pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Maastopalot: So­dan­ky­läs­sä sam­mu­te­taan ku­lo­tuk­ses­ta ka­ran­nut­ta maas­to­pa­loa– "Nyt tikut pois, ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa koko La­pis­sa"

Fennovoima
Kuukausi
Fennovoima peruu ydinvoimalan rakentamislupahakemuksen – yhtiön muutosneuvottelut päätökseen juhannuksen alla

Fen­no­voi­ma peruu ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­lu­pa­ha­ke­muk­sen – yhtiön muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen ju­han­nuk­sen alla

24.05.2022 14:59 1
Tilaajille
Fennovoima myönsi vallitsevat tosiasiat ja irtisanoi sopimuksen laitetoimittajan kanssa – Pyhäjoelle ei rakenneta venäläistä ydinvoimalaa
Pääkirjoitus

Fen­no­voi­ma myönsi val­lit­se­vat to­si­asiat ja ir­ti­sa­noi so­pi­muk­sen lai­te­toi­mit­ta­jan kanssa – Py­hä­joel­le ei ra­ken­ne­ta ve­nä­läis­tä ydin­voi­ma­laa

03.05.2022 21:28 7
Tilaajille
Analyysi: Pohjoinen ydinvoima on toistaiseksi haudattu – Fennovoima irtautui vihdoinkin Rosatom-sopimuksesta, mutta venäläisomistus jää jäljelle

Ana­lyy­si: Poh­joi­nen ydin­voi­ma on tois­tai­sek­si hau­dat­tu – Fen­no­voi­ma ir­tau­tui vih­doin­kin Ro­sa­tom-so­pi­muk­ses­ta, mutta ve­nä­läis­omis­tus jää jäl­jel­le

02.05.2022 16:54 6
Tilaajille
Fennovoiman johto: Yhtiö ei päättänyt sopimusta sodan vuoksi, vaikka se riskejä lisäsikin

Fen­no­voi­man johto: Yhtiö ei päät­tä­nyt so­pi­mus­ta sodan vuoksi, vaikka se riskejä li­sä­si­kin

02.05.2022 12:44 2
Tilaajille
Fennovoima: Sopimus Rosatomin kanssa on irtisanottu, työt Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalla keskeytetään

Fen­no­voi­ma: Sopimus Ro­sa­to­min kanssa on ir­ti­sa­not­tu, työt Py­hä­joen ydin­voi­ma­la­työ­maal­la kes­key­te­tään

02.05.2022 12:51 12
Vanhemmat
Sopimusten sitovuus voidaan kyseenalaistaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mus­ten si­to­vuus voidaan ky­seen­alais­taa

15.04.2022 05:00
Tilaajille
Sadat työskentelevät ehkä turhaan jättimäisellä ydinvoimalatyömaalla – Pyhäjoen kunnanjohtaja puolustaa Fennovoimaa, rakennusmies avaa epäkohtia

Sadat työs­ken­te­le­vät ehkä turhaan jät­ti­mäi­sel­lä ydin­voi­ma­la­työ­maal­la – Py­hä­joen kun­nan­joh­ta­ja puo­lus­taa Fen­no­voi­maa, ra­ken­nus­mies avaa epä­koh­tia

02.04.2022 08:00 10
Tilaajille
Lappilaiset energiayhtiöt eivät noin vain pääse eroon Fennovoiman osakkeistaan – Pyhäjoen ydinvoimalan toteuttaminen vaikeutui Ukrainan sodan vuoksi

Lap­pi­lai­set ener­gia­yh­tiöt eivät noin vain pääse eroon Fen­no­voi­man osak­keis­taan – Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan to­teut­ta­mi­nen vai­keu­tui Uk­rai­nan sodan vuoksi

29.03.2022 06:00 10
Tilaajille
Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen Pyhäjoelle sijoittaneiden osakkaiden on aika tunnustaa tosiasiat – raha meni hukkaan
Pääkirjoitus

Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kee­seen Py­hä­joel­le si­joit­ta­nei­den osak­kai­den on aika tun­nus­taa to­si­asiat – raha meni hukkaan

24.03.2022 19:15 19
Tilaajille
Lintilä: Omistajien asia päättää Fennovoiman teknologiamuutoksesta – länsimainen teknologia edellyttäisi uutta päätöstä eduskunnalta

Lin­ti­lä: Omis­ta­jien asia päättää Fen­no­voi­man tek­no­lo­gia­muu­tok­ses­ta – län­si­mai­nen tek­no­lo­gia edel­lyt­täi­si uutta pää­tös­tä edus­kun­nal­ta

22.03.2022 16:01 3
Tilaajille
Fennovoima voi tulla vielä kalliiksi kunnille, tässä jutussa kertaamme miksi ­– Lintilä Ylellä: Omistaja maksaa

