Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Boreal Bioref
Kemijärven erityistilintarkastuksen tulokset julki marraskuussa

Ke­mi­jär­ven eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­sen tu­lok­set julki mar­ras­kuus­sa

26.10.2023 19:08 3
Tilaajille
Aloite erityistilintarkastuksesta etenee Kemijärvellä

Aloite eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­ses­ta etenee Ke­mi­jär­vel­lä

14.04.2023 16:21
Tilaajille
Boreal Biorefin konkurssipesästä paljastunut rikosepäilyjä – asian selvittely jatkuu valtion varoin tehtävänä julkisselvityksenä

Boreal Bio­re­fin kon­kurs­si­pe­säs­tä pal­jas­tu­nut ri­kos­epäi­ly­jä – asian sel­vit­te­ly jatkuu valtion varoin teh­tä­vä­nä jul­kis­sel­vi­tyk­se­nä

08.03.2023 19:30 8
Tilaajille
Boreal Biorefin varattoman konkurssipesän selvitykseen haetaan julkista tukea – voiko pääomalainaa käyttää maksuvälineenä?

Boreal Bio­re­fin va­rat­to­man kon­kurs­si­pe­sän sel­vi­tyk­seen haetaan jul­kis­ta tukea – voiko pää­oma­lai­naa käyttää mak­su­vä­li­nee­nä?

09.01.2023 12:45 10
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemijärven kaupunginjohtaja Atte Rantasen lähtö on lähellä, mutta päätöksenteko tuntuu olevan vaikeaa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­sen lähtö on lä­hel­lä, mutta pää­tök­sen­te­ko tuntuu olevan vaikeaa

13.12.2022 18:39 4
Tilaajille
Silvi Industries veti kanteensa pois käräjäoikeudesta – yhtiö vaati Vataset Teollisuudelle siirtyneiden Boreal Biorefin osakkeiden merkinnän osittaista purkamista

Silvi In­dust­ries veti kan­teen­sa pois kä­rä­jä­oi­keu­des­ta – yhtiö vaati Vataset Teol­li­suu­del­le siir­ty­nei­den Boreal Bio­re­fin osak­kei­den mer­kin­nän osit­tais­ta pur­ka­mis­ta

20.10.2022 10:28 3
Tilaajille
Kemijärven sellutehdashankkeen vetäjän Harri Vatasen toimet kiinnostavat syyttäjää ja konkurssipesää

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­hank­keen vetäjän Harri Vatasen toimet kiin­nos­ta­vat syyt­tä­jää ja kon­kurs­si­pe­sää

03.10.2022 14:26 6
Tilaajille
Putkilasku jäi Kemijärven kaupunginhallituksen pöydälle ja Hautaniemi palautui valmisteluun

Put­ki­las­ku jäi Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pöy­däl­le ja Hau­ta­nie­mi pa­lau­tui val­mis­te­luun

22.08.2022 22:08 3
Tilaajille
KHO piti voimassa Kemijärven biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan

KHO piti voi­mas­sa Ke­mi­jär­ven bio­tuo­te­teh­taal­le myön­ne­tyn ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van

30.06.2022 13:12 6
Tilaajille
Käräjäoikeus siirsi Boreal Biorefin omistajuudesta syntyneen riita-asian valmisteluistunnon toukokuulta syyskuulle konkurssipesän pyynnöstä

Kä­rä­jä­oi­keus siirsi Boreal Bio­re­fin omis­ta­juu­des­ta syn­ty­neen rii­ta-asian val­mis­te­luis­tun­non tou­ko­kuul­ta syys­kuul­le kon­kurs­si­pe­sän pyyn­nös­tä

24.05.2022 09:42 3
Tilaajille
Kemijärven valtuutetuista ylivoimainen enemmistö haluaa erityistilintarkastuksen Boreal Biorefin konkurssin vuoksi, valtuusto käsitteli myös Pride–liputusta

Ke­mi­jär­ven val­tuu­te­tuis­ta yli­voi­mai­nen enem­mis­tö haluaa eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­sen Boreal Bio­re­fin kon­kurs­sin vuoksi, val­tuus­to kä­sit­te­li myös Pri­de–­li­pu­tus­ta

25.04.2022 21:35 4
Tilaajille
Sellusolmun avaamiseen kaivataan avoimuutta – kemijärveläiset pitävät sellutehtaan rakennussuunnitelmaa sekavana, salailua ihmetellään

Sel­lu­sol­mun avaa­mi­seen kai­va­taan avoi­muut­ta – ke­mi­jär­ve­läi­set pitävät sel­lu­teh­taan ra­ken­nus­suun­ni­tel­maa se­ka­va­na, sa­lai­lua ih­me­tel­lään

24.04.2022 18:00 6
Tilaajille
Noudattaako Kemijärvi hallintosääntöään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nou­dat­taa­ko Ke­mi­jär­vi hal­lin­to­sään­töään?

22.04.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kon­kurs­si­pu­heet en­nen­ai­kai­sia

19.04.2022 20:32
Tilaajille
Boreal Biorefin konkurssipäätös ei lainvoimainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Boreal Bio­re­fin kon­kurs­si­pää­tös ei lain­voi­mai­nen

14.04.2022 05:00
Tilaajille
Kemijärvellä odotetaan kärsimättömänä kaupunginjohtajalle toimitettua selvitystä kehitysyhtiön vastuista – Boreal Biorefin hallintoasiakirjat päätynevät paperinkeräykseen

Ke­mi­jär­vel­lä odo­te­taan kär­si­mät­tö­mä­nä kau­pun­gin­joh­ta­jal­le toi­mi­tet­tua sel­vi­tys­tä ke­hi­tys­yh­tiön vas­tuis­ta – ­Bo­real Bio­re­fin hal­lin­to­asia­kir­jat pää­ty­ne­vät pa­pe­rin­ke­räyk­seen

13.04.2022 18:59 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miltä mais­tui­si ripaus avoi­muut­ta?

13.04.2022 05:00
Tilaajille
Maaseudun Tulevaisuus: Boreal Bioref on asetettu konkurssiin

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus: Boreal Bioref on ase­tet­tu kon­kurs­siin

10.04.2022 14:52 8
Tilaajille
Kriisikuntauhka katosi Kemijärven yltä – koronatuet ja sairaanhoitopiirin palautukset pelastivat

Krii­si­kun­ta­uh­ka katosi Ke­mi­jär­ven yltä – ko­ro­na­tuet ja sai­raan­hoi­to­pii­rin pa­lau­tuk­set pe­las­ti­vat

29.03.2022 14:01 2
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus otti aikalisän Boreal Biorefin putkilaskuun ja selvittää omistusjärjestelyjä

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus otti ai­ka­li­sän Boreal Bio­re­fin put­ki­las­kuun ja sel­vit­tää omis­tus­jär­jes­te­ly­jä

14.03.2022 20:10 10
Tilaajille