Saksa
Saksalaispoliitikon ampuneelle äärioikeistolaiselle elinkautinen vankeustuomio

Sak­sa­lais­po­lii­ti­kon am­pu­neel­le ää­ri­oi­keis­to­lai­sel­le elin­kau­ti­nen van­keus­tuo­mio

28.01.2021 20:24
Aleksei Navalnyin pidätys lisää painetta Saksassa – CDU:n puheenjohtaja tunnetaan höllästä suhtautumisesta Venäjään, eikä tuki kaasuputkihankkeelle horju

Aleksei Na­val­nyin pidätys lisää pai­net­ta Sak­sas­sa – CDU:n pu­heen­joh­ta­ja tun­ne­taan höl­läs­tä suh­tau­tu­mi­ses­ta Ve­nä­jään, eikä tuki kaa­su­put­ki­hank­keel­le horju

25.01.2021 21:50
Angela Merkelin seuraaja Armin Laschet on politiikan keskikentän pelaaja – liittokansleriksi väläytelty myös muita nimiä

Angela Mer­ke­lin seu­raa­ja Armin Laschet on po­li­tii­kan kes­ki­ken­tän pelaaja – liit­to­kans­le­rik­si vä­läy­tel­ty myös muita nimiä

16.01.2021 21:05
Analyysi: Korona tappaa tuhat saksalaista päivässä, mutta maassa kehitetyt rokotteet auttavat muualla – näistä syistä Saksa osti rokotteita taskuunsa EU:n yhteishankinnan ohi

Ana­lyy­si: Korona tappaa tuhat sak­sa­lais­ta päi­väs­sä, mutta maassa ke­hi­te­tyt ro­kot­teet aut­ta­vat muualla – näistä syistä Saksa osti ro­kot­tei­ta tas­kuun­sa EU:n yh­teis­han­kin­nan ohi

09.01.2021 16:50 1

Media: Bri­tan­nian uutta ko­ro­na­vi­rus­ver­sio­ta esiin­tyi Sak­sas­sa jo mar­ras­kuus­sa

29.12.2020 08:57
Joulua vietetään tänä vuonna poikkeusoloissa – Näin koronarajoitukset vaikuttavat joulunviettoon eri puolilla maailmaa

Joulua vie­te­tään tänä vuonna poik­keus­olois­sa – Näin ko­ro­na­ra­joi­tuk­set vai­kut­ta­vat jou­lun­viet­toon eri puo­lil­la maail­maa

23.12.2020 20:07
Lääkärit joutuvat valitsemaan, kuka saa tehohoitoa – Saksissa itäisessä Saksassa teho-osastot täyttyivät koronapotilaista
Kolumni Visa Noronen

Lää­kä­rit jou­tu­vat va­lit­se­maan, kuka saa te­ho­hoi­toa – Sak­sis­sa itäi­ses­sä Sak­sas­sa te­ho-osas­tot täyt­tyi­vät ko­ro­na­po­ti­lais­ta

16.12.2020 20:49
Hehkuviinikioskit ovat saksalaisten henkireikiä, mutta myös koronalinkoja – virus sulkee kaupat keskiviikkona
Kolumni Visa Noronen

Heh­ku­vii­ni­kios­kit ovat sak­sa­lais­ten hen­ki­rei­kiä, mutta myös ko­ro­na­lin­ko­ja – virus sulkee kaupat kes­ki­viik­ko­na

15.12.2020 19:46
Saksa pohtii kovempia sulkutoimia koronaviruksen taltuttamiseksi

Saksa pohtii ko­vem­pia sul­ku­toi­mia ko­ro­na­vi­ruk­sen tal­tut­ta­mi­sek­si

10.12.2020 13:52
Eurofighter sai tärkeän 38 hävittäjän kaupan Saksasta – kehitystyö jatkuu tutkan uusimisella 2020-luvulla

Eu­ro­figh­ter sai tärkeän 38 hä­vit­tä­jän kaupan Sak­sas­ta – ke­hi­tys­työ jatkuu tutkan uu­si­mi­sel­la 2020-lu­vul­la

