Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Johtajavalinnat
Tämä porukka johtaa Lapin hyvinvointialuetta – johtajavirat jakautuvat eri puolille maakuntaa, valmisteluun osallistuminen oli valttia paikkakilvassa

Tämä porukka johtaa Lapin hy­vin­voin­ti­aluet­ta – joh­ta­ja­vi­rat ja­kau­tu­vat eri puo­lil­le maa­kun­taa, val­mis­te­luun osal­lis­tu­mi­nen oli valttia paik­ka­kil­vas­sa

06.09.2022 10:11 16
Tilaajille
Posion hyvinvointipalvelujohtajaksi valittiin Juha Peteri – kunnanhallituksen esittämä Maarit Lasanen perui hakemuksensa

Posion hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Juha Peteri – kun­nan­hal­li­tuk­sen esit­tä­mä Maarit Lasanen perui ha­ke­muk­sen­sa

30.06.2022 17:48
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueella alkaa sisäinen kilpa kakkospomojen viroista – vain pelastusjohtaja saanee pitää nykyisen paikkansa

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la alkaa si­säi­nen kilpa kak­kos­po­mo­jen vi­rois­ta – vain pe­las­tus­joh­ta­ja saanee pitää ny­kyi­sen paik­kan­sa

09.05.2022 16:04 12
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen johtajaksi valittiin Jari Jokela – voitti Markus Lohen kahdella äänellä

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jak­si va­lit­tiin Jari Jokela – voitti Markus Lohen kah­del­la äänellä

02.05.2022 13:54 60
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen valtuusto päättää hyvinvointialueen johtajasta juuri alkaneessa kokouksessa – voit seurata kokousta tämän jutun kautta

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen val­tuus­to päättää hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jas­ta juuri al­ka­nees­sa ko­kouk­ses­sa – voit seurata ko­kous­ta tämän jutun kautta

02.05.2022 06:15 8
Tilaajille
Hyvinvointialuejohtajaksi hakeneet seuraavaksi soveltuvuustestiin – johtajavalinta selvinnee toukokuussa

Hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­jak­si ha­ke­neet seu­raa­vak­si so­vel­tu­vuus­tes­tiin – joh­ta­ja­va­lin­ta sel­vin­nee tou­ko­kuus­sa

06.04.2022 18:59 9
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen johtaja tarkoitus valita nopeasti – Markus Lohi ja Jari Jokela ovat kisanneet samasta johtajapestistä ennenkin

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen johtaja tar­koi­tus valita no­peas­ti – Markus Lohi ja Jari Jokela ovat ki­san­neet samasta joh­ta­ja­pes­tis­tä en­nen­kin

30.03.2022 06:45 24
Tilaajille
Uutisanalyysi: Viekö kaupunginhallitus Rovaniemeä poliittisten virkanimitysten tielle?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Viekö kau­pun­gin­hal­li­tus Ro­va­nie­meä po­liit­tis­ten vir­ka­ni­mi­tys­ten tielle?

22.12.2021 19:35 19
Tilaajille
Lapin urheiluopiston johtajajärjestely on kuntalain vastainen – virkatehtäviä on järjesteltävä uudelleen

Lapin ur­hei­lu­opis­ton joh­ta­ja­jär­jes­te­ly on kun­ta­lain vas­tai­nen – vir­ka­teh­tä­viä on jär­jes­tel­tä­vä uu­del­leen

20.08.2021 16:28 5
Tilaajille

Suun­nit­te­lu­joh­ta­jan pesti kiin­nos­taa

29.03.2021 19:44
Tilaajille
Rovaniemi valitsi uusia museojohtajia: Kuusikko Rovaniemen taidemuseon ja Kyläniemi maakuntamuseon johtoon

Ro­va­nie­mi valitsi uusia mu­seo­joh­ta­jia: Kuu­sik­ko Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon ja Ky­lä­nie­mi maa­kun­ta­mu­seon johtoon

18.11.2020 14:14
Tilaajille
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi vaatimukset Lassilan virkavalinnan täytäntöönpanon kiellosta

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hylkäsi vaa­ti­muk­set Las­si­lan vir­ka­va­lin­nan täy­tän­töön­pa­non kiel­los­ta

12.08.2020 15:57
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen on vahvoilla Salon kaupunginjohtajaksi

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja Tero Nis­si­nen on vah­voil­la Salon kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

30.06.2020 16:13
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki perustaa uuden päällikköviran – johtajapaikkoja karsittiin vain puoli vuotta sitten

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pe­rus­taa uuden pääl­lik­kö­vi­ran – joh­ta­ja­paik­ko­ja kar­sit­tiin vain puoli vuotta sitten

29.04.2020 16:05
Tilaajille
Kaupunginhallitus äänesti oikaisuvaatimuksesta, Esko Lotvosen kanta voitti repivän kiistan

Kau­pun­gin­hal­li­tus äänesti oi­kai­su­vaa­ti­muk­ses­ta, Esko Lot­vo­sen kanta voitti repivän kiistan

10.02.2020 21:34
Tilaajille
Yritettiinkö Antti Lassila saada näyttämään epäpätevältä tieten tahtoen? – Lotvosen mukaan uuden johtajaviran kelpoisuusehtoja muutettiin laittomasti

Yri­tet­tiin­kö Antti Lassila saada näyt­tä­mään epä­pä­te­väl­tä tieten tah­toen? – Lot­vo­sen mukaan uuden joh­ta­ja­vi­ran kel­poi­suus­eh­to­ja muu­tet­tiin lait­to­mas­ti

04.02.2020 21:37
Tilaajille
Rovaniemen johtajavalinnoista tehty kaksi oikaisuvaatimusta

Ro­va­nie­men joh­ta­ja­va­lin­nois­ta tehty kaksi oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta

02.01.2020 11:26
Tilaajille
Kohu ei näytä loppuvan Rovaniemen johtajaruletissa –kuka onkaan pätevä ja kuka sopiva?

Kohu ei näytä lop­pu­van Ro­va­nie­men joh­ta­ja­ru­le­tis­sa –kuka onkaan pätevä ja kuka sopiva?

17.12.2019 16:08
Tilaajille
Vainion perheen asunnonhaku Rovaniemellä voi alkaa – Valtuusto valitsi Ulla-Kirsikka Vainion  uudeksi kaupunginjohtajaksi äänin  35-16

Vainion perheen asun­non­ha­ku Ro­va­nie­mel­lä voi alkaa – Val­tuus­to valitsi Ul­la-Kir­sik­ka Vainion uudeksi kau­pun­gin­joh­ta­jak­si äänin 35-16

09.12.2019 19:30
Tilaajille
Posio palaa omaan kirjasto- ja kulttuurijohtajaan – Virva Jakkula aloittaa tehtävässä vuoden alussa

Posio palaa omaan kir­jas­to- ja kult­tuu­ri­joh­ta­jaan – Virva Jakkula aloit­taa teh­tä­väs­sä vuoden alussa

05.12.2019 19:32
Tilaajille