rajatarkastus
Marin väläyttää tiukempia rajatarkastuksia virusmuunnoksen leviämisen hillitsemiseksi – maahan voitaisiin päästää vain välttämätön työmatkaliikenne

Marin vä­läyt­tää tiu­kem­pia ra­ja­tar­kas­tuk­sia vi­rus­muun­nok­sen le­viä­mi­sen hil­lit­se­mi­sek­si – maahan voi­tai­siin päästää vain vält­tä­mä­tön työ­mat­ka­lii­ken­ne

13.01.2021 17:40
Tornionlaakson neuvosto esittää Suomen hallitukselle rajayhteisön määritelmän laajentamista – nykyinen määritelmä asettaa tornionlaaksolaiset neuvoston mukaan eriarvoiseen asemaan

Tor­nion­laak­son neu­vos­to esittää Suomen hal­li­tuk­sel­le ra­ja­yh­tei­sön mää­ri­tel­män laa­jen­ta­mis­ta – ny­kyi­nen mää­ri­tel­mä asettaa tor­nion­laak­so­lai­set neu­vos­ton mukaan eri­ar­voi­seen asemaan

27.08.2020 10:04 2
Tilaajille
Rajatarkastukset sekoittivat Käsivarren arjen – Karesuvannossa ja Muoniossa on totuttu elämään vapaasti kahta puolen rajaa, mutta nyt se ei onnistu

Ra­ja­tar­kas­tuk­set se­koit­ti­vat Kä­si­var­ren arjen – Ka­re­su­van­nos­sa ja Muo­nios­sa on totuttu elämään va­paas­ti kahta puolen rajaa, mutta nyt se ei onnistu

05.04.2020 18:14
Tilaajille
Länsirajan ylittäminen tiukentuu entisestään, työmatkalaisillekin rajoituksia: Ruotsissa terveydenhoito on pitkälti suomalaisten varassa, rakennustyömaat uhkaavat seisahtaa

Län­si­ra­jan ylit­tä­mi­nen tiu­ken­tuu en­ti­ses­tään, työ­mat­ka­lai­sil­le­kin ra­joi­tuk­sia: Ruot­sis­sa ter­vey­den­hoi­to on pit­käl­ti suo­ma­lais­ten va­ras­sa, ra­ken­nus­työ­maat uh­kaa­vat sei­sah­taa

30.03.2020 21:09 1
Tilaajille
Suomi palautti sisärajatarkastukset

Suomi pa­laut­ti si­sä­ra­ja­tar­kas­tuk­set

19.03.2020 16:18
Tilaajille