Fen­no­voi­ma voi tulla vielä kal­liik­si kun­nil­le, tässä jutussa ker­taam­me miksi – Lintilä Ylellä: Omis­ta­ja maksaa

12.03.2022 12:39 4
Tilaajille
Bloomberg: Yhdysvallat harkitsee pakotteita Rosatomia kohtaan – yhtiö on Fennovoiman laitostoimittaja

Bloom­berg: Yh­dys­val­lat har­kit­see pa­kot­tei­ta Ro­sa­to­mia kohtaan – yhtiö on Fen­no­voi­man lai­tos­toi­mit­ta­ja

10.03.2022 10:12
Tätä mieltä on Fennovoiman kotimainen pääomistaja – Venäläisiä ei voi heittää ulos ja korvata toisella laitostoimittajalla

Tätä mieltä on Fen­no­voi­man ko­ti­mai­nen pää­omis­ta­ja – Ve­nä­läi­siä ei voi heittää ulos ja korvata toi­sel­la lai­tos­toi­mit­ta­jal­la

08.03.2022 12:00 3
Tilaajille
Fennovoiman kohtalo arka aihe Pohjois-Suomen osakkaille – Kuntien sähkölaitokset sijoittaneet kymmeniä miljoonia verorahaa ydinvoimayhtiöön

Fen­no­voi­man kohtalo arka aihe Poh­jois-Suo­men osak­kail­le – Kuntien säh­kö­lai­tok­set si­joit­ta­neet kym­me­niä mil­joo­nia ve­ro­ra­haa ydin­voi­ma­yh­tiöön

02.03.2022 12:00 4
Tilaajille
Analyysi: Russofobia-leimat pönkittivät Suomen ja Venäjän sidettä – Fennovoima on tiivistymä suomalaispäättäjien uussuomettuneista Venäjä-käsityksistä

Ana­lyy­si: Rus­so­fo­bia-lei­mat pön­kit­ti­vät Suomen ja Venäjän sidettä – Fen­no­voi­ma on tii­vis­ty­mä suo­ma­lais­päät­tä­jien uus­suo­met­tu­neis­ta Ve­nä­jä-kä­si­tyk­sis­tä

26.02.2022 18:30 10
Tilaajille
Osa Pohjois-Suomen kansanedustajista on valmis vaihtamaan ydinvoimalakumppania – "Rosatom pois ja hanke uuteen käsittelyyn"

Osa Poh­jois-Suo­men kan­san­edus­ta­jis­ta on valmis vaih­ta­maan ydin­voi­ma­la­kump­pa­nia – "Ro­sa­tom pois ja hanke uuteen kä­sit­te­lyyn"

25.02.2022 22:00 8
Tilaajille
Elinkeinoministeri Lintilä: En voisi esitellä Fennovoiman ydinvoimalan rakentamislupaa tässä tilanteessa – hanke ainakin viivästyy merkittävästi

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lin­ti­lä: En voisi esi­tel­lä Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­lan ra­ken­ta­mis­lu­paa tässä ti­lan­tees­sa – hanke ainakin vii­väs­tyy mer­kit­tä­väs­ti

24.02.2022 19:54 4
Fennovoima: Erilaisia riskejä kannattaa aina analysoida – "tuemme riskianalyysin tekemistä, jos meiltä apua pyydetään"

Fen­no­voi­ma: Eri­lai­sia riskejä kan­nat­taa aina ana­ly­soi­da – "tuemme ris­ki­ana­lyy­sin te­ke­mis­tä, jos meiltä apua pyy­de­tään"

23.02.2022 12:58 1
Tilaajille
Näiden turvallisuusriskien takia venäläinen Rosatom hyllytettiin Tshekissä – Suomessa Hanhikiven ydinvoimala pysyy yhä pelkkänä taloudellisena hankkeena

Näiden tur­val­li­suus­ris­kien takia ve­nä­läi­nen Rosatom hyl­ly­tet­tiin Tshe­kis­sä – Suo­mes­sa Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­la pysyy yhä pelk­kä­nä ta­lou­del­li­se­na hank­kee­na

20.02.2022 06:30 11
Tilaajille
Professori: Venäjän hyökkäys Kramatorskiin sinetöisi Pyhäjoen ydinvoimalan kohtalon – Fennovoiman ydinvoimalan reaktori taotaan Itä-Ukrainan rintaman reunalla

Pro­fes­so­ri: Venäjän hyök­käys Kra­ma­tors­kiin si­ne­töi­si Py­hä­joen ydin­voi­ma­lan koh­ta­lon – Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­lan reak­to­ri taotaan Itä-Uk­rai­nan rin­ta­man reu­nal­la

14.02.2022 18:30 6
Tilaajille