Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tietomurrot
Loma-asuntojen välittäjä Lomarenkaan varausjärjestelmä hakkeroitiin: "Murtautuja teki ilkivaltaa tuhoamalla järjestelmän tietoja"

Lo­ma-asun­to­jen vä­lit­tä­jä Lo­ma­ren­kaan va­raus­jär­jes­tel­mä hak­ke­roi­tiin: "Mur­tau­tu­ja teki il­ki­val­taa tu­hoa­mal­la jär­jes­tel­män tie­to­ja"

07.12.2023 21:39
Tilaajille
Vastaamon tietomurron oikeudenkäynti alkaa valmisteluistunnolla – laaja esitutkintamateriaali tulee julkiseksi

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron oi­keu­den­käyn­ti alkaa val­mis­te­luis­tun­nol­la – laaja esi­tut­kin­ta­ma­te­riaa­li tulee jul­ki­sek­si

26.10.2023 08:31
Traficomilta vakava varoitus tietomurtoaallosta suomalaisten organisaatioiden sähköpostitileillä

Tra­fi­co­mil­ta vakava va­roi­tus tie­to­mur­to­aal­los­ta suo­ma­lais­ten or­ga­ni­saa­tioi­den säh­kö­pos­ti­ti­leil­lä

20.10.2023 13:58 1
Satojen Lapin hyvinvointialueen asiakkaiden tietoja on saattanut joutua vääriin käsiin –  tietomurto koskee inkontinenssi- ja diabetestuotteiden kotiinkuljetuspalvelun asiakkaita

Satojen Lapin hy­vin­voin­ti­alueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – tie­to­mur­to koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

02.10.2023 16:10 3
Tilaajille
Oikeuden mukaan Vastaamon asiakastietoja ei ollut salattu riittävästi, ex-toimitusjohtaja Ville Tapiolle ehdollista

Oi­keu­den mukaan Vas­taa­mon asia­kas­tieto­ja ei ollut salattu riit­tä­väs­ti, ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja Ville Ta­piol­le eh­dol­lis­ta

18.04.2023 18:00
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto oli vasta alkua – Huijarifirmat, valeverkkokaupat, romanssipetkuttajat ja petolliset linkit vaanivat nykyään ketä tahansa

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­to oli vasta alkua – Hui­ja­ri­fir­mat, va­le­verk­ko­kau­pat, ro­mans­si­pet­kut­ta­jat ja pe­tol­li­set linkit vaa­ni­vat nykyään ketä tahansa

12.03.2023 06:30
Tilaajille
Vastaamon tietomurrosta epäilty on tuotu Suomeen

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty on tuotu Suomeen

25.02.2023 12:51
Noin sata pohjoissuomalaista Vastaamon ex-asiakasta on hakenut apua Rikosuhripäivystyksestä, esitutkinnassa kuullaan nyt uhreja – "En jaksa lähteä siihen hirveään rumbaan"

Noin sata poh­jois­suo­ma­lais­ta Vas­taa­mon ex-asia­kas­ta on hakenut apua Ri­ko­suh­ri­päi­vys­tyk­ses­tä, esi­tut­kin­nas­sa kuul­laan nyt uhreja – "En jaksa lähteä siihen hir­veään rum­baan"

13.11.2022 16:30 1
Tilaajille
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillystä tehty eurooppalainen etsintäkuulutus – KRP: "Poliisi on edistynyt tutkinnassa merkittävästi"

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäil­lys­tä tehty eu­roop­pa­lai­nen et­sin­tä­kuu­lu­tus – KRP: "Po­lii­si on edis­ty­nyt tut­kin­nas­sa mer­kit­tä­väs­ti"

28.10.2022 10:06
Vastaamon tietomurron esitutkinta valmis: kolmea epäillään rikoksista

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron esi­tut­kin­ta valmis: kolmea epäil­lään ri­kok­sis­ta

