Napapiirin Energia ja Vesi

Na­pa­pii­rin energia ja vesi mukana pääs­töt­tö­män ener­gian hank­kees­sa – Ro­va­nie­mel­lä hyvät val­miu­det geo­läm­mön hyö­dyn­tä­mi­sel­le

16.06.2021 14:01
Tilaajille

Na­pa­pii­rin energia ja vesi ja OP Suomi infra ovat pe­rus­ta­mas­sa yh­teis­yri­tys­tä

11.06.2021 15:35 6
Tilaajille

Kau­ko­läm­pö- ja säh­kö­verk­ko­jen ra­ken­nus­työt alkavat Ro­va­ka­dul­la, osa py­sä­köin­ti­pai­kois­ta pois käy­tös­tä

24.05.2021 10:06
Tilaajille

Leuto talvi pie­nen­si Ro­va­nie­men ener­gia­yh­tiön vuoden 2020 tu­los­ta, mutta voi­ma­lai­tok­sen tuhkat kävivät hyvin kau­pak­si

21.04.2021 13:17
Tilaajille

Enon­te­kiön Sähkö siirtyi osaksi Na­pa­pii­rin Energia ja Vesi Oy:tä – Säh­kö­ver­kon in­ves­toin­nit aloi­te­taan jo tu­le­va­na kesänä

01.04.2021 14:17 2
Tilaajille

Neve vaihtaa ve­den­ku­lu­tuk­sen seu­ran­nan etä­luet­ta­viin mit­ta­rei­hin – Ve­si­mit­ta­rit uu­si­taan vuoteen 2030 men­nes­sä

09.02.2021 11:32 3
Tilaajille

Va­lo­kui­tu yltää jo jo­ki­var­sil­le Ro­va­nie­mel­lä – Na­pa­pii­rin kui­tu­verk­ko­jen run­ko­verk­ko on vedetty kes­kus­tan kaik­kiin kau­pun­gi­no­siin, mutta va­lo­kui­dun ulot­ta­mi­nen ha­ja-asu­tus­alueil­le on haas­ta­vaa

11.12.2020 07:00 1
Tilaajille

Enon­te­kiön kunta myy säh­kö­yh­tiön­sä Na­pa­pii­rin Ener­gial­le ja Vedelle sekä OP-Hen­ki­va­kuu­tuk­sel­le 8,7 mil­joo­nal­la – kauppa to­teu­tuu ensi vuonna

03.12.2020 08:04 2
Tilaajille

Turpeen rooli kau­ko­läm­mös­sä vaih­te­lee ra­jus­ti: Lännen Median "pää­kau­pun­geis­sa" osuus yltää nol­las­ta peräti 75 pro­sent­tiin, Ro­va­nie­mel­lä osuus noin puolet

16.09.2020 18:20 1

Kau­ko­läm­pö­ve­si virtasi Ro­va­nie­mel­lä Ke­mi­jo­keen oh­ja­tus­ti – Syys­aa­mui­na vesi usein höy­rys­tyy voi­mak­kaas­ti

03.09.2020 10:01
Tilaajille

Juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus päättyy Ro­va­nie­mel­lä – Epä­puh­tau­det olivat pääs­seet veteen ra­pis­tu­neen ve­si­säi­liön ra­ken­teis­ta

11.08.2020 16:53 2
Tilaajille

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä edel­leen osissa Ro­va­nie­meä – "En lähde ar­vioi­maan, kuinka kauan juo­ma­vet­tä jou­du­taan keit­tä­mään"

10.08.2020 15:45 3
Tilaajille

Ro­va­nie­men juo­ma­ve­den keit­to­ke­ho­tus kestää vii­kon­lo­pun yli – Ulos­te­pe­räi­siä bak­tee­re­ja ei ole löy­ty­nyt

07.08.2020 15:58 1
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä ke­ho­te­taan keit­tä­mään juo­ma­vet­tä laa­jal­la alueel­la – Na­pa­pii­ril­lä si­jait­se­vas­ta ve­si­säi­liös­tä löytyi ko­li­for­mi­sia bak­tee­re­ja

06.08.2020 18:30 9

Sora uhkasi loppua Ro­va­nie­men työ­mail­ta – Yhtiö alkaa murs­ka­ta soraa poh­ja­ve­sia­lueel­la, jossa yksikin ka­ran­nut öl­jy­tilk­ka ai­heut­tai­si ve­si­krii­sin Ro­va­nie­mel­le

01.07.2020 06:30 11
Tilaajille

THL alkaa tutkia ko­ro­na­vi­rus­ta Ro­va­nie­men jä­te­ve­des­tä

21.04.2020 15:51
Tilaajille

Juo­ma­ve­si kei­tet­tä­vä Hir­vas­mut­ka–­Ter­nu­jo­ki -vä­li­sel­lä alueel­la Ro­va­nie­mel­lä – ve­si­joh­to­lin­ja ja jä­te­ve­si­vie­mä­ri vau­rioi­tui­vat huol­to­työn yh­tey­des­sä

11.03.2020 14:04

Neve etsii kau­ko­läm­pö­vuo­to­ja dronen avulla Ro­va­nie­mel­lä

29.10.2019 18:10
Tilaajille

Yle: Säh­kö­au­to­jen pi­ka­la­tu­ri va­ras­tet­tiin kaup­pa­kes­kuk­ses­ta

07.10.2019 12:41
Tilaajille
Mainos Napapiirin Energia ja Vesi

Neve kump­pa­nei­neen neuvoo ra­ken­ta­jia Arctic Design Wee­kil­lä

13.02.2019 06:00