Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kemi
Katso, miltä näyttää Suomen suurin hirsipäiväkoti – Kemin Pajarinrannan vuoropäiväkotiin mahtuu liki 200 lasta

Katso, miltä näyttää Suomen suurin hir­si­päi­vä­ko­ti – Kemin Pa­ja­rin­ran­nan vuo­ro­päi­vä­ko­tiin mahtuu liki 200 lasta

29.10.2021 18:16 2
Tilaajille
Kemissä vietetään viikonloppuna Taiteiden yötä – kaukaisin esiintyjä on vauhdikas orkesteri Unkarista

Kemissä vie­te­tään vii­kon­lop­pu­na Tai­tei­den yötä – kau­kai­sin esiin­ty­jä on vauh­di­kas or­kes­te­ri Un­ka­ris­ta

28.10.2021 19:27
Biotuotetehtaan jättikuljetukset alkavat tänään Kemin keskustassa – proomuja odotetaan Sisäsatamaan aamupäivällä

Bio­tuo­te­teh­taan jät­ti­kul­je­tuk­set alkavat tänään Kemin kes­kus­tas­sa – proo­mu­ja odo­te­taan Si­sä­sa­ta­maan aa­mu­päi­väl­lä

29.10.2021 09:29
Tilaajille
"Kemin työmarkkinat vetävät hyvin ja työvoimapulaa on monella alalla" – yli puolet Veitsiluodon paperitehtaalta irtisanotuista on löytänyt jo uuden suunnan

"Kemin työ­mark­ki­nat vetävät hyvin ja työ­voi­ma­pu­laa on monella alalla" – yli puolet Veit­si­luo­don pa­pe­ri­teh­taal­ta ir­ti­sa­no­tuis­ta on löy­tä­nyt jo uuden suunnan

26.10.2021 19:34 2
Tilaajille
Kemiläiset ovat kestäneet hyvin tienrakentamisesta aiheutunutta kaaosta Sahansaarenkadun ympärillä – kaupunki yrittää saada kadun alikulut valmiiksi jo marraskuussa, jotta kulkeminen helpottuu

Ke­mi­läi­set ovat kes­tä­neet hyvin tien­ra­ken­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­nut­ta kaaosta Sa­han­saa­ren­ka­dun ym­pä­ril­lä – kau­pun­ki yrittää saada kadun ali­ku­lut val­miik­si jo mar­ras­kuus­sa, jotta kul­ke­mi­nen hel­pot­tuu

03.10.2021 19:30
Tilaajille
Viimeinen paperirulla valmistui Veitsiluodossa – lopuksi valmistuneet tuotteet päätyvät aikanaan Eurooppaan

Vii­mei­nen pa­pe­ri­rul­la val­mis­tui Veit­si­luo­dos­sa – lopuksi val­mis­tu­neet tuot­teet pää­ty­vät ai­ka­naan Eu­roop­paan

29.09.2021 19:18 3
Tilaajille
Auringonottoa ja pahoinvointikonjakkia - Perämeren Jähti purjehti ensimmäistä kertaa Hailuotoon.

Au­rin­gon­ot­toa ja pa­hoin­voin­ti­kon­jak­kia - Pe­rä­me­ren Jähti pur­jeh­ti en­sim­mäis­tä kertaa Hai­luo­toon.

18.08.2021 11:36 1
Jähtipurjehdus Hailuotoon

Jäh­ti­pur­jeh­dus Hai­luo­toon

18.08.2021 10:52
Tilaajille
Kemi ostaa opiskelijaravintola Melissan – hankkimalla rakennuksen kaupunki turvaa lukiolaisten ja Lappian opiskelijoiden lounasruokailun

Kemi ostaa opis­ke­li­ja­ra­vin­to­la Me­lis­san – hank­ki­mal­la ra­ken­nuk­sen kau­pun­ki turvaa lu­kio­lais­ten ja Lappian opis­ke­li­joi­den lou­nas­ruo­kai­lun

29.06.2021 18:30
Tilaajille
Johtaja Kati ter Horstin mukaan Stora Enso etsii nyt tosissaan uutta toimijaa Veitsiluotoon – "Yhteydenottoja on tullut erilaisilta tahoilta"

