lumivyöry: NRK: yksi kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa – ­hen­ki­löl­li­syys ei vielä sel­vil­lä

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pelkosenniemen kunta
Hallinto-oikeus kumosi osittain Pelkosenniemen uuden hallintosäännön – valtuusto ylitti paikoin toimivaltansa hallintosäännöstä päättäessään

Hal­lin­to-oi­keus kumosi osit­tain Pel­ko­sen­nie­men uuden hal­lin­to­sään­nön – val­tuus­to ylitti paikoin toi­mi­val­tan­sa hal­lin­to­sään­nös­tä päät­täes­sään

22.11.2023 12:00 3
Tilaajille
Kahdella kunnanvaltuutetulla on vireillä yhteensä 12 valitusta Pelkosenniemen kunnan päätöksistä – kunnanjohtajan mielestä valitusten taustalla on myös henkilösuhteita

Kah­del­la kun­nan­val­tuu­te­tul­la on vi­reil­lä yh­teen­sä 12 va­li­tus­ta Pel­ko­sen­nie­men kunnan pää­tök­sis­tä – kun­nan­joh­ta­jan mie­les­tä va­li­tus­ten taus­tal­la on myös hen­ki­lö­suh­tei­ta

21.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Pelkosenniemikö rappiolla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­ko­sen­nie­mi­kö rap­piol­la?

16.11.2023 12:38 6
Kahden osakaskunnan rahat katosivat Pelkosenniemellä – poliisi epäilee törkeää kavallusta

Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä – poliisi epäilee törkeää ka­val­lus­ta

29.09.2023 10:16 12
Tilaajille
Pelkosenniemen kunnanvaltuuston kokousta väitetään laittomaksi – valituksessa vaaditaan, että hallinto-oikeus kumoaa kaikki elokuun kokouksen päätökset

Pel­ko­sen­nie­men kun­nan­val­tuus­ton ko­kous­ta väi­te­tään lait­to­mak­si – va­li­tuk­ses­sa vaa­di­taan, että hal­lin­to-oi­keus kumoaa kaikki elokuun ko­kouk­sen pää­tök­set

28.09.2023 16:17 1
Tilaajille
Pelkosenniemen liikekeskuksen muuttaminen kunnantaloksi keskeytettiin –  saadut tarjoukset ylittivät määrärahan merkittävästi

Pel­ko­sen­nie­men lii­ke­kes­kuk­sen muut­ta­mi­nen kun­nan­ta­lok­si kes­key­tet­tiin – saadut tar­jouk­set ylit­ti­vät mää­rä­ra­han mer­kit­tä­väs­ti

09.06.2023 09:23 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­ko­sen­nie­men kun­ta­po­li­tiik­kaan ryh­ti­lii­ke

08.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­li­pi­de­kir­joi­tus: "Pel­ko­sen­nie­mi on krii­si­kun­ta"

25.05.2023 14:51 2

Sirpa Kos­ken­lai­ne Pel­ko­sen­nie­men hy­vin­voin­ti­joh­ta­jak­si

24.02.2023 14:08 1
Tilaajille
Pelkosenniemelle ja Savukoskelle löytyi lääkäri loppuvuodeksi – kuntayhtymä pääsi kompromissiin myös vuodeosaston kiistassa

Pel­ko­sen­nie­mel­le ja Sa­vu­kos­kel­le löytyi lääkäri lop­pu­vuo­dek­si – kun­ta­yh­ty­mä pääsi komp­ro­mis­siin myös vuo­de­osas­ton kiis­tas­sa

28.09.2022 13:38 2
Tilaajille
Pelkosenniemen molemmat lääkärit irtisanoutuivat – taustalla kuntien ristiriita vuodeosastosta: "Tämä on surkea tilanne kuntalaisille"

Pel­ko­sen­nie­men mo­lem­mat lää­kä­rit ir­ti­sa­nou­tui­vat – taus­tal­la kuntien ris­ti­rii­ta vuo­deo­sas­tos­ta: "Tämä on surkea tilanne kun­ta­lai­sil­le"

23.09.2022 14:27 11
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kahdeksasta paikasta vuodeosastolla paisui Itä-Lapissa iso kiista – riitainen ja poukkoileva päätöksenteko kertoo luottamuksen puutteesta

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kah­dek­sas­ta pai­kas­ta vuo­de­osas­tol­la paisui Itä-La­pis­sa iso kiista – rii­tai­nen ja pouk­koi­le­va pää­tök­sen­te­ko kertoo luot­ta­muk­sen puut­tees­ta

07.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Yhtymähallitus äänesti jatkoa Pelkosenniemen vuodeosastolle, mutta rahoitus puuttuu – "Olemme edelleen samassa pullonkaulatilanteessa"

Yh­ty­mä­hal­li­tus äänesti jatkoa Pel­ko­sen­nie­men vuo­deo­sas­tol­le, mutta ra­hoi­tus puuttuu – "Olemme edel­leen samassa pul­lon­kau­la­ti­lan­tees­sa"

06.09.2022 11:04 5
Tilaajille
Kiista Pelkosenniemen vuodeosastosta kärjistyi väliaikaiseen sulkuun, potilaat siirrettiin Sodankylään: "Meille on nyt mahdoton rekrytoida hoitajia"

Kiista Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­tos­ta kär­jis­tyi vä­li­ai­kai­seen sul­kuun, po­ti­laat siir­ret­tiin So­dan­ky­lään: "Meille on nyt mah­do­ton rek­ry­toi­da hoi­ta­jia"

05.09.2022 18:15 2
Tilaajille
Pelkosenniemen päiväkoti-koulu ei valmistu lukuvuoden alkuun – Rehtori: "Onni, että meillä on katto pään päällä"

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti-kou­lu ei val­mis­tu lu­ku­vuo­den alkuun – Reh­to­ri: "Onni, että meillä on katto pään päällä"

09.08.2022 19:07
Tilaajille
Pyhätunturin alamäkipyöräreitin rakentaminen alkaa pian

Py­hä­tun­tu­rin ala­mä­ki­pyö­rä­rei­tin ra­ken­ta­mi­nen alkaa pian

28.03.2022 11:02
Tilaajille
Toimittajalta: Pelkosenniemen vuodeosaston lakkautus kosketti minua, ja pian se on muidenkin rovaniemeläisten asia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­ton lak­kau­tus kos­ket­ti minua, ja pian se on mui­den­kin ro­va­nie­me­läis­ten asia

04.01.2022 15:11 1
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mel­lä ete­ne­mäs­sä poik­keuk­sel­li­nen esitys: Kunta aikoo laskea tu­lo­ve­roa

29.10.2021 12:40
Tilaajille
Pelkosenniemellä tehtiin henkilövalinnat yksimielisesti – Kunnanvaltuustoa johtaa Jani Jaakkola ja kunnanhallitusta Markku Kankaanranta

Pel­ko­sen­nie­mel­lä tehtiin hen­ki­lö­va­lin­nat yk­si­mie­li­ses­ti – Kun­nan­val­tuus­toa johtaa Jani Jaak­ko­la ja kun­nan­hal­li­tus­ta Markku Kan­kaan­ran­ta

09.08.2021 21:00
Tilaajille
Pelkosenniemi hyväksyi ylijäämäisen tilinpäätöksen

Pel­ko­sen­nie­mi hy­väk­syi yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen

23.06.2021 18:51
Tilaajille