Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Tehohoito
Lasten tehohoitoa vaivaa paha hoitajapula – Vakavin kriisi on pääkaupunkiseudulla, missä sairaanhoitopiiri nosti ahdingon esiin ilmoituksella itsestään

Lasten te­ho­hoi­toa vaivaa paha hoi­ta­ja­pu­la – Vakavin kriisi on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la, missä sai­raan­hoi­to­pii­ri nosti ah­din­gon esiin il­moi­tuk­sel­la it­ses­tään

04.12.2022 06:30
Tilaajille
Omikronilla on vaikeuksia päästä syvälle keuhkoihin, mikä vähensi tehohoidon tarvetta tänä keväänä

Omik­ro­nil­la on vai­keuk­sia päästä syvälle keuh­koi­hin, mikä vähensi te­ho­hoi­don tar­vet­ta tänä keväänä

28.05.2022 15:03
Tilaajille
Suomessa raportoitiin maanantaina noin 22  400 uutta koronavirustartuntaa – VR siirtyy maskipakosta suositukseen

Suo­mes­sa ra­por­toi­tiin maa­nan­tai­na noin 22  400 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – VR siirtyy mas­ki­pa­kos­ta suo­si­tuk­seen

07.03.2022 20:33
Tilaajille
LKS:n tehohoidon kapasiteetti riittää, vaikka koronatartuntojen määrä on huipussaan – Länsi-Pohjassa tehohoidon särkymävara on pieni

LKS:n te­ho­hoi­don ka­pa­si­teet­ti riit­tää, vaikka ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on hui­pus­saan – Län­si-Poh­jas­sa te­ho­hoi­don sär­ky­mä­va­ra on pieni

25.01.2022 15:13 3
Tilaajille
Tehohoidolla voi olla yllättäviä vaikutuksia mielenterveyteen – OYSissa työskentelevä erikoislääkäri kertoo, mitä kovimpien koronahoitojen henkisestä taakasta tiedetään

Te­ho­hoi­dol­la voi olla yl­lät­tä­viä vai­ku­tuk­sia mie­len­ter­vey­teen – OYSissa työs­ken­te­le­vä eri­kois­lää­kä­ri kertoo, mitä ko­vim­pien ko­ro­na­hoi­to­jen hen­ki­ses­tä taa­kas­ta tie­de­tään

05.01.2022 18:30
Tilaajille
Lähestyvä joulu ja koronapotilaiden kuormittama tehohoito saavat sairaalat miettimään, miten henkilöstö riittää pyhien yli – Oulussa etsitään jo vapaaehtoisia siirtämään lomiaan

Lä­hes­ty­vä joulu ja ko­ro­na­po­ti­lai­den kuor­mit­ta­ma te­ho­hoi­to saavat sai­raa­lat miet­ti­mään, miten hen­ki­lös­tö riittää pyhien yli – Oulussa et­si­tään jo va­paa­eh­toi­sia siir­tä­mään lomiaan

11.12.2021 11:55
Tilaajille
Johtajaylilääkäri: LKS pystyy hoitamaan kolme koronatehopotilasta ilman suuria erikoisjärjestelyjä

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: LKS pystyy hoi­ta­maan kolme ko­ro­na­te­ho­po­ti­las­ta ilman suuria eri­kois­jär­jes­te­ly­jä

05.12.2021 19:30 9
Tilaajille
OYSin lähes täydellä koronateholla henkilökunta tekee kaikkensa, mutta sairaanhoitaja pelkää tilannetta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

OYSin lähes täy­del­lä ko­ro­na­te­hol­la hen­ki­lö­kun­ta tekee kaik­ken­sa, mutta sai­raan­hoi­ta­ja pelkää ti­lan­net­ta, jossa pitää valita, ketä voidaan auttaa

03.12.2021 07:37 5
Tilaajille
Kiurun kommentti hoitopaikoista pelästytti – tehohoitoa koordinoiva lääkäri: Ministerin ilmaisuissa joskus enemmän dramatiikkaa kuin totuus olisikaan

Kiu­run ­kom­ment­ti ­hoi­to­pai­kois­ta ­pe­läs­tyt­ti – te­ho­hoi­toa koor­di­noi­va lää­kä­ri: Mi­nis­te­rin il­mai­suis­sa joskus enemmän dra­ma­tiik­kaa kuin totuus oli­si­kaan

