Työelämä: Tornion Prisman työn­te­ki­jät pitivät mi­nuu­tin mit­tai­sen työn­sei­sauk­sen

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa päivän luukku tästä

Pelkosenniemen kunta
Pelkosenniemelle ja Savukoskelle löytyi lääkäri loppuvuodeksi – kuntayhtymä pääsi kompromissiin myös vuodeosaston kiistassa

Pel­ko­sen­nie­mel­le ja Sa­vu­kos­kel­le löytyi lääkäri lop­pu­vuo­dek­si – kun­ta­yh­ty­mä pääsi komp­ro­mis­siin myös vuo­de­osas­ton kiis­tas­sa

28.09.2022 13:38 2
Tilaajille
Pelkosenniemen molemmat lääkärit irtisanoutuivat – taustalla kuntien ristiriita vuodeosastosta: "Tämä on surkea tilanne kuntalaisille"

Pel­ko­sen­nie­men mo­lem­mat lää­kä­rit ir­ti­sa­nou­tui­vat – taus­tal­la kuntien ris­ti­rii­ta vuo­deo­sas­tos­ta: "Tämä on surkea tilanne kun­ta­lai­sil­le"

23.09.2022 14:27 11
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kahdeksasta paikasta vuodeosastolla paisui Itä-Lapissa iso kiista – riitainen ja poukkoileva päätöksenteko kertoo luottamuksen puutteesta

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kah­dek­sas­ta pai­kas­ta vuo­de­osas­tol­la paisui Itä-La­pis­sa iso kiista – rii­tai­nen ja pouk­koi­le­va pää­tök­sen­te­ko kertoo luot­ta­muk­sen puut­tees­ta

07.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Yhtymähallitus äänesti jatkoa Pelkosenniemen vuodeosastolle, mutta rahoitus puuttuu – "Olemme edelleen samassa pullonkaulatilanteessa"

Yh­ty­mä­hal­li­tus äänesti jatkoa Pel­ko­sen­nie­men vuo­deo­sas­tol­le, mutta ra­hoi­tus puuttuu – "Olemme edel­leen samassa pul­lon­kau­la­ti­lan­tees­sa"

06.09.2022 11:04 5
Tilaajille
Kiista Pelkosenniemen vuodeosastosta kärjistyi väliaikaiseen sulkuun, potilaat siirrettiin Sodankylään: "Meille on nyt mahdoton rekrytoida hoitajia"

Kiista Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­tos­ta kär­jis­tyi vä­li­ai­kai­seen sul­kuun, po­ti­laat siir­ret­tiin So­dan­ky­lään: "Meille on nyt mah­do­ton rek­ry­toi­da hoi­ta­jia"

05.09.2022 18:15 2
Tilaajille
Pelkosenniemen päiväkoti-koulu ei valmistu lukuvuoden alkuun – Rehtori: "Onni, että meillä on katto pään päällä"

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti-kou­lu ei val­mis­tu lu­ku­vuo­den alkuun – Reh­to­ri: "Onni, että meillä on katto pään päällä"

09.08.2022 19:07
Tilaajille
Pyhätunturin alamäkipyöräreitin rakentaminen alkaa pian

Py­hä­tun­tu­rin ala­mä­ki­pyö­rä­rei­tin ra­ken­ta­mi­nen alkaa pian

28.03.2022 11:02
Tilaajille
Toimittajalta: Pelkosenniemen vuodeosaston lakkautus kosketti minua, ja pian se on muidenkin rovaniemeläisten asia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­ton lak­kau­tus kos­ket­ti minua, ja pian se on mui­den­kin ro­va­nie­me­läis­ten asia

04.01.2022 15:11 1
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mel­lä ete­ne­mäs­sä poik­keuk­sel­li­nen esitys: Kunta aikoo laskea tu­lo­ve­roa

29.10.2021 12:40
Tilaajille
Pelkosenniemellä tehtiin henkilövalinnat yksimielisesti – Kunnanvaltuustoa johtaa Jani Jaakkola ja kunnanhallitusta Markku Kankaanranta

