Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kolumni: Ensin mas­sii­vi­nen velka, sitten elä­ke­ra­has­tot, kenen taskuun käsi seu­raa­vak­si ha­lu­taan työn­tää?

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Pelkosenniemen kunta
Pelkosenniemellä tehtiin henkilövalinnat yksimielisesti – Kunnanvaltuustoa johtaa Jani Jaakkola ja kunnanhallitusta Markku Kankaanranta

Pel­ko­sen­nie­mel­lä tehtiin hen­ki­lö­va­lin­nat yk­si­mie­li­ses­ti – Kun­nan­val­tuus­toa johtaa Jani Jaak­ko­la ja kun­nan­hal­li­tus­ta Markku Kan­kaan­ran­ta

09.08.2021 21:00
Tilaajille
Pelkosenniemi hyväksyi ylijäämäisen tilinpäätöksen

Pel­ko­sen­nie­mi hy­väk­syi yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen

23.06.2021 18:51
Tilaajille
Pelkosenniemi hakee 700 000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – Koronapandemian vaikutukset kunnan taloudelle noin 200 000 euroa

Pel­ko­sen­nie­mi hakee 700 000 euroa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta – Ko­ro­na­pan­de­mian vai­ku­tuk­set kunnan ta­lou­del­le noin 200 000 euroa

13.08.2020 16:00 1
Tilaajille
Mikä Lapin kuntien johdossa oikein mättää? Tutkijan mukaan uudistava johtaja törmää usein syvällä istuvaan kulttuuriin, jota on liki mahdoton muuttaa

Mikä Lapin kuntien joh­dos­sa oikein mättää? Tut­ki­jan mukaan uu­dis­ta­va johtaja törmää usein syvällä is­tu­vaan kult­tuu­riin, jota on liki mah­do­ton muuttaa

03.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Pelkosenniemi tavoittelee yhteistyösopimusta Kirovskin kanssa

Pel­ko­sen­nie­mi ta­voit­te­lee yh­teis­työ­so­pi­mus­ta Ki­rovs­kin kanssa

12.04.2020 19:42
Tilaajille
Pelkosenniemi ryhtyy purkamaan koulua ja puhdistamaan tonttia, mutta tarjouksia uudesta koulusta ei saatu yhtäkään

Pel­ko­sen­nie­mi ryhtyy pur­ka­maan koulua ja puh­dis­ta­maan tont­tia, mutta tar­jouk­sia uudesta kou­lus­ta ei saatu yh­tä­kään

12.04.2020 17:58
Tilaajille
Johtoryhmä pui Pelkosenniemen kovaa poliittista peliä: Työntekijöitä arvosteltiin suorassa nettilähetyksessä rajusti, valtuustoaloite vaatii kunnanhallituksen erottamista

Joh­to­ryh­mä pui Pel­ko­sen­nie­men kovaa po­liit­tis­ta peliä: Työn­te­ki­jöi­tä ar­vos­tel­tiin suo­ras­sa net­ti­lä­he­tyk­ses­sä ra­jus­ti, val­tuus­to­aloi­te vaatii kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­ta

03.02.2020 19:57
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto riitaisena alkaneeseen vuoteen – kokouksessa tehtiin aloite kunnanhallituksen erottamisesta

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to rii­tai­se­na al­ka­nee­seen vuoteen – ko­kouk­ses­sa tehtiin aloite kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­ses­ta

30.01.2020 11:55
Tilaajille
Päivi Vauhkonen jatkaa Pelkosenniemen kunnanjohtajana – aloite virkasuhteen purkamisesta raukesi kunnanhallituksen kokouksessa

Päivi Vauh­ko­nen jatkaa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja­na – aloite vir­ka­suh­teen pur­ka­mi­ses­ta raukesi kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

21.01.2020 22:58
Tilaajille
Kuntayhtymän kiinteistöt eivät ole käyneet kaupaksi Pelkosenniemellä – Rivitalo ja Terveystalo koetetaan seuraavaksi huutokaupata

Kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­töt eivät ole käyneet kau­pak­si Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Ri­vi­ta­lo ja Ter­veys­ta­lo koe­te­taan seu­raa­vak­si huu­to­kau­pa­ta

17.01.2020 12:48
Tilaajille
Päivi Vauhkonen jatkaa Pelkosenniemen kunnanjohtajana ainakin toistaiseksi – asiaa käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa

Päivi Vauh­ko­nen jatkaa Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­ja­na ainakin tois­tai­sek­si – asiaa kä­si­tel­lään seu­raa­vas­sa kun­nan­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­sa

14.01.2020 19:30
Tilaajille
Kaksi luottamushenkilöä jätti aloitteen Pelkosenniemen kunnanjohtajan Päivi Vauhkosen työsuhteen  purkamisesta – kuuleminen tiistaina, syytteet tulivat yllätyksenä

Kaksi luot­ta­mus­hen­ki­löä jätti aloit­teen Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­joh­ta­jan Päivi Vauh­ko­sen työ­suh­teen pur­ka­mi­ses­ta – kuu­le­mi­nen tiis­tai­na, syyt­teet tulivat yl­lä­tyk­se­nä

13.01.2020 19:19
Tilaajille
Pelkosenniemen uusi päiväkoti-koulu on valmistuessaan myös kuntalaisten liikunta- ja harrastustila

Pel­ko­sen­nie­men uusi päi­vä­ko­ti-kou­lu on val­mis­tues­saan myös kun­ta­lais­ten lii­kun­ta- ja har­ras­tus­ti­la

14.12.2019 07:30
Tilaajille

Ter­veys­kes­kuk­sen muu­tos­töil­le rahat Pel­ko­sen­nie­mel­tä ja Sa­vu­kos­kel­ta

10.12.2019 19:36
Tilaajille
Pelkosenniemi tavoittelee terveellisiä ja turvallisia tiloja palveluilleen

Pel­ko­sen­nie­mi ta­voit­te­lee ter­veel­li­siä ja tur­val­li­sia tiloja pal­ve­luil­leen

07.11.2019 17:02
Tilaajille
Pelkosenniemen kunnanhallitus pitäisi verot ennallaan – kunnan talous on kääntymässä 600 000 euroa alijäämäiseksi

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­hal­li­tus pitäisi verot en­nal­laan – kunnan talous on kään­ty­mäs­sä 600 000 euroa ali­jää­mäi­sek­si

31.10.2019 12:58
Tilaajille
Päivähoito jatkuu Pelkosenniemen Pyhällä ainakin ensi kevääseen – alue voi saada pysyvän päivähoidon yksikön tulevaisuudessa

Päi­vä­hoi­to jatkuu Pel­ko­sen­nie­men Pyhällä ainakin ensi ke­vää­seen – alue voi saada pysyvän päi­vä­hoi­don yksikön tu­le­vai­suu­des­sa

03.10.2019 12:36
Tilaajille
Pyhätunturin juurella kiinteistöpotentiaalia vaikka iglukyläksi
Mainos Pelkosenniemen kunta

Py­hä­tun­tu­rin juu­rel­la kiin­teis­tö­po­ten­tiaa­lia vaikka ig­lu­ky­läk­si

26.12.2017 05:00