Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kylät
Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti posiolaisen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti po­sio­lai­sen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

02.12.2023 05:00 6
Tilaajille
"Jos pienyrittäjät täältä lähtevät niin silloin tyhjenevät ne mummonmökitkin" – Sallan kunnan harvoja palveluita kiitellään Paloperällä

"Jos pien­yrit­tä­jät täältä läh­te­vät niin silloin tyh­je­ne­vät ne mum­mon­mö­kit­kin" – Sallan kunnan harvoja pal­ve­lui­ta kii­tel­lään Pa­lo­pe­räl­lä

16.11.2023 20:30
Tilaajille
Kairalan kylällä on vain vähän palveluita, mutta kylätoimijoilla riittää uskoa yrittäjyyteen ja kehitykseen

Kai­ra­lan kylällä on vain vähän pal­ve­lui­ta, mutta ky­lä­toi­mi­joil­la riittää uskoa yrit­tä­jyy­teen ja ke­hi­tyk­seen

21.08.2023 19:30 3
Tilaajille
Kieringin värikäs ja taiteellinen kylä – kylän taidenäyttelyt ja -kurssit ovat kiinnostaneet ihmisiä saapumaan kauempaakin

Kie­rin­gin värikäs ja tai­teel­li­nen kylä – kylän tai­de­näyt­te­lyt ja -kurs­sit ovat kiin­nos­ta­neet ihmisiä saa­pu­maan kauem­paa­kin

04.08.2023 17:40 1
Tilaajille
Sallan ja Posion rajakylillä tavoitteena järjestää yhteistä toimintaa kyläläisten iloksi – Piste kollektiivin Kuninkaalliset juhlat keräsivät salin täyteen katsojia

Sallan ja Posion ra­ja­ky­lil­lä ta­voit­tee­na jär­jes­tää yh­teis­tä toi­min­taa ky­lä­läis­ten iloksi – Piste kol­lek­tii­vin Ku­nin­kaal­li­set juhlat ke­rä­si­vät salin täyteen kat­so­jia

16.07.2023 16:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kil­pai­lu­haas­te sou­ta­jil­le ja huo­paa­jil­le

03.07.2023 06:01
Iso osa lap­pi­lais­ten pik­ku­ky­lien elin­voi­mas­ta on va­paa­eh­tois­ten ak­tii­vien ansiota – ”Ilman ky­lä­yh­dis­tyk­siä kun­nil­la menisi vielä paljon huo­nom­min”

Iso osa lap­pi­lais­ten pik­ku­ky­lien elin­voi­mas­ta on va­paa­eh­tois­ten ak­tii­vien ansiota – ”Ilman ky­lä­yh­dis­tyk­siä kun­nil­la menisi vielä paljon huo­nom­min”

19.06.2023 05:00 4
Tilaajille
Valtakunnallinen Avoimet Kylät -päivä järjestetään lauantaina – luvassa on aktiviteetteja kirpputoreista letkunheiton MM-kisoihin

Val­ta­kun­nal­li­nen Avoimet Kylät -päivä jär­jes­te­tään lauan­tai­na – luvassa on ak­ti­vi­teet­te­ja kirp­pu­to­reis­ta let­kun­hei­ton MM-ki­soi­hin

09.06.2023 08:00
Tilaajille
Diskovalot välkkyvät myös Rovaniemen kaukaisimmissa kolkissa – keskustassa asuvat pääsevät todistamaan hullujen ideoiden toteutusta kaupungin tarjoamalla bussikyydillä

Dis­ko­va­lot välk­ky­vät myös Ro­va­nie­men kau­kai­sim­mis­sa kol­kis­sa – kes­kus­tas­sa asuvat pää­se­vät to­dis­ta­maan hul­lu­jen ideoi­den to­teu­tus­ta kau­pun­gin tar­joa­mal­la bus­si­kyy­dil­lä

20.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Kylätalo kylmilleen ja ovet säppiin?  Energian hinnan nousu on ajanut seurantaloja tukalaan tilanteeseen myös Rovaniemellä

Ky­lä­ta­lo kyl­mil­leen ja ovet säp­piin? Ener­gian hinnan nousu on ajanut seu­ran­ta­lo­ja tu­ka­laan ti­lan­tee­seen myös Ro­va­nie­mel­lä

09.03.2023 10:56 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lan­de­pauk­ku­na on hyvä olla

