Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Näytelmät
Kuukausi
Vastine: Näytelmän isä ei juo
Mielipidekirjoitus

Vas­ti­ne: Näy­tel­män isä ei juo

21.11.2023 10:55
Tilaajille
Arvio: Yksin ja yhdessä viimeisellä rannalla – suorasukaista tunteiden myllerrystä Lapin ylioppilasteatterin uutuudessa

Arvio: Yksin ja yhdessä vii­mei­sel­lä ran­nal­la – suo­ra­su­kais­ta tun­tei­den myl­ler­rys­tä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin uu­tuu­des­sa

20.11.2023 15:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Häpeä on kammitsa, joka estää kasvun – Leena Talvensaaren näytelmä käsittelee sukupolvitraumaa viisaudella ja viihdyttäen

Teat­te­riar­vio: Häpeä on kam­mit­sa, joka estää kasvun – Leena Tal­ven­saa­ren näy­tel­mä kä­sit­te­lee su­ku­pol­vi­trau­maa vii­sau­del­la ja viih­dyt­täen

15.11.2023 14:00 1
Tilaajille
Arvio: Kotiopettajattaren kuva arvoisissaan kehyksissä — Siiri Partanen ja Marko Syysmaa lataavat energiaa klassikkodraaman jännitteiseen pariin Rovaniemen Teatterin isolla näyttämöllä

Arvio: Ko­ti­opet­ta­jat­ta­ren kuva ar­voi­sis­saan ke­hyk­sis­sä — Siiri Par­ta­nen ja Marko Syysmaa la­taa­vat ener­giaa klas­sik­ko­draa­man jän­nit­tei­seen pariin Ro­va­nie­men Teat­te­rin isolla näyt­tä­möl­lä

10.11.2023 15:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Arvio: Murha, josta puhuttiin ja vaiettiin — Tutkinnan uudelleen avannut Heidi Holmavuon rikoskirja taipuu tiivistunnelmaiseksi näytelmäksi

Arvio: Murha, josta pu­hut­tiin ja vaiet­tiin — Tut­kin­nan uu­del­leen avannut Heidi Hol­ma­vuon ri­kos­kir­ja taipuu tii­vis­tun­nel­mai­sek­si näy­tel­mäk­si

05.11.2023 13:24
Tilaajille
Teatteriarvio: Pimpampum ja syöksy syteen tai saveen – Rovaniemen teatterin lavalla lainaneuvottelut kasvavat jännitysnäytelmäksi

Teat­te­riar­vio: Pim­pam­pum ja syöksy syteen tai saveen – Ro­va­nie­men teat­te­rin lavalla lai­na­neu­vot­te­lut kas­va­vat jän­ni­tys­näy­tel­mäk­si

01.11.2023 20:00
Tilaajille
Hiljaisuudesta kasvanut häpeä – rovaniemeläisen toimittajan Leena Talvensaaren uusi näytelmä ammentaa suomalaisille tutusta hiljaisuuden ja häpeän kulttuurista

Hil­jai­suu­des­ta kas­va­nut häpeä – ­ro­va­nie­me­läi­sen toi­mit­ta­jan Leena Tal­ven­saa­ren uusi näy­tel­mä am­men­taa suo­ma­lai­sil­le tutusta hil­jai­suu­den ja häpeän kult­tuu­ris­ta

26.10.2023 17:30 1
Tilaajille
Teatteriarvio: Isän ja tyttären puolivälierä – Rovaniemen teatterin onnistunut komedia kieputtaa teatteria, jalkapalloa ja perhesuhteita

Teat­te­riar­vio: Isän ja tyt­tä­ren puo­li­vä­li­erä – Ro­va­nie­men teat­te­rin on­nis­tu­nut komedia kie­put­taa teat­te­ria, jal­ka­pal­loa ja per­he­suh­tei­ta

10.09.2023 20:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Kemi vai Fingerpori, kumpi on hullumpi? Sarjakuvaan perustuva näytelmä ei pyytele anteeksi huonoa huumoria, mutta paikallisväri tuntuu välillä väkinäiseltä

Teat­te­riar­vio: Kemi vai Fin­ger­po­ri, kumpi on hul­lum­pi? Sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va näy­tel­mä ei pyytele an­teek­si huonoa huu­mo­ria, mutta pai­kal­lis­vä­ri tuntuu välillä vä­ki­näi­sel­tä

10.09.2023 17:30
Tilaajille
RoPS ja RoKi mainittu – Esa-Matti Smolander ohjasi Rovaniemen teatterille komedian urheilun ja kulttuurin räjähdysherkästä liitosta

