PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Arktinen neuvosto
Arktisen yliopistoverkoston sihteeristö pysyvästi Lapin yliopistolle – kyseessä on Suomen ainoa pysyvä arktinen sihteeristö

Ark­ti­sen yli­opis­to­ver­kos­ton sih­tee­ris­tö py­sy­väs­ti Lapin yli­opis­tol­le – ky­sees­sä on Suomen ainoa pysyvä ark­ti­nen sih­tee­ris­tö

25.10.2021 17:32 1
Tilaajille
Outi Snellman on ollut jo 20 vuotta pyöreän kartan ääressä, kiitos Mihail Gorbatšovin pitkän puheen Murmanskissa vuonna 1987

Outi Snell­man on ollut jo 20 vuotta pyöreän kartan ää­res­sä, kiitos Mihail Gor­ba­tšo­vin pitkän puheen Mur­mans­kis­sa vuonna 1987

30.08.2021 13:57
Tilaajille
Arktinen neuvosto löysi jälleen yhteisen sävelen, ainakin puheiden tasolla – Ulkoministerit tapasivat Islannissa

Ark­ti­nen neu­vos­to löysi jälleen yh­tei­sen sä­ve­len, ainakin pu­hei­den tasolla – Ul­ko­mi­nis­te­rit ta­pa­si­vat Is­lan­nis­sa

20.05.2021 19:26
Arktisen alueen tilanne on entistä huolestuttavampi: Lämpötila nousee kolminkertaista vauhtia muuhun maailmaan nähden, uhkana myös ympäristömyrkyt ja elohopea

Ark­ti­sen alueen tilanne on entistä huo­les­tut­ta­vam­pi: Läm­pö­ti­la nousee kol­min­ker­tais­ta vauhtia muuhun maail­maan nähden, uhkana myös ym­pä­ris­tö­myr­kyt ja elo­ho­pea

20.05.2021 17:12
Tilaajille
Arktisen neuvoston puheenjohtajana aloittava Venäjä varoittelee Pohjoisen jäämeren naapureitaan

Ark­ti­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na aloit­ta­va Venäjä va­roit­te­lee Poh­joi­sen jää­me­ren naa­pu­rei­taan

17.05.2021 17:52
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten Venäjä johtaa Ark­tis­ta neu­vos­toa?

17.05.2021 05:30 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Sauli Niinistö haluaisi yhä isännöidä arktista huippukokousta, mutta voiko se onnistua? – Sotilaiden tulo neuvottelupöytään olisi riski, turvallisin puheenaihe puolestaan ilmastonmuutos

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Sauli Nii­nis­tö ha­luai­si yhä isän­nöi­dä ark­tis­ta huip­pu­ko­kous­ta, mutta voiko se on­nis­tua? – So­ti­lai­den tulo neu­vot­te­lu­pöy­tään olisi riski, tur­val­li­sin pu­heen­ai­he puo­les­taan il­mas­ton­muu­tos

10.04.2021 07:50
Tilaajille
Ulkoministerikokouksen livelähetys kiinnosti rovaniemeläisiä – kaupunkikuvassa kokous näkyi poliisipartioiden ja pukumiesten suurena määränä

Ul­ko­mi­nis­te­ri­ko­kouk­sen li­ve­lä­he­tys kiin­nos­ti ro­va­nie­me­läi­siä – kau­pun­ki­ku­vas­sa kokous näkyi po­lii­si­par­tioi­den ja pu­ku­mies­ten suurena määränä

07.05.2019 14:19

Pompeo ulotti kamp­pai­lun ark­ti­sel­le alueel­le – kiista Venäjän kanssa jat­ku­nee var­si­nai­ses­sa ko­kouk­ses­sa tänään

07.05.2019 08:17
Tilaajille
Rovaniemen kenttä täyttyy kansainvälisistä koneista – Sergei Lavrov saapui kentälle iltapäivällä

Ro­va­nie­men kenttä täyttyy kan­sain­vä­li­sis­tä ko­neis­ta – Sergei Lavrov saapui ken­täl­le il­ta­päi­väl­lä

06.05.2019 19:41
Poliisien poikkeuksellisen suuri määrä kiinnitti huomiota

Po­lii­sien poik­keuk­sel­li­sen suuri määrä kiin­nit­ti huo­mio­ta

06.05.2019 18:03
Tilaajille

His­to­rial­li­sen kovaa puhetta Lapissa – Yh­dys­val­tain ul­ko­mi­nis­te­ri Mike Pompeo syytti Venäjää ja Kiinaa: "Ha­luam­me­ko Jää­me­res­tä uuden Ete­lä-Kii­nan meren?"

06.05.2019 15:23
Tunnistatko tätä enää jäähalliksi? Lappi Areena muuttui täysin Rovaniemen historian tärkeimpään kokoukseen – paikallinen yritys tekee arvovieraidenkin ruoat, katso menu

Tun­nis­tat­ko tätä enää jää­hal­lik­si? Lappi Areena muuttui täysin Ro­va­nie­men his­to­rian tär­keim­pään ko­kouk­seen – pai­kal­li­nen yritys tekee ar­vo­vie­rai­den­kin ruoat, katso menu

05.05.2019 19:39
Tilaajille
Arktisen neuvoston ulkoministerien kokous vaikuttaa Rovaniemen liikenteeseen maanantaina ja tiistaina – valmisteluja tehdään jo sunnuntai-iltana

Ark­ti­sen neu­vos­ton ul­ko­mi­nis­te­rien kokous vai­kut­taa Ro­va­nie­men lii­ken­tee­seen maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na – val­mis­te­lu­ja tehdään jo sun­nun­tai-il­ta­na

05.05.2019 18:21
Katseet kääntyvät Pompeon ja Lavrovin kohtaamiseen Rovaniemellä – tällaisia he ovat ja näistä aiheista he todennäköisesti keskustelevat

Katseet kään­ty­vät Pompeon ja Lav­ro­vin koh­taa­mi­seen Ro­va­nie­mel­lä – täl­lai­sia he ovat ja näistä ai­heis­ta he to­den­nä­köi­ses­ti kes­kus­te­le­vat

05.05.2019 10:10
Tilaajille
Arktisen neuvoston kokous aiheuttaa liikennekatkoksia Rovaniemellä – Yhdysvaltain ulkoministeri tuo mukanaan omat turvamiehet ja autot

Ark­ti­sen neu­vos­ton kokous ai­heut­taa lii­ken­ne­kat­kok­sia Ro­va­nie­mel­lä – Yh­dys­val­tain ul­ko­mi­nis­te­ri tuo mu­ka­naan omat tur­va­mie­het ja autot

01.05.2019 08:00
Suurvaltojen ministerit saapuvat Rovaniemelle – kaupungissa vietetään toukokuussa arktisten kokousten superviikkoa

Suur­val­to­jen mi­nis­te­rit saa­pu­vat Ro­va­nie­mel­le – kau­pun­gis­sa vie­te­tään tou­ko­kuus­sa ark­tis­ten ko­kous­ten su­per­viik­koa

26.04.2019 07:30
Mike Pompeo ja Sergei Lavrov Lappi Areenalle toukokuussa? – Tämän kaiken korkean tason kokous vaatii

Mike Pompeo ja Sergei Lavrov Lappi Aree­nal­le tou­ko­kuus­sa? – Tämän kaiken korkean tason kokous vaatii

04.04.2019 11:00
Tilaajille