Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemijärven kaupunki
Kemijärvellä järjestetään mielenilmaus kaupunginjohtaja Pekka Iivarin eroon liittyen – "Kiusaaminen ja epäasiallinen kohtelu saatava loppumaan"

Ke­mi­jär­vel­lä jär­jes­te­tään mie­len­il­maus kau­pun­gin­joh­ta­ja Pekka Iivarin eroon liit­tyen – "Kiu­saa­mi­nen ja epä­asial­li­nen kohtelu saatava lop­pu­maan"

27.10.2023 15:21 9
Tilaajille
Kemijärven kaupunginjohtaja teki tutkintapyynnön poliisille tietojen urkinnasta

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja teki tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le tie­to­jen ur­kin­nas­ta

13.09.2023 13:47 2
Tilaajille
Kemijärvelle suunnitellaan reittimatkailuhanketta – tavoitteena erottua Lapin matkailussa

Ke­mi­jär­vel­le suun­ni­tel­laan reit­ti­mat­kai­lu­han­ket­ta – ta­voit­tee­na erottua Lapin mat­kai­lus­sa

04.09.2023 22:28 2
Tilaajille
Kemijärvi vaatii Särkiportin kauppakeskusta purettavaksi – "Alue on vaarallinen ja ovet ovat sepposen selällään"

Ke­mi­jär­vi vaatii Sär­ki­por­tin kaup­pa­kes­kus­ta pu­ret­ta­vak­si – "Alue on vaa­ral­li­nen ja ovet ovat sep­po­sen se­läl­lään"

25.08.2023 08:48 7
Tilaajille
Kemijärven lämpö ja vesi oy:n asiakkaita ja yrityksiä koskeva tietoturva ei ole vaarantunut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­ven lämpö ja vesi oy:n asiak­kai­ta ja yri­tyk­siä koskeva tie­to­tur­va ei ole vaa­ran­tu­nut

14.08.2023 05:00
Tietoturvaloukkaus Kemijärven kaupungilla – noin 3 500 henkilön henkilötiedot vaarantuneet

Tie­to­tur­va­louk­kaus Ke­mi­jär­ven kau­pun­gil­la – noin 3 500 hen­ki­lön hen­ki­lö­tie­dot vaa­ran­tu­neet

10.08.2023 16:49
Tilaajille
Kemijärven ensimmäinen Taiteiden yötön yö kutsuu kokemaan kulttuuria – tapahtuman järjestäjänä tuore kaupunginjohtaja puolisoineen

Ke­mi­jär­ven en­sim­mäi­nen Tai­tei­den yötön yö kutsuu ko­ke­maan kult­tuu­ria – ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä­nä tuore kau­pun­gin­joh­ta­ja puo­li­soi­neen

03.07.2023 08:00
Tilaajille
Pelkosenniemen kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen ehdolla Kemijärvelle – kaupunginjohtajaksi 11 hakijaa

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja Päivi Vauh­ko­nen ehdolla Ke­mi­jär­vel­le – kau­pun­gin­joh­ta­jak­si 11 hakijaa

20.03.2023 10:47 8
Tilaajille
Kemijärvi jatkaa elinvoimajohtajan hakuaikaa – kymmenestä hakijasta vain kolme täytti kelpoisuusehdot

Ke­mi­jär­vi jatkaa elin­voi­ma­joh­ta­jan ha­ku­ai­kaa – kym­me­nes­tä ha­ki­jas­ta vain kolme täytti kel­poi­suus­eh­dot

20.02.2023 19:48
Tilaajille
Kemijärven kunnanhallitus esittää talous- ja kehittämisjohtajasta Tuula Kuvajasta uutta tulevaisuusjohtajaa

Ke­mi­jär­ven kun­nan­hal­li­tus esittää talous- ja ke­hit­tä­mis­joh­ta­jas­ta Tuula Ku­va­jas­ta uutta tu­le­vai­suus­joh­ta­jaa

07.02.2023 09:17 7
Tilaajille
Boreal Biorefin varattoman konkurssipesän selvitykseen haetaan julkista tukea – voiko pääomalainaa käyttää maksuvälineenä?

