Saamelaiskäräjävaalit: Ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­taiaa­mu­na

Tietomurto: Satojen Lapin hy­vin­voin­tia­lueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Presidentinvaalit
Kuukausi
Niinistö jatkokaudelle poikkeuslailla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nii­nis­tö jat­ko­kau­del­le poik­keus­lail­la

14.09.2023 05:01 5
Vasemmistoliiton Li Andersson ilmoittautui mukaan presidenttikisaan

Va­sem­mis­to­lii­ton Li An­ders­son il­moit­tau­tui mukaan pre­si­dent­ti­ki­saan

13.09.2023 15:36
Pekka Haavisto nousi suosituimmaksi presidenttiehdokkaaksi Uutissuomalaisen kyselyssä

Pekka Haa­vis­to nousi suo­si­tuim­mak­si pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si Uu­tis­suo­ma­lai­sen ky­se­lys­sä

12.09.2023 13:00 8
Presidenttiehdokas Aaltola ehdottaa ydinasepykäliä ja luopuisi Pariisin rauhansopimuksen aserajoituksista – "Kun maailmanpoliittinen tilanne huononee, on jo myöhäistä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Aaltola eh­dot­taa ydin­ase­py­kä­liä ja luo­pui­si Pa­rii­sin rau­han­so­pi­muk­sen ase­ra­joi­tuk­sis­ta – "Kun maail­man­po­liit­ti­nen tilanne huo­no­nee, on jo myö­häis­tä"

09.09.2023 18:30
Tilaajille
Vanhemmat
Pekka Haavisto tapasi lukiolaisia Rovaniemellä: "On hirveän tärkeää, ettei maan anneta jakautua kahtia" – illalla Haavisto pyörittää levyjä dj-keikalla ravintolassa

Pekka Haa­vis­to tapasi lu­kio­lai­sia Ro­va­nie­mel­lä: "On hirveän tär­keää, ettei maan anneta ja­kau­tua kahtia" – illalla Haa­vis­to pyö­rit­tää levyjä dj-kei­kal­la ra­vin­to­las­sa

01.09.2023 15:44 25
Tilaajille
Kristillisdemokraattien puoluehallitus esittää Sari Essayahia presidenttiehdokkaaksi

Kris­til­lis­de­mo­kraat­tien puo­lue­hal­li­tus esittää Sari Es­saya­hia pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

24.08.2023 20:45 4
Presidentinvaalien ensimmäinen vaalitentti toi jo jakolinjat esille ilmasto- ja  ympäristöasioissa

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­nen vaa­li­tent­ti toi jo ja­ko­lin­jat esille il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­asiois­sa

16.08.2023 18:06
Tilaajille
Halla-aho huudettiin soraäänittä perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi – Liuta kannatuspuhujia ylisti Halla-ahon viisautta, pätevyyttä ja kansallismielisyyttä

Hal­la-aho huu­det­tiin so­ra­ää­nit­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si – Liuta kan­na­tus­pu­hu­jia ylisti Hal­la-ahon vii­saut­ta, pä­te­vyyt­tä ja kan­sal­lis­mie­li­syyt­tä

13.08.2023 15:05 11
Tilaajille
Mika Aaltola sähköistää presidentinvaalipeliä, vaaleista näyttäisi tulevan jännittävät ja tasaiset
Pääkirjoitus

Mika Aaltola säh­köis­tää pre­si­den­tin­vaa­li­pe­liä, vaa­leis­ta näyt­täi­si tulevan jän­nit­tä­vät ja ta­sai­set

04.08.2023 16:22 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­sen kan­nat­tai­si asettua Olli Rehnin taakse

01.08.2023 04:59 3
Analyysi: Missä luuraavat presidenttiehdokkaat? Suurista puolueista vain perussuomalaisilla on tiedossa oma ehdokas, kokoomuksen ja sdp:n etsintä yhä kesken

Ana­lyy­si: Missä luu­raa­vat pre­si­dent­tieh­dok­kaat? Suu­ris­ta puo­lueis­ta vain pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on tie­dos­sa oma eh­do­kas, ko­koo­muk­sen ja sdp:n etsintä yhä kesken

