Kemi

Puu­tiais­ten ai­heut­ta­mia ai­vo­kuu­me­ta­pauk­sia en­nä­tys­mää­rä viime vuonna – Lapissa määrät edel­leen vä­häi­siä

07.04.2021 09:17
Tilaajille

Poliisi py­säyt­ti rat­ti­juop­po­ja Ke­mis­sä, Tor­nios­sa ja Ke­min­maas­sa

14.03.2021 10:13
Tilaajille

YTHS avasi uudet tilat Kemin kam­puk­sel­la ja sai heti 2350 uutta asia­kas­ta – aluksi tak­kuil­lut pu­he­lin­pal­ve­lu toimii nyt pa­rem­min

03.03.2021 18:18
Tilaajille

Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaan yri­tys­puis­to sai lähes puoli mil­joo­naa euroa Eu­roo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­tol­ta

03.03.2021 08:25
Tilaajille

Me­ri-La­pin teol­li­suut­ta ar­vos­ta­va mi­nis­te­ri Ville Skin­na­ri uskoo, että Kemin inf­ra­hank­kei­den tu­ke­mi­sek­si löytyy rat­kai­su

23.02.2021 08:00 2
Tilaajille

Kun­nian­osoi­tuk­sel­le sinetti – Puisto ni­me­tään Jope Ruo­nan­suun mukaan Kemin par­haal­la pai­kal­la

15.02.2021 21:22 1
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja in­ves­toin­ti­pää­tök­ses­tä: "Aivan ta­vat­to­man hieno uu­ti­nen"

11.02.2021 12:23 2
Tilaajille

18-vuo­tias kaahasi vah­vas­sa hu­ma­las­sa ojaan Yli­tor­niol­la, kaksi sai­raa­laan tar­kis­tet­ta­vak­si

06.02.2021 09:52
Tilaajille

"Röyh­keää touhua" – Kemissä tee­te­tään ikä­ih­mi­sil­le kal­lii­ta ja tar­peet­to­mia säh­kö­re­mont­te­ja har­haan­joh­ta­val­la mark­ki­noin­nil­la

27.01.2021 18:22 3
Tilaajille

Rek­ko­jen luis­te­lu­paik­ko­ja aletaan kar­toit­taa uudella tek­nii­kal­la VT21:l­lä – anturit mit­taa­vat liuk­kaut­ta jopa yön pi­mey­des­sä

25.01.2021 14:02 2
Tilaajille

Kemin sel­lu­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta tehty ainakin kaksi va­li­tus­ta, Vaasan hal­lin­to-oi­keus joutui mottiin tie­to­lii­ken­ne­on­gel­mien vuoksi

25.01.2021 16:35 3
Tilaajille

Kemin, Ke­min­maan, Simon, Ter­vo­lan, Tornion ja Yli­tor­nion joh­to­hen­ki­löt ker­to­vat mitä hyvää viime vuosi toi ja mil­lai­sil­la as­kel­mer­keil­lä kunnat suun­taa­vat tu­le­vai­suu­teen

07.01.2021 11:54

Veit­si­luo­don teh­das­alueel­la syttyi työkone il­mi­liek­kei­hin – kä­si­sam­mut­ti­met eivät riit­tä­neet

23.12.2020 14:41

Py­sä­köi­jät ha­luai­si­vat maksaa rahalla tai kor­til­la Kemin ja Ro­va­nie­men rau­ta­tiea­se­mil­la, mutta se ei onnistu – au­to­maat­te­ja ri­ko­taan ja ryös­te­tään

21.12.2020 09:04 3
Tilaajille

Kier­to­ta­lous­kes­kus iloit­see bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­ses­tä – "Olemme jo tehneet ja tulemme jat­kos­sa­kin te­ke­mään sel­vi­tyk­siä bio­tuo­te­teh­taan si­vu­vir­rois­ta"

18.12.2020 18:39 3
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jouko Pasoja on kii­tol­li­nen kau­pun­gin saa­mas­ta jou­lu­lah­jas­ta

18.12.2020 10:52
Tilaajille

Kemin Sataman toi­mi­tus­joh­ta­ja Markku Rautio sai mer­kit­tä­vän luot­ta­mus­toi­men Sa­ta­ma­lii­tos­ta

17.12.2020 16:31
Tilaajille

Kemin yri­tys­ton­teil­le ei ole juuri ky­syn­tää Metsä Fibren mah­dol­li­sen in­ves­toin­nin kyn­nyk­sel­lä – Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaal­le on jo yh­dek­sän tont­ti­va­raus­ta

15.12.2020 17:07
Tilaajille

Lappia purkaa pääl­lek­käis­tä kou­lu­tus­taan Kemissä ja Tor­nios­sa - muu­tok­set astuvat voimaan viiden vuoden ku­lues­sa

09.12.2020 20:23
Tilaajille

Poliisi ta­voit­ti kor­tit­to­mia, epäil­ty­jä huu­me­kus­ke­ja lii­ken­tees­tä Kemissä

06.12.2020 12:13
Tilaajille