Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Pakolaiset
Analyysi: Lukashenka ja Putin saivat mitä halusivat härskillä hybridipelillä – EU joutuu arvostelun sijasta keskustelemaan heidän kanssaan rajansa turvallisuudesta

Ana­lyy­si: Lu­kas­hen­ka ja Putin saivat mitä ha­lu­si­vat härs­kil­lä hyb­ri­di­pe­lil­lä – EU joutuu ar­vos­te­lun sijasta kes­kus­te­le­maan heidän kans­saan rajansa tur­val­li­suu­des­ta

17.11.2021 19:10 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nia­vel­kaa ei ole syn­ty­nyt

05.10.2021 22:08 2
Tilaajille
"En halua lapsieni kasvavan ilman isäänsä" – Kabulilaismies pelkää joutuvansa Talebanin koston uhriksi, jos ei pääse pakenemaan maasta

"En halua lap­sie­ni kas­va­van ilman isään­sä" – Ka­bu­li­lais­mies pelkää jou­tu­van­sa Ta­le­ba­nin koston uh­rik­si, jos ei pääse pa­ke­ne­maan maasta

02.09.2021 17:16 3
Tilaajille
Suomi antaa kolmen miljoonan euron avustuksen afgaanipakolaisten auttamiseksi humanitaarisen avun päivänä

Suomi antaa kolmen mil­joo­nan euron avus­tuk­sen af­gaa­ni­pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­sek­si hu­ma­ni­taa­ri­sen avun päivänä

19.08.2021 08:28
Bangladesh siirtää rohingya-pakolaisia saarelle, jolla on uhka jäädä veden alle – Järjestöjen mukaan pakolaisia pakotetaan ja lahjotaan

Bang­la­desh siirtää ro­hin­gya-pa­ko­lai­sia saa­rel­le, jolla on uhka jäädä veden alle – Jär­jes­tö­jen mukaan pa­ko­lai­sia pa­ko­te­taan ja lah­jo­taan

29.12.2020 17:14
Perheenyhdistämisellä saapuneet pakolaisnaiset työllistyvät muita hitaammin – "Voidaanko kotouttamista kohdentaa lisää lasta kotona hoitaville äideille?"

Per­heen­yh­dis­tä­mi­sel­lä saa­pu­neet pa­ko­lais­nai­set työl­lis­ty­vät muita hi­taam­min – "Voi­daan­ko ko­tout­ta­mis­ta koh­den­taa lisää lasta kotona hoi­ta­vil­le äi­deil­le?"

12.10.2020 09:29
Elokuvaohjaaja Hamy Ramezan kyllästyi yhteen alati toistuvaan reaktioon pakolaiskeskustelussa: "Mieluummin voisi puhua ihmisistä, inhimillisyydestä ja toivosta"

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Hamy Ramezan kyl­läs­tyi yhteen alati tois­tu­vaan reak­tioon pa­ko­lais­kes­kus­te­lus­sa: "Mie­luum­min voisi puhua ih­mi­sis­tä, in­hi­mil­li­syy­des­tä ja toi­vos­ta"

04.10.2020 08:00
Tilaajille
Näin pakolaisesta tuli yksi Rovaniemen suurimpia ravintoloitsijoita: Kami Abdehin elämään on mahtunut sortoa, pelkoa ja raunioita, mutta 20 vuotta sitten hän teki lupauksen, joka kantaa yhä

Näin pa­ko­lai­ses­ta tuli yksi Ro­va­nie­men suu­rim­pia ra­vin­to­loit­si­joi­ta: Kami Abdehin elämään on mah­tu­nut sortoa, pelkoa ja rau­nioi­ta, mutta 20 vuotta sitten hän teki lu­pauk­sen, joka kantaa yhä

22.08.2020 06:30 8
Tilaajille
Suomeen siirretään lähes 40 alaikäistä turvapaikanhakijaa Välimereltä lähiviikkoina – "Suurin osa voisi olla Suomessa syyskuun lopussa"

Suomeen siir­re­tään lähes 40 ala­ikäis­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa Vä­li­me­rel­tä lä­hi­viik­koi­na – "Suurin osa voisi olla Suo­mes­sa syys­kuun lo­pus­sa"

20.08.2020 06:00 1
Ensimmäiset alaikäiset turvapaikanhakijat saapuivat Suomeen keskiviikkona

En­sim­mäi­set ala­ikäi­set tur­va­pai­kan­ha­ki­jat saa­pui­vat Suomeen kes­ki­viik­ko­na