21.07.2023 22:13 3
Tilaajille
Alexander Stubb kiertää presidenttikysymystä kuin kissa kuumaa puuroa – "Tätä ei pidä tulkita niin, että harkitsen presidenttiehdokkuutta"

Ale­xan­der Stubb kiertää pre­si­dent­ti­ky­sy­mys­tä kuin kissa kuumaa puuroa – "Tätä ei pidä tulkita niin, että har­kit­sen pre­si­dent­tieh­dok­kuut­ta"

08.07.2023 08:00 4
Tilaajille
Eduskunnan puhemiehenä toimiva Jussi Halla-aho ilmoittautui mukaan presidenttikisaan

Edus­kun­nan pu­he­mie­he­nä toimiva Jussi Hal­la-aho il­moit­tau­tui mukaan pre­si­dent­ti­ki­saan

07.07.2023 14:14 7
Odotettu avauspotku presidentinvaaleihin – Olli Rehn hakee voittoa laukomalla keskelle: ”Vastakkainasettelun vastapainoksi haluan olla yhdistävä tekijä”

Odo­tet­tu avaus­pot­ku pre­si­den­tin­vaa­lei­hin – Olli Rehn hakee voittoa lau­ko­mal­la kes­kel­le: ”Vas­tak­kai­na­set­te­lun vas­ta­pai­nok­si haluan olla yh­dis­tä­vä tekijä”

21.06.2023 16:59 6
Tilaajille
Analyysi: Presidentiksi tähyävä Haavisto viestii valtiomiesmäisyyttä, jota kova tukiryhmä pönkittää – Pekka Haavisto: "Vihreiden tilanne ei ole rasite"

Ana­lyy­si: Pre­si­den­tik­si tähyävä Haa­vis­to viestii val­tio­mies­mäi­syyt­tä, jota kova tu­ki­ryh­mä pön­kit­tää – Pekka Haa­vis­to: "Vih­rei­den tilanne ei ole rasite"

08.06.2023 15:43 3
Tilaajille
Haavistolla yllätysinfo presidentinvaaleista – Jatkaa vielä ulkoministerinä, vaikka luuli tekevänsä jo muuta: "Kuplavolkkaria, ja venekin olisi vesillä"

Haa­vis­tol­la yl­lä­tys­in­fo pre­si­den­tin­vaa­leis­ta – Jatkaa vielä ul­ko­mi­nis­te­ri­nä, vaikka luuli te­ke­vän­sä jo muuta: "Kup­la­volk­ka­ria, ja venekin olisi ve­sil­lä"

08.06.2023 10:07
Tilaajille
Paavo Väyrynen vetäytyy keskustan esivaalista, mutta harkitsee valitsijayhdistyksen ehdokkuutta presidentinvaaleissa

Paavo Väy­ry­nen ve­täy­tyy kes­kus­tan esi­vaa­lis­ta, mutta har­kit­see va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen eh­dok­kuut­ta pre­si­den­tin­vaa­leis­sa

21.05.2023 09:59 12
Pian kansa valitsee Nato-politiikan seuraavan johtajan – Vallanjaosta on turha vängätä: presidentti päättää sotilaiden lähettämisestä tiukimpiin paikkoihin

Pian kansa va­lit­see Na­to-po­li­tii­kan seu­raa­van joh­ta­jan – Val­lan­jaos­ta on turha vän­gä­tä: pre­si­dent­ti päättää so­ti­lai­den lä­het­tä­mi­ses­tä tiu­kim­piin paik­koi­hin

06.05.2023 08:00 2
Tilaajille
Paavo Väyrynen antaa suostumuksensa sille, että häntä voidaan esittää ehdokkaaksi keskustan presidenttikandidaattien esivaaliin

Paavo Väy­ry­nen antaa suos­tu­muk­sen­sa sille, että häntä voidaan esittää eh­dok­kaak­si kes­kus­tan pre­si­dent­ti­kan­di­daat­tien esi­vaa­liin

04.05.2023 12:03 10
MT:n kysely: Pekka Haavisto on suosikki seuraavaksi presidentiksi, voittaisi toisella kierroksella Rehnin tai Aaltolan

MT:n kysely: Pekka Haa­vis­to on suo­sik­ki seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si, voit­tai­si toi­sel­la kier­rok­sel­la Rehnin tai Aal­to­lan

24.04.2023 07:48 9