Hyvä elämä

Pääsiäislampaan tai -kanan lisukkeeksi sopivat raikkaat salaatit – kokeile harissakastikkeella kruunattua kukkakaali-couscousia ja minttuista pestoa
Tilaajille

Pää­siäis­lam­paan tai -kanan li­suk­keek­si sopivat raik­kaat sa­laa­tit – kokeile ha­ris­sa­kas­tik­keel­la kruu­nat­tua kuk­ka­kaa­li-cous­cou­sia ja mint­tuis­ta pestoa

07:00
Pian virtuaalimatka korvaa todellisen matkan vaikka Mount Everestille tai Venetsiaan – tekniikka on kehittynyt huimasti ja tullut kaikkien saataville

Pian vir­tuaa­li­mat­ka korvaa to­del­li­sen matkan vaikka Mount Eve­res­til­le tai Ve­net­siaan – tek­niik­ka on ke­hit­ty­nyt hui­mas­ti ja tullut kaik­kien saa­ta­vil­le

01.04.2020 07:00
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Taiteilija kipuilee sosialismin pakkopaidassa – Andzrej Wajda latasi viimeiseen elokuvaansa asennetta

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tai­tei­li­ja ki­pui­lee so­sia­lis­min pak­ko­pai­das­sa – Andzrej Wajda latasi vii­mei­seen elo­ku­vaan­sa asen­net­ta

01.04.2020 07:00
Enkeli pelastaa itsemurhaa yrittäviä – nuorten nettisarja liittyy projektiin, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä psyykkistä pahoinvointia

Enkeli pe­las­taa it­se­mur­haa yrit­tä­viä – nuorten net­ti­sar­ja liittyy pro­jek­tiin, jonka ta­voit­tee­na on en­nal­ta­eh­käis­tä psyyk­kis­tä pa­hoin­voin­tia

01.04.2020 07:00
Oletko viisas vai tyhmä? Tutkijoiden mukaan tyhmyyteen liittyy usein ajatus, että kaikki muut ovat tyhmiä, paitsi minä

Oletko viisas vai tyhmä? Tut­ki­joi­den mukaan tyh­myy­teen liittyy usein ajatus, että kaikki muut ovat tyhmiä, paitsi minä

29.03.2020 18:43
Martti Ritonen kiipesi kilpa-autoon alle 3-vuotiaana eikä enää tyydy "ajelemaan" – Hän voi olla seuraava formulatähti, mutta lajissa kaikki on milleistä kiinni

Martti Ritonen kiipesi kil­pa-au­toon alle 3-vuo­tiaa­na eikä enää tyydy "a­je­le­maan" – Hän voi olla seu­raa­va for­mu­la­täh­ti, mutta lajissa kaikki on mil­leis­tä kiinni

28.03.2020 07:00
Tilaajille
Wilma-viesti ei riitä alakoululaisille – "On iso juttu, että opettajan naama näkyy ruudulta joka aamu", sanoo erityispedagogi ja perää rutiineja myös etäopetukseen

Wil­ma-vies­ti ei riitä ala­kou­lu­lai­sil­le – "On iso juttu, että opet­ta­jan naama näkyy ruu­dul­ta joka aamu", sanoo eri­tyis­pe­da­go­gi ja perää ru­tii­ne­ja myös etä­ope­tuk­seen

28.03.2020 07:00
Tilaajille
Auton sisäpesu kannattaa nyt, sillä koronavirus voi elää pinnoilla jopa kolme vuorokautta – Katso ammattilaisen vinkit turvalliseen kevätsiivoukseen

Auton si­sä­pe­su kan­nat­taa nyt, sillä ko­ro­na­vi­rus voi elää pin­noil­la jopa kolme vuo­ro­kaut­ta – Katso am­mat­ti­lai­sen vinkit tur­val­li­seen ke­vät­sii­vouk­seen

28.03.2020 07:00
Tilaajille
Koiranpentulivessä seurataan reilun viikon ikäisten bischon frisé -pentujen perjantaipuuhia

Koi­ran­pen­tu­li­ves­sä seu­ra­taan reilun viikon ikäis­ten bischon frisé -pen­tu­jen per­jan­tai­puu­hia

27.03.2020 08:48
Jääkiekkoilijoilla on nyt aikaa kokata, kun pelit ovat ohi poikkeuskevään vuoksi – Kärppä-valmentaja esittelee suosikkireseptinsä, jossa ei tingitä terveellisyydestä