10.12.2022 05:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Rautatie oli Kaulirannan kylän elämänlanka – Ylitornion Kauliranta mainitaan aikakirjoissa ensimmäisen kerran omana rekisterikylänään vuonna 1604

Kir­ja-ar­vio: Rau­ta­tie oli Kau­li­ran­nan kylän elä­män­lan­ka – Y­li­tor­nion Kau­li­ran­ta mai­ni­taan ai­ka­kir­jois­sa en­sim­mäi­sen kerran omana re­kis­te­ri­ky­lä­nään vuonna 1604

09.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Aulangot muuttivat Sonkaan luonnon rauhaan, mutta pian lähimetsä kaadettiin soranottoalueen tieltä – lähiasukkaat eivät saaneet etukäteen tietoa laajoista maanottoluvista

Au­lan­got muut­ti­vat Sonkaan luonnon rau­haan, mutta pian lä­hi­met­sä kaa­det­tiin so­ran­ot­to­alueen tieltä – lä­hi­asuk­kaat eivät saaneet etu­kä­teen tietoa laa­jois­ta maan­ot­to­lu­vis­ta

04.11.2022 05:00 34
Tilaajille
Kylien parhaat puolet esiin työpajojen avulla – "Kartoitamme kylän identiteettiä, vahvuuksia sekä kehittämistarpeita"

Kylien parhaat puolet esiin työ­pa­jo­jen avulla – "­Kar­toi­tam­me kylän iden­ti­teet­tiä, vah­vuuk­sia sekä ke­hit­tä­mis­tar­pei­ta"

20.07.2022 07:00
Tilaajille
Kylillä tapahtuu lauantaina – useat lappilaiskylät ovat mukana samana päivänä pidettävissä Avoimet kylät -tapahtumassa sekä Kyläkauppapäivässä

Kylillä ta­pah­tuu lauan­tai­na – useat lap­pi­lais­ky­lät ovat mukana samana päivänä pi­det­tä­vis­sä Avoimet kylät -ta­pah­tu­mas­sa sekä Ky­lä­kaup­pa­päi­väs­sä

11.06.2022 10:52
Tilaajille
Esteellisyyksiä, hämäräperäinen "laina"... Pengoimme rikasta säätiötä, joka kuohuttaa Rovaniemellä –  tajusiko kaupunki, mitä kaikkea se kuntaliitoksessa hörppäsi, kysyy asiantuntija

Es­teel­li­syyk­siä, hä­mä­rä­pe­räi­nen "lai­na"... Pen­goim­me rikasta sää­tiö­tä, joka kuo­hut­taa Ro­va­nie­mel­lä – ta­ju­si­ko kau­pun­ki, mitä kaikkea se kun­ta­lii­tok­ses­sa hörp­pä­si, kysyy asian­tun­ti­ja

21.05.2022 06:00 29
Tilaajille
Kirja-arvio: Kylä kaivosten ristipaineissa – Kersilössä on ollut asutusta jo paljon ennen kuin kylä sai nimensä

Kir­ja-ar­vio: Kylä kai­vos­ten ris­ti­pai­neis­sa – Ker­si­lös­sä on ollut asu­tus­ta jo paljon ennen kuin kylä sai nimensä

17.05.2022 10:45
Tilaajille
"Ei osata ajatella, että kyläläinen voisi olla muuta kuin hetero" – Hanna Peltomaa selvitti väitöstutkimuksessaan, millaista sateenkaari-ihmisten elämä lappilaisissa kylissä on

"Ei osata aja­tel­la, että ky­lä­läi­nen voisi olla muuta kuin hetero" – Hanna Pel­to­maa sel­vit­ti väi­tös­tut­ki­muk­ses­saan, mil­lais­ta sa­teen­kaa­ri-ih­mis­ten elämä lap­pi­lai­sis­sa kylissä on

21.01.2022 06:30 3
Tilaajille

Vuoden lap­pi­lais­ta kylää et­si­tään jälleen

12.01.2022 16:30
Tilaajille
Rovaniemellä kylien yhdistykset ovat työllistäneet jo 15 henkilöä hankkeen avulla – ”Tavoitteena on, ettei kylissä asuminen ole töiden kannalta ongelma”

Ro­va­nie­mel­lä kylien yh­dis­tyk­set ovat työl­lis­tä­neet jo 15 hen­ki­löä hank­keen avulla – ”Ta­voit­tee­na on, ettei kylissä asu­mi­nen ole töiden kan­nal­ta on­gel­ma”

02.09.2021 06:30 1
Tilaajille