kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Niinistö vaatii Eurooppaa havahtumaan ja kantamaan vastuunsa – rauhan takaaminen vaatii vahvuutta

Nii­nis­tö vaatii Eu­roop­paa ha­vah­tu­maan ja kan­ta­maan vas­tuun­sa – rauhan ta­kaa­mi­nen vaatii vah­vuut­ta

01.01.2024 13:55 1
Pääministeri Orpo Ylellä itärajan tilanteesta: Suunta on huolestuttava, ilmiö on jatkumassa

Pää­mi­nis­te­ri Orpo Ylellä itä­ra­jan ti­lan­tees­ta: Suunta on huo­les­tut­ta­va, ilmiö on jat­ku­mas­sa

26.11.2023 17:48 3
Hallitus hakee lisätoimilla riittävää vaikuttavuutta itärajalle – yhtenä vaihtoehtona pidetty koko rajan sulkemista

Hal­li­tus hakee li­sä­toi­mil­la riit­tä­vää vai­kut­ta­vuut­ta itä­ra­jal­le – yhtenä vaih­to­eh­to­na pidetty koko rajan sul­ke­mis­ta

21.11.2023 14:00 4
Supo: Venäjä käyttää hyväkseen kaasuputken rikkoutumista – "Se maalaa kuvaa Euroopan heikosta energiaturvallisuudesta"

Supo: Venäjä käyttää hy­väk­seen kaa­su­put­ken rik­kou­tu­mis­ta – "Se maalaa kuvaa Eu­roo­pan hei­kos­ta ener­gia­tur­val­li­suu­des­ta"

12.10.2023 14:00
Tilaajille
Suomi hakee maaperälleen Naton testikeskuksia ja kiihdyttämöä – Tällaisia uusia vientireittejä liittoutuminen avaa suomalaisyrityksille

Suomi hakee maa­pe­räl­leen Naton tes­ti­kes­kuk­sia ja kiih­dyt­tä­möä – Täl­lai­sia uusia vien­ti­reit­te­jä liit­tou­tu­mi­nen avaa suo­ma­lais­yri­tyk­sil­le

05.10.2023 18:35 2
Tilaajille
Venäjällä toimiva Inkerin kirkko vihkii naispappeutta vastustavia lähetysjärjestöjen miehiä papeiksi – Supo varoittaa vierailuiden vahvistavan Venäjän tarinoita

Ve­nä­jäl­lä toimiva Inkerin kirkko vihkii nais­pap­peut­ta vas­tus­ta­via lä­he­tys­jär­jes­tö­jen miehiä pa­peik­si – Supo va­roit­taa vie­rai­lui­den vah­vis­ta­van Venäjän ta­ri­noi­ta

22.09.2023 20:01
Tilaajille
EU säilyy tärkeimpänä ulkopolitiikan työkaluna Nato-Suomessakin – Pääministeri Orpo: "Vahva, toimiva ja yhtenäinen EU on elintärkeä Suomelle"

EU säilyy tär­keim­pä­nä ul­ko­po­li­tii­kan työ­ka­lu­na Na­to-Suo­mes­sa­kin – Pää­mi­nis­te­ri Orpo: "Vahva, toimiva ja yh­te­näi­nen EU on elin­tär­keä Suo­mel­le"

21.08.2023 17:37
Tilaajille
Tutkija näkee Joe Bidenin vierailun selvänä viestinä Kremliin – Ulkopoliittisen instituutin Henri Vanhanen: "Tämä vierailu kertoo Venäjälle arvovaltatappiosta"

Tutkija näkee Joe Bidenin vie­rai­lun selvänä vies­ti­nä Krem­liin – Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin Henri Van­ha­nen: "Tämä vie­rai­lu kertoo Ve­nä­jäl­le ar­vo­val­ta­tap­pios­ta"

10.07.2023 18:37 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei in­nos­tu­ta liikaa Natosta – Suomi on van­hal­la pai­kal­laan, eli Venäjän vie­res­sä

14.04.2023 06:26 6
Tilaajille
Ukrainaa tuettava, muuten uhkana, että Venäjä jatkaa sotimista loputtomiin  – rovaniemeläislähtöinen professori: "Suomi on historian  oikealla puolella, sillä Venäjällä on vain vihollisia tai vasalleja"

Uk­rai­naa tuet­ta­va, muuten uhkana, että Venäjä jatkaa so­ti­mis­ta lo­put­to­miin – ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen pro­fes­so­ri: "Suomi on his­to­rian oi­keal­la puo­lel­la, sillä Ve­nä­jäl­lä on vain vi­hol­li­sia tai va­sal­le­ja"

