Metsästys: Poliisi valvoo kauden aloi­tus­ta – aseiden kul­jet­ta­mi­nen moot­to­ri­ajo­neu­vois­sa eri­tyis­tark­kai­lus­sa

Kolumni: Laipni lūdzam lat­via­lai­set, mutta ko­ru­pu­heis­ta huo­li­mat­ta ul­ko­maa­lais­jouk­kue ei kehitä Suo­mi-kiek­koa

Viihde: Ro­va­nie­men kau­pun­ki arpoo lippuja Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­le

PAU
"Vuonna 2017 ei tullut tukea omistajalta"– PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen toivoo myös Postin varhaisjakelijoiden asemaan parannusta

"Vuonna 2017 ei tullut tukea omis­ta­jal­ta"– PAU:n pu­heen­joh­ta­ja Heidi Nie­mi­nen toivoo myös Postin var­hais­ja­ke­li­joi­den asemaan pa­ran­nus­ta

28.11.2019 19:41
Tilaajille
Näkökulma: Kuka tiesi Posti-kohusta mitä ja milloin? – Näin tapahtumat etenivät

Nä­kö­kul­ma: Kuka tiesi Pos­ti-ko­hus­ta mitä ja mil­loin? – Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät

27.11.2019 12:51
Umpisolmu avautui, kun pakettilajittelijat siirrettiin PAU:n ja Paltan sopimukseen – EK:n Häkämies lakkojen loppumisesta: "Ehti jo tulla kalliiksi yrityksille ja suomalaisille"

Um­pi­sol­mu avau­tui, kun pa­ket­ti­la­jit­te­li­jat siir­ret­tiin PAU:n ja Paltan so­pi­muk­seen – EK:n Hä­kä­mies lak­ko­jen lop­pu­mi­ses­ta: "Ehti jo tulla kal­liik­si yri­tyk­sil­le ja suo­ma­lai­sil­le"

27.11.2019 11:04
Postilakossa syntyi sopu, lakot loppuvat heti – Paltan Aarto kritisoi poliitikkojen puuttumista, PAU:n Nieminen ymmärsi omistajaohjausta

Pos­ti­la­kos­sa syntyi sopu, lakot lop­pu­vat heti – Paltan Aarto kri­ti­soi po­lii­tik­ko­jen puut­tu­mis­ta, PAU:n Nie­mi­nen ymmärsi omis­ta­ja­oh­jaus­ta

27.11.2019 12:49
Postikiistaan sopu – val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja ilmoitti PAU:n ja Paltan edustajien hyväksyneen so­vin­toe­si­tyk­sen

Pos­ti­kiis­taan sopu – val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja il­moit­ti PAU:n ja Paltan edus­ta­jien hy­väk­sy­neen so­vin­to­esi­tyk­sen

27.11.2019 10:27
Nieminen ja Aarto menivät valtakunnansovittelijan toimistoon ratkomaan postilakkoa – eivät kommentoineet etukäteen hallintojensa päätöksiä

Nie­mi­nen ja Aarto menivät val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan toi­mis­toon rat­ko­maan pos­ti­lak­koa – eivät kom­men­toi­neet etu­kä­teen hal­lin­to­jen­sa pää­tök­siä

27.11.2019 10:17
Postikiistassa sovintoesitys sekä malli pakettilajittelijoiden tilanteeseen – vastaukset liitoilta keskiviikkoaamuna

Pos­ti­kiis­tas­sa so­vin­to­esi­tys sekä malli pa­ket­ti­la­jit­te­li­joi­den ti­lan­tee­seen – vas­tauk­set lii­toil­ta kes­ki­viik­ko­aa­mu­na

26.11.2019 21:01
Tilaajille
Postin kiistaan etsitään ratkaisua – Paltan Aarto neuvotteluista: "Tilanne on herkkä"

Postin kiis­taan et­si­tään rat­kai­sua – Paltan Aarto neu­vot­te­luis­ta: "Ti­lan­ne on herkkä"

26.11.2019 10:55
Postialan lukon avain palautui Postille ja valtio-omistajalle – ratkaisu ehkä lähellä

Pos­ti­alan lukon avain pa­lau­tui Pos­til­le ja val­tio-omis­ta­jal­le – rat­kai­su ehkä lähellä

25.11.2019 16:05
Tilaajille
Medialiitto ei suostu ottamaan syntipukin roolia sopimuksen kaatumisesta – kyseessä on PAU:n, Paltan ja Postin välinen asia

Me­dia­liit­to ei suostu ot­ta­maan syn­ti­pu­kin roolia so­pi­muk­sen kaa­tu­mi­ses­ta – ky­sees­sä on PAU:n, Paltan ja Postin välinen asia

