kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kemijärven sellutehdashanke
Boreal Biorefin konkurssipesästä paljastunut rikosepäilyjä – asian selvittely jatkuu valtion varoin tehtävänä julkisselvityksenä

Boreal Bio­re­fin kon­kurs­si­pe­säs­tä pal­jas­tu­nut ri­ko­se­päi­ly­jä – asian sel­vit­te­ly jatkuu valtion varoin teh­tä­vä­nä jul­kis­sel­vi­tyk­se­nä

08.03.2023 19:30 8
Tilaajille
Boreal Biorefin varattoman konkurssipesän selvitykseen haetaan julkista tukea – voiko pääomalainaa käyttää maksuvälineenä?

Boreal Bio­re­fin va­rat­to­man kon­kurs­si­pe­sän sel­vi­tyk­seen haetaan jul­kis­ta tukea – voiko pääo­ma­lai­naa käyttää mak­su­vä­li­nee­nä?

09.01.2023 12:45 10
Tilaajille
Silvi Industries veti kanteensa pois käräjäoikeudesta – yhtiö vaati Vataset Teollisuudelle siirtyneiden Boreal Biorefin osakkeiden merkinnän osittaista purkamista

Silvi In­dust­ries veti kan­teen­sa pois kä­rä­jäoi­keu­des­ta – yhtiö vaati Vataset Teol­li­suu­del­le siir­ty­nei­den Boreal Bio­re­fin osak­kei­den mer­kin­nän osit­tais­ta pur­ka­mis­ta

20.10.2022 10:28 3
Tilaajille
Käräjäoikeus siirsi Boreal Biorefin omistajuudesta syntyneen riita-asian valmisteluistunnon toukokuulta syyskuulle konkurssipesän pyynnöstä

Kä­rä­jäoi­keus siirsi Boreal Bio­re­fin omis­ta­juu­des­ta syn­ty­neen rii­ta-asian val­mis­te­luis­tun­non tou­ko­kuul­ta syys­kuul­le kon­kurs­si­pe­sän pyyn­nös­tä

24.05.2022 09:42 3
Tilaajille
Sellusolmun avaamiseen kaivataan avoimuutta – kemijärveläiset pitävät sellutehtaan rakennussuunnitelmaa sekavana, salailua ihmetellään

Sel­lu­sol­mun avaa­mi­seen kai­va­taan avoi­muut­ta – ke­mi­jär­ve­läi­set pitävät sel­lu­teh­taan ra­ken­nus­suun­ni­tel­maa se­ka­va­na, sa­lai­lua ih­me­tel­lään

24.04.2022 18:00 6
Tilaajille
Vataset Teollisuus oy:n merkitsemät Boreal Biorefin osakkeet on maksettu – yhtiö lunasti uudet osakkeet 165 755 eurolla

Vataset Teol­li­suus oy:n mer­kit­se­mät Boreal Bio­re­fin osak­keet on mak­set­tu – yhtiö lunasti uudet osak­keet 165 755 eurolla

03.01.2022 21:00 9
Tilaajille
Heikki Nivala ja Timo E. Korva vaativat Boreal Biorefin osakeannin purkamista – perustajien mukaan Vataset Teollisuudelle merkityistä osakkeista on maksettu 20 947,5 euroa

Heikki Nivala ja Timo E. Korva vaa­ti­vat Boreal Bio­re­fin osa­kean­nin pur­ka­mis­ta – pe­rus­ta­jien mukaan Vataset Teol­li­suu­del­le mer­ki­tyis­tä osak­keis­ta on mak­set­tu 20 947,5 euroa

24.11.2021 11:20 9
Tilaajille
Sellutehdashankkeen sekavuudet puhuttivat Kemijärven valtuustossa – "Aikamoista peliä"

Sel­lu­teh­das­hank­keen se­ka­vuu­det pu­hut­ti­vat Ke­mi­jär­ven val­tuus­tos­sa – "Ai­ka­mois­ta peliä"

16.11.2021 11:00 10
Tilaajille
Kemijärven sellutehdassaaga on ollut täynnä kummallisia kiemuroita ja löyhiä lupauksia
Kolumni

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­saa­ga on ollut täynnä kum­mal­li­sia kie­mu­roi­ta ja löyhiä lu­pauk­sia

15.11.2021 20:20 10
Tilaajille
SK: Boreal Biorefin perustajat ja Silva-yhtiö harkitsevat oikeustoimia yhtiökokouksen päätösten muuttamiseksi Kemijärven sellutehdasjupakassa

SK: Boreal Bio­re­fin pe­rus­ta­jat ja Sil­va-yh­tiö har­kit­se­vat oi­keus­toi­mia yh­tiö­ko­kouk­sen pää­tös­ten muut­ta­mi­sek­si Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­ju­pa­kas­sa

15.11.2021 10:28 7
Tilaajille
Kemijärven kehitysyhtiössä selvitetään tehdashankkeen rahavirtoja ja sitoumuksia – kaupungin kehitysyhtiön äänivaltaa ei käytetty torstain ylimääräisessä yhtiökokouksessa

Ke­mi­jär­ven ke­hi­ty­syh­tiös­sä sel­vi­te­tään teh­das­hank­keen ra­ha­vir­to­ja ja si­tou­muk­sia – kau­pun­gin ke­hi­ty­syh­tiön ää­ni­val­taa ei käy­tet­ty tors­tain yli­mää­räi­ses­sä yh­tiö­ko­kouk­ses­sa

12.11.2021 17:18 6
Tilaajille
Väittely Boreal Biorefin osapuolten kesken jatkuu: Vatasen mukaan toiminta on ollut "harrastetoimintaa", perustajakolmikko kuittaa Vatasen velkakirjoilla olleen lottokuponkiakin huonomman arvon

Väit­te­ly Boreal Bio­re­fin osa­puol­ten kesken jatkuu: Vatasen mukaan toi­min­ta on ollut "har­ras­te­toi­min­taa", pe­rus­ta­ja­kol­mik­ko kuittaa Vatasen vel­ka­kir­joil­la olleen lot­to­ku­pon­kia­kin huo­nom­man arvon

10.11.2021 14:30 9
Tilaajille
Suuromistaja haluaa Vataset Teollisuuden sivuun Kemijärven sellutehdashankkeesta –nyt osapuolet riitelevät 145 000 euron laskusta, kun pitäisi hankkia rahat miljardi euroa maksavaan tehtaaseen

Suu­ro­mis­ta­ja haluaa Vataset Teol­li­suu­den sivuun Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­hank­kees­ta –nyt osa­puo­let rii­te­le­vät 145 000 euron las­kus­ta, kun pitäisi hankkia rahat mil­jar­di euroa mak­sa­vaan teh­taa­seen

09.11.2021 18:41 41
Tilaajille
Kemijärven kehitysyhtiössä selvitetään sellutehdaskuviota

Ke­mi­jär­ven ke­hi­ty­syh­tiös­sä sel­vi­te­tään sel­lu­teh­das­ku­vio­ta

04.11.2021 16:50 5
Tilaajille
Sellutehdashankkeen poliisitutkinta valmistuu lähiviikkoina – Kemijärven kehitysyhtiössä halutaan selvittää sopimukset, sidokset ja vastuut

Sel­lu­teh­das­hank­keen po­lii­si­tut­kin­ta val­mis­tuu lä­hi­viik­koi­na – Ke­mi­jär­ven ke­hi­ty­syh­tiös­sä ha­lu­taan sel­vit­tää so­pi­muk­set, si­dok­set ja vastuut

22.10.2021 17:21 10
Tilaajille