Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Heli Välikangas
Kuukausi
Myös kyläsäätiön hallintoneuvosto kehottaa hallitusta erottamaan Heli Välikankaan – Jorma Kiviniemi nimettiin hallituksen puheenjohtajaksi

Myös ky­lä­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­to ke­hot­taa hal­li­tus­ta erot­ta­maan Heli Vä­li­kan­kaan – Jorma Ki­vi­nie­mi ni­met­tiin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

15.11.2022 20:24 11
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö erityisvalvonnassa jo toista vuotta – Patentti- ja rekisterihallitus selvittää, onko toiminta laillista ja sääntöjen mukaista

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö eri­tyis­val­von­nas­sa jo toista vuotta – Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tus sel­vit­tää, onko toi­min­ta lail­lis­ta ja sään­tö­jen mu­kais­ta

11.11.2022 20:30 20
Tilaajille
Heli Välikankaalla verotettavaa pääomatuloa muutamia tuhansia vuosittain – ansiotulot kasvaneet viime vuosina

Heli Vä­li­kan­kaal­la ve­ro­tet­ta­vaa pää­oma­tu­loa muu­ta­mia tu­han­sia vuo­sit­tain – an­sio­tu­lot kas­va­neet viime vuosina

09.11.2022 08:32
Tilaajille
Virkamiesten väärinkäytökset – yksittäistapauksia vai yleistyvä ilmiö?
Kolumni

Vir­ka­mies­ten vää­rin­käy­tök­set – yk­sit­täis­ta­pauk­sia vai yleis­ty­vä ilmiö?

30.10.2022 18:00 15
Tilaajille
Vanhemmat
Tilapäinen valiokunta pohtii Heli Välikankaan jatkoa Ounastähdessä – edessä on kuukausien mittainen prosessi

Ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta pohtii Heli Vä­li­kan­kaan jatkoa Ou­nas­täh­des­sä – e­des­sä on kuu­kau­sien mit­tai­nen pro­ses­si

28.10.2022 18:26 17
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kylien kehittämissäätiön hallitus saattaa toimia säätiön etua ja säätiölakia vastaan, kun se haluaa Heli Välikankaan jatkavan toimitusjohtajana

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tus saattaa toimia säätiön etua ja sää­tiö­la­kia vas­taan, kun se haluaa Heli Vä­li­kan­kaan jat­ka­van toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

21.10.2022 19:30 33
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on purkanut Heli Välikankaan työsopimuksen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on pur­ka­nut Heli Vä­li­kan­kaan työ­so­pi­muk­sen

19.10.2022 19:28 33
Tilaajille
Kiistellyn kylien kehittämissäätiön perustaminen kirjattiin Rovaniemien yhdistymissopimukseen viime tipassa – "Se ei nostanut minkäänlaisia soraääniä"

Kiis­tel­lyn kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pe­rus­ta­mi­nen kir­jat­tiin Ro­va­nie­mien yh­dis­ty­mis­so­pi­muk­seen viime tipassa – "Se ei nos­ta­nut min­kään­lai­sia so­raää­niä"

15.10.2022 10:32 10
Tilaajille
Ounastähden hallitus esittää yhtymäkokoukselle tilapäisen valiokunnan asettamista Välikangas-asiassa

Ou­nas­täh­den hal­li­tus esittää yh­ty­mä­ko­kouk­sel­le ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan aset­ta­mis­ta Vä­li­kan­gas-asias­sa

05.10.2022 20:15 9
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallituksen pitää estää verovarojen kaappaus laittamalla kylien säätiö ruotuun
Kolumni

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

02.10.2022 15:38 54
Tilaajille
Rovaniemi ei voi antaa meille toimiohjeita, sanoo kylien kehittämissäätiön puheenjohtaja kaupungin vaatimuksesta erottaa Heli Välikangas

Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

27.09.2022 10:25 67
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus: kehittämissäätiön hallituksen on erotettava Heli Välikangas

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus: ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tuk­sen on ero­tet­ta­va Heli Vä­li­kan­gas

26.09.2022 20:49 16
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki valittaa hovioikeuteen Heli Välikankaan ja Jussi Päkkilän tuomioista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

26.09.2022 20:01 14
Tilaajille
Kylien kehittämissäätiön hallitus ei voi sulkea silmiään pahenevalta uskottavuusongelmalta – toimitusjohtajan sijoitustoimet on selvitettävä
Pääkirjoitus

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tus ei voi sulkea sil­miään pa­he­ne­val­ta us­kot­ta­vuus­on­gel­mal­ta – toi­mi­tus­joh­ta­jan si­joi­tus­toi­met on sel­vi­tet­tä­vä

22.09.2022 15:00 43
Tilaajille
"Kylien kehittämissäätiön kannattaisi selvittää asiat jo oman etunsa vuoksi" – hallituksen jäsenillä on kova vastuu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila muistuttaa

"Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön kan­nat­tai­si sel­vit­tää asiat jo oman etunsa vuoksi" – hal­li­tuk­sen jä­se­nil­lä on kova vastuu, kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Susanna Junt­ti­la muis­tut­taa

21.09.2022 18:00 17
Tilaajille
Kylien kehittämissäätiön puheenjohtaja Nina Teräs olisi erottanut Heli Välikankaan, mutta muu hallitus oli eri linjoilla – varapuheenjohtaja kieltäytyy kommentoimasta

Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja Nina Teräs olisi erot­ta­nut Heli Vä­li­kan­kaan, mutta muu hal­li­tus oli eri lin­joil­la – va­ra­pu­heen­joh­ta­ja kiel­täy­tyy kom­men­toi­mas­ta

21.09.2022 13:16 18
Tilaajille
Sijoituskohun ja kehittämissäätiön ympärillä yhä kysymyksiä enemmän kuin vastauksia
Kolumni

Si­joi­tus­ko­hun ja ke­hit­tä­mis­sää­tiön ym­pä­ril­lä yhä ky­sy­myk­siä enemmän kuin vas­tauk­sia

10.09.2022 06:00 18
Tilaajille
Totuuden kaivaminen Rovaniemen sijoitussotkuista vaati raskaan oikeuskäsittelyn, nyt on johtopäätösten aika
Pääkirjoitus

To­tuu­den kai­va­mi­nen Ro­va­nie­men si­joi­tus­sot­kuis­ta vaati raskaan oi­keus­kä­sit­te­lyn, nyt on joh­to­pää­tös­ten aika

31.08.2022 15:44 14
Tilaajille
Pakoilu tuotti tulosta: Välikankaan alkuperäinen syyte ehti vanhentua, samoin toinen Päkkilän syytteistä

Pakoilu tuotti tu­los­ta: Vä­li­kan­kaan al­ku­pe­räi­nen syyte ehti van­hen­tua, samoin toinen Päk­ki­län syyt­teis­tä

31.08.2022 15:44 32
Tilaajille
Ounastähti-kuntayhtymä on pitänyt kesän aikana ylimääräisen yhtymäkokouksen – päätös: Heli Välikangas saa jatkaa toimitusjohtajana, mutta rikostuomio voi muuttaa tilanteen

Ou­nas­täh­ti-kun­tayh­ty­mä on pitänyt kesän aikana yli­mää­räi­sen yh­ty­mä­ko­kouk­sen – päätös: Heli Vä­li­kan­gas saa jatkaa toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, mutta ri­kos­tuo­mio voi muuttaa ti­lan­teen

01.08.2022 11:16 15
Tilaajille