12.09.2022 12:47
STT:n tekstiviestipalvelun asiakkaiden nimet ja puhelinnumerot ovat voineet vuotaa verkkohyökkäyksessä

STT:n teks­ti­vies­ti­pal­ve­lun asiak­kai­den nimet ja pu­he­lin­nu­me­rot ovat voineet vuotaa verk­ko­hyök­käyk­ses­sä

05.08.2022 21:03
STT joutui kiristyshaittaohjelmalla tehdyn iskun kohteeksi

STT joutui ki­ris­tys­hait­ta­oh­jel­mal­la tehdyn iskun koh­teek­si

04.08.2022 19:25
Poliisi tutkii STT:hen kohdistunutta verkkohyökkäystä tietomurtona ja tietojärjestelmän häirintänä

Poliisi tutkii STT:hen koh­dis­tu­nut­ta verk­ko­hyök­käys­tä tie­to­mur­to­na ja tie­to­jär­jes­tel­män häi­rin­tä­nä

01.08.2022 17:00
Tietomurron uhreiksi joutuville yrityksille tarkat ohjeet ja palvelut verkossa – nämä ovat kaikkein kiireellisimmät toimenpiteet

Tie­to­mur­ron uh­reik­si jou­tu­vil­le yri­tyk­sil­le tarkat ohjeet ja pal­ve­lut ver­kos­sa – nämä ovat kaik­kein kii­reel­li­sim­mät toi­men­pi­teet

12.12.2021 18:30
Tilaajille
HS: Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron potilastietoja on vuodettu avoimeen verkkoon

HS: Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­ron po­ti­las­tie­to­ja on vuo­det­tu avoi­meen verk­koon

28.08.2021 10:32
Yli 500 miljoonan Facebook-käyttäjän käyttäjätiedot vuodettu verkkoon – tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järvisen mukaan tietokannassa on yli miljoonan suomalaisen tiedot

Yli 500 mil­joo­nan Fa­ce­book-käyt­tä­jän käyt­tä­jä­tie­dot vuo­det­tu verk­koon – tie­to­tek­niik­ka-asian­tun­ti­ja Petteri Jär­vi­sen mukaan tie­to­kan­nas­sa on yli mil­joo­nan suo­ma­lai­sen tiedot

03.04.2021 22:40 3
Kybervakoilun jäljet johtavat itään – tämän takia pieni Suomi kiinnostaa laittoman tiedustelun mahtimaita

Ky­ber­va­koi­lun jäljet joh­ta­vat itään – tämän takia pieni Suomi kiin­nos­taa lait­to­man tie­dus­te­lun mah­ti­mai­ta

24.03.2021 18:30
Tilaajille
Finnairin asiakkaiden tietoja vuotanut tietomurrossa – asiakkaita kehotetaan vaihtamaan salasana

Finn­ai­rin asiak­kai­den tietoja vuo­ta­nut tie­to­mur­ros­sa – asiak­kai­ta ke­ho­te­taan vaih­ta­maan sa­la­sa­na

04.03.2021 13:18
Vastaamon tulevaisuus puntarilla torstaina: jatkuuko toiminta? MTV: Yhtiön toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi erosi tehtävästään

Vas­taa­mon tu­le­vai­suus pun­ta­ril­la tors­tai­na: jat­kuu­ko toi­min­ta? MTV: Yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Heini Pirt­ti­jär­vi erosi teh­tä­väs­tään

26.01.2021 09:17
Eduskunnan tietomurron tutkinnassa ei läpimurtoa: "Rikostutkinta on kestävyyslaji varsinkin tämäntyyppisissä jutuissa"

Edus­kun­nan tie­to­mur­ron tut­kin­nas­sa ei lä­pi­mur­toa: "Ri­kos­tut­kin­ta on kes­tä­vyys­la­ji var­sin­kin tä­män­tyyp­pi­sis­sä ju­tuis­sa"

12.01.2021 14:47