riskisijoitukset
Viimeisin tunti
Poliisi käynnistää esitutkinnan Rovaniemen sijoitustoimista

Poliisi käyn­nis­tää esi­tut­kin­nan Ro­va­nie­men si­joi­tus­toi­mis­ta

12:51 3
Tilaajille
Kuukausi

Kaup­pa­leh­ti: Pi­ka­vip­pi­yh­tiö Mashin sa­nee­raus hy­lät­tiin, yhtiö oli yksi niistä yri­tyk­sis­tä joiden tap­piol­li­sia vel­ka­kir­jo­ja Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö omisti

24.02.2021 09:16 3
Tilaajille
Rovaniemen sijoituskohu puhuttaa vaalien alla – Kaupunki kokosi kysymyksiä ja vastauksia kaupungin sijoitustoiminnasta

Ro­va­nie­men si­joi­tus­ko­hu pu­hut­taa vaalien alla – Kau­pun­ki kokosi ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia kau­pun­gin si­joi­tus­toi­min­nas­ta

23.02.2021 10:31 1
Tilaajille
Rovaniemi kotiutti sijoituksensa myrskyn yltyessä – uudet sijoitusohjeet ovat tekeillä

Ro­va­nie­mi ko­tiut­ti si­joi­tuk­sen­sa myrskyn yl­tyes­sä – uudet si­joi­tus­oh­jeet ovat te­keil­lä

18.02.2021 16:54 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Sa­la­myh­käi­syys Ro­va­nie­men si­joi­tus­ten sel­vi­tyk­ses­sä jatkuu

12.02.2021 19:40 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

"Kylien elin­kei­no­jen puo­lus­ta­ja­na esiin­ty­nyt Heli Vä­li­kan­gas on jou­tu­nut ajo­jah­din koh­teek­si"

11.02.2021 17:48
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus teki valvontapyynnön Kylien kehittämissäätiöstä – "Haluamme, että asia tutkitaan niin perinpohjaisesti kuin voidaan"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus teki val­von­ta­pyyn­nön Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiös­tä – "Ha­luam­me, että asia tut­ki­taan niin pe­rin­poh­jai­ses­ti kuin voi­daan"

10.02.2021 13:51 8
Tilaajille
Rovaniemen riskisijoitusten uusin käänne: Tutkintapyyntö poliisille ja virasta pidättäminen

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tus­ten uusin käänne: Tut­kin­ta­pyyn­tö po­lii­sil­le ja virasta pi­dät­tä­mi­nen

08.02.2021 21:28 18
Tilaajille
Vanhemmat
Kaupunginhallitus esittää erityistilintarkastusta Front Finance -sijoituksista

Kau­pun­gin­hal­li­tus esittää eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus­ta Front Finance -si­joi­tuk­sis­ta

19.01.2021 07:00 4
Tilaajille
Toimittajalta: Riskisijoitus tulee kalliiksi Rovaniemelle, mutta myös sen poliittinen hinta voi olla raskas
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ris­ki­si­joi­tus tulee kal­liik­si Ro­va­nie­mel­le, mutta myös sen po­liit­ti­nen hinta voi olla raskas

13.01.2021 08:47 5
Rovaniemen kylien kehittämissäätiön sääntöjä halutaan uusia – säätiön miljoonaomaisuuden hallinta pysyisi silti tiukasti säätiön hallituksen näpeissä

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön sään­tö­jä ha­lu­taan uusia – säätiön mil­joo­na­omai­suu­den hal­lin­ta pysyisi silti tiu­kas­ti säätiön hal­li­tuk­sen nä­peis­sä

12.01.2021 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki muutti Heli Välikankaan tehtäväkuvaa määräajaksi – "Jatkan Ounastähden toimitusjohtajana ja säätiön asiamiehenä normaalisti"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki muutti Heli Vä­li­kan­kaan teh­tä­vä­ku­vaa mää­rä­ajak­si – "Jatkan Ou­nas­täh­den toi­mi­tus­joh­ta­ja­na ja säätiön asia­mie­he­nä nor­maa­lis­ti"

22.12.2020 19:59 4
Tilaajille
Selvitys Rovaniemen riskisijoituksista valmistuu tammikuussa – Kahden miljoonan sijoitukset tuottivat ainakin 731 000 euroa tappiota

Sel­vi­tys Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tuk­sis­ta val­mis­tuu tam­mi­kuus­sa – Kahden mil­joo­nan si­joi­tuk­set tuot­ti­vat ainakin 731 000 euroa tap­pio­ta

22.12.2020 11:33 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Si­joi­tus­on­gel­mien siir­tä­mi­nen si­vu­rai­teel­le jatkuu

05.12.2020 05:44
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö pui perjantaina riskisijoituksiaan – Sijoitustoiminnasta tehtiin kantelu

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö pui per­jan­tai­na ris­ki­si­joi­tuk­siaan – Si­joi­tus­toi­min­nas­ta tehtiin kantelu

03.12.2020 06:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Konstenius

Peiliin kat­so­mi­sen paikka

14.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Säätiön lopettamiselle vähän kannattajia – Kysyimme valtuustoryhmien puheenjohtajilta, miten Rovaniemen kylien kehittämissäätiö on selvinnyt tehtävästään ja tulisiko säätiö purkaa tai sen sääntöjä muuttaa

Säätiön lo­pet­ta­mi­sel­le vähän kan­nat­ta­jia – Ky­syim­me val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jil­ta, miten Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö on sel­vin­nyt teh­tä­väs­tään ja tu­li­si­ko säätiö purkaa tai sen sään­tö­jä muuttaa

09.11.2020 18:28 1
Tilaajille
Tällainen on riskibisneksissä mukana oleva Rovaniemen kylien kehittämissäätiö – Miljoonasäätiöllä taivuteltiin Rovaniemen maalaiskunnan päättäjät kuntaliitoksen taakse

Täl­lai­nen on ris­ki­bis­nek­sis­sä mukana oleva Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö – Mil­joo­na­sää­tiöl­lä tai­vu­tel­tiin Ro­va­nie­men maa­lais­kun­nan päät­tä­jät kun­ta­lii­tok­sen taakse

06.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sijoitti lähes kaksi miljoonaa euroa kulutusluottobisnekseen, ja nyt sitä voi uhata iso tappio

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö si­joit­ti lähes kaksi mil­joo­naa euroa ku­lu­tus­luot­to­bis­nek­seen, ja nyt sitä voi uhata iso tappio

06.11.2020 06:30 8
Tilaajille
Rovaniemen päättäjät ovat selityksen velkaa siitä, miksi he päättivät sijoittaa kaupunkilaisten rahoja eettisesti arveluttavaan riskiyhtiöön
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ro­va­nie­men päät­tä­jät ovat se­li­tyk­sen velkaa siitä, miksi he päät­ti­vät si­joit­taa kau­pun­ki­lais­ten rahoja eet­ti­ses­ti ar­ve­lut­ta­vaan ris­ki­yh­tiöön

04.11.2020 18:00 17
Tilaajille