Työmarkkinaneuvottelut
Akavan Fjäder ei kaipaa ulkopuolista sovitteluelintä avaamaan kunta-alan sopimussolmua – "Meillä on valtakunnansovittelija, jonka asemaa ei pidä heikentää"

Akavan Fjäder ei kaipaa ul­ko­puo­lis­ta so­vit­te­lu­elin­tä avaa­maan kun­ta-alan so­pi­mus­sol­mua – "Meillä on val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja, jonka asemaa ei pidä hei­ken­tää"

11.05.2020 06:00 0
Kunta-alan sopimus kariutui – hoitoalan liitot Tehy ja Super eivät hyväksyneet neuvottelutulosta

Kun­ta-alan sopimus ka­riu­tui – hoi­to­alan liitot Tehy ja Super eivät hy­väk­sy­neet neu­vot­te­lu­tu­los­ta

30.04.2020 13:04 0
Kunta-alalla tähdätään tosimielellä sopuun vielä vapuksi – sovittelu jatkuu parhaillaan, ja ratkaisuehdotus voi tulla vielä tänään

Kun­ta-alal­la täh­dä­tään to­si­mie­lel­lä sopuun vielä vapuksi – so­vit­te­lu jatkuu par­hail­laan, ja rat­kai­su­eh­do­tus voi tulla vielä tänään

27.04.2020 19:32 0
LM-kysely: Sairaanhoitopiireissä valmistaudutaan hoitajien työtaisteluun – Lakko uhkaisi potilasturvallisuutta

LM-ky­se­ly: Sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä val­mis­tau­du­taan hoi­ta­jien työ­tais­te­luun – Lakko uhkaisi po­ti­las­tur­val­li­suut­ta

19.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työriidassa on annettu sovintoesitys – Osapuolet vastaavat esitykseen keskiviikkona 17:ään mennessä

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den toi­mi­hen­ki­löi­den työ­rii­das­sa on annettu so­vin­to­esi­tys – Osa­puo­let vas­taa­vat esi­tyk­seen kes­ki­viik­ko­na 17:ään men­nes­sä

18.02.2020 19:21 0
Kaupan alalle tulossa sopu? – Prismojen ja Citymarkettien lakot peruuntuvat, jos neuvottelutulos hyväksytään iltapäivällä

Kaupan alalle tulossa sopu? – Pris­mo­jen ja Ci­ty­mar­ket­tien lakot pe­ruun­tu­vat, jos neu­vot­te­lu­tu­los hy­väk­sy­tään il­ta­päi­väl­lä

14.02.2020 17:08 0
Tilaajille
Kaupan alalle tulossa sopu? – Prismojen ja Citymarkettien lakot peruuntuvat, jos neuvottelutulos hyväksytään iltapäivällä

Kaupan alalle tulossa sopu? – Pris­mo­jen ja Ci­ty­mar­ket­tien lakot pe­ruun­tu­vat, jos neu­vot­te­lu­tu­los hy­väk­sy­tään il­ta­päi­väl­lä

14.02.2020 13:06 0
Lakot jatkuvat mekaanisessa metsäteollisuudessa – Teollisuusliitto hylkäsi sovintoesityksen kiky-tuntien korvaamisjärjestelyn takia

Lakot jat­ku­vat me­kaa­ni­ses­sa met­sä­teol­li­suu­des­sa – Teol­li­suus­liit­to hylkäsi so­vin­to­esi­tyk­sen ki­ky-tun­tien kor­vaa­mis­jär­jes­te­lyn takia

13.02.2020 15:40 0
Paperiteollisuuden työntekijöiden lakot ja työsulku päättyvät – Juhannusseisokki lyhenee 24 tuntia, kun kiky-tunnit poistuvat

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den työn­te­ki­jöi­den lakot ja työ­sul­ku päät­ty­vät – Ju­han­nus­sei­sok­ki lyhenee 24 tuntia, kun ki­ky-tun­nit pois­tu­vat

10.02.2020 15:50 0
Paperiteollisuuden työntekijöiden lakot ja työsulku päättyvät –"Hiekkaa ja kermaa tuli kakussa molemmille osapuolille"

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den työn­te­ki­jöi­den lakot ja työ­sul­ku päät­ty­vät –"­Hiek­kaa ja kermaa tuli kakussa mo­lem­mil­le osa­puo­lil­le"

10.02.2020 15:11 0
Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus antoivat sinetin toimihenkilöiden neuvotteluratkaisulle – Kiky-tunnit eivät enää jatku

