Boreal Bioref
Kemijärven sellutehdashanke siirtyy Vataset Teollisuudelle –  Heikki Nivala jää sivuun operatiivisesta toiminnasta

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­han­ke siirtyy Vataset Teol­li­suu­del­le – Heikki Nivala jää sivuun ope­ra­tii­vi­ses­ta toi­min­nas­ta

15.01.2021 10:55
Tilaajille
Kemijärvellä odotellaan selluntuoksun ja tulevaisuudenuskon paluuta
Kolumni Antti Kokkonen

Ke­mi­jär­vel­lä odo­tel­laan sel­lun­tuok­sun ja tu­le­vai­suu­den­us­kon paluuta

08.01.2021 06:00 2
Tilaajille
Ympäristölupa nytkäytti Kemijärven sellutehdashanketta eteenpäin – "Lapiot isketään maahan kun routa on sulanut"

Ym­pä­ris­tö­lu­pa nyt­käyt­ti Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­han­ket­ta eteen­päin – "Lapiot is­ke­tään maahan kun routa on su­la­nut"

04.01.2021 19:39 11
Tilaajille
Hallinto-oikeus ratkaisi Kemijärven biotuotetehtaasta tehdyt valitukset: "Päästöistä ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön merkittävää pilaantumista"

Hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si Ke­mi­jär­ven bio­tuo­te­teh­taas­ta tehdyt va­li­tuk­set: "Pääs­töis­tä ei ennalta ar­vioi­den aiheudu ve­sis­tön mer­kit­tä­vää pi­laan­tu­mis­ta"

31.12.2020 11:00 17
Tilaajille

Soneran ex-joh­ta­ja tuli Lon­toos­ta et­si­mään ra­hoit­ta­jia Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­taal­le – "Nyt tar­vit­tai­siin uusia ra­hoi­tu­sinst­ru­ment­te­ja"

03.12.2020 08:58 3
Tilaajille

Nivala: "Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mo­han­ke etenee"

24.11.2020 19:09
Tilaajille
Kemijärvi vuokraa sellutehtaan tontin uudelle yhtiölle

Ke­mi­jär­vi vuokraa sel­lu­teh­taan tontin uudelle yh­tiöl­le

23.11.2020 22:28
Tilaajille
Boreal Biorefin tonttisopimus aiotaan purkaa, Kemijärven sellutehtaan alue tarkoitus vuokrata toiselle yhtiölle

Boreal Bio­re­fin tont­ti­so­pi­mus aiotaan purkaa, Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­taan alue tar­koi­tus vuok­ra­ta toi­sel­le yh­tiöl­le

23.11.2020 13:29 1
Tilaajille
Uusi henkilö ja yhtiö Kemijärven sellutehdaskuvioon – Osake-enemmistöä hallussapitävä Harri Vatanen ei kommentoi yritykseen liittyviä suunnitelmia

Uusi henkilö ja yhtiö Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­ku­vioon – Osa­ke-enem­mis­töä hal­lus­sa­pi­tä­vä Harri Vatanen ei kom­men­toi yri­tyk­seen liit­ty­viä suun­ni­tel­mia

24.10.2020 17:01 3
Tilaajille
Valtava sorapenkka Kemijärven rannalla odottaa tehdasta – Boreal Biorefin toimitusjohtaja peruu puheensa valitusprosessien suhteen

Valtava so­ra­penk­ka Ke­mi­jär­ven ran­nal­la odottaa teh­das­ta – Boreal Bio­re­fin toi­mi­tus­joh­ta­ja peruu pu­heen­sa va­li­tus­pro­ses­sien suhteen

30.09.2020 16:29 1
Tilaajille
Kemijärvellä saatavia Boreal Biorefilta yli 200 000 euroa

Ke­mi­jär­vel­lä saa­ta­via Boreal Bio­re­fil­ta yli 200 000 euroa

07.09.2020 20:58 5
Tilaajille
Hallinto-oikeus haluaa lisäselvityksiä Kemijärvelle sellutehdasta suunnittelevalta Boreal Biorefiltä

Hal­lin­to-oi­keus haluaa li­sä­sel­vi­tyk­siä Ke­mi­jär­vel­le sel­lu­teh­das­ta suun­nit­te­le­val­ta Boreal Bio­re­fil­tä

23.06.2020 21:46 3
Tilaajille
Neljä oikaisuvaatimusta Borea Biorefin ohjeistuksesta - Kemijärven kaupunginhallitus käsittelee maanantaina

Neljä oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta Borea Bio­re­fin oh­jeis­tuk­ses­ta - Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na

17.04.2020 15:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaakko Ojaniemi

Lu­ki­jal­ta: Omis­ta­jat mukaan pe­las­tus­tal­koi­siin

04.04.2020 09:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aulikki Imporanta

Lu­ki­jal­ta: Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta toimii vir­ka­vas­tuul­la

31.03.2020 06:00
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi tukee Boreal Bioref oy:tä ja hy­väk­syy osak­keet

30.03.2020 21:25
Tilaajille
Boreal Bioref oy pyytää Kemijärveä apuun lainakurimuksessa

Boreal Bioref oy pyytää Ke­mi­jär­veä apuun lai­na­ku­ri­muk­ses­sa

30.03.2020 07:00
Tilaajille
Kaupunginjohtaja vastaa: Kemijärvi tukee tehdashanketta hallitulla riskillä
Lukijalta Mielipide Atte Rantanen

Kau­pun­gin­joh­ta­ja vastaa: Ke­mi­jär­vi tukee teh­das­han­ket­ta hal­li­tul­la ris­kil­lä

19.03.2020 11:47
Tilaajille
Sellun hinta romahti, mutta Lapin biotehdasunelmat eivät – Kemijärven hankkeen vetäjälle Heikki Nivalalle kelpaisivat nykyisetkin dollarit

Sellun hinta ro­mah­ti, mutta Lapin bio­teh­das­unel­mat eivät – Ke­mi­jär­ven hank­keen ve­tä­jäl­le Heikki Ni­va­lal­le kel­pai­si­vat ny­kyi­set­kin dol­la­rit

16.01.2020 18:20
Tilaajille
Julkinen paine sai Boreal Biorefin muuttamaan Kemijärven tehtaan rahoitussuunnitelmia: Kiinalaisomistajat vähemmistöön, pääomistus kotimaahan ja Eurooppaan

Jul­ki­nen paine sai Boreal Bio­re­fin muut­ta­maan Ke­mi­jär­ven tehtaan ra­hoi­tus­suun­ni­tel­mia: Kii­na­lais­omis­ta­jat vä­hem­mis­töön, pää­omis­tus ko­ti­maa­han ja Eu­roop­paan

20.12.2019 17:26
Tilaajille