Rovaniemen kaupunki
Kuukausi
Rovaniemen kaupunki valmistelee yrityspalvelusetelien käyttöönottoa pk-yritysten tukemiseksi

Ro­va­nie­men kau­pun­ki val­mis­te­lee yri­tys­pal­ve­lusete­lien käyt­töön­ot­toa pk-yri­tys­ten tu­ke­mi­sek­si

21.01.2020 18:48
Rovaniemelle turhia liikennemerkkejä 300 000 eurolla? – Kuntaliitto haluaa, että pyörätiet oletetaan jatkossakin kaksisuuntaisiksi

Ro­va­nie­mel­le turhia lii­ken­ne­merk­ke­jä 300 000 eu­rol­la? – Kun­ta­liit­to haluaa, että pyö­rä­tiet ole­te­taan jat­kos­sa­kin kak­si­suun­tai­sik­si

21.01.2020 17:00
Rovaniemen kaupungin toimielinten jäsenet valittiin uudelleen – Heikki Autto jatkaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajana, ympäristölautakunnan kokoonpanosta käytiin vaali

Ro­va­nie­men kau­pun­gin toi­mi­elin­ten jäsenet va­lit­tiin uu­del­leen – Heikki Autto jatkaa kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na, ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan ko­koon­pa­nos­ta käytiin vaali

20.01.2020 18:56
700 000 euroa ei riitä – City-hotellin naapuri peruu valituksensa, jos hotelliyrittäjä maksaa tiloista 1,6 miljoonaa euroa

700 000 euroa ei riitä – Ci­ty-ho­tel­lin naapuri peruu va­li­tuk­sen­sa, jos ho­tel­li­yrit­tä­jä maksaa ti­lois­ta 1,6 mil­joo­naa euroa

16.01.2020 14:03
Luksushotellin rakentaminen siirtyy: Naapuri valitti Rovaniemen kaupunginhallituksen City-hotelli-päätöksestä

Luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­nen siir­tyy: Naapuri valitti Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen Ci­ty-ho­tel­li-pää­tök­ses­tä

16.01.2020 10:20
Rovaniemi otti käyttöön uuden palautejärjestelmän – vastaus luvataan antaa viidessä arkipäivässä, eniten palautetta tullut teiden kunnossapidosta

Ro­va­nie­mi otti käyt­töön uuden pa­lau­te­jär­jes­tel­män – vastaus lu­va­taan antaa vii­des­sä ar­ki­päi­väs­sä, eniten pa­lau­tet­ta tullut teiden kun­nos­sa­pi­dos­ta

14.01.2020 17:28
Rovaniemen kylien asukkaat kokevat jäävänsä yksin ja heitteille, osoittaa väitöskirja – "Suurin osa ajatteli, että kuntaliitoksella on enemmän huonoja kuin myönteisiä puolia"

Ro­va­nie­men kylien asuk­kaat kokevat jää­vän­sä yksin ja heit­teil­le, osoit­taa väi­tös­kir­ja – "Suurin osa ajat­te­li, että kun­ta­lii­tok­sel­la on enemmän huonoja kuin myön­tei­siä puolia"

13.01.2020 19:38
Tilaajille
Kaikki luottamuspaikat täytetään Rovaniemellä uudestaan organisaatiouudistuksen takia, Riitta Erolalle löytyi uusi työpaikka

Kaikki luot­ta­mus­pai­kat täy­te­tään Ro­va­nie­mel­lä uu­des­taan or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen takia, Riitta Ero­lal­le löytyi uusi työ­paik­ka

13.01.2020 17:59
Toimittajalta: Onnistuuko anonyymi rekrytointi kitkemään syrjintää?
Kolumni Anni Kavander

Toi­mit­ta­jal­ta: On­nis­tuu­ko ano­nyy­mi rek­ry­toin­ti kit­ke­mään syr­jin­tää?

