kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Barents
Sotaharjoituksia tulee lisää, ratayhteys Narvikiin on välttämätön – Kysyimme asiantuntijoilta, miten Nato-jäsenyys ja Venäjä-yhteyden katkeaminen muuttavat Pohjois-Suomea

So­ta­har­joi­tuk­sia tulee lisää, ra­ta­yh­teys Nar­vi­kiin on vält­tä­mä­tön – ­Ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, miten Na­to-jä­se­nyys ja Ve­nä­jä-yh­tey­den kat­kea­mi­nen muut­ta­vat Poh­jois-Suo­mea

02.09.2022 14:00 5
Tilaajille
Barents-rahasto tukemaan ruohonjuuritason kansalaistoimintaa

Ba­rents-ra­has­to tu­ke­maan ruo­hon­juu­ri­ta­son kan­sa­lais­toi­min­taa

15.02.2022 13:00
Tilaajille
Barentsin alueella on huima investointipotentiaali, mutta pullonkaulaksi voi muodostua pula osaavasta työvoimasta

Ba­rent­sin alueel­la on huima in­ves­toin­ti­po­ten­tiaa­li, mutta pul­lon­kau­lak­si voi muo­dos­tua pula osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta

09.02.2022 14:48 2
Tilaajille
Haavisto: Venäjälle myytävä ympäristöä säästävää teknologiaa pakotteista huolimatta – "Jos pohjoiset alueet päästetään tuhoutumaan, saadaan sanoa hyvästit muuallakin"

Haa­vis­to: Ve­nä­jäl­le myytävä ym­pä­ris­töä sääs­tä­vää tek­no­lo­giaa pa­kot­teis­ta huo­li­mat­ta – "Jos poh­joi­set alueet pääs­te­tään tu­hou­tu­maan, saadaan sanoa hy­väs­tit muual­la­kin"

16.11.2021 06:00 7
Tilaajille
Kyttyrälohi pois ja naali takaisin – Suomella konkreettisia tavoitteita Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuuskauteen

Kyt­ty­rä­lo­hi pois ja naali ta­kai­sin – Suo­mel­la konk­reet­ti­sia ta­voit­tei­ta Ba­rent­sin eu­ro­ark­ti­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­juus­kau­teen

04.09.2021 06:00 17
Tilaajille
Rovaniemeläinen Tomi Knuutila äänitti koronaviruksen tanssiteokseen: – Ohjaaja: "Itselleni oli yllätys, miten kaunis sen ääni on"

Ro­va­nie­me­läi­nen Tomi Knuu­ti­la äänitti ko­ro­na­vi­ruk­sen tans­si­teok­seen: – Oh­jaa­ja: "It­sel­le­ni oli yl­lä­tys, miten kaunis sen ääni on"

12.11.2020 13:07
Tilaajille