen sijoitukset
Kuukausi
"Rovaniemi sai miljoona euroa voittoa" – Heli Välikangas ja Jussi Päkkilä vetoavat hovioikeudessa siihen, että tappiolliset sijoitukset ovat vain yksi osa voitollista salkkua

"Ro­va­nie­mi sai mil­joo­na euroa voit­toa" – Heli Vä­li­kan­gas ja Jussi Päkkilä ve­toa­vat ho­vi­oi­keu­des­sa siihen, että tap­piol­li­set si­joi­tuk­set ovat vain yksi osa voi­tol­lis­ta salkkua

20.11.2023 20:00 14
Tilaajille
Rovaniemen riskisijoitusten käsittely alkoi hovioikeudessa – kuultavaksi tulee sekä uusia todistajia että asiantuntijoita

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tus­ten kä­sit­te­ly alkoi ho­vi­oi­keu­des­sa – kuul­ta­vak­si tulee sekä uusia to­dis­ta­jia että asian­tun­ti­joi­ta

20.11.2023 11:01 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus antoi äänin 7-4 asianajotoimistolle lisää rahaa sijoituksia koskevaan oikeudenkäyntiin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus antoi äänin 7-4 asian­ajo­toi­mis­tol­le lisää rahaa si­joi­tuk­sia kos­ke­vaan oi­keu­den­käyn­tiin

17.11.2023 17:45 8
Tilaajille
Rovaniemen sijoitussotkuja puidaan seuraavaksi hovioikeudessa – työläs ja kallis prosessi on ollut tarpeen, sillä se on lisännyt kunnallisen päätöksenteon avoimuutta
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­ku­ja puidaan seu­raa­vak­si ho­vi­oi­keu­des­sa – työläs ja kallis pro­ses­si on ollut tar­peen, sillä se on li­sän­nyt kun­nal­li­sen pää­tök­sen­teon avoi­muut­ta

17.11.2023 05:00 14
Rovaniemen riskisijoituksia aletaan puida maanantaina hovioikeudessa – kaupunki ajaa nyt itse myös rikossyytteitä, koska syyttäjä ei valittanut käräjäoikeuden tuomiosta

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tuk­sia aletaan puida maa­nan­tai­na ho­vi­oi­keu­des­sa – kau­pun­ki ajaa nyt itse myös ri­kos­syyt­tei­tä, koska syyt­tä­jä ei va­lit­ta­nut kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mios­ta

15.11.2023 14:24 26
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemi ei olisi saanut salata asianajotoimiston laskujen liitteitä, vaikka niissä on tietoa kaupungin valmistautumisesta sijoituskiistan hovioikeuskäsittelyyn

Ro­va­nie­mi ei olisi saanut salata asian­ajo­toi­mis­ton las­ku­jen liit­tei­tä, vaikka niissä on tietoa kau­pun­gin val­mis­tau­tu­mi­ses­ta si­joi­tus­kiis­tan ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyyn

15.09.2023 15:38 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus päätti muuttaa Heli Välikankaan työsuhteen purkamisen irtisanomiseksi

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus päätti muuttaa Heli Vä­li­kan­kaan työ­suh­teen pur­ka­mi­sen ir­ti­sa­no­mi­sek­si

29.05.2023 21:54 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee Heli Välikankaan työsuhteen purkuun liittyvää oikaisuvaatimusta maanantaina

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee Heli Vä­li­kan­kaan työ­suh­teen purkuun liit­ty­vää oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta maa­nan­tai­na

23.05.2023 17:51
Tilaajille
Ounastähden toimitusjohtaja Heli Välikankaan irtisanomiselle ei ole perusteita, toteaa asiaa selvittänyt valiokunta

Ou­nas­täh­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Heli Vä­li­kan­kaan ir­ti­sa­no­mi­sel­le ei ole pe­rus­tei­ta, toteaa asiaa sel­vit­tä­nyt va­lio­kun­ta