Jää­kiek­koi­li­joil­la on nyt aikaa kokata, kun pelit ovat ohi poik­keus­ke­vään vuoksi – Kärp­pä-val­men­ta­ja esit­te­lee suo­sik­ki­re­sep­tin­sä, jossa ei tingitä ter­veel­li­syy­des­tä

26.03.2020 07:00
Tilaajille
Monelle lapselle koti ei ole maailman turvallisin paikka – "On lapsia, jotka yksinkertaisesti jäävät nyt liian yksin", Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja sanoo

Monelle lap­sel­le koti ei ole maail­man tur­val­li­sin paikka – "On lapsia, jotka yk­sin­ker­tai­ses­ti jäävät nyt liian yksin", Las­ten­suo­je­lun kes­kus­lii­ton toi­min­nan­joh­ta­ja sanoo

25.03.2020 16:01
Tilaajille
Koi­ran­pen­tu­li­vessä seurataan tänään, miten emo hoitaa hellästi pentujaan – katso valkoisten palleroiden tunnelmia kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

Koi­ran­pen­tu­li­ves­sä seu­ra­taan tänään, miten emo hoitaa hel­läs­ti pen­tu­jaan – katso val­kois­ten pal­le­roi­den tun­nel­mia kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

25.03.2020 09:45
Sisustussuunnittelija neuvoo, miten luot toimivan etätyöpisteen – Miksi keittiö ei ole paras paikka ja miten viihtyä kotona 24/7?

Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja neuvoo, miten luot toi­mi­van etä­työ­pis­teen – Miksi keittiö ei ole paras paikka ja miten viihtyä kotona 24/7?

25.03.2020 08:00
Tilaajille
Kolumni Marjo Oikarinen

Harva miettii tau­ti­ris­kiä ennen kuin se tulee lähelle – Vas­tus­tus­ky­ky on osaksi ar­voi­tus, mutta esi­mer­kik­si näin se syntyy

25.03.2020 07:00
Päiväkirja: Harrastusyhteisöt osoittavat karanteenissa lujuutensa  – porukkahenki säilyy etäisyydestä huolimatta

Päi­vä­kir­ja: Har­ras­tus­yh­tei­söt osoit­ta­vat ka­ran­tee­nis­sa lu­juu­ten­sa – po­ruk­ka­hen­ki säilyy etäi­syy­des­tä huo­li­mat­ta

25.03.2020 07:00
Lotta Anda sairastui malariaan, vaikka riskin piti olla pieni – Lääkitys tehosi kuumeiluun, ja nyt yhtä malarialääkettä halutaan kokeilla myös koronavirukseen

Lotta Anda sai­ras­tui ma­la­riaan, vaikka riskin piti olla pieni – Lää­ki­tys tehosi kuu­mei­luun, ja nyt yhtä ma­la­ria­lää­ket­tä ha­lu­taan ko­keil­la myös ko­ro­na­vi­ruk­seen

25.03.2020 07:00
Tilaajille

Koi­ran­pen­tu­ja ei poik­keus­ti­la rasita – katso li­ve­lä­he­tys viikon ikäis­ten koi­ran­pen­tu­jen aa­mu­tun­nel­mis­ta

24.03.2020 14:28
Keskivertoperhe syö viikossa liki 30 kiloa ruokaa – Näillä ohjeilla hankit tarvittavan ruokamäärän ja suunnittelet arkiruokailut kotona

Kes­ki­ver­to­per­he syö vii­kos­sa liki 30 kiloa ruokaa – Näillä oh­jeil­la hankit tar­vit­ta­van ruo­ka­mää­rän ja suun­nit­te­let ar­ki­ruo­kai­lut kotona

23.03.2020 08:00
Tilaajille
Tyttö palasi vuosien jälkeen sijaisperheestä äidin luo – Lapsiasiavaltuutettu: Sijaisvanhempien täytyy ymmärtää ristiriitaa, jossa lapsi elää

Tyttö palasi vuosien jälkeen si­jais­per­hees­tä äidin luo – Lap­sia­sia­val­tuu­tet­tu: Si­jais­van­hem­pien täytyy ym­mär­tää ris­ti­rii­taa, jossa lapsi elää

20.03.2020 22:01
Tilaajille
Päiväkirja: Hengittäminen ei ole helppoa, mutta pakollista
Kolumni Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: Hen­git­tä­mi­nen ei ole help­poa, mutta pa­kol­lis­ta

19.03.2020 09:05
Ruokaa ei aina tarvitse tehdä alusta asti itse – näillä resepteillä teet pelmeneistä, ravioleista ja muista puolivalmisteista astetta parempia aterioita

