Marjanpoimijat: Yk­si­kään thai­maa­lai­nen ei jät­tä­nyt vii­su­mi­ano­mus­ta mar­jan­poi­min­taa varten

Pääkirjoitus: Hidas lu­pa­pro­ses­si voi olla ul­ko­mais­ten jät­ti-in­ves­toin­tien suurin este

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemijärven kaupunki
Pelkosenniemen kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen ehdolla Kemijärvelle – kaupunginjohtajaksi 11 hakijaa

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja Päivi Vauh­ko­nen ehdolla Ke­mi­jär­vel­le – kau­pun­gin­joh­ta­jak­si 11 hakijaa

20.03.2023 10:47 8
Tilaajille
Kemijärvi jatkaa elinvoimajohtajan hakuaikaa – kymmenestä hakijasta vain kolme täytti kelpoisuusehdot

Ke­mi­jär­vi jatkaa elin­voi­ma­joh­ta­jan ha­ku­ai­kaa – kym­me­nes­tä ha­ki­jas­ta vain kolme täytti kel­poi­suus­eh­dot

20.02.2023 19:48
Tilaajille
Kemijärven kunnanhallitus esittää talous- ja kehittämisjohtajasta Tuula Kuvajasta uutta tulevaisuusjohtajaa

Ke­mi­jär­ven kun­nan­hal­li­tus esittää talous- ja ke­hit­tä­mis­joh­ta­jas­ta Tuula Ku­va­jas­ta uutta tu­le­vai­suus­joh­ta­jaa

07.02.2023 09:17 7
Tilaajille
Boreal Biorefin varattoman konkurssipesän selvitykseen haetaan julkista tukea – voiko pääomalainaa käyttää maksuvälineenä?

Boreal Bio­re­fin va­rat­to­man kon­kurs­si­pe­sän sel­vi­tyk­seen haetaan jul­kis­ta tukea – voiko pää­oma­lai­naa käyttää mak­su­vä­li­nee­nä?

09.01.2023 12:45 10
Tilaajille
Valtuuston talousarvio venyi maraton-mittaan – Kemijärven talous 4,7 miljoonaa ylijäämäinen, kaupungin 50-vuotisjuhlallisuudet herättivät keskustelua

Val­tuus­ton ta­lous­ar­vio venyi ma­ra­ton-mit­taan – Ke­mi­jär­ven talous 4,7 mil­joo­naa yli­jää­mäi­nen, kau­pun­gin 50-vuo­tis­juh­lal­li­suu­det he­rät­ti­vät kes­kus­te­lua

19.12.2022 21:24 2
Tilaajille
Alatalon tapaus Kemijärven valtuustolle

Ala­ta­lon tapaus Ke­mi­jär­ven val­tuus­tol­le

08.11.2022 10:55
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus jatkaa neuvotteluja kaupunginjohtaja Atte Rantasen kanssa johtajasopimuksesta

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus jatkaa neu­vot­te­lu­ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Atte Ran­ta­sen kanssa joh­ta­ja­so­pi­muk­ses­ta

24.10.2022 21:29
Tilaajille
Kemijärvi aikoo jättää osan Suomutunturin laduista kunnostamatta – mökkiläiset polkaisivat pystyyn adressin, joka vastustaa kaupungin päätöstä

Ke­mi­jär­vi aikoo jättää osan Suo­mu­tun­tu­rin la­duis­ta kun­nos­ta­mat­ta – mök­ki­läi­set pol­kai­si­vat pystyyn ad­res­sin, joka vas­tus­taa kau­pun­gin pää­tös­tä

03.10.2022 20:00 12
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitukselle kävi nolosti – kokouskutsu oli laiton, seurauksena vain vartin pikakokous

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le kävi nolosti – ko­kous­kut­su oli laiton, seu­rauk­se­na vain vartin pi­ka­ko­kous

05.09.2022 18:40 5
Tilaajille
Kemijärven valtuutetut ovat tyytyväisiä kaupungin hyvään tulokseen – ristiriidat tytäryhtiön ja kaupunginhallituksen päätöksissä aiheuttivat keskustelua

Ke­mi­jär­ven val­tuu­te­tut ovat tyy­ty­väi­siä kau­pun­gin hyvään tu­lok­seen – ris­ti­rii­dat ty­tär­yh­tiön ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­sis­sä ai­heut­ti­vat kes­kus­te­lua

30.05.2022 21:54 5
Tilaajille
Kemijärvi haluaa ensi vuoden alusta yhden lautakunnan malliin

Ke­mi­jär­vi haluaa ensi vuoden alusta yhden lau­ta­kun­nan malliin

18.05.2022 07:00 2
Tilaajille
Sellusolmun avaamiseen kaivataan avoimuutta – kemijärveläiset pitävät sellutehtaan rakennussuunnitelmaa sekavana, salailua ihmetellään

Sel­lu­sol­mun avaa­mi­seen kai­va­taan avoi­muut­ta – ke­mi­jär­ve­läi­set pitävät sel­lu­teh­taan ra­ken­nus­suun­ni­tel­maa se­ka­va­na, sa­lai­lua ih­me­tel­lään

24.04.2022 18:00 6
Tilaajille
Kemijärven valtuusto: Kannanottoja tuulivoimasta kaivataan, demareilta Itä-Lapin ensimmäinen aloite Pride-liputuksesta

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to: Kan­nan­ot­to­ja tuu­li­voi­mas­ta kai­va­taan, de­ma­reil­ta Itä-La­pin en­sim­mäi­nen aloite Pri­de-li­pu­tuk­ses­ta

21.02.2022 20:56
Tilaajille
Kemijärvellä halutaan antennitestauskeskukseksi – signaaleja häiritseviä laitteita toistaiseksi vähän

Ke­mi­jär­vel­lä ha­lu­taan an­ten­ni­tes­taus­kes­kuk­sek­si – sig­naa­le­ja häi­rit­se­viä lait­tei­ta tois­tai­sek­si vähän

17.01.2022 21:53 1
Tilaajille
Kemijärvellä on menty jo vuosia yhden äänestyspaikan taktiikalla – oikeusministeriö: "Aika vähältä kuulostaa"

Ke­mi­jär­vel­lä on menty jo vuosia yhden ää­nes­tys­pai­kan tak­tii­kal­la – oi­keus­mi­nis­te­riö: "Aika vähältä kuu­los­taa"

10.01.2022 09:56 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­luo­tet­ta­va so­pi­mus­kump­pa­ni

31.12.2021 05:00 7
Tilaajille
Kemijärvi uskoo taloutensa oikenemiseen, kaupunki hyväksyi kaksi miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvion

Ke­mi­jär­vi uskoo ta­lou­ten­sa oi­ke­ne­mi­seen, kau­pun­ki hy­väk­syi kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­sen ta­lous­ar­vion

24.11.2021 18:00
Tilaajille
Lapissa viisi kuntaa pyytää harkinnavaraista valtionapua – kaupungeista vain Tornio jätti perinteisen köyhäintuen hakematta

Lapissa viisi kuntaa pyytää har­kin­na­va­rais­ta val­tion­apua – kau­pun­geis­ta vain Tornio jätti pe­rin­tei­sen köy­häin­tuen ha­ke­mat­ta

16.09.2021 06:57 5
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi tarjoaa töitä pur­ka­jil­le ensi kesänä

25.08.2021 07:04 2
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven val­tuus­ton kausi alkoi ma­ra­ton­ko­kouk­sel­la – ­kaik­kia hen­ki­lö­va­lin­to­ja ei saatu rat­kais­tua vie­lä­kään

17.08.2021 20:50 2
Tilaajille