Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Vesilinnut
Poliisi valvoi vesilintujen ja karhunmetsästyksen aloitusta – rikkeitä edellisvuotta vähemmän

Poliisi valvoi ve­si­lin­tu­jen ja kar­hun­met­säs­tyk­sen aloi­tus­ta – rik­kei­tä edel­lis­vuot­ta vä­hem­män

24.08.2023 15:52
Tilaajille
Vesilintujen metsästys alkaa – huomioi uusi hämärämetsästyksen kielto

Ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa – huomioi uusi hä­mä­rä­met­säs­tyk­sen kielto

17.08.2023 13:29 1
Tilaajille
Poliisi valvoo vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloitusta – uusi asetus rajoittaa vesilintujen hämärämetsästystä

Poliisi valvoo ve­si­lin­tu­jen- ja kar­hun­met­säs­tyk­sen aloi­tus­ta – uusi asetus ra­joit­taa ve­si­lin­tu­jen hä­mä­rä­met­säs­tys­tä

16.08.2023 15:30 1
Tilaajille
Metsästyskausi alkaa lintuinfluenssasta huolimatta – riistapäällikkö koiranomistajille: ”Ei anneta niitä herkkupaloja tänä vuonna”

Met­säs­tys­kau­si alkaa lin­tu­inf­luens­sas­ta huo­li­mat­ta – riis­ta­pääl­lik­kö koi­ra­no­mis­ta­jil­le: ”Ei anneta niitä herk­ku­pa­lo­ja tänä vuonna”

09.08.2023 20:00
Tilaajille
Vesilintujen metsästyskaudelle valmistellaan rajoituksia – hämärämetsästys kiellettäisiin

Ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys­kau­del­le val­mis­tel­laan ra­joi­tuk­sia – hä­mä­rä­met­säs­tys kiel­let­täi­siin

09.06.2023 17:42
Tilaajille
Sinisorsalle saaliskiintiö, hämärämetsästykseen aikarajat – vesilintumetsästykseen ehdotetaan lukuisia rajoituksia

Si­ni­sor­sal­le saa­lis­kiin­tiö, hä­mä­rä­met­säs­tyk­seen ai­ka­ra­jat – ve­si­lin­tu­met­säs­tyk­seen eh­do­te­taan lu­kui­sia ra­joi­tuk­sia

06.03.2023 14:55 11
Tilaajille
Lyijyhaulien käyttökielto tulee voimaan pian – Tukes tarkensi kosteikkoalueen määritelmää

Lyi­jy­hau­lien käyt­tö­kiel­to tulee voimaan pian – Tukes tar­ken­si kos­teik­ko­alueen mää­ri­tel­mää

10.02.2023 10:38 7
Tilaajille
Vanhat turvesuot Torniossa ja Tervolassa muutettiin vesilinnuille kosteikoiksi – hankkeeseen etsitään nyt uusia kohteita

Vanhat tur­ve­suot Tor­nios­sa ja Ter­vo­las­sa muu­tet­tiin ve­si­lin­nuil­le kos­tei­koik­si – hank­kee­seen et­si­tään nyt uusia koh­tei­ta

31.01.2023 10:12 2
Tilaajille
Kävimme sorsajahdissa kokeneen linnustaja Erkki Jäntin kanssa – klikkaa webstooriin tästä

Kävimme sor­sa­jah­dis­sa ko­ke­neen lin­nus­ta­ja Erkki Jäntin kanssa – klikkaa webs­too­riin tästä

24.08.2022 18:05
Tilaajille
Vesilintujen ja karhunmetsästys alkoi – valvonnassa havaitut rikkeet olivat vähäisiä

Ve­si­lin­tu­jen ja kar­hun­met­säs­tys alkoi – val­von­nas­sa ha­vai­tut rikkeet olivat vä­häi­siä

23.08.2022 17:15 1
Tilaajille
Vesilintukannat ovat yhä taantuneet – Metsästäjäliitto kehottaa pyytämään nyt vain sinisorsaa