24.02.2023 05:00 5
Tilaajille
Pitkän linjan ruotsalaisasiantuntijan kanta: Turkin hyväksyntä voi kestää vuodenkin eikä missään nimessä erikseen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yhdessä, kuten aloitimmekin sen"

Pitkän linjan ruot­sa­lais­asian­tun­ti­jan kanta: Turkin hy­väk­syn­tä voi kestää vuo­den­kin eikä missään nimessä erik­seen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yh­des­sä, kuten aloi­tim­me­kin sen"

02.02.2023 17:05 12
Tilaajille
Presidentti ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta: Suomi osallistuu Ukrainaa tukevaan EU:n sotilaalliseen avustusoperaatioon enintään 50 sotilaalla

Pre­si­dent­ti ja ulko- ja tur­val­li­suus­po­liit­ti­nen mi­nis­te­ri­va­lio­kun­ta: Suomi osal­lis­tuu Uk­rai­naa tu­ke­vaan EU:n so­ti­laal­li­seen avus­tus­ope­raa­tioon enin­tään 50 so­ti­laal­la

19.01.2023 20:52 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lueet­to­muu­den perään hai­kai­lua

03.01.2023 01:25 1
Tilaajille
Lappi on Naton solmukohta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, joka puhui ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta Lapin yliopistolla

Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aal­to­la, joka puhui ajan­koh­tai­ses­ta tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta Lapin yli­opis­tol­la

28.11.2022 20:30 5
Tilaajille
Analyysi: Ydinaseiden säilöminen Suomessa on turhaa teoriapuhetta – Yhdysvallat varoo jakamasta ydinaseitaan nykyistä laajemmalle ja karttaa Venäjän turhaa ärsyttämistä

Ana­lyy­si: Ydin­asei­den säi­lö­mi­nen Suo­mes­sa on turhaa teo­ria­pu­het­ta – Yh­dys­val­lat varoo ja­ka­mas­ta ydin­asei­taan ny­kyis­tä laa­jem­mal­le ja karttaa Venäjän turhaa är­syt­tä­mis­tä

05.11.2022 18:30
Tilaajille
Eversti Aki Heikkinen valvoo uusien häivehävittäjien hankintaa Washingtonissa – Hornetienkin aseista vielä odottamatonta hyötyä

Eversti Aki Heik­ki­nen valvoo uusien häi­ve­hä­vit­tä­jien han­kin­taa Wa­shing­to­nis­sa – Hor­ne­tien­kin aseista vielä odot­ta­ma­ton­ta hyötyä

27.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Suomi voi olla Naton täysjäsen jo syksyllä, mutta Mika Aaltola ei vielä korkkaisi samppanjapulloa

Suomi voi olla Naton täys­jä­sen jo syk­syl­lä, mutta Mika Aaltola ei vielä kork­kai­si samp­pan­ja­pul­loa

29.06.2022 13:59 1
Niinistö arvioi Kultarannan Nato-puheita – Turkin tyynnyttämiseksi ratkaisut eivät tule yhtäkkiä: "Pitää jatkaa rauhallisesti mutta päättäväisesti"

Nii­nis­tö arvioi Kul­ta­ran­nan Na­to-pu­hei­ta – Turkin tyyn­nyt­tä­mi­sek­si rat­kai­sut eivät tule yh­täk­kiä: "Pitää jatkaa rau­hal­li­ses­ti mutta päät­tä­väi­ses­ti"

12.06.2022 21:08
Tilaajille
Merivoimien uudet korvetit soveltuvat Nato-aikana maailman merille – "Ei paljoakaan maantieteellisiä rajoittavia tekijöitä"

Me­ri­voi­mien uudet kor­ve­tit so­vel­tu­vat Na­to-ai­ka­na maail­man merille – "Ei pal­joa­kaan maan­tie­teel­li­siä ra­joit­ta­via te­ki­jöi­tä"

12.06.2022 18:30
Tilaajille
Brysselissä Naton päämajaa vastapäätä toimii Suomen Nato-edustusto, jossa paiskitaan nyt kovaa töitä – Edustuston työntekijä: "Aivoni ovat ihan muusia"

Brys­se­lis­sä Naton pää­ma­jaa vas­ta­pää­tä toimii Suomen Na­to-edus­tus­to, jossa pais­ki­taan nyt kovaa töitä – Edus­tus­ton työn­te­ki­jä: "Aivoni ovat ihan muusia"

16.05.2022 18:33
Tilaajille