Tehohoito
Tällaista on koronapotilaiden hoito teho-osastolla – "Tauti on selvästi pahempi, mitä se on aikaisemmin ollut"

Täl­lais­ta on ko­ro­na­po­ti­lai­den hoito te­ho-osas­tol­la – "Tauti on sel­väs­ti pa­hem­pi, mitä se on ai­kai­sem­min ollut"

03.04.2021 18:00 3
Tilaajille
Lapin sairaalat voivat hoitaa normaalioloissa vain kolmesta neljään koronapotilasta

Lapin sai­raa­lat voivat hoitaa nor­maa­li­olois­sa vain kol­mes­ta neljään ko­ro­na­po­ti­las­ta

19.03.2021 20:58
Tilaajille
Koronatestien epävarmuus johtaa turhiin eristyksiin teho-osastoilla – Resursseja menee hukkaan, mutta vaihtoehtoa ei ole

Ko­ro­na­tes­tien epä­var­muus johtaa turhiin eris­tyk­siin te­ho-osas­toil­la – Re­surs­se­ja menee huk­kaan, mutta vaih­to­eh­toa ei ole

21.01.2021 06:00
Ruotsi kieltäytyi Suomen tehohoitoavusta keväällä, mutta nyt tilanne kriisiytymässä – "Voi tulla aika, jolloin täytyy pyytää apua Pohjoismailta"

Ruotsi kiel­täy­tyi Suomen te­ho­hoi­to­avus­ta ke­vääl­lä, mutta nyt tilanne krii­siy­ty­mäs­sä – "Voi tulla aika, jolloin täytyy pyytää apua Poh­jois­mail­ta"

14.12.2020 20:28
Tilaajille
Suomalainen Orion tekee koronan hengityskonehoidossa keskeisen tärkeän lääkkeen, itse lääkeaine valmistetaan Oulussa – tehorauhoitteen tilauskanta kasvoi 400 prosenttia

Suo­ma­lai­nen Orion tekee koronan hen­gi­tys­ko­ne­hoi­dos­sa kes­kei­sen tärkeän lääk­keen, itse lää­ke­ai­ne val­mis­te­taan Oulussa – te­ho­rau­hoit­teen ti­laus­kan­ta kasvoi 400 pro­sent­tia

09.11.2020 18:52
Jällivaarassa koronatilanne on edelleen vakava, mutta hallinnassa – Potilaita ei tarvitse siirtää Suomeen ainakaan vielä

Jäl­li­vaa­ras­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen vakava, mutta hal­lin­nas­sa – Po­ti­lai­ta ei tar­vit­se siirtää Suomeen ai­na­kaan vielä

26.06.2020 08:34
Tilaajille
Tällainen on tyypillinen koronan vuoksi tehohoitoon joutunut suomalainen – yksi asia on yllättänyt potilaita hoitaneen erikoislääkärin

Täl­lai­nen on tyy­pil­li­nen koronan vuoksi te­ho­hoi­toon jou­tu­nut suo­ma­lai­nen – yksi asia on yl­lät­tä­nyt po­ti­lai­ta hoi­ta­neen eri­kois­lää­kä­rin

30.05.2020 10:26
Tilaajille

THL:n tie­dos­sa olevia ko­ro­na­kuo­le­mia Suo­mes­sa 90 – te­ho­hoi­dos­sa on 70 po­ti­las­ta

18.04.2020 14:11
Teho-osastoilla on koottu koronatiimejä kuin futisjoukkueita – Selvitimme, miksi hoito syö niin paljon suojaimia ja miksi henkilöstön riittävyydestä kannattaa huolestua

Te­ho-osas­toil­la on koottu ko­ro­na­tii­me­jä kuin fu­tis­jouk­kuei­ta – Sel­vi­tim­me, miksi hoito syö niin paljon suo­jai­mia ja miksi hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­des­tä kan­nat­taa huo­les­tua

