Kemijärven kaupunki
Kemijärvellä tehtiin lisää tilaa varhaiskasvatukselle – 
Syksyn alkaessa lapsia on varhaiskasvatuksen piirissä 190 ja esikoulussa 50

Ke­mi­jär­vel­lä tehtiin lisää tilaa var­hais­kas­va­tuk­sel­le – Syksyn al­kaes­sa lapsia on var­hais­kas­va­tuk­sen pii­ris­sä 190 ja esi­kou­lus­sa 50

14.08.2020 19:45 0
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus päätti, että Ämmänvaara hakataan osittain

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus päätti, että Äm­män­vaa­ra ha­ka­taan osit­tain

10.08.2020 21:40 0
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallituksen päätösehdotus puoltaa Ämmävaaran hakkuita – Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina tekemään päätöksen

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tös­eh­do­tus puoltaa Äm­mä­vaa­ran hak­kui­ta – Kau­pun­gin­hal­li­tus ko­koon­tuu maa­nan­tai­na te­ke­mään pää­tök­sen

05.08.2020 17:01 0
Tilaajille
Kemijärven kaupunginjohtaja: Palvelukodin sulkemisen syynä epäonnistunut yritys säästää hoitajamenoissa – Attendon yksikkö toimi Kemijärvellä vain reilun vuoden

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­joh­ta­ja: Pal­ve­lu­ko­din sul­ke­mi­sen syynä epä­on­nis­tu­nut yritys säästää hoi­ta­ja­me­nois­sa – At­ten­don yksikkö toimi Ke­mi­jär­vel­lä vain reilun vuoden

24.07.2020 10:28 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ta­lout­ta ei pe­las­te­ta tu­hoa­mal­la luontoa

15.07.2020 14:28 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: On­nis­tuim­me ko­ro­nan­tor­jun­nas­sa

01.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Kuusamo ostaa Kemijärven lähes uuden kirjastoauto Kyläluudan – myynnin taustalla talouden sopeuttamisohjelma

Kuusamo ostaa Ke­mi­jär­ven lähes uuden kir­jas­to­au­to Ky­lä­luu­dan – myynnin taus­tal­la ta­lou­den so­peut­ta­mis­oh­jel­ma

08.04.2020 10:02 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jaakko Ojaniemi

Lu­ki­jal­ta: Omis­ta­jat mukaan pe­las­tus­tal­koi­siin

04.04.2020 09:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Aulikki Imporanta

Lu­ki­jal­ta: Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta toimii vir­ka­vas­tuul­la

31.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Boreal Bioref oy pyytää Kemijärveä apuun lainakurimuksessa

Boreal Bioref oy pyytää Ke­mi­jär­veä apuun lai­na­ku­ri­muk­ses­sa

30.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Kuntouttava työtoiminta kiinni, mutta uusien toimintamallien etsiminen jatkuu

Kun­tout­ta­va työ­toi­min­ta kiinni, mutta uusien toi­min­ta­mal­lien et­si­mi­nen jatkuu

28.03.2020 08:00 0
Tilaajille
Kemijärvellä pohditaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajiston erottamista

Ke­mi­jär­vel­lä poh­di­taan tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jis­ton erot­ta­mis­ta

26.03.2020 21:17 0
Tilaajille
Kaupunginjohtaja vastaa: Kemijärvi tukee tehdashanketta hallitulla riskillä
Lukijalta Mielipide Atte Rantanen

Kau­pun­gin­joh­ta­ja vastaa: Ke­mi­jär­vi tukee teh­das­han­ket­ta hal­li­tul­la ris­kil­lä

19.03.2020 11:47 0
Tilaajille
Valtuustotyöskentely toi näkökulmaa Kemijärven tilaliikelaitoksen uudelle johtajalle: "Yhtenä haasteena on järkevän suhteen löytäminen oman työn ja ostopalveluiden kesken"

Val­tuus­to­työs­ken­te­ly toi nä­kö­kul­maa Ke­mi­jär­ven ti­la­lii­ke­lai­tok­sen uudelle joh­ta­jal­le: "Yhtenä haas­tee­na on jär­ke­vän suhteen löy­tä­mi­nen oman työn ja os­to­pal­ve­lui­den kesken"

09.03.2020 14:26 0
Tilaajille
Kemijärven säästöpaketti suljettuna valtuustolle ensi maanantaina – yli puolet säästösummasta eli 2,8 miljoonaa euroa kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin

Ke­mi­jär­ven sääs­tö­pa­ket­ti sul­jet­tu­na val­tuus­tol­le ensi maa­nan­tai­na – yli puolet sääs­tö­sum­mas­ta eli 2,8 mil­joo­naa euroa koh­dis­tuu so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin

27.01.2020 20:32 0
Tilaajille
Lukijalta: Elämää Taivaan Tulien Kemijärvelle
Lukijalta Mielipide Irje Dennis

Lu­ki­jal­ta: Elämää Taivaan Tulien Ke­mi­jär­vel­le

20.01.2020 09:02 0
Tilaajille
Kemijärven taloutta paikataan säästämällä palveluista, suurimmat säästöt liittyvät sote-palveluihin ja koulujen yhdistämiseen

Ke­mi­jär­ven ta­lout­ta pai­ka­taan sääs­tä­mäl­lä pal­ve­luis­ta, suu­rim­mat säästöt liit­ty­vät so­te-pal­ve­lui­hin ja kou­lu­jen yh­dis­tä­mi­seen

14.01.2020 20:43 0
Tilaajille
Kemijärvi avustaa tapahtumia lähes 50 000 eurolla – suurin avustus Kemijärven Moottorikerholle

Ke­mi­jär­vi avustaa ta­pah­tu­mia lähes 50 000 eurolla – suurin avustus Ke­mi­jär­ven Moot­to­ri­ker­hol­le

13.01.2020 19:55 0
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven paketoi bud­je­tin ava­tak­seen sen al­ku­vuo­des­ta

09.12.2019 21:26 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide E.Tapani Savolainen

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus huonoin vaih­to­eh­to

07.11.2019 06:31 0
Tilaajille