Metsä Fibren Kemin tehdas
Kuukausi

Kemissä Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tar­tun­ta

10.06.2021 16:14 3
Tilaajille

Kemin bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­työt ai­heut­ta­vat muu­tok­sia lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin

04.06.2021 12:54
Tilaajille

Metsä Fibre teki lo­gis­tiik­ka­so­pi­muk­sia uudelle teh­taal­le

31.05.2021 21:53 2
Tilaajille

Bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­ta­mi­nen etenee Kemissä – paa­lu­tuk­sis­ta ja lou­hin­nas­ta voi ai­heu­tua me­lu­hait­taa teh­das­alueen ym­pä­ris­töön

26.05.2021 14:42 1
Tilaajille
Vanhemmat

Tomi Sepästä Metsä Groupin Kemin uuden bio­tuo­te­teh­taan teh­taan­joh­ta­ja

28.04.2021 11:17
Tilaajille

Metsä Fibre ja Eltel ovat al­le­kir­joit­ta­neet so­pi­muk­sen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mi­ses­ta Kemin uudelle teh­taal­le – Työt maas­tos­sa alkavat ke­vääl­lä 2021

13.04.2021 18:31 1
Tilaajille

Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan pe­rus­tuk­sien te­räs­be­to­ni­paa­lu­ja pitkin voisi kävellä Kemistä Uts­joel­le asti – maahan is­ke­tään peräti 600 ki­lo­met­riä paalua vuoden loppuun men­nes­sä

12.03.2021 06:30 2
Tilaajille

Kemin sel­lu­teh­taal­le ajetaan puuta Ete­lä-Poh­jan­maa­ta myöten – 9 puu­ta­va­ra­ju­naa ja 180 puu­ta­va­ra­rek­kaa vuo­ro­kau­des­sa

27.02.2021 06:01 7
Tilaajille

Metsä Fibre ja Valmet sopivat avain­tek­no­lo­gian toi­mit­ta­mi­ses­ta Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le

19.02.2021 10:10
Tilaajille
Kolumni

Onneksi olkoon ja pa­hoit­te­lut

18.02.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Met­sä­teol­li­suus tien­haa­ras­sa

18.02.2021 05:15
Tilaajille

Pää­luot­ta­mus­mies Juha Kenttä: "Nyt on hyvät fii­lik­set" – in­ves­toin­ti­pää­tös antaa hen­ki­lös­töl­le uskoa tu­le­vai­suu­teen, uuden tehtaan työ­eh­dot­kin on jo sovittu

11.02.2021 19:25 3
Tilaajille

Kolme vuotta odo­tus­ta – Kemin jät­ti­teh­das­ta on myös moi­tit­tu ja lu­vas­ta­kin tuli jän­ni­tys­näy­tel­mä

11.02.2021 11:41
Tilaajille

Metsä Group teki odo­te­tun pää­tök­sen ja Kemi saa bio­tuo­te­teh­taan­sa – myös kar­ton­ki­teh­taa­seen tehdään isot in­ves­toin­nit

11.02.2021 18:45 19
Tilaajille

Kemin sel­lu­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta tehty ainakin kaksi va­li­tus­ta, Vaasan hal­lin­to-oi­keus joutui mottiin tie­to­lii­ken­ne­on­gel­mien vuoksi

25.01.2021 16:35 3
Tilaajille

Kier­to­ta­lous­kes­kus iloit­see bio­tuo­te­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­ses­tä – "Olemme jo tehneet ja tulemme jat­kos­sa­kin te­ke­mään sel­vi­tyk­siä bio­tuo­te­teh­taan si­vu­vir­rois­ta"

18.12.2020 18:39 3
Tilaajille

"Tämä on hyvä sig­naa­li koko hen­ki­lös­töl­le" – Hen­ki­lös­tö luottaa Kemin in­ves­toin­ti­pää­tök­sen syn­ty­mi­seen

18.12.2020 18:30 2
Tilaajille

”Tämä on hel­ve­tin iso asia” – Ke­mi­läi­set va­ro­vai­sen op­ti­mi­sia, kun uuden tehtaan ym­pä­ris­tö­lu­pa var­mis­tui

18.12.2020 18:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kemin bio­tuo­te­teh­das­han­ke on viittä vaille maa­lis­sa

18.12.2020 18:54 4
Tilaajille

Me­ri-La­pin seu­tu­pääl­li­kön Sari Moi­sa­sen mukaan Metsä Fibren Kemin hank­keen ete­ne­mi­nen antaa koko seu­tu­kun­nan kas­vul­le hyvät edel­ly­tyk­set

18.12.2020 13:14
Tilaajille