Hyvä elämä

Nyt se on tutkittu – moni pitää vihreään kuluttamiseen kannustamista vastenmielisenä tuputtamisena

Nyt se on tut­kit­tu – moni pitää vih­reään ku­lut­ta­mi­seen kan­nus­ta­mis­ta vas­ten­mie­li­se­nä tu­put­ta­mi­se­na

10:00
Älä tyydy tavanomaisiin laskiaispulliin – kokeile aivan uusia täytteitä tai yhdistele perinteisiä omaperäisesti

Älä tyydy ta­van­omai­siin las­kiais­pul­liin – kokeile aivan uusia täyt­tei­tä tai yh­dis­te­le pe­rin­tei­siä oma­pe­räi­ses­ti

07:00
Päiväkirja: Arki hallussa, kunhan sängyt ovat pedattuina - Mikä sinun hinkkauskohtasi on?
Kolumni Milla Sallinen

Päi­vä­kir­ja: Arki hal­lus­sa, kunhan sängyt ovat pe­dat­tui­na - Mikä sinun hink­kaus­koh­ta­si on?

18.02.2020 07:30
Päiväkirja: Ajattelen, siis pinnistelen
Kolumni Veera Syväjärvi

Päi­vä­kir­ja: Ajat­te­len, siis pin­nis­te­len

16.02.2020 16:24
Päiväkirja: Vietän viikonloppuni urheiluhalleissa ja näistä syistä nautin siitä

Päi­vä­kir­ja: Vietän vii­kon­lop­pu­ni ur­hei­lu­hal­leis­sa ja näistä syistä nautin siitä

15.02.2020 10:07
Tällainen on suorasukainen kuvapankki, joka auttaa puhevammaisia viestimään seksiasioistaan – tekijäkaksikko tuo esiin monimuotoisuuden: "kinky-puolta halutaan laajentaa"

Täl­lai­nen on suo­ra­su­kai­nen ku­va­pank­ki, joka auttaa pu­he­vam­mai­sia vies­ti­mään sek­si­asiois­taan – te­ki­jä­kak­sik­ko tuo esiin mo­ni­muo­toi­suu­den: "kin­ky-puol­ta ha­lu­taan laa­jen­taa"

15.02.2020 07:00
Termospullossa hautuvat piirun verran paremmat retkieväät – nauti nuotiolla dipistä, pitaleivästä ja tikku-croissanteista

Ter­mos­pul­los­sa hau­tu­vat piirun verran pa­rem­mat ret­ki­eväät – nauti nuo­tiol­la di­pis­tä, pi­ta­lei­väs­tä ja tik­ku-crois­san­teis­ta

13.02.2020 08:00
Tilaajille
4-vuotias Timo häpesi, koska äiti ja Suomi hylkäsivät hänet Ruotsiin ja pikkuveli sai jäädä kotiin – Sotalapsen perheessä suru pidettiin salassa

4-vuo­tias Timo häpesi, koska äiti ja Suomi hyl­kä­si­vät hänet Ruot­siin ja pik­ku­ve­li sai jäädä kotiin – So­ta­lap­sen per­hees­sä suru pi­det­tiin salassa

13.02.2020 08:00
Tilaajille
Päiväkirja: Hampurilainen ketsupilla – tarina sisäisen rohkeuden löytymisestä
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Ham­pu­ri­lai­nen ket­su­pil­la – tarina si­säi­sen roh­keu­den löy­ty­mi­ses­tä

13.02.2020 06:30
Tutkimuksen yllätystulos: Juoksutyylien ja -vammojen välille ei voida vetää yhteyksiä

Tut­ki­muk­sen yl­lä­tys­tu­los: Juok­su­tyy­lien ja -vam­mo­jen välille ei voida vetää yh­teyk­siä

12.02.2020 10:07
Tilaajille
Päiväkirja: Television tapitus lisää notkeutta
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Te­le­vi­sion tapitus lisää not­keut­ta

11.02.2020 07:00
Päiväkirja: Nakit ja muusi naurattaa – Lastenohjelmat pöydässä ovat sallittuja, jos ne lisäävät ipanaan uppoavia kaloreita
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Nakit ja muusi nau­rat­taa – Las­ten­oh­jel­mat pöy­däs­sä ovat sal­lit­tu­ja, jos ne li­sää­vät ipanaan up­poa­via ka­lo­rei­ta