Am­mat­ti­liit­to Pro ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus an­toi­vat sinetin toi­mi­hen­ki­löi­den neu­vot­te­lu­rat­kai­sul­le – Ki­ky-tun­nit eivät enää jatku

10.02.2020 14:23 0
Toimihenkilöt aloittivat yöllä lakon esimerkiksi Nokialla, Meyerillä, Terrafamella ja Valmetilla – Lakko voi päättyä jo puolenpäivän jälkeen

Toi­mi­hen­ki­löt aloit­ti­vat yöllä lakon esi­mer­kik­si No­kial­la, Meye­ril­lä, Ter­ra­fa­mel­la ja Val­me­til­la – Lakko voi päättyä jo puo­len­päi­vän jälkeen

10.02.2020 09:57 0
Tilaajille
Metsäteollisuudessa ratkaisun päivä maanantaina

Met­sä­teol­li­suu­des­sa rat­kai­sun päivä maa­nan­tai­na

09.02.2020 20:01 0
Tilaajille
Ammattiliitto Pron hallitus hylkäsi sovintoesityksen, lakko alkaa maanantaina

Am­mat­ti­liit­to Pron hal­li­tus hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen, lakko alkaa maa­nan­tai­na

08.02.2020 17:29 0
Tilaajille
Paperiliitto ja Metsäteollisuus sekä Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuus vastaavat tänään hyväksyvätkö sovintoehdotukset työriitoihinsa

Pa­pe­ri­liit­to ja Met­sä­teol­li­suus sekä Am­mat­ti­liit­to Pro ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus vas­taa­vat tänään hy­väk­sy­vät­kö so­vin­to­eh­do­tuk­set työ­rii­toi­hin­sa

08.02.2020 08:56 0
Tilaajille
Tehyn Rytkönen pitää kiinni hoitajien palkkavaatimuksesta, vaikka valtio ei ole luvannut rahaa kunnille: "Päättäjien tehtävänä miettiä, mistä rahat otetaan"

Tehyn Ryt­kö­nen pitää kiinni hoi­ta­jien palk­ka­vaa­ti­muk­ses­ta, vaikka valtio ei ole lu­van­nut rahaa kun­nil­le: "Päät­tä­jien teh­tä­vä­nä miet­tiä, mistä rahat ote­taan"

04.02.2020 15:50 0
Työmarkkinaviisaiden työryhmä valmis uusiin toimiin, jos sopiva kutsu käy

Työ­mark­ki­na­vii­sai­den työ­ryh­mä valmis uusiin toi­miin, jos sopiva kutsu käy

22.01.2020 10:49 0
Tilaajille
Naisvaltaiset Tehy ja Super vaativat tasa-arvo-ohjelmassaan ylimääräisiä palkankorotuksia hoitajille, Kuntatyönantajat pelkää miljardilaskua kuntataloudelle

Nais­val­tai­set Tehy ja Super vaa­ti­vat ta­sa-ar­vo-oh­jel­mas­saan yli­mää­räi­siä pal­kan­ko­ro­tuk­sia hoi­ta­jil­le, Kun­ta­työn­an­ta­jat pelkää mil­jar­di­las­kua kun­ta­ta­lou­del­le

14.01.2020 14:56 0
Työoikeuden professori pitää ay-jäsenmaksujen perimisen lopettamista kiellettynä toimenpiteenä – kehottaa Ammattiliitto Prota viemään asian työtuomioistuimeen

Työ­oi­keu­den pro­fes­so­ri pitää ay-jä­sen­mak­su­jen pe­ri­mi­sen lo­pet­ta­mis­ta kiel­let­ty­nä toi­men­pi­tee­nä – ke­hot­taa Am­mat­ti­liit­to Prota viemään asian työ­tuo­mio­is­tui­meen

14.01.2020 11:58 0
Teknologiateollisuus lopettaa Ammattiliitto Pron ay-jäsenmaksujen perinnän lakonuhan takia – Pron Malinen: "Halutaan vaikeuttaa sovun syntymistä ja ärsyttää"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus lo­pet­taa Am­mat­ti­liit­to Pron ay-jä­sen­mak­su­jen pe­rin­nän la­kon­uhan takia – Pron Ma­li­nen: "Ha­lu­taan vai­keut­taa sovun syn­ty­mis­tä ja är­syt­tää"

13.01.2020 12:17 0