Ruokaa ei aina tar­vit­se tehdä alusta asti itse – näillä re­sep­teil­lä teet pel­me­neis­tä, ra­vio­leis­ta ja muista puo­li­val­mis­teis­ta astetta pa­rem­pia ate­rioi­ta

19.03.2020 07:00
Tilaajille
Näin helpotat neljän seinän sisälle määrättyjen ikäihmisten elämää – karanteenissa ei tarvitse vaipua tylsyyteen

Näin hel­po­tat neljän seinän sisälle mää­rät­ty­jen ikä­ih­mis­ten elämää – ka­ran­tee­nis­sa ei tar­vit­se vaipua tyl­syy­teen

17.03.2020 12:52
Olemme kaikki nyt ylikuormittuneita, katso onko näistä vinkeistä apua rentoutumiseen
Kolumni Eero Leppänen

Olemme kaikki nyt yli­kuor­mit­tu­nei­ta, katso onko näistä vin­keis­tä apua ren­tou­tu­mi­seen

17.03.2020 10:16
Laura Pelgosen veri virtaa mutta ei hyydy – harvinaisesta verisairaudesta on kolme eri muotoa, joista vaikeinta potee vain muutama suomalainen

Laura Pel­go­sen veri virtaa mutta ei hyydy – har­vi­nai­ses­ta ve­ri­sai­rau­des­ta on kolme eri muotoa, joista vai­kein­ta potee vain muutama suo­ma­lai­nen

16.03.2020 07:00
"Tänään tehdään koronapaniikkirentoutus" – näyttelijä Antti Holma julkaisi Youtube-kanavallaan ASMR-videon koronaviruksesta

"Tänään tehdään ko­ro­na­pa­niik­ki­ren­tou­tus" – näyt­te­li­jä Antti Holma jul­kai­si You­tu­be-ka­na­val­laan ASMR-vi­deon ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta

15.03.2020 08:37
Yhteisöllisessä kerrostalossa vierashuonekin on yhteinen – asuntoon ei tarvita ylimääräistä huonetta vieraille, vaan sen voi vuokrata taloyhtiöstä

Yh­tei­söl­li­ses­sä ker­ros­ta­los­sa vie­ras­huo­ne­kin on yh­tei­nen – asun­toon ei tarvita yli­mää­räis­tä huo­net­ta vie­rail­le, vaan sen voi vuok­ra­ta ta­lo­yh­tiös­tä

14.03.2020 09:45
Tilaajille
Näin näyttelijä loihtii esiin itkun tai ahdistuksen – Martti Suosalolla on erityinen tapa häivyttää omat tunnetilat ennen esitystä

Näin näyt­te­li­jä loihtii esiin itkun tai ah­dis­tuk­sen – Martti Suo­sa­lol­la on eri­tyi­nen tapa häi­vyt­tää omat tun­ne­ti­lat ennen esi­tys­tä

14.03.2020 08:00
Tilaajille
Luokanopettaja Saara Mälkönen uupui ja jätti ammatin, jota ei enää tunnistanut 16 vuoden jälkeen entiseksi – "Opettaja venyy ja paukkuu yli inhimillisten rajojen"

Luo­kan­opet­ta­ja Saara Mäl­kö­nen uupui ja jätti am­ma­tin, jota ei enää tun­nis­ta­nut 16 vuoden jälkeen en­ti­sek­si – "O­pet­ta­ja venyy ja paukkuu yli in­hi­mil­lis­ten ra­jo­jen"

14.03.2020 07:00
Sairastuitko matkallasi koronaan vai harkitsetko matkasi perumista? Matkavakuutuksen ehdot kannattaa nyt tarkistaa huolella

Sai­ras­tuit­ko mat­kal­la­si ko­ro­naan vai har­kit­set­ko matkasi pe­ru­mis­ta? Mat­ka­va­kuu­tuk­sen ehdot kan­nat­taa nyt tar­kis­taa huo­lel­la

13.03.2020 16:07
Näyttelijä Eija Vilpas paljastaa suosikkireseptinsä – toista tehdään ystävän kanssa talkoilla, toinen on suvun ikisuosikki

Näyt­te­li­jä Eija Vilpas pal­jas­taa suo­sik­ki­re­sep­tin­sä – toista tehdään ystävän kanssa tal­koil­la, toinen on suvun iki­suo­sik­ki

12.03.2020 08:00
Tilaajille