08.02.2020 16:29
Kannattaako tätäkään juttua lukea? – Uraisen tien päässä odottaa paikka, jossa pessimistikin pettyy

Kan­nat­taa­ko tä­tä­kään juttua lukea? – Uraisen tien päässä odottaa paikka, jossa pes­si­mis­ti­kin pettyy

08.02.2020 08:01
Tilaajille
Heppoisia, helposti hajoavia ja liian automaattisia? Selvitimme, mikä on totta ja tarua uusista keittiön kodinkoneista

Hep­poi­sia, hel­pos­ti ha­joa­via ja liian au­to­maat­ti­sia? Sel­vi­tim­me, mikä on totta ja tarua uusista keit­tiön ko­din­ko­neis­ta

08.02.2020 07:00
Tilaajille
Hankimme uudet kodinkoneet: niissä on älyttömyyksiä ja ikäviä yllätyksiä – ja tämän kaikesta opin
Kolumni Laura Krohn

Han­kim­me uudet ko­din­ko­neet: niissä on älyt­tö­myyk­siä ja ikäviä yl­lä­tyk­siä – ja tämän kai­kes­ta opin

08.02.2020 07:00
Nyt pidetään retrot ruokajuhlat 1960-luvun tyyliin: Kata nostalgiseen voileipäpöytään lohileipiä, täytettyjä munia ja muita pikkusyötäviä

Nyt pi­de­tään retrot ruo­ka­juh­lat 1960-lu­vun tyy­liin: Kata nos­tal­gi­seen voi­lei­pä­pöy­tään lo­hi­lei­piä, täy­tet­ty­jä munia ja muita pik­ku­syö­tä­viä

06.02.2020 07:00
Syö­pä­jär­jes­töt: Vain 50 grammaa makkaraa tai muita li­ha­val­mis­tei­ta päivässä lisää suo­lis­to­syö­vän riskiä

Syö­pä­jär­jes­töt: Vain 50 grammaa mak­ka­raa tai muita li­ha­val­mis­tei­ta päi­väs­sä lisää suo­lis­to­syö­vän riskiä

04.02.2020 10:52
Koronavirus saa lapsen kyselemään jopa kuolemasta – parhaiten rauhoittelet häntä samoilla keinoilla kuin aikuista: älä sivuuta pelkoja, kerro faktat

Ko­ro­na­vi­rus saa lapsen ky­se­le­mään jopa kuo­le­mas­ta – par­hai­ten rau­hoit­te­let häntä sa­moil­la kei­noil­la kuin ai­kuis­ta: älä sivuuta pel­ko­ja, kerro faktat

04.02.2020 07:00
Vain joka toinen pikkukeskonen jäi eloon 35 vuotta sitten, kun Emilia Puntala syntyi alle kilon painoisena – Nyt tutkitaan, miten keskosuus näkyy aikuisena

Vain joka toinen pik­ku­kes­ko­nen jäi eloon 35 vuotta sitten, kun Emilia Puntala syntyi alle kilon pai­noi­se­na – Nyt tut­ki­taan, miten kes­ko­suus näkyy ai­kui­se­na

03.02.2020 07:00
Greta Thunbergin uskomaton elämäntarina – miten nykyään 17-vuotias aktivisti muutti ilmastoasiat ensin omassa perheessään ja siirtyi sitten vakuuttamaan maailmaa, uhmaten mahtimiesten pilkkaa

Greta Thun­ber­gin us­ko­ma­ton elä­män­ta­ri­na – miten nykyään 17-vuo­tias ak­ti­vis­ti muutti il­mas­to­asiat ensin omassa per­hees­sään ja siirtyi sitten va­kuut­ta­maan maail­maa, uhmaten mah­ti­mies­ten pilkkaa

03.02.2020 06:30
Päiväkirja: Herääminen on tuskaa, kun yön viettää purren hampaita yhteen – paras apu löytyy läheltä
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: He­rää­mi­nen on tuskaa, kun yön viettää purren ham­pai­ta yhteen – paras apu löytyy läheltä

03.02.2020 06:00
Äiti kielsi, mutta nuori Miki Kim muutti Koreasta Posiolle – Miksi miljoonat korealaiset fanittavat kaukaista pikkukuntaa?

