Taiwan

Tai­wa­nis­sa syyt­tä­jät ha­lua­vat pi­dät­tää työmaan joh­ta­jan ainakin 50 ih­mis­hen­keä vaa­ti­neen ju­na­tur­man vuoksi

03.04.2021 08:00

Löy­säl­le jääneen kä­si­jar­run epäil­lään ai­heut­ta­neen ainakin 50 ihmisen kuo­le­maan joh­ta­neen ju­na­tur­man Tai­wa­nis­sa

02.04.2021 18:51

Löy­säl­le jääneen kä­si­jar­run epäil­lään ai­heut­ta­neen yli 50 ihmisen kuo­le­maan joh­ta­neen ju­na­tur­man Tai­wa­nis­sa

02.04.2021 16:03

Ainakin 36 ihmisen ker­ro­taan kuol­leen ju­na­tur­mas­sa Tai­wa­nis­sa – osa vau­nuis­ta on jumissa tun­ne­lis­sa

02.04.2021 08:44

Kiina suuttui mil­jar­dien ase­kau­pois­ta Tai­wa­nil­le – asettaa pa­kot­tei­ta ame­rik­ka­lai­sil­le ase­jä­teil­le

29.10.2020 16:33

Nä­kö­kul­ma: Intian rajalta Hong­kon­giin ja Ete­lä-Kii­nan merelle – Kiina tuntuu hää­ri­vän nyt kaik­kial­la ase­man­sa vah­vis­ta­mi­sek­si

12.07.2020 20:19

Taiwan lah­joit­ti 200 000 kas­vo­mas­kia Poh­jois-Suo­meen – suo­juk­set otet­tiin vastaan tiis­tai­na

26.05.2020 13:54 1

Taiwan on ko­ro­na­tor­jun­nan mal­li­esi­merk­ki koko maail­mas­sa – mitä 24 mil­joo­nan asuk­kaan saa­rel­la on tehty oikein?

05.04.2020 16:22

Tai­wa­nin valinta kump­pa­nik­si toi Kiinan Prahan kau­pun­gin­joh­ta­jan kimp­puun – suo­ma­lais­ten ys­tä­vyys­kau­pun­kien ei kannata myydä ar­vo­jaan, va­roit­taa Prahan por­mes­ta­ri

15.02.2020 09:48

Tai­wa­nin istuva pre­si­dent­ti sai yli puolet äänistä – pre­si­den­tin­vaa­le­ja lei­ma­si­vat saaren suhteet Kiinaan

11.01.2020 18:52

Kiinan kar­sas­ta­ma pre­si­dent­ti on en­nak­ko­suo­sik­ki Tai­wa­nin vaa­leis­sa – suo­sio­ta nos­ta­vat Hong­kon­gin le­vot­to­muu­det ja vas­ta­eh­dok­kaan kohut

27.12.2019 08:17
Tilaajille

Vih­reäs­sä pel­ti­hal­lis­sa Tai­wa­nin len­to­ken­tän vie­res­sä kasvaa sa­laat­tia nel­jäs­sä­tois­ta ker­rok­ses­sa – eu­roop­pa­lai­nen kump­pa­ni­yri­tys haluaa ran­tau­tua Suomeen viiden vuoden sisään

09.12.2019 07:27
Tilaajille

Tie­dät­kö, mitä tar­koit­taa kii­na­lai­nen juttu? Ym­mär­rät sen, kun yrität pe­reh­tyä Tai­wa­nin ja Kiinan suh­tei­siin

16.11.2019 08:00
Tilaajille

"Olen ylpeä siitä, että tai­wa­ni­lai­set ovat avoimia ja kun­nioit­ta­vat eri­lai­sia ih­mi­siä", sanoo tai­wa­ni­lais­nuo­ri – Taiwan salli samaa su­ku­puol­ta olevien avio­lii­tot ja Pri­de-mars­si keräsi en­nä­tys­ylei­sön

05.11.2019 21:00
Tilaajille

Liit­to­lai­siaan me­net­tä­vä Taiwan kutsuu Kiinaa au­to­ri­tää­ri­sek­si uhkaksi ja syyttää pre­si­den­tin­vaa­lei­hin­sa se­kaan­tu­mi­ses­ta

07.10.2019 13:45