Rovaniemen kaupunki
Viimeisin 24 tuntia

Ro­va­nie­men ky­lä­avus­tuk­set ovat nyt haet­ta­va­na

01.04.2020 15:11
Viikko
Rovaniemen kaupunki käynnistää yt-neuvottelut – varhaiskasvatuspalvelun työntekijöitä lomautetaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lun työn­te­ki­jöi­tä lo­mau­te­taan

01.04.2020 12:51
Rovaniemellä perutaan hammashoitoa, kun suojamaskeja säästetään koronaepidemiaan – Virus siirtää myös sairaaloissa ja terveysasemilla isoa työmaata tulevaisuuteen

Ro­va­nie­mel­lä pe­ru­taan ham­mas­hoi­toa, kun suo­ja­mas­ke­ja sääs­te­tään ko­ro­na­epi­de­miaan – Virus siirtää myös sai­raa­lois­sa ja ter­veys­ase­mil­la isoa työ­maa­ta tu­le­vai­suu­teen

01.04.2020 06:30
Näin Rovaniemi tukee yrityksiä: joustoa maksuissa, hankintoihin vauhtia... – Yrittäjille infolähetys keskiviikkona

Näin Ro­va­nie­mi tukee yri­tyk­siä: joustoa mak­suis­sa, han­kin­toi­hin vauh­tia... – Yrit­tä­jil­le in­fo­lä­he­tys kes­ki­viik­ko­na

31.03.2020 14:49
Lukijalta: Mikä on yksityistielain tarkoitus?
Mielipide Reino Vaaraniemi

Lu­ki­jal­ta: Mikä on yk­si­tyis­tie­lain tar­koi­tus?

31.03.2020 06:00
Valot sammuivat tunniksi Kemissä ja Rovaniemellä – Earth Hour muistutti tänä vuonna ruuan ilmastovaikutuksista

Valot sam­mui­vat tun­nik­si Kemissä ja Ro­va­nie­mel­lä – Earth Hour muis­tut­ti tänä vuonna ruuan il­mas­to­vai­ku­tuk­sis­ta

28.03.2020 21:26
Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina yritysten tukipakettia – listalla julkisten hankintojen aikaistaminen, helpotukset vuokranmaksuun ja yrityspalvelusetelin käyttöönoton aikaistaminen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na yri­tys­ten tu­ki­pa­ket­tia – lis­tal­la jul­kis­ten han­kin­to­jen ai­kais­ta­mi­nen, hel­po­tuk­set vuok­ran­mak­suun ja yri­tys­pal­ve­lusete­lin käyt­töön­oton ai­kais­ta­mi­nen

27.03.2020 18:04
Rovaniemi ja Kemi ovat mukana maailman suurimmassa ilmastotapahtumassa WWF:n Earth Hourissa lauantaina

Ro­va­nie­mi ja Kemi ovat mukana maail­man suu­rim­mas­sa il­mas­to­ta­pah­tu­mas­sa WWF:n Earth Hou­ris­sa lauan­tai­na

26.03.2020 21:42
Kuukausi ja vanhemmat
Rovaniemen talous painui 31,6 miljoonaa euroa miinukselle viime vuonna – koronan arvioidaan vaikuttavan talouteen voimakkaasti tulevaisuudessa

Ro­va­nie­men talous painui 31,6 mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­le viime vuonna – koronan ar­vioi­daan vai­kut­ta­van ta­lou­teen voi­mak­kaas­ti tu­le­vai­suu­des­sa

24.03.2020 18:55
Rovaniemen tiet remonttiin kesällä – Skanskalle 15 tienpätkän asfalttiurakka

Ro­va­nie­men tiet re­mont­tiin kesällä – Skans­kal­le 15 tien­pät­kän as­falt­ti­urak­ka

24.03.2020 17:03
Rovaniemi siirtää toimielinten toimivaltaa kaupunginhallitukselle koronapandemian vuoksi– myös johtajasopimus ja Paavalniemen kaava valtuustossa läpi, yt-menettelyä väläytettiin

Ro­va­nie­mi siirtää toi­mi­elin­ten toi­mi­val­taa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ko­ro­na­pan­de­mian vuoksi– myös joh­ta­ja­so­pi­mus ja Paa­val­nie­men kaava val­tuus­tos­sa läpi, yt-me­net­te­lyä vä­läy­tet­tiin

23.03.2020 18:16
Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Väärää tietoa yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta

23.03.2020 06:11
Rovaniemi päivitti koronalinjauksia perjantaina – ei lupia toreilla ja kävelykadulla pidettäviin tapahtumiin, osalla oppilaista sittenkin mahdollisuus tulla kouluun

Ro­va­nie­mi päi­vit­ti ko­ro­na­lin­jauk­sia per­jan­tai­na – ei lupia to­reil­la ja kä­ve­ly­ka­dul­la pi­det­tä­viin ta­pah­tu­miin, osalla op­pi­lais­ta sit­ten­kin mah­dol­li­suus tulla kouluun

21.03.2020 08:49
Rovaniemellä kartoitetaan tarvetta koululounaalle

Ro­va­nie­mel­lä kar­toi­te­taan tar­vet­ta kou­lu­lou­naal­le

18.03.2020 20:48
Kaupunki ohjeistaa: Sairasta lievät infektio-oireet kotona, ota yhteys päivystykseen vain kiireellisissä asioissa

Kau­pun­ki oh­jeis­taa: Sai­ras­ta lievät in­fek­tio-oi­reet kotona, ota yhteys päi­vys­tyk­seen vain kii­reel­li­sis­sä asiois­sa

17.03.2020 15:38
Korona aiheuttaa poikkeustoimia Rovaniemellä: koulut ja kokoontumispaikat kiinni, päiväkodit pysyvät auki

Korona ai­heut­taa poik­keus­toi­mia Ro­va­nie­mel­lä: koulut ja ko­koon­tu­mis­pai­kat kiinni, päi­vä­ko­dit pysyvät auki

17.03.2020 15:32
Lukijalta: Rovaniemi tukee tiekuntia jatkossa yhdenvertaisesti – rahaa ei voi luvata lisää
Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi tukee tie­kun­tia jat­kos­sa yh­den­ver­tai­ses­ti – rahaa ei voi luvata lisää

16.03.2020 10:45
Lukijalta: Päiväkodin pitää säilyä nykyisellä paikallaan Muurolassa
Mielipide Seija Karvo

Lu­ki­jal­ta: Päi­vä­ko­din pitää säilyä ny­kyi­sel­lä pai­kal­laan Muu­ro­las­sa

16.03.2020 09:43
Rovaniemi päätti rajuista toimenpiteistä - uimahalli kiinni ja tapahtumia perutaan myös Lapin Urheiluopisto, Santasport ja Lappi-Areena suljetaan

Ro­va­nie­mi päätti ra­juis­ta toi­men­pi­teis­tä - ui­ma­hal­li kiinni ja ta­pah­tu­mia pe­ru­taan myös Lapin Ur­hei­luo­pis­to, San­tas­port ja Lap­pi-Aree­na sul­je­taan

13.03.2020 13:00
Rovaniemen koulut varautuvat nyt koronaan – kaikki ulkomailla käyneet kotiin

Ro­va­nie­men koulut va­rau­tu­vat nyt ko­ro­naan – kaikki ul­ko­mail­la käyneet kotiin

13.03.2020 11:16