Äiti kielsi, mutta nuori Miki Kim muutti Ko­reas­ta Po­siol­le – Miksi mil­joo­nat ko­rea­lai­set fa­nit­ta­vat kau­kais­ta pik­ku­kun­taa?

01.02.2020 08:00
Tilaajille
Hiekkaa seinämaalin sekaan, laastia kipsilevylle – Pia Latonen halusi eloisaa pintaa sisäseiniin ja piilotti keltaisen tiiliseinän rappauksen alle

Hiekkaa sei­nä­maa­lin sekaan, laastia kip­si­le­vyl­le – Pia Latonen halusi eloisaa pintaa si­sä­sei­niin ja pii­lot­ti kel­tai­sen tii­li­sei­nän rap­pauk­sen alle

01.02.2020 07:00
Tilaajille
Teini-ikäinen jäi koukkuun nettiin kuin kokaiiniin, eikä äiti saanut häntä pois rikollisten seurasta – nuortenkotikaan ei auttanut, koska puhelin oli käytössä öisin

Tei­ni-ikäi­nen jäi kouk­kuun nettiin kuin ko­kaii­niin, eikä äiti saanut häntä pois ri­kol­lis­ten seu­ras­ta – nuor­ten­ko­ti­kaan ei aut­ta­nut, koska puhelin oli käy­tös­sä öisin

01.02.2020 06:00
Tilaajille
Imeskeletkö sinkkitabletteja? -Uuden tutkimuksen mukaan sillä ei ole vaikutusta flunssan kestoon

Imes­ke­let­kö sink­ki­tab­let­te­ja? -Uuden tut­ki­muk­sen mukaan sillä ei ole vai­ku­tus­ta fluns­san kestoon

28.01.2020 10:08
Liivijengeissä pyörivän Tara Koivukosken esikoiskirja kertoo selviytymisestä väkivallan syöksykierteessä – "Hyvien riveissä on pahoja ja pahojen riveissä hyviä"

Lii­vi­jen­geis­sä pyö­ri­vän Tara Koi­vu­kos­ken esi­kois­kir­ja kertoo sel­viy­ty­mi­ses­tä vä­ki­val­lan syök­sy­kier­tees­sä – "Hyvien ri­veis­sä on pahoja ja pahojen ri­veis­sä hyviä"

28.01.2020 06:00
Tilaajille
Näin Tara Koivukoski selvisi vuosikausia kestäneestä väkivallasta

Näin Tara Koi­vu­kos­ki selvisi vuo­si­kau­sia kes­tä­nees­tä vä­ki­val­las­ta

28.01.2020 06:00
Tilaajille
Myöhästyitkö unissasi junasta? Eikö hissi taaskaan tottele? Epätoivoisen yrittämisen teema on yllättävän yleinen uniteema, ja näin sen selittää uusin tutkimus

Myö­häs­tyit­kö unis­sa­si ju­nas­ta? Eikö hissi taas­kaan tot­te­le? Epä­toi­voi­sen yrit­tä­mi­sen teema on yl­lät­tä­vän yleinen uni­tee­ma, ja näin sen se­lit­tää uusin tut­ki­mus

25.01.2020 08:00
Tilaajille
Linda-Maria Roine haaveili lapsena murhaajista – vuosia myöhemmin hän tapasi television rikosohjelmissa näkemänsä kaksoismurhaajan ja rakastui

Lin­da-Ma­ria Roine haa­vei­li lapsena mur­haa­jis­ta – vuosia myö­hem­min hän tapasi te­le­vi­sion ri­kos­oh­jel­mis­sa nä­ke­män­sä kak­sois­mur­haa­jan ja ra­kas­tui

25.01.2020 07:00
Tilaajille
Koteja sisustetaan nyt 1950-luvun kotimaisilla kalusteilla – Nämä kolme asiaa selittävät vintagehuonekalujen suosiota

Koteja si­sus­te­taan nyt 1950-lu­vun ko­ti­mai­sil­la ka­lus­teil­la – Nämä kolme asiaa se­lit­tä­vät vin­ta­ge­huo­ne­ka­lu­jen suo­sio­ta

25.01.2020 07:00
Tilaajille