Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 9. päivän luukku tästä

Kulttuuri: Nyt se on varmaa – teat­te­rin toi­min­ta jatkuu Kemissä

Metsä Fibren Kemin tehdas
Kemin biotuotetehdas on vuoden 2022 Paalutustyömaa – tehtaan perustuspaaluja pitkin voisi kävellä 600 kilometrin matkan Kemistä Utsjoelle

Kemin bio­tuo­te­teh­das on vuoden 2022 Paa­lu­tus­työ­maa – tehtaan pe­rus­tus­paa­lu­ja pitkin voisi kävellä 600 ki­lo­met­rin matkan Kemistä Uts­joel­le

01.12.2022 11:26
Tilaajille
Metsä Fibren tehdashanke etenee junan lailla – vaikka rakentamisessa korostetaan turvallisuutta, voi vahinkoja sattua

Metsä Fibren teh­das­han­ke etenee junan lailla – vaikka ra­ken­ta­mi­ses­sa ko­ros­te­taan tur­val­li­suut­ta, voi va­hin­ko­ja sattua

01.12.2022 10:24

Kemin bio­tuo­te­teh­das-pro­jek­til­la ylei­sö­ti­lai­suus

16.11.2022 21:11
Ensimmäinen puujuna kulki sujuvasti uusia raiteita pitkin Metsä Fibren Kemin tehdasalueelle – aikanaan 600 metrin pituisia puujunia kulkee 8–10 päivässä uudelle biotuotetehtaalle

En­sim­mäi­nen puujuna kulki su­ju­vas­ti uusia rai­tei­ta pitkin Metsä Fibren Kemin teh­das­alueel­le – ai­ka­naan 600 metrin pi­tui­sia puu­ju­nia kulkee 8–10 päi­väs­sä uudelle bio­tuo­te­teh­taal­le

26.10.2022 17:24 6
Tilaajille
Kemin tehdasalueella tehdään vuosihuoltotöitä – runsas työntekijämäärä voi tuoda liikenneruuhkia

Kemin teh­das­alueel­la tehdään vuo­si­huol­to­töi­tä – runsas työn­te­ki­jä­mää­rä voi tuoda lii­ken­ne­ruuh­kia

08.09.2022 10:39
Tilaajille
Kemin uuden tehtaan tarvitsemat junaradat valmistuvat piakkoin – Metsä Fibren biotuotetehtaalle kulkee miljoonia kuutiometrejä puuta vuodessa junilla

Kemin uuden tehtaan tar­vit­se­mat ju­na­ra­dat val­mis­tu­vat piak­koin – Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taal­le kulkee mil­joo­nia kuu­tio­met­re­jä puuta vuo­des­sa junilla

05.09.2022 19:30 3
Tilaajille
Teollisuuden suurhankkeet näkyvät YBT:n tilauskirjassa – Tornionlaakson betoniyhtiö tähyää jatkossakin Pohjois-Ruotsiin

Teol­li­suu­den suur­hank­keet näkyvät YBT:n ti­laus­kir­jas­sa – Tor­nion­laak­son be­to­ni­yh­tiö tähyää jat­kos­sa­kin Poh­jois-Ruot­siin

14.08.2022 19:30 2
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas tuottaa sähköä 100 000 omakotitalon kulutuksen verran –  tehtaan ylijäämäsähkön pois kuljettava voimajohto valmistui

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­das tuottaa sähköä 100 000 oma­ko­ti­ta­lon ku­lu­tuk­sen verran –  tehtaan yli­jää­mä­säh­kön pois kul­jet­ta­va voi­ma­joh­to val­mis­tui

11.08.2022 09:10 1
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan rakennustyömaalla kuolemaan johtanut tapaturma

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

25.06.2022 13:12
Tilaajille
Liikennejärjestelyt Metsä Fibren Kemin tehtaan läheisyydessä muuttuvat – tie- ja ratayhteys valmistumassa

Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt Metsä Fibren Kemin tehtaan lä­hei­syy­des­sä muut­tu­vat – tie- ja ra­ta­yh­teys val­mis­tu­mas­sa