Boreal Bio­re­fin va­rat­to­man kon­kurs­si­pe­sän sel­vi­tyk­seen haetaan jul­kis­ta tukea – voiko pää­oma­lai­naa käyttää mak­su­vä­li­nee­nä?

09.01.2023 12:45 10
Tilaajille
Valtuuston talousarvio venyi maraton-mittaan – Kemijärven talous 4,7 miljoonaa ylijäämäinen, kaupungin 50-vuotisjuhlallisuudet herättivät keskustelua

Val­tuus­ton ta­lous­ar­vio venyi ma­ra­ton-mit­taan – Ke­mi­jär­ven talous 4,7 mil­joo­naa yli­jää­mäi­nen, kau­pun­gin 50-vuo­tis­juh­lal­li­suu­det he­rät­ti­vät kes­kus­te­lua

19.12.2022 21:24 2
Tilaajille
Alatalon tapaus Kemijärven valtuustolle

Ala­ta­lon tapaus Ke­mi­jär­ven val­tuus­tol­le

08.11.2022 10:55
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus jatkaa neuvotteluja kaupunginjohtaja Atte Rantasen kanssa johtajasopimuksesta

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus jatkaa neu­vot­te­lu­ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­sen kanssa joh­ta­ja­so­pi­muk­ses­ta

24.10.2022 21:29
Tilaajille
Kemijärvi aikoo jättää osan Suomutunturin laduista kunnostamatta – mökkiläiset polkaisivat pystyyn adressin, joka vastustaa kaupungin päätöstä

Ke­mi­jär­vi aikoo jättää osan Suo­mu­tun­tu­rin la­duis­ta kun­nos­ta­mat­ta – mök­ki­läi­set pol­kai­si­vat pystyyn ad­res­sin, joka vas­tus­taa kau­pun­gin pää­tös­tä

03.10.2022 20:00 12
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitukselle kävi nolosti – kokouskutsu oli laiton, seurauksena vain vartin pikakokous

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kävi nolosti – ko­kous­kut­su oli laiton, seu­rauk­se­na vain vartin pi­ka­ko­kous

05.09.2022 18:40 5
Tilaajille
Kemijärven valtuutetut ovat tyytyväisiä kaupungin hyvään tulokseen – ristiriidat tytäryhtiön ja kaupunginhallituksen päätöksissä aiheuttivat keskustelua

Ke­mi­jär­ven val­tuu­te­tut ovat tyy­ty­väi­siä kau­pun­gin hyvään tu­lok­seen – ris­ti­rii­dat ty­tär­yh­tiön ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­sis­sä ai­heut­ti­vat kes­kus­te­lua

30.05.2022 21:54 5
Tilaajille
Kemijärvi haluaa ensi vuoden alusta yhden lautakunnan malliin

Ke­mi­jär­vi haluaa ensi vuoden alusta yhden lau­ta­kun­nan malliin

18.05.2022 07:00 2
Tilaajille
Sellusolmun avaamiseen kaivataan avoimuutta – kemijärveläiset pitävät sellutehtaan rakennussuunnitelmaa sekavana, salailua ihmetellään

Sel­lu­sol­mun avaa­mi­seen kai­va­taan avoi­muut­ta – ke­mi­jär­ve­läi­set pitävät sel­lu­teh­taan ra­ken­nus­suun­ni­tel­maa se­ka­va­na, sa­lai­lua ih­me­tel­lään

24.04.2022 18:00 6
Tilaajille
Kemijärven valtuusto: Kannanottoja tuulivoimasta kaivataan, demareilta Itä-Lapin ensimmäinen aloite Pride-liputuksesta

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to: Kan­nan­ot­to­ja tuu­li­voi­mas­ta kai­va­taan, de­ma­reil­ta Itä-La­pin en­sim­mäi­nen aloite Pri­de-li­pu­tuk­ses­ta

21.02.2022 20:56
Tilaajille