Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Heli Välikangas
"Rovaniemi sai miljoona euroa voittoa" – Heli Välikangas ja Jussi Päkkilä vetoavat hovioikeudessa siihen, että tappiolliset sijoitukset ovat vain yksi osa voitollista salkkua

"Ro­va­nie­mi sai mil­joo­na euroa voit­toa" – Heli Vä­li­kan­gas ja Jussi Päkkilä ve­toa­vat ho­vi­oi­keu­des­sa siihen, että tap­piol­li­set si­joi­tuk­set ovat vain yksi osa voi­tol­lis­ta salkkua

20.11.2023 20:00 14
Tilaajille
Rovaniemen riskisijoitusten käsittely alkoi hovioikeudessa – kuultavaksi tulee sekä uusia todistajia että asiantuntijoita

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tus­ten kä­sit­te­ly alkoi ho­vi­oi­keu­des­sa – kuul­ta­vak­si tulee sekä uusia to­dis­ta­jia että asian­tun­ti­joi­ta

20.11.2023 11:01 1
Tilaajille
Rovaniemen riskisijoituksia aletaan puida maanantaina hovioikeudessa – kaupunki ajaa nyt itse myös rikossyytteitä, koska syyttäjä ei valittanut käräjäoikeuden tuomiosta

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tuk­sia aletaan puida maa­nan­tai­na ho­vi­oi­keu­des­sa – kau­pun­ki ajaa nyt itse myös ri­kos­syyt­tei­tä, koska syyt­tä­jä ei va­lit­ta­nut kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mios­ta

15.11.2023 14:24 26
Tilaajille
Matti Alatalo Rovaniemen kylien kehittämissäätiön uudeksi toimitusjohtajaksi – Heli Välikangas jää eläkkeelle

Matti Alatalo Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – Heli Vä­li­kan­gas jää eläk­keel­le

17.10.2023 10:28 5
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus päätti muuttaa Heli Välikankaan työsuhteen purkamisen irtisanomiseksi

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus päätti muuttaa Heli Vä­li­kan­kaan työ­suh­teen pur­ka­mi­sen ir­ti­sa­no­mi­sek­si

29.05.2023 21:54 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee Heli Välikankaan työsuhteen purkuun liittyvää oikaisuvaatimusta maanantaina

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee Heli Vä­li­kan­kaan työ­suh­teen purkuun liit­ty­vää oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta maa­nan­tai­na

23.05.2023 17:51
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin oikeudenkäyntikulut sijoitussotkujutussa jo reilusti yli 400 000 euroa – kaupungin mukaan avustajien työmäärä on noussut, koska syyttäjä ei valittanut hoviin

Ro­va­nie­men kau­pun­gin oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut si­joi­tus­sot­ku­ju­tus­sa jo rei­lus­ti yli 400 000 euroa – kau­pun­gin mukaan avus­ta­jien työ­mää­rä on nous­sut, koska syyt­tä­jä ei va­lit­ta­nut hoviin

16.02.2023 19:12 31
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ei hae yhtiöiltä vahingonkorvauksia riskisijoituksista – kaupunginhallitus käsitteli kahden vuoden takaista selvitystä vasta nyt

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei hae yh­tiöil­tä va­hin­gon­kor­vauk­sia ris­ki­si­joi­tuk­sis­ta – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li kahden vuoden ta­kais­ta sel­vi­tys­tä vasta nyt

30.01.2023 20:17 6
Tilaajille
Toimittajalta: Salailun linjalla ei ole pitkälle päästy – Rovaniemen kylien kehittämissäätiö saisi jo kehittyä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sa­lai­lun lin­jal­la ei ole pit­käl­le päästy – Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö saisi jo ke­hit­tyä

26.01.2023 07:00 4
Tilaajille
Heli Välikankaan työsuhteen purku muuttunee irtisanomiseksi – Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee entisen konserniasiamiehen vaatimuksia maanantaina

