Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Viro

Viro valmis sul­ke­maan jopa kaikki ra­jan­yli­tys­pai­kat – useita ihmisiä kään­ny­tet­tiin tors­tai­na ta­kai­sin Ve­nä­jäl­le

17.11.2023 11:40 2
Toimittajamme matka Suomenlahden kaasuputkirikon sulkualueelle tyssäsi merivartioston iskuosastoon

Toi­mit­ta­jam­me matka Suo­men­lah­den kaa­su­put­ki­ri­kon sul­ku­alueel­le tyssäsi me­ri­var­tios­ton is­ku­osas­toon

20.10.2023 15:04 1
Tilaajille
Keskusrikospoliisi perustaa yhteisen tutkintaryhmän Viron kanssa – kaasuputken alueella liikkuneiden alusten selvitys on edennyt hyvin

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si pe­rus­taa yh­tei­sen tut­kin­ta­ryh­män Viron kanssa – ­kaa­su­put­ken alueel­la liik­ku­nei­den alusten sel­vi­tys on edennyt hyvin

12.10.2023 19:28
Tilaajille
Merivoimien tärkeimmän tukikohdan portilla yksi havainto pistää silmään – Jos merivoimien valmiutta nostettaisiin, Upinniemessä se näkyisi ensimmäisenä

Me­ri­voi­mien tär­keim­män tu­ki­koh­dan por­til­la yksi ha­vain­to pistää silmään – Jos me­ri­voi­mien val­miut­ta nos­tet­tai­siin, Upin­nie­mes­sä se näkyisi en­sim­mäi­se­nä

11.10.2023 17:30
Tilaajille
KRP: Kaasuputken vuotokohdan lähellä merenpohjassa ulkoisia jälkiä

KRP: Kaa­su­put­ken vuo­to­koh­dan lähellä me­ren­poh­jas­sa ul­koi­sia jälkiä

11.10.2023 20:49
Saadaanko kaasuputkitutkinnassa selville, kuka on liikkunut ja missäkin? Ex-tiedustelupäällikön mukaan tällä on merkittävä vaikutus lopputulokseen

Saa­daan­ko kaa­su­put­ki­tut­kin­nas­sa sel­vil­le, kuka on liik­ku­nut ja mis­sä­kin? Ex-tie­dus­te­lu­pääl­li­kön mukaan tällä on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus lop­pu­tu­lok­seen

11.10.2023 17:08
Kaasuputki on vaurioitunut "melko kovan voiman" seurauksena, sanoo Viron puolustusministeri

Kaa­su­put­ki on vau­rioi­tu­nut "melko kovan voiman" seu­rauk­se­na, sanoo Viron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri

11.10.2023 16:53
Vain Venäjällä on motiivi ja taito katkaista Suomenlahden syvyyksiin laskettu kaasuputki – nyt on tärkeintä tutkia tapahtunut ja etsiä todisteet tekijästä
Pääkirjoitus

Vain Ve­nä­jäl­lä on motiivi ja taito kat­kais­ta Suo­men­lah­den sy­vyyk­siin las­ket­tu kaa­su­put­ki – nyt on tär­kein­tä tutkia ta­pah­tu­nut ja etsiä to­dis­teet te­ki­jäs­tä

11.10.2023 14:21 11
Euroopan pitäisi "buustata" sotateollisuuttaan – Kallas: "Iso ja aggressiivinen naapurimme Venäjä on yhteinen huolemme"

Eu­roo­pan pitäisi "buus­ta­ta" so­ta­teol­li­suut­taan – Kallas: "Iso ja ag­gres­sii­vi­nen naa­pu­rim­me Venäjä on yh­tei­nen huo­lem­me"

29.09.2023 17:44 6
Tilaajille
Suomi taisteli avausvoittonsa viidessä erässä – haave jatkopaikasta pysyy elossa

Suomi tais­te­li avaus­voit­ton­sa vii­des­sä erässä – haave jat­ko­pai­kas­ta pysyy elossa

19.08.2023 22:24
Ukrainalle pitää antaa selkeä polku kohti Nato-jäsenyyttä, sanoi Viron ulkoministeri Suomen-vierailullaan

Uk­rai­nal­le pitää antaa selkeä polku kohti Na­to-jä­se­nyyt­tä, sanoi Viron ul­ko­mi­nis­te­ri Suo­men-vie­rai­lul­laan

18.04.2023 20:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syn­ty­vyys nousuun

15.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Viileä virolainen Kristi Raik osoitti suomalaisille Venäjän vaaran ja sai kiitokseksi palautetulvan – "Ukraina pitäisi nopeasti ottaa Naton jäseneksi, kun sota pysähtyy"

Viileä vi­ro­lai­nen Kristi Raik osoitti suo­ma­lai­sil­le Venäjän vaaran ja sai kii­tok­sek­si pa­lau­te­tul­van – "Uk­rai­na pitäisi no­peas­ti ottaa Naton jä­se­nek­si, kun sota py­säh­tyy"

04.02.2023 18:30
Tilaajille
Huuhkajat hävisi toisenkin harjoitusmaaottelunsa – Viro jätti Suomen Portugalin miniturnauksessa nollille

Huuh­ka­jat hävisi toi­sen­kin har­joi­tus­maa­ot­te­lun­sa – Viro jätti Suomen Por­tu­ga­lin mi­ni­tur­nauk­ses­sa nol­lil­le

12.01.2023 20:16 1
Nyt puhuu kultasakaalin kettuna ampunut sodankyläläinen metsästäjä: "Oli se jonkinlainen shokki"

Nyt puhuu kul­ta­sa­kaa­lin kettuna ampunut so­dan­ky­lä­läi­nen met­säs­tä­jä: "Oli se jon­kin­lai­nen shokki"

28.12.2022 05:00 9
Tilaajille
Suomi joutuu noudattamaan viisumipäätöksissään yhdessä sovittuja Schengen-sääntöjä – EU:n on otettava tiukempi linja venäläisturismiin
Pääkirjoitus

Suomi joutuu nou­dat­ta­maan vii­su­mi­pää­tök­sis­sään yhdessä so­vit­tu­ja Schen­gen-sään­tö­jä – EU:n on otet­ta­va tiu­kem­pi linja ve­nä­läis­tu­ris­miin

18.08.2022 21:23 3
Tilaajille
Anna Haataja ja Olli Ojanaho Viron EM-rasteille

Anna Haataja ja Olli Ojanaho Viron EM-ras­teil­le

12.07.2022 09:10
Tilaajille
Britannia, Viro ja Islanti ratifioivat Suomen ja Ruotsin liittymisen Natoon – Viron puolustusministeri: "Naton asema maalla, merellä ja ilmassa kasvaa merkittävästi"

Bri­tan­nia, Viro ja Islanti ra­ti­fioi­vat Suomen ja Ruotsin liit­ty­mi­sen Natoon – Viron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri: "Naton asema maalla, merellä ja ilmassa kasvaa mer­kit­tä­väs­ti"

06.07.2022 22:06
Viron pääministeri ilmoitti Viron kannattavan Suomen Nato-jäsenyyttä

Viron pää­mi­nis­te­ri il­moit­ti Viron kan­nat­ta­van Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

12.05.2022 11:02
"Oli penkalla varmaa tekemistä", riemuitsi 11:nneksi sijoittunut Tero Seppälä nolla-ammuntaa

"Oli pen­kal­la varmaa te­ke­mis­tä", rie­muit­si 11:n­nek­si si­joit­tu­nut Tero Seppälä nol­la-am­mun­taa

10.03.2022 17:41
Tilaajille