09.05.2023 10:48 13
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin oikeudenkäyntikulut sijoitussotkujutussa jo reilusti yli 400 000 euroa – kaupungin mukaan avustajien työmäärä on noussut, koska syyttäjä ei valittanut hoviin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut si­joi­tus­sot­ku­ju­tus­sa jo rei­lus­ti yli 400 000 euroa – kau­pun­gin mukaan avus­ta­jien työ­mää­rä on nous­sut, koska syyt­tä­jä ei va­lit­ta­nut hoviin

16.02.2023 19:12 31
Tilaajille
Rovaniemi tyytyy hallinto-oikeuden ratkaisuun sijoitusselvityksen julkisuudesta – kaupunginhallitus erimielinen päätöksestä

Ro­va­nie­mi tyytyy hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­suun si­joi­tus­sel­vi­tyk­sen jul­ki­suu­des­ta – kau­pun­gin­hal­li­tus eri­mie­li­nen pää­tök­ses­tä

13.02.2023 18:11 13
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ei hae yhtiöiltä vahingonkorvauksia riskisijoituksista – kaupunginhallitus käsitteli kahden vuoden takaista selvitystä vasta nyt

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei hae yh­tiöil­tä va­hin­gon­kor­vauk­sia ris­ki­si­joi­tuk­sis­ta – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li kahden vuoden ta­kais­ta sel­vi­tys­tä vasta nyt

30.01.2023 20:17 6
Tilaajille
Heli Välikankaan työsuhteen purku muuttunee irtisanomiseksi – Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee entisen konserniasiamiehen vaatimuksia maanantaina

Heli Vä­li­kan­kaan työ­suh­teen purku muut­tu­nee ir­ti­sa­no­mi­sek­si – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee entisen kon­ser­ni­asia­mie­hen vaa­ti­muk­sia maa­nan­tai­na

25.01.2023 16:01 9
Tilaajille
Syyteharkinta Rovaniemen kyläsäätiön sijoituksista valmistuu kevään aikana – syyttäjä ei kommentoi riskiä syytteiden vanhenemisesta

Syy­te­har­kin­ta Ro­va­nie­men ky­lä­sää­tiön si­joi­tuk­sis­ta val­mis­tuu kevään aikana – syyt­tä­jä ei kom­men­toi riskiä syyt­tei­den van­he­ne­mi­ses­ta

20.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Rovaniemen kaupungin vuoden takaisen päätöksen sijoitusselvityksen salassapidosta

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Ro­va­nie­men kau­pun­gin vuoden ta­kai­sen pää­tök­sen si­joi­tus­sel­vi­tyk­sen sa­las­sa­pi­dos­ta

19.01.2023 15:59 6
Tilaajille
Heli Välikankaalle ehkä puolen vuoden palkka kaupungilta – erotettu konserniasiamies vaatii kaupungilta 236 000 euron korvauksia

Heli Vä­li­kan­kaal­le ehkä puolen vuoden palkka kau­pun­gil­ta – ero­tet­tu kon­ser­ni­asia­mies vaatii kau­pun­gil­ta 236 000 euron kor­vauk­sia

12.01.2023 15:58 22
Tilaajille
Tilapäinen valiokunta pohtii Heli Välikankaan jatkoa Ounastähdessä – edessä on kuukausien mittainen prosessi

Ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta pohtii Heli Vä­li­kan­kaan jatkoa Ou­nas­täh­des­sä – e­des­sä on kuu­kau­sien mit­tai­nen pro­ses­si

28.10.2022 18:26 17
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on purkanut Heli Välikankaan työsopimuksen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on pur­ka­nut Heli Vä­li­kan­kaan työ­so­pi­muk­sen

19.10.2022 19:28 33
Tilaajille
Ounastähden hallitus esittää yhtymäkokoukselle tilapäisen valiokunnan asettamista Välikangas-asiassa

Ou­nas­täh­den hal­li­tus esittää yh­ty­mä­ko­kouk­sel­le ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan aset­ta­mis­ta Vä­li­kan­gas-asias­sa

05.10.2022 20:15 9
Tilaajille
Rovaniemi ei voi antaa meille toimiohjeita, sanoo kylien kehittämissäätiön puheenjohtaja kaupungin vaatimuksesta erottaa Heli Välikangas

Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

27.09.2022 10:25 67
Tilaajille