Johtaja Kati ter Horstin mukaan Stora Enso etsii nyt to­sis­saan uutta toi­mi­jaa Veit­si­luo­toon – "Yh­tey­de­not­to­ja on tullut eri­lai­sil­ta ta­hoil­ta"

17.06.2021 16:53 6
Tilaajille
Veitsiluodon pääluottamusmies Mikko Alamommo sanoo, että työntekijöitä ei yt-neuvotteluissa juuri kuultu

Veit­si­luo­don pää­luot­ta­mus­mies Mikko Ala­mom­mo sanoo, että työn­te­ki­jöi­tä ei yt-neu­vot­te­luis­sa juuri kuultu

17.06.2021 17:00 3
Tilaajille
Kemi haluaa tuhat uutta työpaikkaa tehtaan lopettamisuhan vuoksi –  Veitsiluodon keskiviikkona päättyneiden yt-neuvottelujen lopputulos selviää myöhemmin

Kemi haluaa tuhat uutta työ­paik­kaa tehtaan lo­pet­ta­mis­uhan vuoksi – Veit­si­luo­don kes­ki­viik­ko­na päät­ty­nei­den yt-neu­vot­te­lu­jen lop­pu­tu­los selviää myö­hem­min

10.06.2021 06:30 2
Tilaajille
Yt-neuvottelut Kemin Veitsiluodon tehtaalla ovat päättyneet – Stora Enso tiedottaa lopputuloksesta myöhemmin

Yt-neu­vot­te­lut Kemin Veit­si­luo­don teh­taal­la ovat päät­ty­neet – Stora Enso tie­dot­taa lop­pu­tu­lok­ses­ta myö­hem­min

09.06.2021 17:52 2
Tilaajille
Uuden tehtaan paalutusäänet eivät häiritse kemiläisiä – kilkatus kuluu pihoille, mutta sisälle se ei juuri kantaudu

Uuden tehtaan paa­lu­tus­ää­net eivät häi­rit­se ke­mi­läi­siä – kil­ka­tus kuluu pi­hoil­le, mutta sisälle se ei juuri kan­tau­du

07.06.2021 18:19 2
Tilaajille
Puutiaisten aiheuttamia aivokuumetapauksia ennätysmäärä viime vuonna – Lapissa määrät edelleen vähäisiä

Puu­tiais­ten ai­heut­ta­mia ai­vo­kuu­me­ta­pauk­sia en­nä­tys­mää­rä viime vuonna – Lapissa määrät edel­leen vä­häi­siä

07.04.2021 09:17
Tilaajille
Poliisi pysäytti rattijuoppoja Kemissä, Torniossa ja Keminmaassa

Poliisi py­säyt­ti rat­ti­juop­po­ja Ke­mis­sä, Tor­nios­sa ja Ke­min­maas­sa

14.03.2021 10:13
Tilaajille
YTHS avasi uudet tilat Kemin kampuksella ja sai heti 2350 uutta asiakasta – aluksi takkuillut puhelinpalvelu toimii nyt paremmin

YTHS avasi uudet tilat Kemin kam­puk­sel­la ja sai heti 2350 uutta asia­kas­ta – aluksi tak­kuil­lut pu­he­lin­pal­ve­lu toimii nyt pa­rem­min

03.03.2021 18:18
Tilaajille
Keminmaan Rajakankaan yrityspuisto sai lähes puoli miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastolta

Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaan yri­tys­puis­to sai lähes puoli mil­joo­naa euroa Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­tol­ta

03.03.2021 08:25
Tilaajille
Meri-Lapin teollisuutta arvostava ministeri Ville Skinnari uskoo, että Kemin infrahankkeiden tukemiseksi löytyy ratkaisu

Me­ri-La­pin teol­li­suut­ta ar­vos­ta­va mi­nis­te­ri Ville Skin­na­ri uskoo, että Kemin inf­ra­hank­kei­den tu­ke­mi­sek­si löytyy rat­kai­su

23.02.2021 08:00 2
Tilaajille
Kunnianosoitukselle sinetti – Puisto nimetään Jope Ruonansuun mukaan Kemin parhaalla paikalla

Kun­nian­osoi­tuk­sel­le sinetti – Puisto ni­me­tään Jope Ruo­nan­suun mukaan Kemin par­haal­la pai­kal­la

15.02.2021 21:22 1
Tilaajille