08.07.2020 19:05
Pakolaispaineessa reaalipolitiikka korvaa periaatteet – Yhden maan ongelmasta ei haluta kaikkien ongelmaa

Pa­ko­lais­pai­nees­sa reaa­li­po­li­tiik­ka korvaa pe­ri­aat­teet – Yhden maan on­gel­mas­ta ei haluta kaik­kien on­gel­maa

10.03.2020 17:42
Tilaajille
Tällä kertaa tulijat eivät pääse yllättämään – Kreikan ja Turkin rajan pakolaistilannetta seurataan myös Lapissa, viranomaiset ovat valppaampia ja valmiimpia kuin syksyllä 2015.

Tällä kertaa tulijat eivät pääse yl­lät­tä­mään – Kreikan ja Turkin rajan pa­ko­lais­ti­lan­net­ta seu­ra­taan myös La­pis­sa, vi­ran­omai­set ovat valp­paam­pia ja val­miim­pia kuin syk­syl­lä 2015.

03.03.2020 15:50
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto: Siirtolaisten saapuminen Kreikan rajalle näyttää organisoidulta – "Ihmiset ovat lähteneet liikkeelle väärin odotuksin"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to: Siir­to­lais­ten saa­pu­mi­nen Kreikan rajalle näyttää or­ga­ni­soi­dul­ta – "Ih­mi­set ovat läh­te­neet liik­keel­le väärin odo­tuk­sin"

02.03.2020 18:25
Tilaajille
Yhteenotto Turkin ja Kreikan rajalla voi heijastua myös Suomeen – Rajavartiolaitos pitää vuoden 2015 kaltaisen pakolaiskriisin toistumista epätodennäköisenä

Yh­teen­ot­to Turkin ja Kreikan rajalla voi hei­jas­tua myös Suomeen – Ra­ja­var­tio­lai­tos pitää vuoden 2015 kal­tai­sen pa­ko­lais­krii­sin tois­tu­mis­ta epä­to­den­nä­köi­se­nä

01.03.2020 10:16

Syyrian Id­li­bis­tä paennut jo 25 000 si­vii­liä kohti Turkkia

22.12.2019 16:34
Sota-alueilta palaavia lapsia autetaan Suomessa jo nyt – lastensuojelun tehtävänä on turvata näiden lasten kasvuympäristö

So­ta-alueil­ta pa­laa­via lapsia au­te­taan Suo­mes­sa jo nyt – las­ten­suo­je­lun teh­tä­vä­nä on turvata näiden lasten kas­vu­ym­pä­ris­tö

08.11.2019 08:44
Tilaajille
Poliisi purki 1 600 ihmisen telttaleirin Pariisissa – pakolaisten asumista taivasalla ei enää suvaita

Poliisi purki 1 600 ihmisen telt­ta­lei­rin Pa­rii­sis­sa – pa­ko­lais­ten asu­mis­ta tai­va­sal­la ei enää suvaita

07.11.2019 21:24
Britannian kuorma-autosurma: Poliisi yrittää jäljittää rikollisjärjestöjä, jotka aiheuttivat 39 ihmisen kuoleman

Bri­tan­nian kuor­ma-au­to­sur­ma: Poliisi yrittää jäl­jit­tää ri­kol­lis­jär­jes­tö­jä, jotka ai­heut­ti­vat 39 ihmisen kuo­le­man

24.10.2019 10:40
EU on voimaton Turkin uhkausten edessä, myönsivät nimettömät EU-diplomaatit – Tutkija: "Pelko pakolaisista ohjaa eurooppalaisten poliitikkojen toimia"

EU on voi­ma­ton Turkin uh­kaus­ten edessä, myön­si­vät ni­met­tö­mät EU-dip­lo­maa­tit – Tut­ki­ja: "Pelko pa­ko­lai­sis­ta ohjaa eu­roop­pa­lais­ten po­lii­tik­ko­jen toimia"

10.10.2019 21:43
Ulkoministeri Haavisto Erdoganin pakolaisvyöryllä uhkaamisesta: "Kovista lausunnoista pitäisi päästä maltilliseen asioiden hoitamiseen"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Er­do­ga­nin pa­ko­lais­vyö­ryl­lä uh­kaa­mi­ses­ta: "Ko­vis­ta lau­sun­nois­ta pitäisi päästä mal­til­li­seen asioi­den hoi­ta­mi­seen"

10.10.2019 19:16
Tilaajille