25.11.2019 13:04
Postin riitaan otettiin lisäaika, ratkaisua odotetaan kello 17.30 – Jos kiistaan ei löydy sopua, tukilakot laajenevat maanantaina

Postin riitaan otet­tiin li­säai­ka, rat­kai­sua odo­te­taan kello 17.30 – Jos kiis­taan ei löydy sopua, tu­ki­la­kot laa­je­ne­vat maa­nan­tai­na

24.11.2019 15:34
Rekat seisovat terminaaleissa ja jotkin aluksetkin satamissa  – postilakon tukitoimet vaikuttavat varsinkin Pohjoismaiden ja Länsi-Euroopan liikenteeseen

Rekat sei­so­vat ter­mi­naa­leis­sa ja jotkin aluk­set­kin sa­ta­mis­sa – pos­ti­la­kon tu­ki­toi­met vai­kut­ta­vat var­sin­kin Poh­jois­mai­den ja Län­si-Eu­roo­pan lii­ken­tee­seen

22.11.2019 14:13
Postilakon selvitysryhmällä on edessä hikinen viikonloppu, sillä maanantaina voi rysähtää tukilakkojen suma

Pos­ti­la­kon sel­vi­tys­ryh­mäl­lä on edessä hikinen vii­kon­lop­pu, sillä maa­nan­tai­na voi ry­säh­tää tu­ki­lak­ko­jen suma

22.11.2019 08:47
Postilaiset osoittavat mieltä Eduskuntatalon edessä – Ministeri Paatero: "Postin tilanteeseen täytyy saada ratkaisu pikaisesti"

Pos­ti­lai­set osoit­ta­vat mieltä Edus­kun­ta­ta­lon edessä – Mi­nis­te­ri Paa­te­ro: "Postin ti­lan­tee­seen täytyy saada rat­kai­su pi­kai­ses­ti"

21.11.2019 13:51
PAU:n Niemisen viesti hallitukselle: ”Toivon, että omistaja ymmärtää, että pakettilajittelijoiden asia on myös omistajan käsissä”

PAU:n Nie­mi­sen viesti hal­li­tuk­sel­le: ”Toi­von, että omis­ta­ja ym­mär­tää, että pa­ket­ti­la­jit­te­li­joi­den asia on myös omis­ta­jan kä­sis­sä”

21.11.2019 10:45
Postijumi pahenee: neuvotteluaikaa ei ole sovittu, autolauttojen rekkakyydit pysähtyivät, iltapäivällä mielenosoitus

Pos­ti­ju­mi pa­he­nee: neu­vot­te­lu­ai­kaa ei ole so­vit­tu, au­to­laut­to­jen rek­ka­kyy­dit py­säh­tyi­vät, il­ta­päi­väl­lä mie­len­osoi­tus

21.11.2019 07:47

Pos­ti­alan neu­vot­te­lut jat­ku­vat tänään kello 13 val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan luona – muut liitot päät­tä­vät tu­lok­sen pe­rus­teel­la tu­ki­toi­mis­taan PAU:n lakolle

13.11.2019 11:21
"Todennäköisempää, että lakko toteutuu" – Postin parantunut tulos hämmentää PAU:n puheenjohtajaa, koska yhtiö on vedonnut palkkakiistassa talousvaikeuksiin

"To­den­nä­köi­sem­pää, että lakko to­teu­tuu" – Postin pa­ran­tu­nut tulos häm­men­tää PAU:n pu­heen­joh­ta­jaa, koska yhtiö on ve­don­nut palk­ka­kiis­tas­sa ta­lous­vai­keuk­siin

29.10.2019 19:20
Tilaajille
Rahoitusprofessori ihmettelee: Miksi Postista erosi toimitusjohtaja eikä hallitus? – PAU:n mukaan Posti ei noudata ministerin ohjeita

Ra­hoi­tus­pro­fes­so­ri ih­met­te­lee: Miksi Pos­tis­ta erosi toi­mi­tus­joh­ta­ja eikä hal­li­tus? – PAU:n mukaan Posti ei noudata mi­nis­te­rin ohjeita

02.10.2019 16:49
Postin työntekijät ovat tyrmistyneitä palkanalennuksesta – Lapin luottamusmies: "Matto vedetään jalkojen alta"

Postin työn­te­ki­jät ovat tyr­mis­ty­nei­tä pal­kan­alen­nuk­ses­ta – Lapin luot­ta­mus­mies: "Matto ve­de­tään jal­ko­jen alta"

12.09.2019 15:31
Tilaajille