kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

hätäkeskus
Hätävideopuhelusta voisi nähdä, mitä onnettomuuspaikalla on tapahtunut – moni asia on vielä selvitettävä ennen kuin puheluista tulee todellisuutta

Hä­tä­vi­deo­pu­he­lus­ta voisi nähdä, mitä on­net­to­muus­pai­kal­la on ta­pah­tu­nut – moni asia on vielä sel­vi­tet­tä­vä ennen kuin pu­he­luis­ta tulee to­del­li­suut­ta

08.10.2023 12:13
Hiihtäjä putosi avantoon ja siitä alkoi hyinen taistelu aikaa vastaan – tilanteesta palkittu Oulun hätäkeskuksen päivystäjä jaksoi pitää toivoa yllä

Hiih­tä­jä putosi avan­toon ja siitä alkoi hyinen tais­te­lu aikaa vastaan – ti­lan­tees­ta pal­kit­tu Oulun hä­tä­kes­kuk­sen päi­vys­tä­jä jaksoi pitää toivoa yllä

20.04.2023 12:58 2
Tilaajille
Hätäpuheluissa esiintyi häiriöitä – hätänumero toimii nyt normaalisti, vian syytä selvitetään

Hä­tä­pu­he­luis­sa esiin­tyi häi­riöi­tä – ­hä­tä­nu­me­ro toimii nyt nor­maa­lis­ti, vian syytä sel­vi­te­tään

21.09.2022 09:26
Uutta tietoa Muhoksen suuren metsäpalon poliisitutkinnasta – syyttäjä ei nostanut syytteitä retkinuotiota polttaneita veljeksiä vastaan, professori moittii esitutkintaa

Uutta tietoa Mu­hok­sen suuren met­sä­pa­lon po­lii­si­tut­kin­nas­ta – syyt­tä­jä ei nos­ta­nut syyt­tei­tä ret­ki­nuo­tio­ta polt­ta­nei­ta vel­jek­siä vas­taan, pro­fes­so­ri moittii esi­tut­kin­taa

14.10.2021 19:00
Tilaajille
Hätäkeskuksen päivystäjäpula ei ole hellittänyt – Kansalaiselle vaje voi näkyä viikonloppuisin ja juhlapyhinä, kun hätäpuheluun vastaaminen kestää

Hä­tä­kes­kuk­sen päi­vys­tä­jä­pu­la ei ole hel­lit­tä­nyt – Kan­sa­lai­sel­le vaje voi näkyä vii­kon­lop­puisin ja juh­la­py­hi­nä, kun hä­tä­pu­he­luun vas­taa­mi­nen kestää

20.01.2021 06:00
Tilaajille
Liian moni ilmoittaa hätäkeskukseen onnettomuuksista ja ulosajoista pysähtymättä paikalle lainkaan – "Paikan päällä voi hinausautoa odottava kuljettaja ihmetellä, että miksi meidät on sinne hälytetty"

Liian moni il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen on­net­to­muuk­sis­ta ja ulos­ajois­ta py­säh­ty­mät­tä pai­kal­le lain­kaan – "Paikan päällä voi hi­naus­au­toa odot­ta­va kul­jet­ta­ja ih­me­tel­lä, että miksi meidät on sinne hä­ly­tet­ty"

18.01.2021 14:14 1
Tilaajille
Korona näkyy hätäkeskusten työssä merkittävällä tavalla – tilanne kääntynyt viime viikkojen aikana kevään kaltaiseksi

Korona näkyy hä­tä­kes­kus­ten työssä mer­kit­tä­väl­lä tavalla – tilanne kään­ty­nyt viime viik­ko­jen aikana kevään kal­tai­sek­si

20.12.2020 06:00
Tilaajille
Poliisia saa odottaa Enontekiöllä sata minuuttia – Alle tunnin tavoiteaika ei onnistu syrjäseuduilla ilman poliisien määrän lisäämistä, sanoo poliisipäällikkö

Po­lii­sia saa odottaa Enon­te­kiöl­lä sata mi­nuut­tia – Alle tunnin ta­voi­te­ai­ka ei onnistu syr­jä­seu­duil­la ilman po­lii­sien määrän li­sää­mis­tä, sanoo po­lii­si­pääl­lik­kö

11.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Hätäkeskuksessa on nyt vuoden kiireisin aika, ja samalla henkilöstön kesälomat pyörivät – hätänumerosta saatetaan kysellä ruskean kastikkeen ohjetta, jopa neljännes ilmoituksista on turhia

Hä­tä­kes­kuk­ses­sa on nyt vuoden kii­rei­sin aika, ja samalla hen­ki­lös­tön ke­sä­lo­mat pyö­ri­vät – hä­tä­nu­me­ros­ta saa­te­taan kysellä ruskean kas­tik­keen oh­jet­ta, jopa nel­jän­nes il­moi­tuk­sis­ta on turhia

30.06.2020 09:50
Tilaajille
Hätäkeskukseen soitettiin juhannusaattona yli 11 600 kertaa, mikä on selvä piikki normaalimäärään

Hä­tä­kes­kuk­seen soi­tet­tiin ju­han­nus­aat­to­na yli 11 600 kertaa, mikä on selvä piikki nor­maa­li­mää­rään

20.06.2020 11:01
"Joukossa on ihan ihmeellisiä kysymyksiä" – Tämä koronakysymys yllätti hätäkeskuspäivystäjän

"Jou­kos­sa on ihan ih­meel­li­siä ky­sy­myk­siä" – Tämä ko­ro­na­ky­sy­mys yllätti hä­tä­kes­kus­päi­vys­tä­jän

13.03.2020 14:59
Olen henkeni velkaa kasvottomalle sankarille
Kolumni

Olen henkeni velkaa kas­vot­to­mal­le san­ka­ril­le

20.02.2020 07:57
Tilaajille
Humalainen 67-vuotias ajoi henkilöautolla ulos tieltä Torniossa

Hu­ma­lai­nen 67-vuo­tias ajoi hen­ki­lö­au­tol­la ulos tieltä Tor­nios­sa

16.02.2020 10:47
Tilaajille
Rattijuoppo suistui autolla ojaan Kemissä – soitti itse hätäkeskukseen

Rat­ti­juop­po suistui autolla ojaan Kemissä – soitti itse hä­tä­kes­kuk­seen

11.01.2020 15:15
Tilaajille