kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kaasuputki
Kaasuputkivauriosta epäillyllä Newnew Polar Bearilla on vahvoja kytköksiä Venäjään ­– Suomalaislähde: ”Varustamon alusten päällystö koostuu pääosin venäläisistä”

Kaa­su­put­ki­vau­rios­ta epäil­lyl­lä Newnew Polar Bea­ril­la on vahvoja kyt­kök­siä Ve­nä­jään – Suo­ma­lais­läh­de: ”Va­rus­ta­mon alusten pääl­lys­tö koostuu pääosin ve­nä­läi­sis­tä”

26.10.2023 11:05 2
Tilaajille
Toimittajamme matka Suomenlahden kaasuputkirikon sulkualueelle tyssäsi merivartioston iskuosastoon

Toi­mit­ta­jam­me matka Suo­men­lah­den kaa­su­put­ki­ri­kon sul­ku­alueel­le tyssäsi me­ri­var­tios­ton is­ku­osas­toon

20.10.2023 15:04 1
Tilaajille
Analyysi: Kaasuputken tuho Suomen talousvesillä uhkaa unohtua uppeluksiin – USA varoitti Nato-liittolaisiin kohdennetuista Venäjän vedenalaisista iskuista alkuvuonna

Ana­lyy­si: Kaa­su­put­ken tuho Suomen ta­lous­ve­sil­lä uhkaa unohtua up­pe­luk­siin – USA va­roit­ti Na­to-liit­to­lai­siin koh­den­ne­tuis­ta Venäjän ve­den­alai­sis­ta is­kuis­ta al­ku­vuon­na

17.10.2023 16:26
Tilaajille
Keskusrikospoliisi perustaa yhteisen tutkintaryhmän Viron kanssa – kaasuputken alueella liikkuneiden alusten selvitys on edennyt hyvin

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si pe­rus­taa yh­tei­sen tut­kin­ta­ryh­män Viron kanssa – ­kaa­su­put­ken alueel­la liik­ku­nei­den alusten sel­vi­tys on edennyt hyvin

12.10.2023 19:28
Tilaajille
Viron puolustusministeri: Vastausta vedenalaisen infrastruktuurin tuhoihin katsotaan sen jälkeen, kun tekijä on tiedossa

Viron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri: Vas­taus­ta ve­den­alai­sen inf­ra­struk­tuu­rin tu­hoi­hin kat­so­taan sen jäl­keen, kun tekijä on tie­dos­sa

12.10.2023 10:15
Merivoimien tärkeimmän tukikohdan portilla yksi havainto pistää silmään – Jos merivoimien valmiutta nostettaisiin, Upinniemessä se näkyisi ensimmäisenä

Me­ri­voi­mien tär­keim­män tu­ki­koh­dan por­til­la yksi ha­vain­to pistää silmään – Jos me­ri­voi­mien val­miut­ta nos­tet­tai­siin, Upin­nie­mes­sä se näkyisi en­sim­mäi­se­nä

11.10.2023 17:30
Tilaajille
KRP: Kaasuputken vuotokohdan lähellä merenpohjassa ulkoisia jälkiä

KRP: Kaa­su­put­ken vuo­to­koh­dan lähellä me­ren­poh­jas­sa ul­koi­sia jälkiä

11.10.2023 20:49
Saadaanko kaasuputkitutkinnassa selville, kuka on liikkunut ja missäkin? Ex-tiedustelupäällikön mukaan tällä on merkittävä vaikutus lopputulokseen

Saa­daan­ko kaa­su­put­ki­tut­kin­nas­sa sel­vil­le, kuka on liik­ku­nut ja mis­sä­kin? Ex-tie­dus­te­lu­pääl­li­kön mukaan tällä on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus lop­pu­tu­lok­seen

11.10.2023 17:08
Kaasuputki on vaurioitunut "melko kovan voiman" seurauksena, sanoo Viron puolustusministeri

Kaa­su­put­ki on vau­rioi­tu­nut "melko kovan voiman" seu­rauk­se­na, sanoo Viron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri

11.10.2023 16:53
Eduskunnasta: Sabotaasi alleviivaa Ukrainan voiton välttämättömyyttä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sa­bo­taa­si al­le­vii­vaa Uk­rai­nan voiton vält­tä­mät­tö­myyt­tä

11.10.2023 15:12 1
Vain Venäjällä on motiivi ja taito katkaista Suomenlahden syvyyksiin laskettu kaasuputki – nyt on tärkeintä tutkia tapahtunut ja etsiä todisteet tekijästä
Pääkirjoitus

Vain Ve­nä­jäl­lä on motiivi ja taito kat­kais­ta Suo­men­lah­den sy­vyyk­siin las­ket­tu kaa­su­put­ki – nyt on tär­kein­tä tutkia ta­pah­tu­nut ja etsiä to­dis­teet te­ki­jäs­tä

11.10.2023 14:21 11
Stoltenberg sanoo Naton vastaavan päättäväisesti, jos Itämeren vahingot todistetaan tahalliseksi hyökkäykseksi

Stol­ten­berg sanoo Naton vas­taa­van päät­tä­väi­ses­ti, jos Itä­me­ren va­hin­got to­dis­te­taan ta­hal­li­sek­si hyök­käyk­sek­si

11.10.2023 11:45 4
Analyysi: Suomi on energiasodassa turvallisemmassa asemassa kuin viime talvena – herpaantumiseen ei ole kuitenkaan varaa, todistaa kaasuyhteyden sabotointi

Ana­lyy­si: Suomi on ener­gia­so­das­sa tur­val­li­sem­mas­sa ase­mas­sa kuin viime talvena – her­paan­tu­mi­seen ei ole kui­ten­kaan varaa, to­dis­taa kaa­su­yh­tey­den sa­bo­toin­ti

11.10.2023 11:30 1
Tilaajille
Nato-maiden puolustusministerit kokoontuvat – kokouksen alla tuli huolestuttavia tietoja tuhoista Suomen ja Viron välisessä infrastruktuurissa

Na­to-mai­den puo­lus­tus­mi­nis­te­rit ko­koon­tu­vat – ko­kouk­sen alla tuli huo­les­tut­ta­via tietoja tu­hois­ta Suomen ja Viron vä­li­ses­sä inf­ra­struk­tuu­ris­sa

11.10.2023 07:52
Suomenlahden ali kulkeva kaasuputki katkaistu tahallaan – Keskusrikospoliisi: "Ei tämä aivan tavallisen tekijän teko ole"

Suo­men­lah­den ali kulkeva kaa­su­put­ki kat­kais­tu ta­hal­laan – Kes­kus­ri­kos­po­lii­si: "Ei tämä aivan ta­val­li­sen tekijän teko ole"

10.10.2023 20:59 1
Tilaajille
Orpo: Kaasuputken vuotokohta löytyi tänään aamulla – uusiinkin häiriöihin on viisasta varautua

Orpo: Kaa­su­put­ken vuo­to­koh­ta löytyi tänään aamulla – uu­siin­kin häi­riöi­hin on vii­sas­ta va­rau­tua

10.10.2023 18:51 2
Pääministeri Orpo piti tiedotustilaisuuden kaasuputkivauriosta noin kello 17.30 – katso tallenne tästä

Pää­mi­nis­te­ri Orpo piti tie­do­tus­ti­lai­suu­den kaa­su­put­ki­vau­rios­ta noin kello 17.30 – katso tal­len­ne tästä

10.10.2023 17:15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­kot­teet purevat Ve­nä­jään

10.07.2023 05:00

Kaa­su­vuo­to Nord Stream 1 -put­kes­ta on lop­pu­nut – kak­kos­put­ken vuoto loppui eilen

02.10.2022 17:23 3
Ruotsin rannikkovartioston mukaan kaasuvuoto Itämerellä jatkuu entiseen tahtiin – EU:n von der Leyen: vuodot johtuivat sabotaasista

Ruotsin ran­nik­ko­var­tios­ton mukaan kaa­su­vuo­to Itä­me­rel­lä jatkuu en­ti­seen tahtiin – EU:n von der Leyen: vuodot joh­tui­vat sa­bo­taa­sis­ta

28.09.2022 12:11 3