06.11.2020 17:19

Saksa ottaa käyt­töön tiukat ko­ro­na­ra­joi­tuk­set mar­ras­kuun ajaksi – ra­vin­to­lat, baarit, kun­to­sa­lit ja teat­te­rit sul­je­taan

28.10.2020 20:53
Saksa kirjaamassa lakiin oikeuden etätöihin – Työministeri Haatainen: Työehtosopimusjärjestelmä paras tapa ratkaista asioita

Saksa kir­jaa­mas­sa lakiin oi­keu­den etä­töi­hin – Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Työ­eh­to­so­pi­mus­jär­jes­tel­mä paras tapa rat­kais­ta asioita

12.10.2020 06:00
Saksa aikoo kirjata etätyön lakiin – "Tietenkään leipuri ei pysty leipomaan leipää kotoaan käsin"

Saksa aikoo kirjata etätyön lakiin – "Tie­ten­kään leipuri ei pysty lei­po­maan leipää kotoaan käsin"

10.10.2020 06:00
Saksalaislehti: Liittokansleri Angela Merkel vieraili myrkytyksestä toipuvan Navalnyin luona berliiniläissairaalassa

Sak­sa­lais­leh­ti: Liit­to­kans­le­ri Angela Merkel vie­rai­li myr­ky­tyk­ses­tä toi­pu­van Na­val­nyin luona ber­lii­ni­läis­sai­raa­las­sa

28.09.2020 10:29
Maskipakko kiristyy Saksassa – seuraavana voivat olla vuorossa koulut
Kolumni Visa Noronen

Mas­ki­pak­ko ki­ris­tyy Sak­sas­sa – seu­raa­va­na voivat olla vuo­ros­sa koulut

27.09.2020 14:57
Myrkytetty Aleksei Navalnyi pääsi pois sairaalasta, pitkäaikaisista oireista ei ole tietoa – Kreml ei ole aloittanut rikostutkintaa

Myr­ky­tet­ty Aleksei Na­val­nyi pääsi pois sai­raa­las­ta, pit­kä­ai­kai­sis­ta oi­reis­ta ei ole tietoa – Kreml ei ole aloit­ta­nut ri­kos­tut­kin­taa

23.09.2020 11:08
Berliinissä kirjava joukko vastusti koronarajoituksia – mielenosoittajien joukkoon heitettiin polttopullo

Ber­lii­nis­sä kirjava joukko vas­tus­ti ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia – mie­len­osoit­ta­jien jouk­koon hei­tet­tiin polt­to­pul­lo

29.08.2020 21:06 1
Mikä on Putin-kriitikko Navalnyin Saksaan lennättänyt humanitaarinen elokuvasäätiö ja mitä se tekee?

Mikä on Pu­tin-krii­tik­ko Na­val­nyin Saksaan len­nät­tä­nyt hu­ma­ni­taa­ri­nen elo­ku­va­sää­tiö ja mitä se tekee?

26.08.2020 19:34
"Kyse lähes varmasti myrkytyksestä", hoidon teho vielä epävarmaa – Saksa asetti koomassa olevan Putin-kriitikko Aleksei Navalnyin ympärivuorokautiseen vartiointiin

"Kyse lähes var­mas­ti myr­ky­tyk­ses­tä", hoidon teho vielä epä­var­maa – Saksa asetti koo­mas­sa olevan Pu­tin-krii­tik­ko Aleksei Na­val­nyin ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen var­tioin­tiin

24.08.2020 18:30
Putin-kriitikko Navalnyistä löydetty kemikaalia, venäläislääkärit väittävät, että hänellä on "verensokerista aiheutunut metabolinen sairaus" – Sairaala antoi viimein luvan kuljettaa oppositiojohtaja hoidettavaksi Saksaan

Pu­tin-krii­tik­ko Na­val­nyis­tä löy­det­ty ke­mi­kaa­lia, ve­nä­läis­lää­kä­rit väit­tä­vät, että hänellä on "ve­ren­so­ke­ris­ta ai­heu­tu­nut me­ta­bo­li­nen sai­raus" – Sai­raa­la antoi viimein luvan kul­jet­taa op­po­si­tio­joh­ta­ja hoi­det­ta­vak­si Saksaan

21.08.2020 23:16