pääkirjoitus: Hal­li­tus­rin­ta­ma repesi ra­ja­var­tio­lain uu­dis­tuk­ses­sa – rat­kai­sua ei saa vii­vyt­tää

Eläke
Joustava eläkeikä ei toiminut Suomessa – "Uudistus kasvatti ennen 65 ikävuoden ikää eläkkeelle jääneiden osuutta peräti 47 prosenttiyksikköä"

Jous­ta­va elä­ke­ikä ei toi­mi­nut Suo­mes­sa – "Uu­dis­tus kas­vat­ti ennen 65 ikä­vuo­den ikää eläk­keel­le jää­nei­den osuutta peräti 47 pro­sent­tiyk­sik­köä"

13.06.2022 09:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ener­gian hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va myös elä­ke­läi­sil­le

06.04.2022 13:23
Päiväkirja: Jokapäiväinen leipä sanoista
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Jo­ka­päi­väi­nen leipä sa­nois­ta

16.03.2022 20:14
Tilaajille
Rosa Liksomille ja Markku Heikkilälle myönnettiin taiteilijaeläke – Kaikkiaan eläkkeen saa 63 uutta taiteilijaa

Rosa Lik­so­mil­le ja Markku Heik­ki­läl­le myön­net­tiin tai­tei­li­ja­elä­ke – Kaik­kiaan eläk­keen saa 63 uutta tai­tei­li­jaa

04.03.2022 14:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tietoa te-kes­kuk­sis­ta ja Kelasta

16.02.2022 15:47

Elä­ke­iät nou­se­vat vuoden alussa – ylin elä­ke­ikä on jat­kos­sa 69 vuotta

28.12.2020 09:27 2
Eläkeputki poistuu vuodesta 2023 alkaen – tilalle kuukauden ylimääräinen irtisanomiskorvaus ja mahdollisuus palkkatukeen yli 55-vuotiaille työttömille

Elä­ke­put­ki poistuu vuo­des­ta 2023 alkaen – tilalle kuu­kau­den yli­mää­räi­nen ir­ti­sa­no­mis­kor­vaus ja mah­dol­li­suus palk­ka­tu­keen yli 55-vuo­tiail­le työt­tö­mil­le

17.12.2020 19:26 5
Noin 400 000 kunta-alan eläkettä saavan tammikuun eläkkeet maksetaan etuajassa torstaina – Keva: Syynä inhimillinen virhe

Noin 400 000 kun­ta-alan elä­ket­tä saavan tam­mi­kuun eläk­keet mak­se­taan etu­ajas­sa tors­tai­na – Keva: Syynä in­hi­mil­li­nen virhe

16.12.2020 19:13 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Väärää työl­li­syys­po­li­tiik­ka

22.08.2020 09:33
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vain osa eläk­keis­tä on ra­has­toi­tu

19.02.2020 14:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elä­ke­tur­va­kes­kus pe­lot­te­lee

11.01.2020 11:51
Tilaajille
Aktiivimallin leikkuri menee romukoppaan ja perusturvaa vahvistetaan, mutta paheet käyvät kalliimmiksi – nämä arkiset asiat muuttuvat ensi vuonna

Ak­tii­vi­mal­lin leik­ku­ri menee ro­mu­kop­paan ja pe­rus­tur­vaa vah­vis­te­taan, mutta paheet käyvät kal­liim­mik­si – nämä arkiset asiat muut­tu­vat ensi vuonna

27.12.2019 15:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Missä elä­ke­läis­ten puo­lus­ta­jat?

08.12.2019 20:40
Tilaajille
Oletko siirtymässä eläkkeelle – tee itsellesi tämä neljän kohdan rottakoe, niin muutos sujuu joustavasti

Oletko siir­ty­mäs­sä eläk­keel­le – tee it­sel­le­si tämä neljän kohdan rot­ta­koe, niin muutos sujuu jous­ta­vas­ti

23.11.2019 06:00
Tilaajille
Ei tietoakaan kriisitunnelmista – Antti Rinne luetteli hallituksen saavutuksia demareiden puoluevaltuustossa Porissa

Ei tie­toa­kaan krii­si­tun­nel­mis­ta – Antti Rinne luet­te­li hal­li­tuk­sen saa­vu­tuk­sia de­ma­rei­den puo­lue­val­tuus­tos­sa Porissa

16.11.2019 17:20
Tilaajille
Merkkipäivä lähestyy, tarkista elintavat
Kolumni

Merk­ki­päi­vä lä­hes­tyy, tar­kis­ta elin­ta­vat

04.11.2019 07:29
Tilaajille
Lakisääteinen eläkeikä vaikuttaa päätökseen jäädä eläkkeelle enemmän kuin taloudelliset kannustimet – Osa-aikaeläkkeetkään eivät ole juuri pidentäneet työuria

La­ki­sää­tei­nen elä­ke­ikä vai­kut­taa pää­tök­seen jäädä eläk­keel­le enemmän kuin ta­lou­del­li­set kan­nus­ti­met – Osa-ai­ka­eläk­keet­kään eivät ole juuri pi­den­tä­neet työuria

24.10.2019 08:48
Haaveena kultainen eläkeikä
Kolumni

Haa­vee­na kul­tai­nen elä­ke­ikä

25.09.2019 07:00
Tilaajille