kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pelkosenniemen kunta
Viimeisin 24 tuntia
Pelkosenniemen liikekeskuksen muuttaminen kunnantaloksi keskeytettiin –  saadut tarjoukset ylittivät määrärahan merkittävästi

Pel­ko­sen­nie­men lii­ke­kes­kuk­sen muut­ta­mi­nen kun­nan­ta­lok­si kes­key­tet­tiin – saadut tar­jouk­set ylit­ti­vät mää­rä­ra­han mer­kit­tä­väs­ti

09.06.2023 09:23 6
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pel­ko­sen­nie­men kun­ta­po­li­tiik­kaan ryh­ti­lii­ke

08.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­li­pi­de­kir­joi­tus: "Pel­ko­sen­nie­mi on krii­si­kun­ta"

25.05.2023 14:51 2

Sirpa Kos­ken­lai­ne Pel­ko­sen­nie­men hy­vin­voin­ti­joh­ta­jak­si

24.02.2023 14:08 1
Tilaajille
Pelkosenniemelle ja Savukoskelle löytyi lääkäri loppuvuodeksi – kuntayhtymä pääsi kompromissiin myös vuodeosaston kiistassa

Pel­ko­sen­nie­mel­le ja Sa­vu­kos­kel­le löytyi lääkäri lop­pu­vuo­dek­si – kun­ta­yh­ty­mä pääsi komp­ro­mis­siin myös vuo­de­osas­ton kiis­tas­sa

28.09.2022 13:38 2
Tilaajille
Pelkosenniemen molemmat lääkärit irtisanoutuivat – taustalla kuntien ristiriita vuodeosastosta: "Tämä on surkea tilanne kuntalaisille"

Pel­ko­sen­nie­men mo­lem­mat lää­kä­rit ir­ti­sa­nou­tui­vat – taus­tal­la kuntien ris­ti­rii­ta vuo­deo­sas­tos­ta: "Tämä on surkea tilanne kun­ta­lai­sil­le"

23.09.2022 14:27 11
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kahdeksasta paikasta vuodeosastolla paisui Itä-Lapissa iso kiista – riitainen ja poukkoileva päätöksenteko kertoo luottamuksen puutteesta

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kah­dek­sas­ta pai­kas­ta vuo­de­osas­tol­la paisui Itä-La­pis­sa iso kiista – rii­tai­nen ja pouk­koi­le­va pää­tök­sen­te­ko kertoo luot­ta­muk­sen puut­tees­ta

07.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Yhtymähallitus äänesti jatkoa Pelkosenniemen vuodeosastolle, mutta rahoitus puuttuu – "Olemme edelleen samassa pullonkaulatilanteessa"

Yh­ty­mä­hal­li­tus äänesti jatkoa Pel­ko­sen­nie­men vuo­deo­sas­tol­le, mutta ra­hoi­tus puuttuu – "Olemme edel­leen samassa pul­lon­kau­la­ti­lan­tees­sa"

06.09.2022 11:04 5
Tilaajille
Kiista Pelkosenniemen vuodeosastosta kärjistyi väliaikaiseen sulkuun, potilaat siirrettiin Sodankylään: "Meille on nyt mahdoton rekrytoida hoitajia"

Kiista Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­tos­ta kär­jis­tyi vä­li­ai­kai­seen sul­kuun, po­ti­laat siir­ret­tiin So­dan­ky­lään: "Meille on nyt mah­do­ton rek­ry­toi­da hoi­ta­jia"

05.09.2022 18:15 2
Tilaajille
Pelkosenniemen päiväkoti-koulu ei valmistu lukuvuoden alkuun – Rehtori: "Onni, että meillä on katto pään päällä"

Pel­ko­sen­nie­men päi­vä­ko­ti-kou­lu ei val­mis­tu lu­ku­vuo­den alkuun – Reh­to­ri: "Onni, että meillä on katto pään päällä"

09.08.2022 19:07
Tilaajille
Pyhätunturin alamäkipyöräreitin rakentaminen alkaa pian

Py­hä­tun­tu­rin ala­mä­ki­pyö­rä­rei­tin ra­ken­ta­mi­nen alkaa pian

28.03.2022 11:02
Tilaajille
Toimittajalta: Pelkosenniemen vuodeosaston lakkautus kosketti minua, ja pian se on muidenkin rovaniemeläisten asia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­ton lak­kau­tus kos­ket­ti minua, ja pian se on mui­den­kin ro­va­nie­me­läis­ten asia

04.01.2022 15:11 1
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mel­lä ete­ne­mäs­sä poik­keuk­sel­li­nen esitys: Kunta aikoo laskea tu­lo­ve­roa

29.10.2021 12:40
Tilaajille
Pelkosenniemellä tehtiin henkilövalinnat yksimielisesti – Kunnanvaltuustoa johtaa Jani Jaakkola ja kunnanhallitusta Markku Kankaanranta

Pel­ko­sen­nie­mel­lä tehtiin hen­ki­lö­va­lin­nat yk­si­mie­li­ses­ti – Kun­nan­val­tuus­toa johtaa Jani Jaak­ko­la ja kun­nan­hal­li­tus­ta Markku Kan­kaan­ran­ta

09.08.2021 21:00
Tilaajille
Pelkosenniemi hyväksyi ylijäämäisen tilinpäätöksen

Pel­ko­sen­nie­mi hy­väk­syi yli­jää­mäi­sen ti­lin­pää­tök­sen

23.06.2021 18:51
Tilaajille
Pelkosenniemi hakee 700 000 euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – Koronapandemian vaikutukset kunnan taloudelle noin 200 000 euroa

Pel­ko­sen­nie­mi hakee 700 000 euroa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta – Ko­ro­na­pan­de­mian vai­ku­tuk­set kunnan ta­lou­del­le noin 200 000 euroa

13.08.2020 16:00 1
Tilaajille
Mikä Lapin kuntien johdossa oikein mättää? Tutkijan mukaan uudistava johtaja törmää usein syvällä istuvaan kulttuuriin, jota on liki mahdoton muuttaa

Mikä Lapin kuntien joh­dos­sa oikein mättää? Tut­ki­jan mukaan uu­dis­ta­va johtaja törmää usein syvällä is­tu­vaan kult­tuu­riin, jota on liki mah­do­ton muuttaa

03.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Pelkosenniemi tavoittelee yhteistyösopimusta Kirovskin kanssa

Pel­ko­sen­nie­mi ta­voit­te­lee yh­teis­työ­so­pi­mus­ta Ki­rovs­kin kanssa

12.04.2020 19:42
Tilaajille
Pelkosenniemi ryhtyy purkamaan koulua ja puhdistamaan tonttia, mutta tarjouksia uudesta koulusta ei saatu yhtäkään

Pel­ko­sen­nie­mi ryhtyy pur­ka­maan koulua ja puh­dis­ta­maan tont­tia, mutta tar­jouk­sia uudesta kou­lus­ta ei saatu yh­tä­kään

12.04.2020 17:58
Tilaajille
Johtoryhmä pui Pelkosenniemen kovaa poliittista peliä: Työntekijöitä arvosteltiin suorassa nettilähetyksessä rajusti, valtuustoaloite vaatii kunnanhallituksen erottamista

Joh­to­ryh­mä pui Pel­ko­sen­nie­men kovaa po­liit­tis­ta peliä: Työn­te­ki­jöi­tä ar­vos­tel­tiin suo­ras­sa net­ti­lä­he­tyk­ses­sä ra­jus­ti, val­tuus­to­aloi­te vaatii kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mis­ta

03.02.2020 19:57
Tilaajille