ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Suojatiet
Autoilija törmäsi koululaiseen Rovaniemellä Saarenkylässä – poliisi pyytää havaintoja tapahtumasta

Au­toi­li­ja törmäsi kou­lu­lai­seen Ro­va­nie­mel­lä Saa­ren­ky­läs­sä – poliisi pyytää ha­vain­to­ja ta­pah­tu­mas­ta

07.10.2022 16:47 1
Tilaajille
Liikenneturva mittasi ajonopeuksia suojatiellä, vain 17 prosenttia ajoi rajoitusten mukaan – edes koulujen läheisyys ei hillinnyt kaasujalkaa

Lii­ken­ne­tur­va mittasi ajo­no­peuk­sia suo­ja­tiel­lä, vain 17 pro­sent­tia ajoi ra­joi­tus­ten mukaan – edes kou­lu­jen lä­hei­syys ei hil­lin­nyt kaa­su­jal­kaa

14.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Vain noin puolet suomalaisista tietää miten polkupyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden väistämissääntö suojatiellä menee – koulujen alku tuo liikenteeseen taas paljon pikkuväkeä

Vain noin puolet suo­ma­lai­sis­ta tietää miten pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den ja säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den väis­tä­mis­sään­tö suo­ja­tiel­lä menee – kou­lu­jen alku tuo lii­ken­tee­seen taas paljon pik­ku­vä­keä

02.08.2022 11:11 8
Tilaajille
Suojateitä poistetaan Kemijärvellä ja Karungissa liikenneturvallisuussyistä – poistot suoritetaan kesän päällystysurakoiden yhteydessä

Suo­ja­tei­tä pois­te­taan Ke­mi­jär­vel­lä ja Ka­run­gis­sa lii­ken­ne­tur­val­li­suus­syis­tä – poistot suo­ri­te­taan kesän pääl­lys­tys­ura­koi­den yh­tey­des­sä

30.05.2022 10:26
Tilaajille
Poliisi valvoo tiistaina tehostetusti kevyen liikenteen käyttäjien turvallisuutta

Poliisi valvoo tiis­tai­na te­hos­te­tus­ti kevyen lii­ken­teen käyt­tä­jien tur­val­li­suut­ta

12.04.2022 06:30
Tilaajille
"Ei ole valitettavasti uusi ongelma" – Rovaniemi sijoittui listan häntäpäähän suojateiden turvallisuustestissä

"Ei ole va­li­tet­ta­vas­ti uusi on­gel­ma" – Ro­va­nie­mi si­joit­tui listan hän­tä­pää­hän suo­ja­tei­den tur­val­li­suus­tes­tis­sä

08.09.2021 18:03 4
Tilaajille

Oikaisu uu­ti­seen suo­ja­tie­sään­nös­tä

06.09.2021 08:34
Pyöräilijä törmäsi Torniossa suojatiellä olleeseen kuorma-autoon – Poliisi: "Pyöräilijällä on väistämisvelvollisuus"

Pyö­räi­li­jä törmäsi Tor­nios­sa suo­ja­tiel­lä ol­lee­seen kuor­ma-au­toon – Po­lii­si: "Pyö­räi­li­jäl­lä on väis­tä­mis­vel­vol­li­suus"

23.08.2021 17:20 5
Tilaajille
Poliisi valvoo suojatiesääntöjen noudattamista – Säännöt unohtuvat pyörällä suojatietä ylittäessä

Poliisi valvoo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta – Säännöt unoh­tu­vat pyö­räl­lä suo­ja­tie­tä ylit­täes­sä

06.09.2021 08:55 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ja­tiel­le lisää hiekkaa

20.03.2021 04:20
Tilaajille
Nopeusrajoituksia lasketaan Rovaniemen ydinkeskustan alueella 30 kilometriin tunnissa: "Toivottavasti myös suojatiekäyttäytyminen paranisi"

No­peus­ra­joi­tuk­sia las­ke­taan Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tan alueel­la 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa: "Toi­vot­ta­vas­ti myös suo­ja­tie­käyt­täy­ty­mi­nen pa­ra­ni­si"

21.01.2020 15:13
Tilaajille