Pakolaiset
Perheenyhdistämisellä saapuneet pakolaisnaiset työllistyvät muita hitaammin – "Voidaanko kotouttamista kohdentaa lisää lasta kotona hoitaville äideille?"

Per­heen­yh­dis­tä­mi­sel­lä saa­pu­neet pa­ko­lais­nai­set työl­lis­ty­vät muita hi­taam­min – "Voi­daan­ko ko­tout­ta­mis­ta koh­den­taa lisää lasta kotona hoi­ta­vil­le äi­deil­le?"

12.10.2020 09:29 0
Elokuvaohjaaja Hamy Ramezan kyllästyi yhteen alati toistuvaan reaktioon pakolaiskeskustelussa: "Mieluummin voisi puhua ihmisistä, inhimillisyydestä ja toivosta"

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Hamy Ramezan kyl­läs­tyi yhteen alati tois­tu­vaan reak­tioon pa­ko­lais­kes­kus­te­lus­sa: "Mie­luum­min voisi puhua ih­mi­sis­tä, in­hi­mil­li­syy­des­tä ja toi­vos­ta"

04.10.2020 08:00 0
Tilaajille
Näin pakolaisesta tuli yksi Rovaniemen suurimpia ravintoloitsijoita: Kami Abdehin elämään on mahtunut sortoa, pelkoa ja raunioita, mutta 20 vuotta sitten hän teki lupauksen, joka kantaa yhä

Näin pa­ko­lai­ses­ta tuli yksi Ro­va­nie­men suu­rim­pia ra­vin­to­loit­si­joi­ta: Kami Abdehin elämään on mah­tu­nut sortoa, pelkoa ja rau­nioi­ta, mutta 20 vuotta sitten hän teki lu­pauk­sen, joka kantaa yhä

22.08.2020 06:30 8
Tilaajille
Suomeen siirretään lähes 40 alaikäistä turvapaikanhakijaa Välimereltä lähiviikkoina – "Suurin osa voisi olla Suomessa syyskuun lopussa"

Suomeen siir­re­tään lähes 40 ala­ikäis­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa Vä­li­me­rel­tä lä­hi­viik­koi­na – "Suurin osa voisi olla Suo­mes­sa syys­kuun lo­pus­sa"

20.08.2020 06:00 1
Ensimmäiset alaikäiset turvapaikanhakijat saapuivat Suomeen keskiviikkona

En­sim­mäi­set ala­ikäi­set tur­va­pai­kan­ha­ki­jat saa­pui­vat Suomeen kes­ki­viik­ko­na

08.07.2020 19:05 0
Pakolaispaineessa reaalipolitiikka korvaa periaatteet – Yhden maan ongelmasta ei haluta kaikkien ongelmaa

Pa­ko­lais­pai­nees­sa reaa­li­po­li­tiik­ka korvaa pe­ri­aat­teet – Yhden maan on­gel­mas­ta ei haluta kaik­kien on­gel­maa

10.03.2020 17:42 0
Tilaajille
Tällä kertaa tulijat eivät pääse yllättämään – Kreikan ja Turkin rajan pakolaistilannetta seurataan myös Lapissa, viranomaiset ovat valppaampia ja valmiimpia kuin syksyllä 2015.

Tällä kertaa tulijat eivät pääse yl­lät­tä­mään – Kreikan ja Turkin rajan pa­ko­lais­ti­lan­net­ta seu­ra­taan myös La­pis­sa, vi­ran­omai­set ovat valp­paam­pia ja val­miim­pia kuin syk­syl­lä 2015.

03.03.2020 15:50 0
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto: Siirtolaisten saapuminen Kreikan rajalle näyttää organisoidulta – "Ihmiset ovat lähteneet liikkeelle väärin odotuksin"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to: Siir­to­lais­ten saa­pu­mi­nen Kreikan rajalle näyttää or­ga­ni­soi­dul­ta – "Ih­mi­set ovat läh­te­neet liik­keel­le väärin odo­tuk­sin"

02.03.2020 18:25 0
Tilaajille
Yhteenotto Turkin ja Kreikan rajalla voi heijastua myös Suomeen – Rajavartiolaitos pitää vuoden 2015 kaltaisen pakolaiskriisin toistumista epätodennäköisenä

Yh­teen­ot­to Turkin ja Kreikan rajalla voi hei­jas­tua myös Suomeen – Ra­ja­var­tio­lai­tos pitää vuoden 2015 kal­tai­sen pa­ko­lais­krii­sin tois­tu­mis­ta epä­to­den­nä­köi­se­nä

01.03.2020 10:16 0

Syyrian Id­li­bis­tä paennut jo 25 000 si­vii­liä kohti Turkkia

22.12.2019 16:34 0
Sota-alueilta palaavia lapsia autetaan Suomessa jo nyt – lastensuojelun tehtävänä on turvata näiden lasten kasvuympäristö

So­ta-alueil­ta pa­laa­via lapsia au­te­taan Suo­mes­sa jo nyt – las­ten­suo­je­lun teh­tä­vä­nä on turvata näiden lasten kas­vu­ym­pä­ris­tö

08.11.2019 08:44 0
Tilaajille
Poliisi purki 1 600 ihmisen telttaleirin Pariisissa – pakolaisten asumista taivasalla ei enää suvaita

Poliisi purki 1 600 ihmisen telt­ta­lei­rin Pa­rii­sis­sa – pa­ko­lais­ten asu­mis­ta tai­va­sal­la ei enää suvaita

07.11.2019 21:24 0
Britannian kuorma-autosurma: Poliisi yrittää jäljittää rikollisjärjestöjä, jotka aiheuttivat 39 ihmisen kuoleman

Bri­tan­nian kuor­ma-au­to­sur­ma: Poliisi yrittää jäl­jit­tää ri­kol­lis­jär­jes­tö­jä, jotka ai­heut­ti­vat 39 ihmisen kuo­le­man

24.10.2019 10:40 0
EU on voimaton Turkin uhkausten edessä, myönsivät nimettömät EU-diplomaatit – Tutkija: "Pelko pakolaisista ohjaa eurooppalaisten poliitikkojen toimia"

EU on voi­ma­ton Turkin uh­kaus­ten edessä, myön­si­vät ni­met­tö­mät EU-dip­lo­maa­tit – Tut­ki­ja: "Pelko pa­ko­lai­sis­ta ohjaa eu­roop­pa­lais­ten po­lii­tik­ko­jen toimia"

10.10.2019 21:43 0
Ulkoministeri Haavisto Erdoganin pakolaisvyöryllä uhkaamisesta: "Kovista lausunnoista pitäisi päästä maltilliseen asioiden hoitamiseen"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Er­do­ga­nin pa­ko­lais­vyö­ryl­lä uh­kaa­mi­ses­ta: "Ko­vis­ta lau­sun­nois­ta pitäisi päästä mal­til­li­seen asioi­den hoi­ta­mi­seen"

10.10.2019 19:16 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ulla Silvola

An­ne­taan työlupa tu­li­joil­le

01.10.2019 05:59 0
Tilaajille
"Haluamme kasvattaa tyttäremme täällä" – Sodankylän syyrialaisperheet sulautuivat osaksi kunnan arkea

"Ha­luam­me kas­vat­taa tyt­tä­rem­me täällä" – So­dan­ky­län syy­ria­lais­per­heet su­lau­tui­vat osaksi kunnan arkea

04.09.2018 21:37 0