26.11.2021 19:11 4
Tilaajille
Kiuru varoittaa: Suomessa jäljellä enää yksi tehohoitopaikka koronapotilaille, leikkaustoimintaa ajettava pian "radikaalisti alas"

Kiuru va­roit­taa: Suo­mes­sa jäl­jel­lä enää yksi te­ho­hoi­to­paik­ka ko­ro­na­po­ti­lail­le, leik­kaus­toi­min­taa ajet­ta­va pian "ra­di­kaa­lis­ti alas"

25.11.2021 15:36 10
Koronapandemian loppusuoraa odotellessa kannattaa käydä rokotuksessa
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­pan­de­mian lop­pu­suo­raa odo­tel­les­sa kan­nat­taa käydä ro­ko­tuk­ses­sa

21.11.2021 16:00 6
Tilaajille
Taskila Länsi-Pohjan tartunnoista: "Ei ole enää leikin asia, läpäisyinfektioita tulee koko ajan"

Taskila Län­si-Poh­jan tar­tun­nois­ta: "Ei ole enää leikin asia, lä­päi­sy­in­fek­tioi­ta tulee koko ajan"

18.11.2021 15:33 20
Tilaajille
Rajoituksiin palaaminen olisi iso arvovaltatappio pääministerille
Pääkirjoitus

Ra­joi­tuk­siin pa­laa­mi­nen olisi iso ar­vo­val­ta­tap­pio pää­mi­nis­te­ril­le

19.10.2021 16:32 10
Tilaajille
Koronarokotuksissa on ryhtiliikkeen paikka, jos haluamme avoimen yhteiskunnan takaisin
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa on ryh­ti­liik­keen paikka, jos ha­luam­me avoimen yh­teis­kun­nan ta­kai­sin

05.10.2021 21:57 2
Tilaajille
Lisääntyvä tehohoitotarve voi johtaa koronapotilaiden sairaalasiirtoihin – "Eivät huviretkiä, mutta osaavissa käsissä turvallisia"

Li­sään­ty­vä te­ho­hoi­to­tar­ve voi johtaa ko­ro­na­po­ti­lai­den sai­raa­la­siir­toi­hin – "Eivät hu­vi­ret­kiä, mutta osaa­vis­sa käsissä tur­val­li­sia"

05.08.2021 11:27
Tilaajille
Korona, kuten monet muut vitsaukset, pysyy keskuudessamme ja sen kanssa on opittava elämään järkevästi
Kolumni

Korona, kuten monet muut vit­sauk­set, pysyy kes­kuu­des­sam­me ja sen kanssa on opit­ta­va elämään jär­ke­väs­ti

03.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Tällaista on koronapotilaiden hoito teho-osastolla – "Tauti on selvästi pahempi, mitä se on aikaisemmin ollut"

Täl­lais­ta on ko­ro­na­po­ti­lai­den hoito te­ho-osas­tol­la – "Tauti on sel­väs­ti pa­hem­pi, mitä se on ai­kai­sem­min ollut"

03.04.2021 18:00 3
Tilaajille
Lapin sairaalat voivat hoitaa normaalioloissa vain kolmesta neljään koronapotilasta

Lapin sai­raa­lat voivat hoitaa nor­maa­li­olois­sa vain kol­mes­ta neljään ko­ro­na­po­ti­las­ta

19.03.2021 20:58
Tilaajille
Koronatestien epävarmuus johtaa turhiin eristyksiin teho-osastoilla – Resursseja menee hukkaan, mutta vaihtoehtoa ei ole

Ko­ro­na­tes­tien epä­var­muus johtaa turhiin eris­tyk­siin te­ho-osas­toil­la – Re­surs­se­ja menee huk­kaan, mutta vaih­to­eh­toa ei ole

21.01.2021 06:00
Ruotsi kieltäytyi Suomen tehohoitoavusta keväällä, mutta nyt tilanne kriisiytymässä – "Voi tulla aika, jolloin täytyy pyytää apua Pohjoismailta"

Ruotsi kiel­täy­tyi Suomen te­ho­hoi­to­avus­ta ke­vääl­lä, mutta nyt tilanne krii­siy­ty­mäs­sä – "Voi tulla aika, jolloin täytyy pyytää apua Poh­jois­mail­ta"

14.12.2020 20:28
Tilaajille