RoPS ja RoKi mai­nit­tu – Esa-Mat­ti Smo­lan­der ohjasi Ro­va­nie­men teat­te­ril­le ko­me­dian ur­hei­lun ja kult­tuu­rin rä­jäh­dys­her­käs­tä lii­tos­ta

07.09.2023 12:38
Tilaajille
Arvio: Oli juhla ja juhannusilta — Keminmaan Talkootanssit on kesäteatteria kaikkein klassisimmillaan

Arvio: Oli juhla ja ju­han­nus­il­ta — Ke­min­maan Tal­koo­tans­sit on ke­sä­teat­te­ria kaik­kein klas­si­sim­mil­laan

14.07.2023 11:00
Tilaajille
Arvio: Koiranelämän ylä- ja alamäkiä — Konttisen kesäteatterissa kohtaavat rakastetut ja kaltoinkohdellut haukkujat

Arvio: Koi­ran­elä­män ylä- ja ala­mä­kiä — Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ris­sa koh­taa­vat ra­kas­te­tut ja kal­toin­koh­del­lut hauk­ku­jat

30.06.2023 16:00
Tilaajille
Symppis mutta silppuinen komedia — Valdemarin kesäteatterissa uudet tuulet puhaltavat äijien elämään

Symppis mutta silp­pui­nen komedia — Val­de­ma­rin ke­sä­teat­te­ris­sa uudet tuulet pu­hal­ta­vat äijien elämään

29.06.2023 15:40 1
Tilaajille
Elli Immon murha tulee näyttämölle – Kemin Teatterin syksyyn kirjoitetaan paikallista murhatarinaa

Elli Immon murha tulee näyt­tä­möl­le – Kemin Teat­te­rin syksyyn kir­joi­te­taan pai­kal­lis­ta mur­ha­ta­ri­naa

09.05.2023 18:00
Tilaajille
Risto Ukkosen gradusta tuli 25 ihmisen projekti ja se nähdään teatterilavalla – keskeinen kysymys on, millaista johtamista ammattinäyttelijät ovat kokeneet

Risto Ukkosen gra­dus­ta tuli 25 ihmisen pro­jek­ti ja se nähdään teat­te­ri­la­val­la – kes­kei­nen kysymys on, mil­lais­ta joh­ta­mis­ta am­mat­ti­näyt­te­li­jät ovat ko­ke­neet

02.05.2023 18:54 1
Tilaajille
Teatteriarvio: ”Tässä keskellä näytellään” — Ylioppilasteatterin dokumenttiteos on hauska ja tarkka tutkielma yhteisön dynamiikasta

Teat­te­riar­vio: ”Tässä kes­kel­lä näy­tel­lään” — Yli­op­pi­las­teat­te­rin do­ku­ment­ti­teos on hauska ja tarkka tut­kiel­ma yh­tei­sön dy­na­mii­kas­ta

28.04.2023 14:20
Tilaajille
Teatteriarvio: Kommelluksia kotona ja Kelekkamessuilla – Rösölänperän ruppanat tarjoaa tutun leppoisan komediavyyhdin.

Teat­te­riar­vio: Kom­mel­luk­sia kotona ja Ke­lek­ka­mes­suil­la – Rö­sö­län­pe­rän rup­pa­nat tarjoaa tutun lep­poi­san ko­me­dia­vyyh­din.

24.04.2023 15:30
Tilaajille
Teatteriarvio: Mitäs tälle Lindgrenille tehdään? — Osallistava RomForum-esitys haastaa yleisön määrätietoisesti mutta lempeästi.

Teat­te­riar­vio: Mitäs tälle Lind­gre­nil­le teh­dään? — Osal­lis­ta­va Rom­Fo­rum-esi­tys haastaa yleisön mää­rä­tie­toi­ses­ti mutta lem­peäs­ti.

23.03.2023 11:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Kaverin kanssa löytyy rohkeus — Miika Murasen jäähyväisteos on riemukkaan värikäs lastennäytelmä

Teat­te­riar­vio: Kaverin kanssa löytyy rohkeus — Miika Murasen jää­hy­väis­teos on rie­muk­kaan värikäs las­ten­näy­tel­mä

16.02.2023 15:00
Tilaajille
Kemi – muistio puista kisaa vuoden teatteriesityksen Thalia-palkinnosta, voittaja valitaan yleisöäänestyksessä

Kemi – muistio puista kisaa vuoden teat­te­ri­esi­tyk­sen Tha­lia-pal­kin­nos­ta, voit­ta­ja va­li­taan ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä

16.02.2023 13:02
Tilaajille