14.06.2022 22:12
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaalla vietettiin harjannostajaisia – "Katse suunnataan kohti tehtaan turvallista käynnistämistä"

Kemin bio­tuo­te­teh­taal­la vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia – "Katse suun­na­taan kohti tehtaan tur­val­lis­ta käyn­nis­tä­mis­tä"

18.05.2022 15:55 2
Tilaajille
Kemiläinen TiMi Tec solmi alueurakkasopimuksen Metsä Groupin kanssa – "Sopimus sisältää aluekunnossapidon, puukentän ja raiteiston kunnossapitopalvelut"

Ke­mi­läi­nen TiMi Tec solmi alue­urak­ka­so­pi­muk­sen Metsä Groupin kanssa – "So­pi­mus si­säl­tää alue­kun­nos­sa­pi­don, puu­ken­tän ja rai­teis­ton kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut"

12.04.2022 10:29 1
Tilaajille
Työmaakontti paloi Metsä Fibren tehdasalueella Kemissä

Työ­maa­kont­ti paloi Metsä Fibren teh­das­alueel­la Kemissä

25.02.2022 13:15
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaan rakentajille on hyvin kalustettuja asuntoja ja muuta majoitusta tarjolla –  ensi vuonna voi kuitenkin asuntopula iskeä

Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­ta­jil­le on hyvin ka­lus­tet­tu­ja asun­to­ja ja muuta ma­joi­tus­ta tar­jol­la – ensi vuonna voi kui­ten­kin asun­to­pu­la iskeä

23.11.2021 19:30
Tilaajille
Hallitus teki täydentävässä talousarvioesityksestä linjauksen Kemin investointitilanteeseen – "Hallitus ymmärtää, että tilanne vaatii Kemin investointien kannalta vielä ratkaisuja"

Hal­li­tus teki täy­den­tä­väs­sä ta­lous­ar­vio­esi­tyk­ses­tä lin­jauk­sen Kemin in­ves­toin­ti­ti­lan­tee­seen – "Hal­li­tus ym­mär­tää, että tilanne vaatii Kemin in­ves­toin­tien kan­nal­ta vielä rat­kai­su­ja"

18.11.2021 17:47
Tilaajille
Biotuotetehtaan jättikuljetukset alkavat tänään Kemin keskustassa – proomuja odotetaan Sisäsatamaan aamupäivällä

Bio­tuo­te­teh­taan jät­ti­kul­je­tuk­set alkavat tänään Kemin kes­kus­tas­sa – proo­mu­ja odo­te­taan Si­sä­sa­ta­maan aa­mu­päi­väl­lä

29.10.2021 09:29
Tilaajille
Kemi sai uuden maamerkin – Metsä Fibren tehtaan 105 metriä korkean piipun liukuvalaminen kesti 27 päivää

Kemi sai uuden maa­mer­kin – Metsä Fibren tehtaan 105 metriä korkean piipun liu­ku­va­la­mi­nen kesti 27 päivää

07.10.2021 07:00
Tilaajille
Metsä Fibren Kemin tehdasalueella syttyi rakennuspalo, lukuisia yksiköitä hälytettiin sammutustöihin

Metsä Fibren Kemin teh­das­alueel­la syttyi ra­ken­nus­pa­lo, lu­kui­sia yk­si­köi­tä hä­ly­tet­tiin sam­mu­tus­töi­hin

16.09.2021 06:43
Kemin biotuotetehdas sai peruskivensä – uusi tehdas työllistää valmistuttuaan 1 500 henkeä enemmän kuin nykyinen

Kemin bio­tuo­te­teh­das sai pe­rus­ki­ven­sä – uusi tehdas työl­lis­tää val­mis­tut­tuaan 1 500 henkeä enemmän kuin ny­kyi­nen

13.09.2021 16:51 5
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin tehtailla valmistaudutaan vuosihuoltoseisokkiin

Metsä Groupin Kemin teh­tail­la val­mis­tau­du­taan vuo­si­huol­to­sei­sok­kiin

09.09.2021 09:40
Tilaajille