Heli Vä­li­kan­kaan työ­suh­teen purku muut­tu­nee ir­ti­sa­no­mi­sek­si – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee entisen kon­ser­ni­asia­mie­hen vaa­ti­muk­sia maa­nan­tai­na

25.01.2023 16:01 9
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön toimitusjohtajaksi haki 15 henkilöä – säätiö ei julkista hakijoiden nimiä

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si haki 15 hen­ki­löä – säätiö ei jul­kis­ta ha­ki­joi­den nimiä

17.01.2023 09:53 17
Tilaajille
Myös kyläsäätiön hallintoneuvosto kehottaa hallitusta erottamaan Heli Välikankaan – Jorma Kiviniemi nimettiin hallituksen puheenjohtajaksi

Myös ky­lä­sää­tiön hal­lin­to­neu­vos­to ke­hot­taa hal­li­tus­ta erot­ta­maan Heli Vä­li­kan­kaan – Jorma Ki­vi­nie­mi ni­met­tiin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si

15.11.2022 20:24 11
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö erityisvalvonnassa jo toista vuotta – Patentti- ja rekisterihallitus selvittää, onko toiminta laillista ja sääntöjen mukaista

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö eri­tyis­val­von­nas­sa jo toista vuotta – Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tus sel­vit­tää, onko toi­min­ta lail­lis­ta ja sään­tö­jen mu­kais­ta

11.11.2022 20:30 20
Tilaajille
Heli Välikankaalla verotettavaa pääomatuloa muutamia tuhansia vuosittain – ansiotulot kasvaneet viime vuosina

Heli Vä­li­kan­kaal­la ve­ro­tet­ta­vaa pää­oma­tu­loa muu­ta­mia tu­han­sia vuo­sit­tain – an­sio­tu­lot kas­va­neet viime vuosina

09.11.2022 08:32
Tilaajille
Virkamiesten väärinkäytökset – yksittäistapauksia vai yleistyvä ilmiö?
Kolumni

Vir­ka­mies­ten vää­rin­käy­tök­set – yk­sit­täis­ta­pauk­sia vai yleis­ty­vä ilmiö?

30.10.2022 18:00 15
Tilaajille
Tilapäinen valiokunta pohtii Heli Välikankaan jatkoa Ounastähdessä – edessä on kuukausien mittainen prosessi

Ti­la­päi­nen va­lio­kun­ta pohtii Heli Vä­li­kan­kaan jatkoa Ou­nas­täh­des­sä – e­des­sä on kuu­kau­sien mit­tai­nen pro­ses­si

28.10.2022 18:26 17
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kylien kehittämissäätiön hallitus saattaa toimia säätiön etua ja säätiölakia vastaan, kun se haluaa Heli Välikankaan jatkavan toimitusjohtajana

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön hal­li­tus saattaa toimia säätiön etua ja sää­tiö­la­kia vas­taan, kun se haluaa Heli Vä­li­kan­kaan jat­ka­van toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

21.10.2022 19:30 33
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki on purkanut Heli Välikankaan työsopimuksen

Ro­va­nie­men kau­pun­ki on pur­ka­nut Heli Vä­li­kan­kaan työ­so­pi­muk­sen

19.10.2022 19:28 33
Tilaajille
Kiistellyn kylien kehittämissäätiön perustaminen kirjattiin Rovaniemien yhdistymissopimukseen viime tipassa – "Se ei nostanut minkäänlaisia soraääniä"

Kiis­tel­lyn kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pe­rus­ta­mi­nen kir­jat­tiin Ro­va­nie­mien yh­dis­ty­mis­so­pi­muk­seen viime tipassa – "Se ei nos­ta­nut min­kään­lai­sia so­raää­niä"

15.10.2022 10:32 10
Tilaajille
Ounastähden hallitus esittää yhtymäkokoukselle tilapäisen valiokunnan asettamista Välikangas-asiassa

Ou­nas­täh­den hal­li­tus esittää yh­ty­mä­ko­kouk­sel­le ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan aset­ta­mis­ta Vä­li­kan­gas-asias­sa

05.10.2022 20:15 9
Tilaajille