Rovaniemen seurakunta
Rovaniemen seurakuntakeskuksessa alkaa iso remontti – Evakossa ei voi järjestää häitä tai muistotilaisuuksia

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa alkaa iso re­mont­ti – Eva­kos­sa ei voi jär­jes­tää häitä tai muis­to­ti­lai­suuk­sia

17.07.2020 21:14 1
Tilaajille
Yli 400 lappilaista vainajaa vietiin Ouluun tai Kajaaniin tuhkattavaksi viime vuonna – Kuskaaminen jatkuu, sillä Lapin ensimmäinen oma krematorio jumi laitetoimittajien nahisteluun

Yli 400 lap­pi­lais­ta vai­na­jaa vietiin Ouluun tai Ka­jaa­niin tuh­kat­ta­vak­si viime vuonna – Kus­kaa­mi­nen jatkuu, sillä Lapin en­sim­mäi­nen oma kre­ma­to­rio jumi lai­te­toi­mit­ta­jien na­his­te­luun

17.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Rovaniemen krematorio on tulossa Tavivaaran kappelin yhteyteen – seurakunta ottaa 1,2 miljoonaa euroa lainaa rakentamiseen

Ro­va­nie­men kre­ma­to­rio on tulossa Ta­vi­vaa­ran kap­pe­lin yh­tey­teen – seu­ra­kun­ta ottaa 1,2 mil­joo­naa euroa lainaa ra­ken­ta­mi­seen

11.06.2020 11:20 0
Tilaajille
Rovaniemen seurakuntakeskus muuttaa elokuussa Osuuspankin taloon – Edessä viiden miljoonan remontti

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta­kes­kus muuttaa elo­kuus­sa Osuus­pan­kin taloon – Edessä viiden mil­joo­nan re­mont­ti

04.06.2020 09:00 0
Rovaniemen kirkkoneuvosto esittää lisää rahaa tämän vuoden budjettiin – Seurakuntakeskuksen remontin on määrä alkaa syyskuussa, ja se maksaa yli viisi miljoonaa euroa

Ro­va­nie­men kirk­ko­neu­vos­to esittää lisää rahaa tämän vuoden bud­jet­tiin – Seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen re­mon­tin on määrä alkaa syys­kuus­sa, ja se maksaa yli viisi mil­joo­naa euroa

29.05.2020 21:13 0
Tilaajille
Yrittäjiltäkin tullut avunpyyntöjä – Rovaniemen diakoniatyössä nähdään koronan vaikutukset

Yrit­tä­jil­tä­kin tullut avun­pyyn­tö­jä – Ro­va­nie­men dia­ko­nia­työs­sä nähdään koronan vai­ku­tuk­set

29.04.2020 08:59 0
Rippileirien kohtalo vielä auki Rovaniemellä –  seurakunnalla suunnitelma leirien siirtämisestä syksyyn ja jopa joululomalle

Rip­pi­lei­rien kohtalo vielä auki Ro­va­nie­mel­lä – seu­ra­kun­nal­la suun­ni­tel­ma leirien siir­tä­mi­ses­tä syksyyn ja jopa jou­lu­lo­mal­le

21.04.2020 14:22 0
Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaali siirtyi marraskuulle

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran­vaa­li siirtyi mar­ras­kuul­le

08.04.2020 09:04 0
Tilaajille

Dia­ko­nian ryhmät ja ti­lai­suu­det tauolla Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa

24.03.2020 14:52 0
Rovaniemen kirkkoherranvaalin siirtoa harkitaan

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin siirtoa har­ki­taan

13.03.2020 13:58 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Kirk­ko­val­tuus­to ei ole juo­nit­te­lus­ta vapaa vyöhyke

26.02.2020 06:03 0
Tilaajille
Lukijalta: Kirkkovaltuusto ei ole juonittelusta vapaa vyöhyke
Lukijalta Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Kirk­ko­val­tuus­to ei ole juo­nit­te­lus­ta vapaa vyöhyke

24.02.2020 09:52 0
Sairaalapapilla oli Rovaniemellä liki 1 500 kohtaamista viime vuonna – rukouksia, keskusteluja, ehtoollisia ja myös traumojen jälkipuintia

Sai­raa­la­pa­pil­la oli Ro­va­nie­mel­lä liki 1 500 koh­taa­mis­ta viime vuonna – ru­kouk­sia, kes­kus­te­lu­ja, eh­tool­li­sia ja myös trau­mo­jen jäl­ki­puin­tia

18.02.2020 16:31 0

Ro­va­nie­men kirk­ko­neu­vos­to päätti tä­pä­räs­ti ää­nes­täen kirk­ko­her­ra­va­lin­nan psy­ko­lo­gi­sis­ta tes­teis­tä

18.02.2020 14:10 0
Seitsemän hakijaa kirkkoherraksi – Tuomikapituli päättää kolmen viikon päästä ketkä heistä yltävät vaaliin

Seit­se­män hakijaa kirk­ko­her­rak­si – Tuo­mi­ka­pi­tu­li päättää kolmen viikon päästä ketkä heistä yltävät vaaliin

17.02.2020 16:04 0
Rovaniemen kirkkoherran virkaan seitsemän hakijaa, Keminmaan kirkkoherraksi yksi

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran virkaan seit­se­män ha­ki­jaa, Ke­min­maan kirk­ko­her­rak­si yksi

17.02.2020 15:59 0
Tilaajille
Kirkon perheneuvonnassa asiakasennätys – Rovaniemellä yleisin pulma pariskunnan vuorovaikutusongelmat

Kirkon per­he­neu­von­nas­sa asia­kas­en­nä­tys – Ro­va­nie­mel­lä yleisin pulma pa­ris­kun­nan vuo­ro­vai­ku­tus­on­gel­mat

07.02.2020 10:19 0
Rovaniemen krematoriohanke viivästyy edelleen – tuhkauslaitteiston hankinnasta valitettiin taas

Ro­va­nie­men kre­ma­to­rio­han­ke vii­väs­tyy edel­leen – tuh­kaus­lait­teis­ton han­kin­nas­ta va­li­tet­tiin taas

06.02.2020 18:49 0
Tilaajille
Lämpimänä höyryävä soppatykki kerää huonollakin ilmalla satoja rovaniemeläisiä syömään yhdessä

Läm­pi­mä­nä höy­ryä­vä sop­pa­tyk­ki kerää huo­nol­la­kin ilmalla satoja ro­va­nie­me­läi­siä syömään yhdessä

31.01.2020 12:22 0
Toimittajalta: Tuomiokapituli piti kiinni vallastaan, kun se päätti suorasta kirkkoherran vaalista
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Tuo­mioka­pi­tu­li piti kiinni val­las­taan, kun se päätti suo­ras­ta kirk­ko­her­ran vaa­lis­ta

22.01.2020 10:01 0