Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Yleisötilaisuudet
Päiväkirja: Lehterin tunnelmia
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Leh­te­rin tun­nel­mia

14.05.2022 06:00
Tilaajille
Posio kiristää koronasuosituksia – kunta kieltää yli 20 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja suosittelee etätöihin siirtymistä

Posio ki­ris­tää ko­ro­na­suo­si­tuk­sia – kunta kieltää yli 20 hen­ki­lön si­sä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det ja suo­sit­te­lee etä­töi­hin siir­ty­mis­tä

17.12.2021 14:30
Tilaajille
Sodankylän monitoimikeskuksen peruskivi muurattiin juhlavissa tunnelmissa – sisään valettiin aikakapseli, joka sisälsi muun muassa koulutarvikkeita, rahaa, kasvomaskin ja käsidesipullon

So­dan­ky­län mo­ni­toi­mi­kes­kuk­sen pe­rus­ki­vi muu­rat­tiin juh­la­vis­sa tun­nel­mis­sa – sisään va­let­tiin ai­ka­kap­se­li, joka sisälsi muun muassa kou­lu­tar­vik­kei­ta, rahaa, kas­vo­mas­kin ja kä­si­de­si­pul­lon

13.10.2021 20:12
Tilaajille
Korpikylässä mietitään vaihtoehtoja tuulimyllyjen määrälle ja paikoille – "Kuokan iskemistä maahan on tässä vaiheessa vaikea ennustaa"

Kor­pi­ky­läs­sä mie­ti­tään vaih­to­eh­to­ja tuu­li­myl­ly­jen mää­räl­le ja pai­koil­le – "Kuokan is­ke­mis­tä maahan on tässä vai­hees­sa vaikea en­nus­taa"

04.03.2021 17:15 5
Tilaajille
Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 on nähtävillä marraskuun puoliväliin asti

Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­va 2040 on näh­tä­vil­lä mar­ras­kuun puo­li­vä­liin asti

09.10.2020 10:13
Tilaajille

Uutinen pois­tet­tu al­ku­pe­räi­sen tie­dot­teen virheen vuoksi

24.08.2020 14:00
Tilaajille
Yleisötilaisuuksien rajoitukset lieventyvät elokuussa – Yli 500 hengen tilaisuuksissa tilaa täytyy rajata ja väkijoukkoa jakaa omiin ryhmiinsä

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ra­joi­tuk­set lie­ven­ty­vät elo­kuus­sa – Yli 500 hengen ti­lai­suuk­sis­sa tilaa täytyy rajata ja vä­ki­jouk­koa jakaa omiin ryh­miin­sä

01.07.2020 17:01 1
Tilaajille
Rajoitusten löysäys otettiin vastaan ilolla ja ihmetyksellä – "Mikä tuo harmaa välialue on?"

Ra­joi­tus­ten löysäys otet­tiin vastaan ilolla ja ih­me­tyk­sel­lä – "Mikä tuo harmaa vä­li­alue on?"

17.06.2020 21:49
Tilaajille
Avi: Kesäkuussa kokoontumisrajoitus 50 henkeä, maksimissaan 500 hengen yleisötilaisuudet mahdollisia erityisjärjestelyin

Avi: Ke­sä­kuus­sa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus 50 henkeä, mak­si­mis­saan 500 hengen ylei­sö­ti­lai­suu­det mah­dol­li­sia eri­tyis­jär­jes­te­lyin

19.05.2020 14:20