18.04.2020 11:00
Tilaajille
Vialliset maskit aiheuttivat teho-osaston hoitajan sairastumisen Tromssassa

Vial­li­set maskit ai­heut­ti­vat te­ho-osas­ton hoi­ta­jan sai­ras­tu­mi­sen Troms­sas­sa

14.04.2020 10:20
Tilaajille

Yle: Lapissa tehdään pää­tök­siä te­ho­hoi­don ra­jaa­mi­ses­ta – turhat kes­kus­sai­raa­la­reis­sut ha­lu­taan välttää

04.04.2020 13:36
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirit eivät torju, mutta eivät lämpenekään Norrbottenin tarjoukselle tehohoidosta

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rit eivät torju, mutta eivät läm­pe­ne­kään Norr­bot­te­nin tar­jouk­sel­le te­ho­hoi­dos­ta

02.04.2020 18:03
Tilaajille
Norrbotten tarjoaa lappilaisille tehohoitoa, jos raja pidetään auki Ruotsissa työssä käyville hoitajille ja lääkäreille

Norr­bot­ten tarjoaa lap­pi­lai­sil­le te­ho­hoi­toa, jos raja pi­de­tään auki Ruot­sis­sa työssä käy­vil­le hoi­ta­jil­le ja lää­kä­reil­le

01.04.2020 18:43
Tilaajille
Pohdinta tehohoitopotilaiden siirtämisestä Uudeltamaalta maakuntiin on käynnistetty Suomessa

Poh­din­ta te­ho­hoi­to­po­ti­lai­den siir­tä­mi­ses­tä Uu­del­ta­maal­ta maa­kun­tiin on käyn­nis­tet­ty Suo­mes­sa

01.04.2020 07:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen sairaaloihin saadaan yhteensä sata tehohoitopaikkaa – henkilökunnan mahdollinen sairastuminen suurin huoli

Poh­jois-Suo­men sai­raa­loi­hin saadaan yh­teen­sä sata te­ho­hoi­to­paik­kaa – hen­ki­lö­kun­nan mah­dol­li­nen sai­ras­tu­mi­nen suurin huoli

31.03.2020 17:05
Tilaajille
Saako Touko tehohoitoa – ovatko kehitysvammaiset tehohoitojonon hännillä?
Kolumni Taru Salo

Saako Touko te­ho­hoi­toa – ovatko ke­hi­tys­vam­mai­set te­ho­hoi­to­jo­non hän­nil­lä?

31.03.2020 08:55
Tilaajille
Rajoitukset ovat jo hidastaneet koronaviruksen leviämistä – "Potilaiden määrä lisääntyy, mutta ei niin nopeasti kuin pelkäsimme"

Ra­joi­tuk­set ovat jo hi­das­ta­neet ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mis­tä – "Po­ti­lai­den määrä li­sään­tyy, mutta ei niin no­peas­ti kuin pel­kä­sim­me"

30.03.2020 16:28
Mihin unohtuivat pneumokokkirokotukset, joilla osaltaan helpotettaisiin tehohoidon painetta?
Kolumni Antti Kokkonen

Mihin unoh­tui­vat pneu­mo­kok­ki­ro­ko­tuk­set, joilla osal­taan hel­po­tet­tai­siin te­ho­hoi­don pai­net­ta?

30.03.2020 07:49
Tilaajille
Rajoitetaanko liikkumista? – Länsi-Pohjan johtajaylilääkäri pyysi sitä valtioneuvostolta jo viime viikolla

Ra­joi­te­taan­ko liik­ku­mis­ta? – Län­si-Poh­jan joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri pyysi sitä val­tio­neu­vos­tol­ta jo viime vii­kol­la

23.03.2020 14:54
Tilaajille

Mi­nis­te­riö oh­jeis­ta­nut sai­raan­hoi­to­pii­re­jä olemaan jul­kis­ta­mat­ta koronan takia te­ho­hoi­toon pää­ty­nei­den määriä

19.03.2020 21:20