Ve­si­lin­tu­kan­nat ovat yhä taan­tu­neet – Met­säs­tä­jä­liit­to ke­hot­taa pyy­tä­mään nyt vain si­ni­sor­saa

18.08.2022 09:15 8
Tilaajille
"Terve lintu ei jää kiinni jäihin", muistuttaa päivystävä palomestari – Luonnoneläimiä koskevat hälytykset ovat työllistäneet pelastuslaitosta viikonloppuna

"Terve lintu ei jää kiinni jäi­hin", muis­tut­taa päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri – Luon­non­eläi­miä kos­ke­vat hä­ly­tyk­set ovat työl­lis­tä­neet pe­las­tus­lai­tos­ta vii­kon­lop­pu­na

24.10.2021 17:43
Tilaajille
Vesilintujen metsästys alkaa perjantaina – Metsästäjien on tärkeää keskittyä pyynnissä kestäviin lajeihin kuten sinisorsaan

Ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa per­jan­tai­na – Met­säs­tä­jien on tärkeää kes­kit­tyä pyyn­nis­sä kes­tä­viin la­jei­hin kuten si­ni­sor­saan

19.08.2021 10:16 1
Tilaajille
Supikoira osoittautui riistakamerakuvissa aikamoiseksi sorsanpesärosvoksi – vesilintukantojen taantumiseen useita syitä

Su­pi­koi­ra osoit­tau­tui riis­ta­ka­me­ra­ku­vis­sa ai­ka­moi­sek­si sor­san­pe­sä­ros­vok­si – ve­si­lin­tu­kan­to­jen taan­tu­mi­seen useita syitä

29.07.2021 10:45 1
Tilaajille
Saako sorsalle syöttää leipää tai muuta kotikeittiön ruokaa? Kysyimme ruokinnan vaikutuksista vesilintujen terveyteen

Saako sor­sal­le syöttää leipää tai muuta ko­ti­keit­tiön ruokaa? Ky­syim­me ruo­kin­nan vai­ku­tuk­sis­ta ve­si­lin­tu­jen ter­vey­teen

14.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Ministeriö esittää ravintohoukuttumien kieltoa sorsajahtiin – Luken mukaan luonnonvesiin kannetaan kuusi miljoonaa kiloa viljaa vuodessa

Mi­nis­te­riö esittää ra­vin­to­hou­kut­tu­mien kieltoa sor­sa­jah­tiin – Luken mukaan luon­non­ve­siin kan­ne­taan kuusi mil­joo­naa kiloa viljaa vuo­des­sa

20.05.2021 19:30 9
Tilaajille
Taigametsähanhikanta alamaissa Lapissa: sulkivia hanhia ja niiden poikasia löytyi laskennoissa vähän – Testaa tunnistatko vesilintulajit

Tai­ga­met­sä­han­hi­kan­ta ala­mais­sa La­pis­sa: sul­ki­via hanhia ja niiden poi­ka­sia löytyi las­ken­nois­sa vähän – Testaa tun­nis­tat­ko ve­si­lin­tu­la­jit

20.08.2020 10:29 1
Tilaajille
Vesilintujen metsästys alkaa torstaina myös metsähanhien osalta – Testaa, tunnistatko vesilintulajit

Ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa tors­tai­na myös met­sä­han­hien osalta – Testaa, tun­nis­tat­ko ve­si­lin­tu­la­jit

18.08.2020 16:52 1
Tilaajille
Lapin tulvat aiheuttavat harmia lintujen pesänrakentamiseen – "Vesistöjen lähellä olevat pesät ovat tuhoutuneet"

Lapin tulvat ai­heut­ta­vat harmia lin­tu­jen pe­sän­ra­ken­ta­mi­seen – "Ve­sis­tö­jen lähellä olevat pesät ovat tu­hou­tu­neet"

04.06.2020 06:30
Tilaajille