10.01.2020 15:09
Pekka Latvalalle löytyi Rovaniemen kaupungilta uusi johtajavirka – palkka pysyy ennallaan

Pekka Lat­va­lal­le löytyi Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta uusi joh­ta­ja­vir­ka – palkka pysyy en­nal­laan

09.01.2020 11:53
Rovaniemen Verkko ylitti kohtuullisen tuoton rajat kolme vuotta peräkkäin – Jättää nyt joitakin maksuja perimättä

Ro­va­nie­men Verkko ylitti koh­tuul­li­sen tuoton rajat kolme vuotta pe­räk­käin – Jättää nyt joi­ta­kin maksuja pe­ri­mät­tä

08.01.2020 11:40
Rovaniemi kokeilee uutta rekrytointitapaa: Haastatteluihin valitaan henkilöt ilman tietoa nimestä, iästä, sukupuolesta ja siviilisäädystä

Ro­va­nie­mi ko­kei­lee uutta rek­ry­toin­ti­ta­paa: Haas­tat­te­lui­hin va­li­taan hen­ki­löt ilman tietoa ni­mes­tä, iästä, su­ku­puo­les­ta ja si­vii­li­sää­dys­tä

02.01.2020 10:39
Rovaniemen kaupunki juhli tulella, raketeilla ja musiikilla – Esko Lotvonen teki viimeisessä uudenvuodenpuheessaan tilinpäätöstä johtajakaudestaan ja jätti terveisensä 100-vuotiaalle kaupungille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki juhli tu­lel­la, ra­ke­teil­la ja mu­sii­kil­la – Esko Lot­vo­nen teki vii­mei­ses­sä uu­den­vuo­den­pu­hees­saan ti­lin­pää­tös­tä joh­ta­ja­kau­des­taan ja jätti ter­vei­sen­sä 100-vuo­tiaal­le kau­pun­gil­le

31.12.2019 19:20
Tällaista oli elämä Rovaniemen kauppalassa ennen kuin siitä tuli kaupunki – lapsia oli niin paljon, että koulut olivat tupaten täynnä, teiden kunnosta naristiin ja ulkopaikkakuntalaiset rötöstelivät

Täl­lais­ta oli elämä Ro­va­nie­men kaup­pa­las­sa ennen kuin siitä tuli kau­pun­ki – lapsia oli niin paljon, että koulut olivat tupaten täynnä, teiden kun­nos­ta na­ris­tiin ja ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set rö­tös­te­li­vät

28.12.2019 07:30
Tilaajille
Tässä minä seison, kun tulin kaupunkilaiseksi – osa oli ylpeitä Rovaniemen muuttumisesta kaupungiksi, osalle se oli lähes merkityksetöntä: "Näin elämäni ensimmäisen ilotulituksen"

Tässä minä seison, kun tulin kau­pun­ki­lai­sek­si – osa oli ylpeitä Ro­va­nie­men muut­tu­mi­ses­ta kau­pun­gik­si, osalle se oli lähes mer­ki­tyk­se­tön­tä: "Näin elämäni en­sim­mäi­sen ilo­tu­li­tuk­sen"

28.12.2019 07:30
Tilaajille
Hän syntyi Rovaniemen ensimmäisenä kaupunkilaisena liki 60 vuotta sitten – "Hyvää kuuluu"

Hän syntyi Ro­va­nie­men en­sim­mäi­se­nä kau­pun­ki­lai­se­na liki 60 vuotta sitten – "Hyvää kuuluu"

27.12.2019 14:19
Vanhemmat
Napapiirin monitoimitalon suunnittelun hankinta keskeytettiin – monitoimitalon rakentamiseen tulee vuoden aikalisä

Na­pa­pii­rin mo­ni­toi­mi­ta­lon suun­nit­te­lun han­kin­ta kes­key­tet­tiin – mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­seen tulee vuoden ai­ka­li­sä

23.12.2019 10:33
Toimittajalta: En ehkä olisi kestänyt 1960-lukua Rovaniemellä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: En ehkä olisi kes­tä­nyt 1960-lu­kua Ro­va­nie­mel­lä

20.12.2019 13:27
Näissä oloissa kauppalasta tuli kaupunki: Katso maakuntamuseon upeista kuvista, miltä Rovaniemi näytti 60 vuotta sitten

Näissä oloissa kaup­pa­las­ta tuli kau­pun­ki: Katso maa­kun­ta­mu­seon upeista ku­vis­ta, miltä Ro­va­nie­mi näytti 60 vuotta sitten

20.12.2019 10:12
Rovaniemen kaupunginjohtaja valittiin avoimin kortein, mutta muun pomoporukan kanssa meni vaikeaksi
Kolumni Pekka Rytkönen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja va­lit­tiin avoimin kor­tein, mutta muun po­mo­po­ru­kan kanssa meni vai­keak­si

19.12.2019 07:00