Pel­ko­sen­nie­mel­lä tehtiin hen­ki­lö­va­lin­nat yk­si­mie­li­ses­ti – Kun­nan­val­tuus­toa johtaa Jani Jaak­ko­la ja kun­nan­hal­li­tus­ta Markku Kan­kaan­ran­ta

09.08.2021 21:00
Tilaajille
Pelkosenniemi hyväksyi ylijäämäisen tilinpäätöksen

Pel­ko­sen­nie­mi hy­väk­syi yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen

23.06.2021 18:51
Tilaajille
Pelkosenniemi hakee 700 000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – Koronapandemian vaikutukset kunnan taloudelle noin 200 000 euroa

Pel­ko­sen­nie­mi hakee 700 000 euroa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta – Ko­ro­na­pan­de­mian vai­ku­tuk­set kunnan ta­lou­del­le noin 200 000 euroa

13.08.2020 16:00 1
Tilaajille
Mikä Lapin kuntien johdossa oikein mättää? Tutkijan mukaan uudistava johtaja törmää usein syvällä istuvaan kulttuuriin, jota on liki mahdoton muuttaa

Mikä Lapin kuntien joh­dos­sa oikein mättää? Tut­ki­jan mukaan uu­dis­ta­va johtaja törmää usein syvällä is­tu­vaan kult­tuu­riin, jota on liki mah­do­ton muuttaa

03.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Pelkosenniemi tavoittelee yhteistyösopimusta Kirovskin kanssa

Pel­ko­sen­nie­mi ta­voit­te­lee yh­teis­työ­so­pi­mus­ta Ki­rovs­kin kanssa

12.04.2020 19:42
Tilaajille
Pelkosenniemi ryhtyy purkamaan koulua ja puhdistamaan tonttia, mutta tarjouksia uudesta koulusta ei saatu yhtäkään

Pel­ko­sen­nie­mi ryhtyy pur­ka­maan koulua ja puh­dis­ta­maan tont­tia, mutta tar­jouk­sia uudesta kou­lus­ta ei saatu yh­tä­kään

12.04.2020 17:58
Tilaajille
Johtoryhmä pui Pelkosenniemen kovaa poliittista peliä: Työntekijöitä arvosteltiin suorassa nettilähetyksessä rajusti, valtuustoaloite vaatii kunnanhallituksen erottamista

Joh­to­ryh­mä pui Pel­ko­sen­nie­men kovaa po­liit­tis­ta peliä: Työn­te­ki­jöi­tä ar­vos­tel­tiin suo­ras­sa net­ti­lä­he­tyk­ses­sä ra­jus­ti, val­tuus­to­aloi­te vaatii kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­ta

03.02.2020 19:57
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto riitaisena alkaneeseen vuoteen – kokouksessa tehtiin aloite kunnanhallituksen erottamisesta

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to rii­tai­se­na al­ka­nee­seen vuoteen – ko­kouk­ses­sa tehtiin aloite kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­ses­ta

30.01.2020 11:55
Tilaajille
Päivi Vauhkonen jatkaa Pelkosenniemen kunnanjohtajana – aloite virkasuhteen purkamisesta raukesi kunnanhallituksen kokouksessa

Päivi Vauh­ko­nen jatkaa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja­na – aloite vir­ka­suh­teen pur­ka­mi­ses­ta raukesi kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

21.01.2020 22:58
Tilaajille
Kuntayhtymän kiinteistöt eivät ole käyneet kaupaksi Pelkosenniemellä – Rivitalo ja Terveystalo koetetaan seuraavaksi huutokaupata

Kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­töt eivät ole käyneet kau­pak­si Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Ri­vi­ta­lo ja Ter­veys­ta­lo koe­te­taan seu­raa­vak­si huu­to­kau­pa­ta

17.01.2020 12:48
Tilaajille
Päivi Vauhkonen jatkaa Pelkosenniemen kunnanjohtajana ainakin toistaiseksi – asiaa käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

Päivi Vauh­ko­nen jatkaa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja­na ainakin tois­tai­sek­si – asiaa kä­si­tel­lään seu­raa­vas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

14.01.2020 19:30
Tilaajille